logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
minus Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF
minus Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.
minus Ogłoszenie wyników w postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3”
minus Usługi pocztowe na 2021
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator
plus Ogłoszenie o konkursie nr 7/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach umowy zlecenie
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 18/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie nr 10/2020-Umowa zlecenie-LOGOPEDA
plus Ogłoszenie o konkursie nr 11/2020-Umowa zlecenie-Neurochirurgia, Neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2020
plus Ogloszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umyw zlecenie 13/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektroradiolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 35/2020 - lekarze
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branzy sanitarnej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży elekrycznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 36/2020 - lekarz ch.wew.
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 38/2020 - lekarz neurolog
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-11-19 14:04:12
Usługi pocztowe na 2021 Janusz Siwek 2020-11-18 14:15:43
Usługi pocztowe na 2021 Janusz Siwek 2020-11-18 13:59:46
Usługi pocztowe na 2021 Janusz Siwek 2020-11-17 19:24:02
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz Dorota Frontczak 2020-11-10 14:03:36
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020 Dorota Frontczak 2020-11-09 15:28:42
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 36/2020 - lekarz ch.wew. Arletta Abadżijewa 2020-11-04 13:33:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy technik farmaceutyczny/Technik farmaceutyczny Elżbieta Moroń 2020-11-03 12:01:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:53:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:52:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:51:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:50:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:50:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:49:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:48:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:40:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:40:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Logistyka Elżbieta Moroń 2020-11-03 09:01:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-11-03 08:20:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2020-11-03 08:19:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-10-30 11:21:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-10-30 11:21:16
Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-10-28 09:41:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 33/2020 - tech. elektroradiologii Arletta Abadżijewa 2020-10-28 09:11:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 31/2020 - lekarze specjaliści radiologia i diagnostyka obraz Arletta Abadżijewa 2020-10-28 09:10:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 32/2020 - lekarze neurochirurg, neurolog Arletta Abadżijewa 2020-10-28 09:10:14
Modernizacja sieci komputerowej Magdalena Błaszczyk 2020-10-27 13:12:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2020-10-26 14:18:36
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu i odrzuceniu nr 34/2020 Dorota Frontczak 2020-10-21 15:20:44
Modernizacja sieci komputerowej Magdalena Błaszczyk 2020-10-20 14:43:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-10-16 12:43:36
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 oraz A4-A6 na okres 4 lat Magdalena Błaszczyk 2020-10-15 11:41:18
Dostawa materiałów biurowych -Pakiet 4 Magdalena Błaszczyk 2020-10-15 11:40:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Logistyka Elżbieta Moroń 2020-10-15 11:36:42
Dostawa odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2018/ 2019 rok Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:32:31
Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:31:59
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2018/2019 rok. Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:31:06
Sprzedaż suszarki bębnowej przemysłowej LAVAMAC model LS 530 Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:30:47
Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS i oleju napędowego EKODIESEL na 2018 rok Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:30:19
Sprzedaż urządzeń (sprzętu pralniczego) Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:29:54
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD i zamrażarki skrzyniowej oraz sprzętu chłodniczego medycznego/ laboratoryjnego i niskotemperaturowego w 2018/2019 rok Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:29:32
Dostawa płyt meblowych (ciętych na żądany wymiar), pilśniowych i obrzeża meblowego w 2018/ 2019 roku Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:29:12
Sprzedaż i dostawa aluminiowych (stop aluminium) wózków do transportu odpadów medycznych/komunalnych i brudnej bielizny oraz sprzętu gospodarczego do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach s Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:28:47
Dostawa sprzętu kwaterunkowego, krzeseł, foteli i wersalek, szaf ubraniowych, kartotekowych metalowych i regałów metalowych oraz wózków lekkich na 2018/ 2019 rok Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:28:25
Dstawa sprzetu i wyposażenia gospodarczego na 2018/19 rok. Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:28:07
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego drobnego, jednorazowego i zastawy stołowej, profesjonalnego sprzętu kuchennego, ubijarki - mieszarki gastronomicznej i przy Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:27:45
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:27:09
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:25:50
Przeglądy i konserwacje okresowe wózków widłowych w 2019 roku Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:25:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty Elżbieta Moroń 2020-10-12 13:32:33
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 30/2020 - lekarz chir.nacz, chir. ogólny SOR,angiolog, fizjoterapeuta Arletta Abadżijewa 2020-10-12 09:57:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 33/2020 Arletta Abadżijewa 2020-10-12 09:55:33
Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-10-12 09:05:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-10-08 12:09:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektoradiolog Elżbieta Moroń 2020-10-08 12:02:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. BHP Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:59:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy technik farmaceutyczny/Technik farmaceutyczny Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:58:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:57:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:57:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:56:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:55:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:55:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:53:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:52:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:50:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:49:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:48:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:48:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-10-08 10:31:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier SPiOZ Elżbieta Moroń 2020-10-07 14:22:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii Elżbieta Moroń 2020-10-06 09:23:04
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020 Dorota Frontczak 2020-10-05 14:19:14
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM Dorota Frontczak 2020-10-05 14:01:37
41.2020_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Monika Kosior 2020-09-23 13:31:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2020-09-22 08:35:33
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2020-09-21 14:22:17
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-09-21 10:51:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk Elżbieta Moroń 2020-09-18 11:08:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2020-09-18 11:07:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier SPiOZ Elżbieta Moroń 2020-09-18 08:01:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier SPiOZ Elżbieta Moroń 2020-09-18 08:01:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektoradiolog Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:53:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. BHP Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:51:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy technik farmaceutyczny/Technik farmaceutyczny Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:49:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:47:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:45:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:43:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:42:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:41:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:40:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:38:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:37:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:36:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:33:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:31:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:28:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:26:48
Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1800 x 1200 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-09-17 09:59:56
Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1800 x 1200 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-09-17 09:58:26
Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1800 x 1200 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-09-17 09:56:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-09-10 08:40:38
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 IOM Dorota Frontczak 2020-09-09 11:29:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektoradiolog Elżbieta Moroń 2020-09-07 10:07:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. BHP Elżbieta Moroń 2020-09-04 14:29:19
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 3 z dn. 04.09.2020r Agnieszka Stanisławska 2020-09-04 13:12:31
4WSzKzP.SZP.2612.74.2019 Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem. Piotr Strąk 2020-09-02 14:33:04
4WSzKzP.SZP.2612.69.2019 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W INWESTYCJI: ZADANIE NR 91572 PN. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI CHIRURGICZNEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ” NA TERENIE Piotr Strąk 2020-09-02 14:31:22
4WSzKzP.SZP.2612.63.2019 DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO Z WYPOSAŻENIEM Piotr Strąk 2020-09-02 14:27:54
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Piotr Strąk 2020-09-02 14:27:06
4WSzKzP.SZP.2612.50.2020 Dostawa analizatora do diagnostyki molekularnej wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi do oznaczeń w kierunku koronawirusa oraz dostawa zestawu komór laminarnych z wypo Agnieszka Karpińska 2020-09-02 13:37:39
4WSzKzP.SZP.2612.35.2020 Dostawa odczynników, kalibratorów oraz materiałów kontrolnych do analizatora alergenów typ UNICAP 100 wraz z serwisem analizatora przez okres 24 miesięcy. Agnieszka Karpińska 2020-09-02 13:35:52
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-09-01 12:46:31
4WSzKzP.SZP.2612.59.2020 Wykonanie robót budowlanych pn. Remont pomieszczeń Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w budynku nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancy Krzysztof Bielecki - admin 2020-09-01 08:53:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-08-31 14:08:08
Oglosznie naboru na stanowisko Farmaceuta/młodszy asystent farmacji Elżbieta Moroń 2020-08-31 14:07:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-08-31 14:06:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2020-08-31 14:06:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-08-31 10:12:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-08-31 10:11:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2020-08-31 10:03:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-08-31 09:41:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-08-31 09:40:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-08-31 09:39:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora ds. obronnych i rezerw Elżbieta Moroń 2020-08-31 09:32:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-08-31 09:32:03
4WSzKzP.SZP.2612.59.2020 Wykonanie robót budowlanych pn. Remont pomieszczeń Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w budynku nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancy Piotr Strąk 2020-08-28 12:12:48
4WSzKzP.SZP.2612.59.2020 Wykonanie robót budowlanych pn. Remont pomieszczeń Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w budynku nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancy Piotr Strąk 2020-08-28 12:12:16
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 25/2020 - lekarze Arletta Abadżijewa 2020-08-27 09:51:17
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 28/2020 - lekarz rtg i chir.szczę.twarze Arletta Abadżijewa 2020-08-27 09:50:44
Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-08-26 14:18:44
Elektryk Elżbieta Moroń 2020-08-13 09:47:27
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-08-11 13:43:19
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-08-11 13:41:41
Ogłoszenie o konkursie - Pielęgniarka Oddziałowa - Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny Elżbieta Moroń 2020-08-11 13:16:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:31:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:30:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:29:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:28:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:27:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:26:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:25:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:21:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:20:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:19:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:14:46
4WSzKzP.SZP.2612.33.2020 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj Agnieszka Karpińska 2020-07-29 13:12:58
4WSzKzP.SZP.2612.29.2020 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji – Fizykoterapia – Urologia - Hemodynamika i Elektrofizjologia. Agnieszka Karpińska 2020-07-29 13:07:56
4WSzKzP.SZP.2612.70.2019: Dostawa obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej barierowej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz Monika Kosior 2020-07-23 11:35:46
4WSzKzP.SZP.2612.79.2019: Dostawa pościeli i bielizny szpitalnej oraz okryć (kołder, serwet) szpitalnych jednorazowego użytku na rok 2019/ 2020 wg pakietów Monika Kosior 2020-07-23 11:32:59
4WSzKzP.SZP.2612.80.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Monika Kosior 2020-07-23 11:29:43
4WSzKzP.SZP.2612.64.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Monika Kosior 2020-07-23 11:27:16
4WSzKzP.SZP.2612.55.2019 - INFOMEDICA. AMMS – (AKTUALIZACJE + SERWIS) – NADZÓR AUTORSKI I OPIEKA SERWISOWA Monika Kosior 2020-07-23 11:24:30
4WSzKzP.SZP.2612.2.2019: Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran Monika Kosior 2020-07-23 11:22:40
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 26/2020 Dorota Frontczak 2020-07-21 10:53:52
Serwisu pogwarancyjnego kotłowni na bazie kotłów Viessmann- obsługa serwisowa wraz z usuwaniem zaistniałych awarii w kotłowini gazowo-olejowej, kotłów parowych -2szt. oraz kotłów wodnych -3szt. Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-07-16 14:55:46
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 25/2020 Arletta Abadżijewa 2020-07-15 14:18:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-07-15 10:13:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-07-14 10:48:51
Ogłoszenie o konkursie - Pielęgniarka Oddziałowa - Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny Elżbieta Moroń 2020-07-10 14:29:21
Ogłoszenie wyników w postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3” Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:31:19
Ogłoszenie wyników postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3” Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:30:32
Ogłoszenie wyników postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3” Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:29:28
Ogłoszenie wyników Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:28:48
Ogłoszenie wyników Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:26:21
Ogłoszenie wyników Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:23:52
Ogłoszenie wyników Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:17:18
Ogłoszenie wyników Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:14:48
Ogłoszenie o konkursie - Pielęgniarka Oddziałowa - Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny Elżbieta Moroń 2020-07-07 07:50:38
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 06.07.2020r. Agnieszka Karpińska 2020-07-06 12:29:19
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2020 Dorota Frontczak 2020-07-06 09:54:28
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-06 09:53:47
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świdczeń medycznych nr 22/2020 - lekarze radiologia i diagnostyka obraz Arletta Abadżijewa 2020-07-03 14:41:19
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-03 13:02:41
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-02 14:21:34
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-02 14:13:14
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-02 14:12:55
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-02 14:12:05
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-02 14:08:35
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-02 13:57:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-07-01 11:24:33
4WSzKzP.SZP.2612.39.2020 Dostawa analizatora do diagnostyki molekularnej wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi do oznaczeń w kierunku koronawirusa oraz dostawa zestawu komór laminarnych z wypo Agnieszka Karpińska 2020-06-30 15:00:16
4WSzKzP.SZP.2612.20.2020 Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz chemicznych środków Agnieszka Karpińska 2020-06-30 14:58:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:27:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:27:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:26:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:25:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:25:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:22:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:21:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:21:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:20:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:20:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:16:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:15:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:14:40
Ogłoszenie o konkursie nr 21/2020-lekarz specjalista: neur.psych,alerg Arletta Abadżijewa 2020-06-29 12:15:28
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świdczeń medycznych nr 20/2020: technicy rtg, pielęgniarki R-kardiolog. Arletta Abadżijewa 2020-06-29 12:13:34
4WSzKzP.SZP.2612.33.2020 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj Agnieszka Karpińska 2020-06-26 12:02:26
4WSzKzP.SZP.2612.33.2020 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj Agnieszka Karpińska 2020-06-26 12:00:33
4WSzKzP.SZP.2612.33.2020 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj Agnieszka Karpińska 2020-06-26 11:59:32
Ogłoszenie o konkursie - Pielęgniarka Oddziałowa Elżbieta Moroń 2020-06-24 14:12:52
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-06-23 13:06:37
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020 Dorota Frontczak 2020-06-22 09:44:34
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020 Dorota Frontczak 2020-06-22 09:43:02
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 9/2020 ZL Dorota Frontczak 2020-06-17 15:03:16
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 8/2020 ZL Dorota Frontczak 2020-06-17 14:52:35
41/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:34:50
4WSzKzP.SZP.2612.66.2019: Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:32:53
4WSZKZP.SZP.2612.62.2019 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu pobierania materiału do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametró Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:31:55
4WSZKZP.SZP.2612.71.2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH DO ANGIOGRAFII, KORONAROGRAFII DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI WRAZ Z NAJMEM KONSOLI DO FFR. Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:31:05
4WSzKZP.SZP.2612.51.2019 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wr Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:27:54
4WSZKZP.SZP.2612.47.2019 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:18:10
4WSZKZP.SZP.2612.38.2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH DO ANGIOGRAFII, KORONAROGRAFII, TESTÓW ACT, TT, PT WRAZ Z NAJMEM URZĄDZENIA POMIAROWEGO I NADAJNIKA – ODBIORNIKA SYGNAŁU RADIOWEGO DL Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:16:35
4WSzKzP.SZP.2612.41.2019: DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:15:47
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 20/2020: technicy rtg, pielęgniarki R-kardiolog. Arletta Abadżijewa 2020-06-10 08:28:16
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 22/2020 - lekarze radiologia i diagnostyka obraz Arletta Abadżijewa 2020-06-10 08:10:44
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 21/2020-lekarz specjalista: neur.psych,alerg Arletta Abadżijewa 2020-06-09 12:01:48
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 21/2020-lekarz specjalista: neur.psych,alerg Arletta Abadżijewa 2020-06-08 10:38:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:04:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:04:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:03:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:03:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:02:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:02:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:01:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:00:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-06-02 09:59:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent SPiOZ- nabór wewnętrzny Elżbieta Moroń 2020-06-02 09:14:12
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-06-01 12:50:13
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-06-01 12:49:13
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2020-06-01 12:43:53
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2020-06-01 12:41:15
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2020-06-01 12:39:17
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2020-lekarze Arletta Abadżijewa 2020-06-01 12:19:42
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 19/2020-ratownik med.R-kardiolog Arletta Abadżijewa 2020-06-01 12:18:44
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 16/2020-pielęgniarki Arletta Abadżijewa 2020-05-28 09:17:23
4WSzKzP.SZP.2612.26.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych materiałów do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego oraz świadczenie usług serwisowych aparatu do dializy albuminowej ora Agnieszka Stanisławska 2020-05-22 13:03:33
Roczny przegląd instalacji gazowej na ternie kompleksu szpitala Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-05-22 08:05:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy - Logistyka Elżbieta Moroń 2020-05-20 13:09:01
4WSzKzP.SZP.2612.29.2020 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji – Fizykoterapia – Urologia - Hemodynamika i Elektrofizjologia. Agnieszka Karpińska 2020-05-19 14:14:16
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2020-05-19 11:08:45
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2020-05-19 11:05:23
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2020-05-19 11:03:09
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-05-19 11:02:13
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PRZEWLEKŁE BÓLE KRĘGOSŁUPA Krzysztof Olszewski 2020-05-19 11:00:49
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na promocję Ginekologia 9.2 Krzysztof Olszewski 2020-05-19 10:59:22
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2020-05-19 10:56:52
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie NR 6/2020 Dorota Frontczak 2020-05-15 11:21:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 15/2020 Dorota Frontczak 2020-05-15 11:20:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 14/2020 Dorota Frontczak 2020-05-15 11:19:23
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 13/2020 Dorota Frontczak 2020-05-15 11:18:26
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 4_2020 ZL Dorota Frontczak 2020-05-15 11:09:47
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 5/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-05-15 10:51:08
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 1_2020 Dorota Frontczak 2020-05-15 10:49:56
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 5/2020 Dorota Frontczak 2020-05-15 10:49:25
Modyfikacja do konkursu 4/2020-ZMIANA TERMINU Dorota Frontczak 2020-05-15 10:48:38
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 16/2020-pielęgniarki Arletta Abadżijewa 2020-05-04 14:56:24
Ogłoszenie o konkursie nr 12/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - KARDIOLOGIA Arletta Abadżijewa 2020-05-04 13:13:42
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-04-30 12:07:24
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-04-30 12:07:00
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-04-30 12:04:11
4WSzKzP.SZP.2612.16.2020 Dostawa mleka i jego przetworów. Agnieszka Karpińska 2020-04-29 14:16:37
4WSzKzP.SZP.2612.18.2020 Świadczenie usług transportu osób dializowanych. Agnieszka Karpińska 2020-04-29 14:15:21
4WSzKzP.SZP.2612.2.2020 Dostawa odzieży dla personelu: medycznego, utrzymania czystości i kuchennego na 2020 / 2021 rok. Agnieszka Karpińska 2020-04-29 14:14:31
4WSzKzP.SZP.2612.1.2020 Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych. Agnieszka Karpińska 2020-04-29 14:13:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-04-24 12:10:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-04-24 12:09:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-04-24 12:08:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-04-24 12:08:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-04-24 12:06:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-04-24 11:55:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-04-24 11:54:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-04-24 11:53:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent SPiOZ- nabór wewnętrzny Elżbieta Moroń 2020-04-24 11:53:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-04-24 11:52:07
Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF Krzysztof Olszewski 2020-04-22 09:59:35
Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF Krzysztof Olszewski 2020-04-22 09:55:00
Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF Krzysztof Olszewski 2020-04-22 09:51:26
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 14/2020 Dorota Frontczak 2020-04-21 14:22:15
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 13/2020 Dorota Frontczak 2020-04-21 14:20:38
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu nr 12/2020 w obrębie zakresu 17) Arletta Abadżijewa 2020-04-20 14:16:37
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020 Dorota Frontczak 2020-04-20 11:27:18
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020 Dorota Frontczak 2020-04-20 11:25:22
Ogłoszenie o konkursie nr 7/2020 w ramach umowy zlecenie Dorota Frontczak 2020-04-20 11:17:51
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2020 Dorota Frontczak 2020-04-20 08:55:08
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 9/2020 Dorota Frontczak 2020-04-20 08:53:28
22.2020_Zbiorcze zestawienie ofert_dn.17.4.2020 Monika Kosior 2020-04-17 14:42:30
Modyfikacja dotycząca zakresu 7) Arletta Abadżijewa 2020-04-15 14:58:40
22.2020_wyjasnienia SIWZ nr 2_dn.14.4.2020 Monika Kosior 2020-04-14 13:28:19
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 14/2020 Dorota Frontczak 2020-04-07 14:53:12
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 14/2020 Dorota Frontczak 2020-04-07 14:50:11
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 14/2020 Dorota Frontczak 2020-04-07 14:42:47
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 14/2020 Dorota Frontczak 2020-04-07 14:40:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR Elżbieta Moroń 2020-04-07 08:36:21
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 13/2020 Dorota Frontczak 2020-04-06 14:30:12
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 7/2020 - lekarz: kardiolog, POZ Arletta Abadżijewa 2020-04-02 12:20:02
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2020 - perfuzjoniści Arletta Abadżijewa 2020-04-02 12:19:03
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 5/2020 ZL Dorota Frontczak 2020-04-01 15:05:58
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 5/2020 ZL Dorota Frontczak 2020-04-01 14:57:43
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-03-31 08:56:54
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-03-31 08:56:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-03-30 13:26:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-03-30 13:10:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR Elżbieta Moroń 2020-03-30 13:02:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:59:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:59:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:58:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:50:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:49:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:48:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:47:18
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-27 11:48:03
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-27 11:47:46
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-27 11:41:52
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-27 11:41:35
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-27 11:31:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2020-03-25 08:07:14
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-03-23 13:38:13
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-03-23 13:36:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 6_2020 Dorota Frontczak 2020-03-23 13:01:46
Zmiana terminu- konkurs nr 6/2020-Umowa kontraktowa Dorota Frontczak 2020-03-23 13:00:58
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 6_2020 Dorota Frontczak 2020-03-23 13:00:28
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 3_2020 ZL Dorota Frontczak 2020-03-23 12:56:48
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 3/2020 Dorota Frontczak 2020-03-23 12:56:21
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 2_2020 ZL Dorota Frontczak 2020-03-23 12:55:07
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 2/2020 Dorota Frontczak 2020-03-23 12:53:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:48:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:47:12
Oglosznie naboru na stanowisko Pracownik Socjalny Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:46:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:46:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:45:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:26:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:24:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:23:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:23:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:20:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:20:05
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-03-18 10:31:36
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-03-18 10:28:08
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-16 12:12:57
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-16 12:10:47
OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2020-03-16 11:06:00
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-16 10:59:18
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-16 10:58:54
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-16 10:55:21
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-16 09:10:17
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-16 09:08:24
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-16 09:06:58
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-13 12:13:32
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-13 12:11:10
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-13 12:09:06
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-13 12:00:11
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-13 11:57:22
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-13 11:53:27
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2020-03-09 12:37:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-03-09 12:12:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2020-03-09 12:11:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-03-09 12:10:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-09 12:09:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-09 12:09:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-03-09 12:08:03
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-06 11:16:51
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-06 11:16:10
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-06 11:12:50
Odwołanie konkursu 7/2020 w obrębie zakresu 4 - lekarz POZ Arletta Abadżijewa 2020-03-04 13:48:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-03-02 14:41:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-02 14:41:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-02 14:40:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-03-02 14:37:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-03-02 14:34:29
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2020-03-02 14:09:39
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2020-03-02 14:09:13
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-03-02 14:08:25
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-02 13:13:46
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-02 13:12:53
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-02 13:04:24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Agnieszka Karpińska 2020-03-02 10:50:56
4WSzKzP.SZP.2612.10.2020 Świadczenie usług transportu osób dializowanych. Agnieszka Karpińska 2020-03-02 10:43:43
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020 Dorota Frontczak 2020-02-28 14:29:52
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 4/2020 - lekarze Arletta Abadżijewa 2020-02-27 14:54:53
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 5/2020 - pielegniarki Arletta Abadżijewa 2020-02-27 14:54:12
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020 Dorota Frontczak 2020-02-25 12:05:23
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 1_2020 Dorota Frontczak 2020-02-25 11:58:39
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 51/2019 Dorota Frontczak 2020-02-17 14:48:54
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 51/2019 Dorota Frontczak 2020-02-17 14:47:13
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 1/2020 Dorota Frontczak 2020-02-17 14:45:36
System UTM wraz z wdrożeniem i szkoleniem Dorota Janiszewska 2020-02-14 10:16:20
Telefonia komórkowa Magdalena Błaszczyk 2020-02-14 10:13:48
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 5/2020 Arletta Abadżijewa 2020-02-13 13:04:17
4WSzKzP.SZP.2612.85.2019 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Anna Lewicka 2020-02-10 11:59:43
4WSzKzP.SZP.2612.78.2019 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji Anna Lewicka 2020-02-10 11:58:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-02-07 14:48:46
70.2019_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1; 2; 4; 5 Monika Kosior 2020-02-06 14:30:44
4WSzKzP.SZP.2612.75.2019 Dostawę sprzętu medycznego wg 3 pakietów dla Oddziału Ginekologii. Agnieszka Karpińska 2020-02-06 13:16:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 2/2020 Dorota Frontczak 2020-02-06 11:30:34
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-02-05 14:43:21
Ogloszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2020 - lekarze Arletta Abadżijewa 2020-02-04 11:11:25
Ogloszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 2/2020 - pielęgniarki Arletta Abadżijewa 2020-02-04 11:09:55
Ogloszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 50/2019 - lekarz: okulista, psychiatra Arletta Abadżijewa 2020-02-04 11:07:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-02-03 10:46:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-02-03 10:20:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-02-03 10:20:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-02-03 10:19:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-02-03 10:18:21
4WSzKzP.SZP.2612.5.2020 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w Anna Lewicka 2020-01-31 14:38:13
4WSzKzP.SZP.2612.5.2020 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w Anna Lewicka 2020-01-31 14:37:22
4WSzKzP.SZP.2612.5.2020 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w Anna Lewicka 2020-01-31 14:36:07
4WSzKzP.SZP.2612.5.2020 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w Anna Lewicka 2020-01-31 14:35:15
4WSzKzP.SZP.2612.5.2020 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w Anna Lewicka 2020-01-31 14:32:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2020-01-31 13:53:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista/ inspektor Elżbieta Moroń 2020-01-31 13:30:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-01-31 13:29:37
4WSzKzP.SZP.2612.2.2020 Dostawa odzieży dla personelu: medycznego, utrzymania czystości i kuchennego na 2020 / 2021 rok. Agnieszka Karpińska 2020-01-24 14:13:38
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 1_2020 Dorota Frontczak 2020-01-24 10:21:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-01-23 14:38:17
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-01-22 14:18:16
4WSzKzP.SZP.2612.10.2020 Świadczenie usług transportu osób dializowanych. Agnieszka Karpińska 2020-01-22 10:45:42
4WSzKzP.SZP.2612.10.2020 Świadczenie usług transportu osób dializowanych. Agnieszka Karpińska 2020-01-22 10:42:17
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-01-21 14:27:15
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-01-21 14:21:48
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Anna Lewicka 2020-01-20 14:37:33
4WSzKzP.SZP.2612.88.2019 Dostawa bronchoskopu ultrasonograficznego z torem wizyjnym - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2020-01-16 14:24:04
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego Agnieszka Kucharska - admin 2020-01-13 12:14:29
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018 Agnieszka Kucharska - admin 2020-01-13 12:11:47
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018 Agnieszka Kucharska - admin 2020-01-13 12:11:20
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018 Agnieszka Kucharska - admin 2020-01-13 12:10:25
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018 Agnieszka Kucharska - admin 2020-01-13 12:09:42
Odwołanie konkursu w zakresie 3) - w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Dorota Frontczak 2020-01-13 11:57:02
Oferta na udzielanie świadczeń w dziedzinie endoskopii gastroenterologicznej Dorota Frontczak 2020-01-13 11:47:08
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:38:04
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:37:16
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:26:38
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:25:44
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:23:47
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:21:22
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:19:50
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:18:04
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:17:16
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:15:14
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym Dorota Frontczak 2020-01-13 11:09:08
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:05:09
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:03:27
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:02:48
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:01:44
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:00:59
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:59:47
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:58:55
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:58:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:57:33
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:55:52
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 9/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:51:37
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:51:09
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 13/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:49:46
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:46:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 6/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 10:45:36
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 6/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 10:45:05
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:43:06
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 7/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 10:42:38
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:41:32
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 8/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 10:40:45
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:40:14
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 16/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:03:13
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:02:26
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 17/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:01:51
Ogłoszenie o unieważnieniu 17/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:01:25
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:00:57
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 18/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:00:29
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:00:01
MODYFIKACJA WARUNKÓW W ZAKRESIE 1 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:59:30
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 20/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:59:05
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 19/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:58:34
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 19/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 09:58:11
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 20/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:57:43
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 20/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 09:57:18
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 45/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:56:34
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 49/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:56:10
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 49/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:55:48
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 26/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 09:54:26
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 45/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:52:57
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 26/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:52:05
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 25/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 09:51:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:51:00
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 24/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 09:50:37
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 24/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:49:19
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:41:28
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi w celu zapewnienia ciągłej pracy drzwi przesuwnych oraz bram rolowanych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-01-09 11:52:53
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 1/2020 Dorota Frontczak 2020-01-08 15:12:07
4WSzKzP.SZP.2612.83.2019 Dostawa Stacji Opisowych dostosowanych do badań Medycyny Nuklearnej z oprogramowaniem – 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2020-01-07 10:44:13
4WSzKzP.SZP.2612.60.2019 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2020-01-07 10:42:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:30:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:28:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:25:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:23:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:22:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:22:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:19:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:18:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:18:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista/ inspektor Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:17:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:13:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-12-23 08:29:50
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 24/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-12-20 15:03:02
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 24/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-12-20 15:02:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 25/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich (kardiologia-Prac.Hem. i Elektro.) Arletta Abadżijewa 2019-12-20 14:02:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 48/2019 - w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-12-20 13:59:06
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 47/2019 - w zakresie czynności pielęgniarki i ratownika med. Arletta Abadżijewa 2019-12-20 13:58:09
Ogłoszenie o uniewaznieniu 21/2019 Dorota Frontczak 2019-12-20 13:53:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2019 Dorota Frontczak 2019-12-20 13:52:54
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 22/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-12-20 13:49:54
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 23/2019 Dorota Frontczak 2019-12-20 13:44:47
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 24/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-12-20 13:37:03
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2019-12-18 13:22:26
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2019-12-18 13:21:37
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2019-12-18 12:06:32
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2019-12-18 12:05:52
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2019-12-18 11:59:53
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2019-12-18 11:57:12
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 26/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-12-17 14:51:40
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-12-17 11:42:22
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-12-16 13:16:15
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-12-16 13:09:23
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-12-09 12:43:53
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-12-09 10:46:26
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świdczeń medycznych nr 44/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich Arletta Abadżijewa 2019-12-06 11:28:12
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40/2019 w zakresie czynności pielągniarki koordynującej Arletta Abadżijewa 2019-12-06 11:25:11
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2019-12-06 09:50:50
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świdczeń medycznych nr 46/2019 - lekarz patomorfolog i psychiatra Arletta Abadżijewa 2019-12-06 09:18:21
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2019-12-06 08:51:46
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2019-12-06 08:51:29
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2019-12-06 08:50:42
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2019-12-06 08:42:19
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2019-12-06 08:39:08
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 26/2019 Dorota Frontczak 2019-12-05 14:03:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2019-12-02 08:04:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-12-02 07:51:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-12-02 07:49:32
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-12-02 07:23:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-11-29 14:35:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-11-29 14:34:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-11-29 14:34:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc laboratoryjna (1/2 etatu) Elżbieta Moroń 2019-11-29 14:33:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-11-29 14:07:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-11-29 13:59:29
Usługi pocztowe na 2020 Janusz Siwek 2019-11-29 10:35:12
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2019-11-29 09:24:07
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2019-11-29 09:19:10
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-11-28 15:17:47
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-11-28 15:11:47
79.2019_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_pakiet 1 i 2 Monika Kosior 2019-11-25 13:23:11
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PRZEWLEKŁE BÓLE KRĘGOSŁUPA Krzysztof Olszewski 2019-11-22 11:26:45
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PRZEWLEKŁE BÓLE KRĘGOSŁUPA Krzysztof Olszewski 2019-11-22 11:25:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-11-21 11:09:58
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2019-11-20 13:52:26
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2019-11-20 13:50:52
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2019-11-20 13:48:31
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2019-11-20 13:40:50
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-11-19 11:16:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 48/2019 - w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-11-19 09:20:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 48/2019 - w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-11-19 09:19:47
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 48/2019 - w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-11-19 09:17:05
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świdczeń medycznych nr 46/2019 - lekarz patomorfolog i psychiatra Arletta Abadżijewa 2019-11-19 08:44:08
4WSzKzP.SZP.2612.57.2019 Świadczenie usług serwisowych apartów prod. Siemens - angiografy, ultrasonograf. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 13:11:01
4WSzKzP.SZP.2612.67.2019 Dostawa warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 13:09:38
4WSzKzP.SZP.2612.52.2019 Świadczenie usług serwisowych sprzętu według 4 pakietów. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 13:06:15
4WSzKzP.SZP.2612.48.2019 Świadczenie usług pralniczych, znakowanie wytypowanego asortymentu za pomocą elektronicznego systemuRFID, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny Agnieszka Karpińska 2019-11-18 13:04:17
4WSzKzP.SZP.2612.53.2019 Dostawa sprzętu medycznego według 4 pakietów. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 13:02:29
4WSzKzP.SZP.2612.35.2019 Dostawę odczynników według 3 pakietów. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 13:01:29
4WSzKzP.SZP.2612.45.2019 Dostawa nowego dźwigu osobowego i wymianę dźwigu osobowego o numerze wewnętrznym D8, w budynku nr 1 część 1 wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towa Agnieszka Karpińska 2019-11-18 12:59:47
4WSzKzP.SZP.2612.40.2019 Dostawa sprzętu medycznego wg VII pakietów. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 12:57:21
4WSzKzP.SZP.2612.4.2019 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 12:56:33
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-11-18 12:53:16
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-11-14 12:00:50
Usługi pocztowe na 2020 Janusz Siwek 2019-11-13 10:37:41
Usługi pocztowe na 2020 Janusz Siwek 2019-11-13 10:36:38
Usługi pocztowe na 2020 Janusz Siwek 2019-11-13 10:31:24
4WSzKzP.SZP.2612.85.2019 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Anna Lewicka 2019-11-12 14:00:42
4WSZKZP.SZP.2612.58.2019 Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli i zbiorników oraz serwisem. Anna Lewicka 2019-11-08 11:33:40
4WszKzP.SZP.2612.72.2019 Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z najmem kontenerowej kotłowni oraz dostosowaniem instalacji c.o. w budynkach Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4. WSzKzP Anna Lewicka 2019-11-08 11:32:07
4WSzKzP.SZP.2612.68.2019 Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych wraz z najmem specjalistycznych dozowników w 2019/2020 roku Anna Lewicka 2019-11-08 11:31:21
4WSzKzP.SZP.2612.50.2019 DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKÓW I ZNACZNIKÓW Anna Lewicka 2019-11-08 11:30:38
4WSzKzP.SZP.2612.88.2019 Dostawa bronchoskopu ultrasonograficznego z torem wizyjnym - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2019-11-07 14:25:10
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-11-06 14:09:15
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 43/2019 w zakresie czynności lekarzy specjalistów określonych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-11-06 10:35:59
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 41/2019-SOR, Stacja Dializ Arletta Abadżijewa 2019-11-06 10:35:31
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2019 - lekarz specjalista neurolog i otolaryngolog Arletta Abadżijewa 2019-11-06 10:35:00
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świdczeń medycznych nr 46/2019 - lekarz patomorfolog i psychiatra Arletta Abadżijewa 2019-11-05 14:43:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2019-10-29 07:25:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-10-29 07:21:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:45:43
Oglosznie naboru na stanowisko Pracownik Socjalny Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:45:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:41:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:41:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:40:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista/ inspektor Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:38:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc laboratoryjna (1/2 etatu) Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:30:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:29:22
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:28:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator-magazynier Elżbieta Moroń 2019-10-25 13:09:06
Telefonia komórkowa Magdalena Błaszczyk 2019-10-24 12:16:41
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 23.10.2019r. + zmiana terminu składania i otwarcia ofert Anna Lewicka 2019-10-23 12:34:05
Świadczenie usług dostępu do Internetu Magdalena Błaszczyk 2019-10-22 14:28:13
Telefonia komórkowa Magdalena Błaszczyk 2019-10-22 13:54:09
Telefonia komórkowa Magdalena Błaszczyk 2019-10-22 13:51:59
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świdczeń medycznych nr 44/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich Arletta Abadżijewa 2019-10-22 10:53:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2019-10-11 07:54:34
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-10-09 08:12:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc laboratoryjna Elżbieta Moroń 2019-10-08 11:25:25
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:26:16
MODYFIKACJA WARUNKÓW W ZAKRESIE 2 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:25:54
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 23/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:25:33
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:25:04
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 9/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:24:37
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 27/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:24:10
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:23:33
MODYFIKACJA WARUNKÓW W ZAKRESIE 1 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:23:12
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 10/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:22:23
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:22:00
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 12/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:21:38
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 31/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:20:18
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 31/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:19:53
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 13/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:19:30
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr13/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:18:49
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:18:24
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 14/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:18:03
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 35/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:17:32
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 35/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:16:47
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:15:53
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 15/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:15:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 37/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:15:12
MODYFIKACJA DODANIE ZAKRESU 3 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:14:42
MODYFIKACJA WYMAGAŃ DO ZAKRESU 3 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:14:21
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 37/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:13:55
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 36/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:13:30
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 36/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:13:01
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NR 34/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:12:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:12:05
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 17/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:10:31
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 18/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:08:40
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:08:20
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 32/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:07:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 32/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:01:59
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 11/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:01:23
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 11/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:00:39
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 19/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 12:17:35
4WSzKzP.SZP.2612.66.2019: Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2019-10-04 11:54:34
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2019 w zakresach okeślonych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-10-01 11:26:37
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia nr 16/2019 - lekarz specjalistach ch. wewnętrznych (m.in. konsultacje kardiologiczne) Arletta Abadżijewa 2019-10-01 11:24:35
Zbiorcze zestawienie ofert_80.2019 Monika Kosior 2019-09-27 14:32:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:37:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:34:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:33:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:32:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:31:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:29:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:26:11
4WSzKzP.SZP.2612.37.2019 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Anna Lewicka 2019-09-26 14:19:26
4WSzKzP.SZP.2612.43.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO WG 3 PAKIETÓW Anna Lewicka 2019-09-26 14:16:52
4WSzKzP.SZP.2612.22.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH, AKCESORIÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI, WAPNA SODOWANEGO, PŁYNÓW DO DIALIZ 2019/2020 Anna Lewicka 2019-09-26 14:14:33
4WSzKzP.SZP.2612.21.2019 Dostawa materiałów budowlano-technicznych i materiałów eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2019/2020 rok Anna Lewicka 2019-09-26 14:13:02
4WSzKzP.SZP.2612.19.2019 dostawa specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najem: systemu do elektroanatomicznego mapowania serca; 10 programatorów do ka Anna Lewicka 2019-09-26 14:10:11
Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z najmem kontenerowej kotłowni oraz dostosowaniem instalacji c.o. w budynkach Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu w sez Anna Lewicka 2019-09-26 14:07:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista/ inspektor Elżbieta Moroń 2019-09-25 13:49:56
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:41:58
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy- promocja E-Zdrowie 2.1 Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:39:30
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na promocję Ginekologia 9.2 Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:37:53
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na promocję Ginekologia 9.2 Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:37:01
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na promocję Ginekologia 9.2 Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:28:29
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na promocję Ginekologia 9.2 Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:26:56
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Ginekologia 9.2 Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:26:30
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2019 - lekarz specjalista transplantologii i nefrologii Arletta Abadżijewa 2019-09-24 10:13:36
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-17 12:54:08
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-17 12:52:59
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 12.09.2019r. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-09-12 10:05:14
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-09-12 09:56:35
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-09-11 11:07:34
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 41/2019-SOR, Stacja Dializ Arletta Abadżijewa 2019-09-10 13:48:04
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 41/2019-SOR, Stacja Dializ Arletta Abadżijewa 2019-09-10 13:46:28
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-10 12:14:58
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-10 12:13:11
Przetargi nieograniczone Radosław Mielczarek - admin 2019-09-10 11:07:01
4WSzKzP.SZP.2612.64.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Radosław Mielczarek - admin 2019-09-10 11:05:15
Przetargi nieograniczone Monika Kosior 2019-09-10 09:48:02
4WSzKzP.SZP.2612.64.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Monika Kosior 2019-09-10 09:18:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-09-09 13:47:16
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Anna Stapkiewicz 2019-09-09 12:07:48
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-09 11:59:08
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-09 11:51:00
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-09 11:49:01
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-09 11:39:15
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Elżbieta Moroń 2019-09-09 11:26:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-09-09 11:25:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-09-09 11:24:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-09-09 11:19:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-09-09 11:15:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-09-09 11:11:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-09-09 09:02:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-09-09 09:00:18
103/PE/2018; DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE OPROGRAMOWANIA Monika Kosior 2019-09-06 13:28:53
100/PZL/PE/2018: DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH – PAPIERU, TONERÓW DO KSEROKOPIAREK, GALANTERII BIUROWEJ ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WEDŁUG 8 PAKIETÓW Monika Kosior 2019-09-06 13:26:08
80/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Monika Kosior 2019-09-06 13:24:57
78/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem aparatów na potrzeby Pracowni Hemodynamiki, Kliniki Kardiochirurgii i Pracowni Elektrofizjologii Monika Kosior 2019-09-06 13:23:53
4WSzKzP.SZP.2612.64.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Monika Kosior 2019-09-06 13:21:18
4WSzKzP.SZP.2612.64.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Monika Kosior 2019-09-06 13:15:10
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 38/2019 Arletta Abadżijewa 2019-09-04 14:48:54
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 38/2019 Arletta Abadżijewa 2019-09-04 14:48:04
4WSzKzP.SZP.2612.74.2019 Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposazeniem. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-09-03 13:56:01
4WSzKzP.SZP.2612.74.2019 Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposazeniem. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-09-03 13:54:29
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-09-03 13:34:16
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2019 w zakresach okeślonych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-09-03 12:18:41
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-09-02 13:15:26
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy Arletta Abadżijewa 2019-08-30 14:28:25
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( umowa kontraktowa ) nr 34/2019 w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:23:17
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 33/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie radiologii i reumatologii Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:22:45
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 30/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie kardiologii Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:21:38
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:20:53
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 24/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:20:17
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:19:22
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:18:19
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:17:02
Przebudowa węzła parowego Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-08-20 08:13:16
4WSZKZP.SZP.2612.47.2019 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ Agnieszka Stanisławska 2019-08-14 10:38:24
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-08-09 09:23:56
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-08-09 07:52:10
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-08-09 07:50:04
Przebudowa węzła parowego Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-08-08 12:12:05
Przebudowa węzła parowego Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-08-08 12:06:03
Świadczenie usług dostępu do Internetu Magdalena Błaszczyk 2019-08-07 10:21:09
System UTM wraz z wdrożeniem i szkoleniem Dorota Janiszewska 2019-08-07 10:10:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 36/2019 Dorota Frontczak 2019-08-06 12:26:20
Świadczenie usług dostępu do Internetu Magdalena Błaszczyk 2019-08-05 13:08:50
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-08-05 12:59:54
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 37/2019 Dorota Frontczak 2019-08-05 12:02:31
Wsparcie serwisowe MM Ewidencja Agnieszka Kucharska - admin 2019-08-02 13:34:39
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2019-08-02 13:33:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP Elżbieta Moroń 2019-08-02 07:42:56
4WSzKzP.SZP.2612.60.2019 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2019-07-31 10:03:12
Wyjasnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 30.07.2019r. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-30 13:54:09
Wyjasnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 30.07.2019r. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-30 13:36:06
Wykonanie  okresowych  przeglądów, prac konserwacyjnych  z  usuwaniem   usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) o numerach D18 i D19 zainstalowanych w budynku nr 73, 4 Wojskowego Szpitala Klinic Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-07-29 09:21:26
4WSzKzP.SZP.2612.69.2019 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W INWESTYCJI: ZADANIE NR 91572 PN. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI CHIRURGICZNEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ” NA TERENIE Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-29 07:50:06
4WSzKzP.SZP.2612.69.2019 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W INWESTYCJI: ZADANIE NR 91572 PN. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI CHIRURGICZNEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ” NA TERENIE Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-26 13:37:35
4WSzKzP.SZP.2612.69.2019 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W INWESTYCJI: ZADANIE NR 91572 PN. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI CHIRURGICZNEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ” NA TERENIE Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-26 13:16:37
4WSzKzP.SZP.2612.16.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem 2 komputerów i jednostki sterującej do trombektomii mec Agnieszka Stanisławska 2019-07-26 11:23:25
4WSzKzP.SZP.2612.34.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MACERATORÓW DO UTYLIZACJI NACZYŃ Z PULPY CELULOZOWEJ ORAZ MACERATORÓW DO UTYLIZACJI PIELUCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MYJNI DO KACZEK I BASE Agnieszka Stanisławska 2019-07-26 11:20:07
4WSzKzP.SZP.2612.12.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM INSTRUMENTARIUM NA POTRZEBY KLINICZNYCH ODDZIAŁÓW: ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII, CHIRURGII SZCZĘKOWO- Agnieszka Stanisławska 2019-07-26 11:19:00
4WSzKzP.SZP.2612.9.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ, ZAKŁADU ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ Agnieszka Stanisławska 2019-07-26 11:18:12
4WSzKzP.SZP.2612.11.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII WRAZ Z NAJMEM URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA MATERIAŁU EMBOLIZACYJNEGO Agnieszka Stanisławska 2019-07-26 11:17:22
104/WZM/2018 DOSTAWA MIKROCEWNIKÓW, CEWNIKÓW, STENTÓW, DRENÓW, PROWADNIKÓW, BALONÓW DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI Agnieszka Stanisławska 2019-07-26 11:16:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:54:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:53:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:52:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:52:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:51:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:50:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:49:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:48:56
4WSzKzP.SZP.2612.44.2019 Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-24 10:37:00
4WSzKzP.SZP.2612.28.2019 Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-24 10:35:55
4WSzKzP.SZP.2612.13.2019 Dostawa materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Okulistyki. Agnieszka Karpińska 2019-07-24 10:35:44
4WSzKzP.SZP.2612.30.2019 Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem na 2019/ 20 rok Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-24 10:33:55
4WSzKzP.SZP.2612.31.2019 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-24 10:31:52
Otwarcie ofert w konkursie na udzielanie świadczeń opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał). Anna Stapkiewicz 2019-07-23 14:01:24
4WSzKzP.SZP.2612.63.2019 DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO Z WYPOSAŻENIEM Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-23 12:59:39
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-07-22 14:43:56
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-07-22 14:43:13
4WSzKzP.SZP.2612.20.2019 Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji z wymianą nawilżaczy i podzespołów, central, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Psychiatrii. Agnieszka Karpińska 2019-07-19 15:07:25
4WSzKzP.SZP.2612.8.2019 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności 4Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu ora Agnieszka Karpińska 2019-07-19 15:06:15
Zbiorcze zestawienie ofert Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-19 11:52:30
OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:48:50
OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:46:51
OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:44:17
OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:42:56
OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-zawał Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:41:55
Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:34:36
ZMIANA OGŁOSZENIA w Konkursie ofert rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:33:20
Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:31:53
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 33/2019 Arletta Abadżijewa 2019-07-17 13:10:00
Modyfikacja dotycząca zakresu 9) - scan poniżej Dorota Frontczak 2019-07-17 13:08:39
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 27/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 13:08:02
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 28/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 13:07:12
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 28/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 13:02:36
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 13:02:02
Ogłoszenie o unieważnieniu 29/2019-zakres 1 Dorota Frontczak 2019-07-17 13:01:30
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 29/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 13:00:39
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 12:59:55
Szczegółowe materiały informacyjne o konkursie ofert Dorota Frontczak 2019-07-17 12:58:14
Szczególowe materiały informacyjne do konkursu ofert Dorota Frontczak 2019-07-17 12:56:56
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 12:56:04
Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:57:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:56:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:55:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:55:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:54:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:54:04
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:52:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:51:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:50:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:49:47
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:49:04
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:48:10
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:45:46
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( umowa kontraktowa ) nr 34/2019 w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-07-16 12:35:38
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 12.07.2019r. Agnieszka Karpińska 2019-07-12 11:47:40
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-12 10:22:08
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-12 10:20:55
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-12 10:19:38
Wyjasnienia i modyfikacja SIWz z dnia 10.07.2019r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.. Agnieszka Karpińska 2019-07-10 14:25:05
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 31/2019 Dorota Frontczak 2019-07-09 14:02:39
Otwarcie ofert w konkursie na udzielanie świadczeń opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał). Anna Stapkiewicz 2019-07-09 11:56:32
Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Anna Lewicka 2019-07-08 13:46:41
Otwarcie ofert w konkursie na udzielanie świadczeń opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał). Anna Stapkiewicz 2019-07-08 10:50:20
Otwarcie ofert w konkursie na udzielanie świadczeń opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał). Anna Stapkiewicz 2019-07-08 08:57:39
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 04.07.2019r. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-04 15:26:22
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 10/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-07-04 14:46:33
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie radiologii i reumatologii Arletta Abadżijewa 2019-07-03 11:47:05
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 32/2019 Dorota Frontczak 2019-07-01 11:10:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:33:53
Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:33:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:32:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:31:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:30:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:29:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:29:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:28:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:26:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:24:37
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-28 11:50:16
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-28 10:10:46
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-28 10:07:23
Wyjaśnienie i modyfikacja teści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-28 09:41:57
4WSzKzP.SZP.2612.45.2019 Dostawa nowego dźwigu osobowego i wymianę dźwigu osobowego o numerze wewnętrznym D8, w budynku nr 1 część 1 wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towa Agnieszka Karpińska 2019-06-26 08:23:28
ZMIANA OGŁOSZENIA w Konkursie ofert rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-25 14:46:31
ZMIANA OGŁOSZENIA w Konkursie ofert rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-25 14:45:41
ZMIANA OGŁOSZENIA w Konkursie ofert rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-25 14:43:01
ZMIANA OGŁOSZENIA w Konkursie ofert rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-25 14:42:19
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 32/2019 Dorota Frontczak 2019-06-25 10:41:23
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Elżbieta Moroń 2019-06-25 09:39:56
Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-19 14:55:12
Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-19 14:54:46
Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-19 14:53:47
Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego Anna Stapkiewicz 2019-06-19 14:48:54
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-06-17 14:46:38
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:49:04
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:29:17
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:28:02
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:26:58
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:25:56
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:23:39
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:21:28
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:20:21
4WSzKzP.SZP.2612.15.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego kompatybilnego z analizatorem dodatkowym /back – up / wraz z najem analizat Agnieszka Karpińska 2019-06-14 14:04:02
4WSzKzP.SZP.2612.17.2019 Świadczenie usług serwisowych aparatów: rezonans, aparaty RTG, mammograf, echokardiograf wewnątrzsercowy. Agnieszka Karpińska 2019-06-14 14:02:54
4WSzKzP.SZP.2612.29.2019 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj Agnieszka Karpińska 2019-06-14 14:01:25
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 28/2019 Dorota Frontczak 2019-06-13 14:52:10
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 25/2019 Arletta Abadżijewa 2019-06-12 10:38:43
4WSzKzP.SZP.2612.20.2019 Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji z wymianą nawilżaczy i podzespołów, central, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Psychiatrii. Agnieszka Karpińska 2019-06-11 12:20:34
4WSzKzP.SZP.2612.20.2019 Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji z wymianą nawilżaczy i podzespołów, central, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Psychiatrii. Agnieszka Karpińska 2019-06-10 15:41:15
4WSzKzP.SZP.2612.20.2019 Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji z wymianą nawilżaczy i podzespołów, central, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Psychiatrii. Agnieszka Karpińska 2019-06-10 15:40:14
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-05 13:13:01
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-05 13:11:33
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-05 13:02:17
Wyjaśnienie imodyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-05 13:00:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 28/2019 Dorota Frontczak 2019-06-04 11:32:17
4WSzKzP.SZP.2612.41.2019: DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI Agnieszka Stanisławska 2019-06-03 13:11:48
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-05-31 13:00:16
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-05-31 12:52:33
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2019-05-31 10:00:52
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2019-05-31 09:59:36
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - MENADŻER PROJEKTU Krzysztof Olszewski 2019-05-30 14:17:28
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW PŁUC Krzysztof Olszewski 2019-05-30 14:16:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:15:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:14:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:13:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:11:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:10:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:09:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz pediatra Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:08:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:07:48
Operator Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:06:46
Operator Elżbieta Moroń 2019-05-24 14:57:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-05-24 14:56:00
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-05-23 11:55:41
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-05-23 11:52:57
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-05-23 11:51:22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-05-23 11:30:48
4WSzKzP.SZP.2612.3.2019 Dostawa zastawek, stabilizatorów, retraktorów, pierścieni, łat, systemu do plastyki zastawki trójdzielnej dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2019-05-22 12:27:59
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 22/2019 Arletta Abadżijewa 2019-05-22 09:25:05
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:52:48
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:51:58
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:41:04
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:40:35
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:39:00
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:37:06
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:35:07
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:34:30
4WSzKzP.SZP.2612.21.2019 Dostawa materiałów budowlano-technicznych i materiałów eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2019/2020 rok Anna Lewicka 2019-05-20 09:57:43
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 19/2019 Arletta Abadżijewa 2019-05-17 12:00:49
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 19/2019 Arletta Abadżijewa 2019-05-17 11:48:33
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 19/2019 Arletta Abadżijewa 2019-05-16 11:37:50
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019 Dorota Frontczak 2019-05-14 11:56:56
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Krzysztof Olszewski 2019-05-14 09:25:57
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - MENADŻER PROJEKTU Krzysztof Olszewski 2019-05-08 12:51:03
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - MENADŻER PROJEKTU Krzysztof Olszewski 2019-05-08 12:45:26
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - MENADŻER PROJEKTU Krzysztof Olszewski 2019-05-08 12:40:34
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - MENADŻER PROJEKTU Krzysztof Olszewski 2019-05-08 12:38:52
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - MENADŻER PROJEKTU Krzysztof Olszewski 2019-05-08 12:35:41
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Krzysztof Olszewski 2019-05-08 12:30:59
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy- promocja E-Zdrowie 2.1 Krzysztof Olszewski 2019-05-07 12:29:02
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy- promocja E-Zdrowie 2.1 Krzysztof Olszewski 2019-05-07 12:26:49
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy- promocja E-Zdrowie 2.1 Krzysztof Olszewski 2019-05-07 12:24:52
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy- promocja E-Zdrowie 2.1 Krzysztof Olszewski 2019-05-07 12:24:18
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 12:06:45
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 12:03:36
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-05-07 11:54:14
Rozeznanie cenowe nr 1/RPDS/2.1/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 11:38:07
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy-Ginekologia Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:59:18
Rozeznanie cenowe nr 01/Proj_UE/GIN/2018 na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie - GINEKOLOGIA Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:57:55
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:51:53
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:50:48
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:48:16
Rozeznanie cenowe nr 1/RPDS/2.1/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:46:57
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:42:50
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:38:40
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:37:19
Protokół wyboru oferenta do zapytania ofertowego z dnia 23 marca 2018 r. na stanowisko Menadżer Projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:33:17
4WSzKzP.SZP.2612.18.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę haka automatycznego do operacji wątroby - 1 kpl. Agnieszka Stanisławska 2019-05-07 08:27:47
93/WZM/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium Agnieszka Stanisławska 2019-05-07 08:25:10
94/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ WRAZ Z NAJMEM KOMPUTERA I BEZOLEJOWEJ POMPY OBROTOWEJ Agnieszka Stanisławska 2019-05-07 08:24:24
72/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM: 2 APARATÓW DO NIEINWAZYJNEGO, BEZPOŚREDNIEGO I CIĄGŁEGO POMIARU ZMIAN NASYCENIA TLENEM HEMOGLOBINY W OBSZARZE MÓZGU , 2 MONITORÓW DO ZABIEGÓW Agnieszka Stanisławska 2019-05-07 08:22:49
106/PZL/2018 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego Anna Lewicka 2019-05-02 14:37:44
105/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego Anna Lewicka 2019-05-02 14:36:35
101/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych wg 9 pakietów Anna Lewicka 2019-05-02 14:35:44
97/WAO/2018 Świadczenie usług ochrony fizycznej Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Anna Lewicka 2019-05-02 14:34:59
95/WZM/2018 Dostawa aspiratora chirurgicznego - noża ultradźwiękowego do zabiegów resekcyjnych wątroby oraz akcesoriów zużywalnych do wykonania 100 zabiegów na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy Anna Lewicka 2019-05-02 14:34:20
88/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego przez okres 36 miesięcy Anna Lewicka 2019-05-02 14:33:38
90/WZM/2018 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych Anna Lewicka 2019-05-02 14:32:27
82/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy Anna Lewicka 2019-05-02 14:31:47
71/WZM/2018 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych Anna Lewicka 2019-05-02 14:31:02
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019 Dorota Frontczak 2019-05-02 13:07:58
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 12/2019 - w zakresie czynności zawodowych perfuzjonistów Arletta Abadżijewa 2019-04-29 14:02:20
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2019 - w zakresie czynności pielęg. oper. i tech. rtg Arletta Abadżijewa 2019-04-29 14:01:44
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 11/2019 - w zakresach opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-04-29 13:57:40
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2019 - w zakresie czynności zaw. lekarzy opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-04-29 13:56:26
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 15/2019 - w zakresie kardiologii Arletta Abadżijewa 2019-04-29 13:55:49
Konkurs ofert - KOS-zawał Magdalena Kałuska 2019-04-29 12:05:37
Zmiana w SWKO - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2019-04-29 12:05:13
ZMIANA - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2019-04-29 12:04:55
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-04-29 12:04:26
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Magdalena Kałuska 2019-04-29 12:04:03
Zbiorcze zestawienie ofert Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-29 11:47:00
Zbiorcze zestawienie ofert Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-29 11:44:29
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-04-29 09:26:34
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019 Dorota Frontczak 2019-04-26 16:55:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:48:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:47:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Sekcji Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:47:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:46:34
Operator Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:44:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:43:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:42:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:41:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:40:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:38:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz pediatra Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:37:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:37:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:36:14
Wyjaśnienie i modyfikacja teści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-25 11:25:52
Rozeznanie cenowe nr 1/RPDS/2.1/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu. Krzysztof Olszewski 2019-04-24 12:52:29
Rozeznanie cenowe nr 1/RPDS/2.1/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu. Krzysztof Olszewski 2019-04-24 12:50:29
Wyjaśnienie i modyfikacja teści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-24 12:37:21
Rozeznanie cenowe nr 1/RPDS/2.1/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu. Krzysztof Olszewski 2019-04-24 12:29:23
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW PŁUC Krzysztof Olszewski 2019-04-24 09:42:12
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW PŁUC Krzysztof Olszewski 2019-04-24 09:39:59
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW PŁUC Krzysztof Olszewski 2019-04-24 09:35:47
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW PŁUC Krzysztof Olszewski 2019-04-24 09:28:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz pediatra Elżbieta Moroń 2019-04-19 12:54:02
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 17/2019 Dorota Frontczak 2019-04-19 12:50:32
4WSzKzP.SZP.2612.31.2019 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-19 11:58:55
4WSzKzP.SZP.2612.31.2019 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-19 11:57:24
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 8/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-04-17 13:53:11
przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu Radosław Mielczarek - admin 2019-04-17 12:08:40
przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami 2019-04-17 11:56:55
4WSzKzP.SZP.2612.7.2019 Dostawa artykułów spożywczych. Agnieszka Karpińska 2019-04-16 09:44:55
4WSzKzP.SZP.2612.6.2019 Dostawy mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2019-04-16 09:43:05
4WSzKzP.SZP.2612.1.2019 Dostawa Immunoglobulinum. Agnieszka Karpińska 2019-04-16 09:41:19
4WSzKzP.SZP.2612.5.2019 DOSTAWĘ CHEMICZNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCYCH, W POSTACI KONCENTRATÓW DOZOWANYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNE DOZOWNIKI WRAZ Z ICH NAJMEM ORAZ CHEMICZNYCH ŚRODKÓW Agnieszka Karpińska 2019-04-16 09:37:45
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-10 09:52:32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-10 09:47:51
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 15/2019 - w zakresie kardiologii Arletta Abadżijewa 2019-04-09 14:01:47
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019 Dorota Frontczak 2019-04-09 11:16:53
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019 Dorota Frontczak 2019-04-09 10:35:12
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-04-08 14:35:55
Zbiorcze zestawienie ofert Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-05 12:00:25
Zbiorcze zestawienie ofert Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-05 11:48:19
Zbiorcze zestawienie ofert Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-01 11:51:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:45:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:42:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:41:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:41:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:40:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:38:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:37:37
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-03-29 12:59:32
Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-03-27 14:12:43
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2019-03-25 12:36:59
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2019 - w zakresie czynności zaw. lekarzy opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-03-25 11:50:25
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2019 - w zakresie czynności zaw. lekarzy opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-03-25 11:47:36
Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem na 2019/ 20 rok Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-03-22 12:06:30
Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem na 2019/ 20 rok Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-03-22 12:03:45
Dostawę chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem na 2019/ 20 rok Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-03-22 11:59:56
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:26:18
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:24:25
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:22:43
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:21:55
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:21:34
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:18:38
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:14:35
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 11:30:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-03-15 08:57:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2019-03-13 14:24:56
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 10/2019 Arletta Abadżijewa 2019-03-12 10:26:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019 Dorota Frontczak 2019-03-08 11:34:24
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019 Dorota Frontczak 2019-03-08 11:26:42
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019 Dorota Frontczak 2019-03-07 15:26:03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2019-03-05 12:45:27
4WSK/2018 Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety). Agnieszka Karpińska 2019-03-05 10:20:48
92/WAO/2018 Dostawa karnetów. Agnieszka Karpińska 2019-02-28 11:44:39
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 6/20019 - w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej w ogłosz. i SZWKO Arletta Abadżijewa 2019-02-26 10:45:29
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 1/2019 - w zakresie lekarze w zakresach opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-02-26 10:44:30
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2019 - w zakresie czynności pielęg. oper. i tech. rtgrtg Arletta Abadżijewa 2019-02-26 10:40:56
Ogłoszenie o rozstrzygnięiu konkursu 6/2019 Arletta Abadżijewa 2019-02-26 10:38:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 8/2019 - pielęgniarka w Zakł. Radiologii i Diagnostyki Obraz. Arletta Abadżijewa 2019-02-26 10:34:27
Ogłoszenie o konkursie 5/2019 - pielęg. dializacyjne i pielęg. operacyj-koord-epidemid Arletta Abadżijewa 2019-02-26 10:33:18
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:42:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:41:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:41:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:40:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:39:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:39:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:37:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:36:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:35:26
Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-02-19 10:56:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-02-18 14:52:19
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 2/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-02-15 15:14:37
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 5/2019 - pielęg. dializacyjne i pielęg. operacyj-koord-epidemid Arletta Abadżijewa 2019-02-13 13:51:32
4WSzKzP.SZP.2612.6.2019 Dosawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2019-02-13 10:21:47
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ nr 2 Agnieszka Karpińska 2019-02-07 10:07:50
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ nr 2 Agnieszka Karpińska 2019-02-07 10:04:53
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ nr 2 Agnieszka Karpińska 2019-02-07 10:02:15
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ nr 2 Agnieszka Karpińska 2019-02-07 09:54:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-02-05 09:29:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 46/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:56:23
ZMIANA TERMINÓW DO KONKURSU NR 46/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:55:38
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 46/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:55:09
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia-PAŻDZIERNIK 14/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:53:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 14/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:53:18
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 48/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:52:13
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 52/2018-PSYCHIATRIA-PROJEKT Dorota Frontczak 2019-02-04 11:51:36
Unieważnienie konkursu nr 52_2018-projekt Dorota Frontczak 2019-02-04 11:51:10
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 16/2018-Zlecenia Dorota Frontczak 2019-02-04 11:49:27
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 48/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:48:08
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 17/2018-PSYCHIATRIA-PROJEKT-pielęgniarki Dorota Frontczak 2019-02-04 11:47:28
Unieważnienie konkursu nr 17/2018-zlecenie-projekt Dorota Frontczak 2019-02-04 11:47:01
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:46:17
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 53/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:45:35
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 18/2018-ZLECENIE Dorota Frontczak 2019-02-04 11:45:06
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 19/2018-ZLECENIE Dorota Frontczak 2019-02-04 11:44:31
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 57/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:43:51
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 57/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:43:24
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-02-04 09:45:57
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-02-04 09:45:09
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-02-04 09:43:10
Wykonanie zabudowy z zimnego aluminium Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-01-30 11:18:22
Naprawy i konserwacje dźwigów Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-01-30 08:27:43
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 58/2018 - w zakresie czynności pielęg. i tech. fizjo. Arletta Abadżijewa 2019-01-28 13:20:50
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 55/2018 - w zakresach lekarskich podanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-01-28 13:19:57
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 54/2018 - pielęgniarki kardiolog. i dializacyjne Arletta Abadżijewa 2019-01-28 13:19:11
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:25:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:24:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowego - Dział Kosztów Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:23:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:19:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:18:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:15:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:14:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:14:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:13:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:12:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:12:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:07:12
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 2/2019 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:40:30
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 2/2019/2018 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:40:01
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 15/2018 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:39:00
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia nr 15/2018 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:37:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia nr 16/2018 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:36:47
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 18/2018 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:36:15
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE nr 19/2018 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:35:15
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 6/2019 - pielęg. dializacyjne i pielęg. operacyj-koord-epidemid Arletta Abadżijewa 2019-01-25 14:45:28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1,2,3,4_100/PZL/PE/2018 Monika Kosior 2019-01-24 14:18:03
Naprawa rolet zewnętrznych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-01-23 13:42:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_w zakrsie pakietów 5.6.7.8_100/PZL/PE/2018 Monika Kosior 2019-01-22 13:06:24
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP Anna Lewicka 2019-01-18 13:00:58
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP Anna Lewicka 2019-01-18 13:00:24
Naprawa i konserwacja drzwi przesuwnych. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-01-17 11:36:04
96/WZM/2018 Dostawa sprzętu i oprogramowania medycznego. Agnieszka Karpińska 2019-01-17 11:14:28
76/PZL/2018 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:29:16
74/PZL/2018 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne na rok 2018/2019, Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:28:34
68/WZM/2018 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:27:54
62/WZM/2018 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego do angiografii, koronarografii (min. cewniki, stenty, dreny, prowadniki, balony, koszulki, elektrody do czasowej stymulacji serca ) z n Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:27:13
59/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych , barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:26:07
51/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ, ZAKŁADU ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:24:22
48/WZM/2018 Dostawa odczynników do automatycznego analizatora REAL TIME do wykonywania badań metodą PCR ( diagnostyka molekularna) wraz z najmem analizatora oraz dostawe odczynników do diagnostyki mo Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:23:28
37/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:05:15
35/WZM/2018 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej, monitora oraz 5 urządzeń do odsysania przestrzeni podgłośniowej Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:04:31
27/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii wraz z najmem komputerów i aparatów Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:03:29
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 56/2018 - w zakresie lekarz neurochirurg w trakcie specjalizacji Arletta Abadżijewa 2019-01-15 11:25:02
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 55/2018 Arletta Abadżijewa 2019-01-15 11:18:54
Dział Utrzymania Nieruchomości Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-01-15 09:54:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-01-14 12:51:40
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Magdalena Błaszczyk 2019-01-11 12:17:57
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 58/2018 - w zakresie czynności pielęg. i tech. fizjo. Arletta Abadżijewa 2019-01-10 10:08:45
99/PE/2018 Dostawa serwerów z oprogramowaniem oraz dostawa dysków do macierzy. Agnieszka Karpińska 2019-01-09 14:59:54
91/WZM/2018 Dostawa zastawek dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2019-01-09 14:58:34
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2019-01-09 14:45:40
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 49/2018 - ratownik medyczny Arletta Abadżijewa 2019-01-09 13:32:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 58/2018 - w zakresie czynności pielęg. i tech. fizjo. Arletta Abadżijewa 2019-01-09 08:21:41
106/PZL/2018 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego Anna Lewicka 2019-01-08 12:50:08
106/PZL/2018 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego Anna Lewicka 2019-01-08 12:49:43
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 1/2019 - w zakresie lekarze w zakresach opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-01-08 07:21:38
93/WZM/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium Agnieszka Stanisławska 2019-01-07 09:33:21
94/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ WRAZ Z NAJMEM KOMPUTERA I BEZOLEJOWEJ POMPY OBROTOWEJ Agnieszka Stanisławska 2019-01-07 09:32:36
104/WZM/2018 DOSTAWA MIKROCEWNIKÓW, CEWNIKÓW, STENTÓW, DRENÓW, PROWADNIKÓW, BALONÓW DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI Agnieszka Stanisławska 2019-01-07 09:30:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:36:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka- Projekt Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:35:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowego - Dział Kosztów Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:34:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:33:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:32:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:31:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:31:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:30:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:29:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:28:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:26:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:26:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:25:08
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:00:09
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 50/2018 - w zakresach określonych poniżej dla lekarzy Arletta Abadżijewa 2018-12-31 12:29:01
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 57/2018 Dorota Frontczak 2018-12-24 12:24:00
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 57/2018 Dorota Frontczak 2018-12-24 12:20:42
103/PE/2018; DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE OPROGRAMOWANIA Monika Kosior 2018-12-21 15:32:13
103/PE/2018; DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE OPROGRAMOWANIA Monika Kosior 2018-12-21 15:27:19
Ogłoszenie wyniku konkursu ofert Bank Krwi Barbara Filipek 2018-12-21 09:48:09
Ogłoszenie wyniku konkursu ofert Bank Krwi Barbara Filipek 2018-12-21 09:44:00
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 55/2018 - w zakresach lekarskich podanych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-12-21 07:38:09
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 18/2018-ZLECENIE Dorota Frontczak 2018-12-19 16:19:19
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Magdalena Błaszczyk 2018-12-14 13:59:35
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 50/2018 Arletta Abadżijewa 2018-12-14 12:48:52
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 47/2018 w zakresach podanych poniżej - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-12-11 10:47:54
Sprzedaż agregatu prądotwórczego GESAM DV 380 Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-12-06 15:35:54
81/WZM/2018 Dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Agnieszka Karpińska 2018-12-04 09:17:46
69/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Agnieszka Karpińska 2018-12-04 09:14:05
34/WZM/2018 Dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Agnieszka Karpińska 2018-12-04 09:08:53
84/WZM/2018 Świadczenie usług serwisowych aparatów: Tomograf Somatom Definition wraz ze stacjami MMWP oraz Tomografu Somation Definition AS + serwer Syngo.Via. Agnieszka Karpińska 2018-12-04 09:06:56
86/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych wg 3 pakietów. Agnieszka Karpińska 2018-12-04 09:05:17
60/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2018-12-04 09:03:29
Zmiana w SWKO - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2018-12-03 13:59:57
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-12-03 13:59:29
Zmiana w SWKO - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2018-12-03 13:58:24
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-12-03 13:37:11
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-12-03 13:36:04
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-12-03 13:35:32
Starszy Specjalista ds. Sanitarnych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-12-03 12:39:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:46:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:42:45
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2018-11-30 13:40:58
Starszy Specjalista ds. Sanitarnych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:27:41
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:26:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:25:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy (Płace) Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:24:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:23:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:23:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:23:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:22:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:22:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:21:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:20:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:20:17
ekspertyza techniczna silnika. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-11-29 08:04:52
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2018-11-28 10:43:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-11-28 08:01:29
85/WZM/2018 Dostawa stołu do biopsji stereotaktycznych Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-11-26 12:51:34
85/WZM/2018 Dostawa stołu do biopsji stereotaktycznych Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-11-26 12:50:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka- Projekt Elżbieta Moroń 2018-11-26 08:16:50
Usługi pocztowe na 2019 Janusz Siwek 2018-11-23 12:43:34
97/WAO/2018 Świadczenie usług ochrony fizycznej Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Anna Lewicka 2018-11-23 11:56:48
Naprawa i przewinięcie silnika. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-11-22 14:13:50
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-11-21 14:04:02
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2018-11-21 14:02:16
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-11-21 13:58:17
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-11-21 13:56:13
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-11-21 13:45:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-11-21 08:05:16
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-11-21 08:04:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych Elżbieta Moroń 2018-11-21 08:03:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy (Płace) Elżbieta Moroń 2018-11-21 08:01:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:54:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:53:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:52:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:51:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:50:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:50:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:46:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:45:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:45:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-11-20 08:14:00
Przeglądy i konserwacje okresowe wózków widłowych w 2019 roku Sławomir Orłowski 2018-11-19 09:59:21
73/PZL/2018 Dostawa oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o. w budynkach Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu w s Anna Lewicka 2018-11-15 13:48:49
65/PZL/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją robót budowlanych w inwestycji pn.: „BUDOWA ROZDZIELCZEJ INSTALACJI ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ w budynku N Agnieszka Karpińska 2018-11-14 12:02:51
79/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-11-14 09:28:12
67/WZM/2018 Dostawa odczynników wraz znajmem analizatorów i urzadzeń dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wg 2 pakietów Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-11-14 09:26:47
77/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego według 3 pakietów Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-11-14 09:25:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-11-14 08:12:12
Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2018-11-09 14:24:58
Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2018-11-09 14:23:39
Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2018-11-09 14:22:07
Usługi pocztowe na 2019 Janusz Siwek 2018-11-09 13:22:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-11-07 09:44:51
4WSK/2018 Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety). Agnieszka Karpińska 2018-11-05 09:42:01
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu Krzysztof Olszewski 2018-11-05 09:12:37
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu Krzysztof Olszewski 2018-11-05 09:05:21
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu Krzysztof Olszewski 2018-11-05 09:00:38
53/WZM/2018 Dostawę zastawek, retraktorów i systemów do torakotomii dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2018-10-31 13:33:11
70/PE/2018 Dostawę oprogramowania oraz wsparcia oprogramowania. Agnieszka Karpińska 2018-10-31 13:31:11
64/PZL/2018 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej pod nazwą: 23117 Termomodern Anna Lewicka 2018-10-31 12:26:11
47/PZL/2018 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) Anna Lewicka 2018-10-31 12:25:35
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2018 - w zakresie psychiatrii ( 2 lekarzy ) Arletta Abadżijewa 2018-10-31 12:13:48
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach podanych poniżej - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-10-31 12:12:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2018 - w zakresie chirurgii naczyniowej,endowaskularnej, ogólnej Arletta Abadżijewa 2018-10-31 12:11:05
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 45/2018 - w zakresach określonych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-10-31 12:10:11
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 43/2018 Dorota Frontczak 2018-10-30 14:43:59
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2018 Dorota Frontczak 2018-10-30 14:43:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-10-30 13:53:31
75/PZL/2018 Dostawa warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2018-10-26 14:45:33
24/WZM/PZL/2018 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia i dezynfekcji, wapna sodowanego oraz płynów do dializ. Agnieszka Karpińska 2018-10-26 14:43:43
63/PE/2018 Dostawa sprzętu komputerowego standardowego. Agnieszka Karpińska 2018-10-26 14:42:37
46/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego według 9 pakietów. Agnieszka Karpińska 2018-10-26 14:41:20
Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:38:07
Starszy Specjalista ds. Sanitarnych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:37:43
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:37:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor- Dział Jakości Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:36:06
Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:35:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:35:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:34:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:33:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:32:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:30:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:29:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:22:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:22:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:21:20
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:19:43
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-10-26 13:30:15
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-10-26 13:29:26
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 26.10.2018r. Anna Lewicka 2018-10-26 12:50:32
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-10-25 14:26:46
Konkurs ofert - KOS-zawał Magdalena Kałuska 2018-10-19 07:45:54
Konkurs ofert - KOS-zawał Magdalena Kałuska 2018-10-18 14:22:32
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 14:14:19
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 14:13:13
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 14:04:55
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 13:58:42
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 13:52:11
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 13:49:06
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 13:46:02
71/WZM/2018 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych Anna Lewicka 2018-10-18 12:49:45
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 46/2018 Dorota Frontczak 2018-10-17 10:57:01
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA DO KONKURSU NR 46/2018 Dorota Frontczak 2018-10-17 10:49:39
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA DO KONKURSU NR 46/2018 Dorota Frontczak 2018-10-17 10:29:27
31/WZM/2018 Dostawa części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz Anna Lewicka 2018-10-16 09:29:28
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 41/2018 - w zakresach określonych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-10-15 12:36:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor- Dział Jakości Elżbieta Moroń 2018-10-12 11:33:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor- Dział Jakosci Elżbieta Moroń 2018-10-12 08:01:54
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2018-10-11 15:27:01
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2018-10-11 15:23:47
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2018-10-11 15:12:23
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 40/2018 Dorota Frontczak 2018-10-11 14:51:27
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40/2018 w zakresach określonych poniżej Dorota Frontczak 2018-10-11 14:50:32
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 39/2018 Dorota Frontczak 2018-10-11 14:49:34
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 39/2018- ZMIANA TERMINÓW Dorota Frontczak 2018-10-11 14:48:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2018 Dorota Frontczak 2018-10-11 14:45:21
71/WZM/2018 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych Anna Lewicka 2018-10-11 12:09:39
Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie oczywistych omyłek Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-10-11 10:42:04
„Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii cieczowej w moczu przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej” Bogumiła Kujawska 2018-10-09 12:52:50
57/PZL/2018 Dostawa pościeli i bielizny medycznej jednorazowego użytku, poduszek i kołder medycznych z filtrem ochronnym na rok 2018/2019 wg 2 pakietów Anna Lewicka 2018-10-09 12:29:10
54/WZM/2018 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Anna Lewicka 2018-10-09 12:28:28
45/WZM/2018 Dostawa Angiokardiografu stacjonarnego z wyposażeniem wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych związanych z wymianą angiografu w Pracowni Hemodynamiki Anna Lewicka 2018-10-09 12:27:55
25/WZM/2018 Dostawa radiofarmaceutyków i znaczników Anna Lewicka 2018-10-09 12:27:18
44/WZM/2018 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego do angiografii, koronarografii (min. cewniki, stenty, dreny, prowadniki, balony, introduktory) z najmem aparatu do FFR dla Pracowni Hem Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-10-09 10:55:13
72/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM: 2 APARATÓW DO NIEINWAZYJNEGO, BEZPOŚREDNIEGO I CIĄGŁEGO POMIARU ZMIAN NASYCENIA TLENEM HEMOGLOBINY W OBSZARZE MÓZGU , 2 MONITORÓW DO ZABIEGÓW Agnieszka Stanisławska 2018-10-08 08:50:56
58/WZM/2018Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń dla Pracowni Elektrofizjologii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-10-03 12:53:47
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2018-10-02 13:16:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-10-02 09:13:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-10-02 09:03:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych Elżbieta Moroń 2018-10-01 11:53:07
Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:28:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:27:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:26:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:25:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:24:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:22:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:20:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:19:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. BHP Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:18:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-09-28 12:18:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-09-28 12:17:22
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-09-27 14:27:06
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2018 - pielęgniarka Klin Oddz. Otolaryn. i Klin. Oddz. Chirur. Szczęk.-Twarz. Arletta Abadżijewa 2018-09-26 09:48:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 36/2018 - w zakresach określonych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-09-26 09:46:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2018-09-25 12:54:53
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 38/2018 Dorota Frontczak 2018-09-25 09:05:26
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2018 Dorota Frontczak 2018-09-25 08:40:33
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 35/2018 Dorota Frontczak 2018-09-21 13:05:33
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35/2018 Dorota Frontczak 2018-09-21 13:05:00
33/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Anna Lewicka 2018-09-20 10:08:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2018-09-19 13:12:46
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-09-19 12:02:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2018-09-19 10:45:40
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-09-19 09:46:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor / Specjalista Sekcja Planowania i Ewidencji Elżbieta Moroń 2018-09-17 14:34:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-09-14 08:41:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pakiet 4 Agnieszka Stanisławska 2018-09-13 14:01:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-09-13 13:50:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-09-13 12:19:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-09-13 12:13:27
„Usługa w postaci odczytów dawek indywidualnych lub środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma lub Rtg”. Rita Dzima - apteka 2018-09-13 11:50:05
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - Zestawy artroskopowe prod. Stryker Edyta Janicka 2018-09-12 13:56:35
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018 Ewa Biros 2018-09-12 10:10:32
74/WZM/2018 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne na rok 2018/2019, Agnieszka Stanisławska 2018-09-12 10:08:43
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018 Ewa Biros 2018-09-12 10:05:30
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 39/2018- ZMIANA TERMINÓW Dorota Frontczak 2018-09-07 14:27:54
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2018 Dorota Frontczak 2018-09-07 13:56:38
76/PZL/2018 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Agnieszka Stanisławska 2018-09-07 08:23:02
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2018 Dorota Frontczak 2018-09-06 10:42:09
Unieważnienie konkursu nr 34/2018 W ZAKRESIE 1) Dorota Frontczak 2018-09-05 08:26:48
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 34/2018 Dorota Frontczak 2018-09-05 08:26:15
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 34/2018-w zakresach określonych poniżej Dorota Frontczak 2018-09-05 08:25:38
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 04.09.2018r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2018-09-04 13:22:03
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 404.09.2018r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2018-09-04 11:23:51
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2018 - pielęgniarka Klin Oddz. Otolaryn. i Klin. Oddz. Chirur. Szczęk.-Twarz. Arletta Abadżijewa 2018-09-04 07:27:35
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2018 - pielęgniarka Klin Oddz. Otolaryn. i Klin. Oddz. Chirur. Szczęk.-Twarz. Arletta Abadżijewa 2018-09-04 07:26:58
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Anna Stapkiewicz 2018-09-03 12:44:05
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Anna Stapkiewicz 2018-09-03 12:42:34
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Anna Stapkiewicz 2018-09-03 12:39:20
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2018-09-03 12:16:08
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2018-09-03 12:11:06
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2018-09-03 12:06:02
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2018-09-03 12:00:24
36/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej wraz z najmem instrumentarium Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-09-03 08:44:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-08-24 14:43:31
Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-08-24 12:10:42
77/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego według 3 pakietów Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-22 14:23:40
79/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-22 10:34:27
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet 1,2,3,4,5,6,9,12 Agnieszka Stanisławska 2018-08-21 11:02:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:26:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor / Specjalista Sekcja Planowania i Ewidencji Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:26:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:24:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:23:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:22:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:21:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:20:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:19:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:18:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:17:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:17:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:15:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 28/2018 Dorota Frontczak 2018-08-17 13:25:14
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 32/2018 Dorota Frontczak 2018-08-17 13:23:43
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 32/2018 - w zakresach określonych poniżej Dorota Frontczak 2018-08-17 13:22:35
Unieważnienie konkursu nr 33/2018 Dorota Frontczak 2018-08-17 13:21:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 33/2018 - w zakresie czynności pielęgniarki na intensywnej terapii kardiolog. Dorota Frontczak 2018-08-17 13:21:14
30/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-09 15:11:25
28/WZM/2018 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-09 15:06:29
16/WZM/2018 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem m Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-09 15:04:49
"Obsługa serwisowa Zestawu do badań elektrofizjologicznych” Edyta Janicka 2018-08-07 12:29:39
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35/2018 Dorota Frontczak 2018-08-06 11:56:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Centralnej Sterylizacji Elżbieta Moroń 2018-08-06 08:55:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-08-06 08:03:23
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 31/2018 - w zakresach opisanych poniżej Dorota Frontczak 2018-08-03 10:27:03
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 30/2018 Dorota Frontczak 2018-08-03 10:25:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30/2018 - w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki Dorota Frontczak 2018-08-03 10:24:18
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-08-02 16:03:25
56/PZL/2018 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neuro Agnieszka Karpińska 2018-08-02 11:43:14
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w obrębie pakietów nr 1, 2, 7 i 8. Agnieszka Karpińska 2018-08-01 08:27:06
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2018-07-31 15:26:49
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2018-07-31 15:25:18
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2018-07-31 15:21:03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2018-07-30 13:27:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Centralnej Sterylizacji Elżbieta Moroń 2018-07-27 07:35:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy - Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:53:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:52:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:51:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:51:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:50:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:46:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:45:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:44:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:43:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:42:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:41:21
ANULOWANIE modyfikacji treści SIWZ z dn. 23.07.2018 (25.07.2018) Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-07-25 09:56:54
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 23.07.2018r. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-07-25 09:27:54
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 15:03:35
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:55:18
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:48:26
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:46:47
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:39:23
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:34:52
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:19:03
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:11:25
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:03:14
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2018-07-23 11:53:28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie pakietów 1 - 8, 10-14 Agnieszka Stanisławska 2018-07-23 10:50:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-07-23 09:24:14
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2018-07-19 14:53:19
12/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych, czynników diagnostycznych i środków kontrastowych. Agnieszka Karpińska 2018-07-18 08:18:50
49/PZL/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją robót budowlanych w inwestycji pn.: „BUDOWA ROZDZIELCZEJ INSTALACJI ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ w budynku N Agnieszka Karpińska 2018-07-17 14:17:56
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2018-07-12 15:03:48
53/WZM/2018 Dostawę zastawek, retraktorów i systemów do torakotomii dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2018-07-12 13:22:41
42/PE/2018 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS oraz dostawa licencji wraz z wdrożeniem modułu e-ZLA. Agnieszka Karpińska 2018-07-12 13:17:39
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2018-07-11 14:17:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-07-09 13:01:12
Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości Sławomir Orłowski 2018-07-09 10:47:48
Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości Sławomir Orłowski 2018-07-09 10:43:40
Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości Sławomir Orłowski 2018-07-06 12:33:13
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29/2018 w Poradni Zaburzeń Prokreacji i Lecz. Endometriozy Arletta Abadżijewa 2018-07-05 09:14:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 25/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-07-05 09:12:34
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 28/2018 - w zakresie ginekologi i położnictwa; anestezjologii - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-07-05 09:10:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2018 - w zakresie czynności technika elektroradiologii Arletta Abadżijewa 2018-07-05 09:09:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2018-07-04 07:46:14
Sprzedaż wraz z demontażem angiokardiografu Sylwia Komorek 2018-07-02 14:56:36
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Dermatologii Sylwia Komorek 2018-07-02 12:09:42
59/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych , barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2018-07-02 11:09:07
40/PE/2018 Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Agnieszka Karpińska 2018-06-29 14:32:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2018-06-29 13:20:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy - Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2018-06-29 13:17:44
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 31/2018 Arletta Abadżijewa 2018-06-29 13:13:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista- Sekcja Controlingu i Planowania Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:35:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Planowania i Ewidencji Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:33:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:32:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator-magazynier Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:31:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:30:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:28:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:28:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:26:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:25:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:24:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:24:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:23:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:22:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:22:11
Wyjaśnienie zapytania 04.01.2018r Urszula Tatarek 2018-06-26 10:55:23
Wyjaśnienie treści zapytania z 02.01.2018r Urszula Tatarek 2018-06-26 10:54:20
Dostawa „Zestawów do wprowadzania kaniul udowych, kaniul do krążenia udowo- tętniczego w rozmiarach 16 Fr, do 22 Fr., kaniule do krążenia udowego –żylne, kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem k Urszula Tatarek 2018-06-26 10:53:32
Obsługi serwisowej sprzętu medycznego: generatora do ablacji, wapolaryzatora bipolarnego, zestawu ultradźwiękowego do cięcia i koagulacji, sterylizatora plazmowego+inkubatora testów biologicznych, ze Edyta Janicka 2018-06-25 10:49:06
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Edyta Janicka 2018-06-25 10:36:19
Obsługa serwisowa sprzętu będącego na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Edyta Janicka 2018-06-25 10:34:44
Dostawa instrumentarium do operacji artroskopii barku i artroskopii kolana Edyta Janicka 2018-06-25 10:33:51
Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego – dozowniki, reduktory, regulatory wraz z elementami wymiennymi Edyta Janicka 2018-06-25 10:29:32
Dostawa zestawów do zabiegów do wszczepień stymulatorów Edyta Janicka 2018-06-25 10:23:36
Dostawa zestawów do zabiegów do wszczepień stymulatorów Edyta Janicka 2018-06-25 10:11:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2018-06-22 09:54:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza - ZTW Elżbieta Moroń 2018-06-22 09:51:10
56/PZL/2018 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neuro Agnieszka Karpińska 2018-06-21 15:14:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2018-06-21 12:03:53
56/PZL/2018 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neuro Agnieszka Karpińska 2018-06-21 08:05:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Zastępca Kierownika - Dział Utrzymania Czystości i Higieny Elżbieta Moroń 2018-06-21 07:17:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-06-21 07:14:58
56/PZL/2018 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neuro Radosław Mielczarek - admin 2018-06-20 15:02:30
Sekcja Sprzętu Medycznego Edyta Janicka 2018-06-20 13:05:06
26/WZM/2018 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego mikrocewników, cewników, prowadników dla Pracowni Hemodynamiki Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-06-19 09:30:54
19/WZM/2018 Dostawa jednorazowych materiałów do hemofiltracji, leczenia nerkozastepczego oraz świadczenie usług serwisowych aparatu do dializy albuminowej i aparatów do hemodializy produkcji firmy Gam Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-06-19 09:29:51
4/Med./2018 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-06-19 09:28:20
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 7/2017 Ewa Biros 2018-06-18 14:06:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 6 /2018 Ewa Biros 2018-06-18 14:05:55
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Anna Lewicka 2018-06-18 13:41:38
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018 Ewa Biros 2018-06-18 13:22:52
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018 Ewa Biros 2018-06-18 12:18:34
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29/2018 w Poradni Zaburzeń Prokreacji i Lecz. Endometriozy Arletta Abadżijewa 2018-06-15 14:54:07
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018 Ewa Biros 2018-06-15 13:37:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2018 - w zakresie lekarz POZ, medycyna pracy; lekarz alergolog Arletta Abadżijewa 2018-06-15 13:31:56
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-06-14 13:39:09
22/PZL/2018 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji Budowlanej pod nazwą: 91572 Przebudowa p Anna Lewicka 2018-06-13 13:01:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-06-13 11:47:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2018 - w zakresie czynności technika elektroradiologii Arletta Abadżijewa 2018-06-12 11:39:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29/2018 - Poradnia Zaburzeń Prokreacji i Lecz. Endometriozyw zakresie androlog, genetyk klin.,endokryno Arletta Abadżijewa 2018-06-11 10:34:04
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29/2018 - Poradnia Zaburzeń Prokreacji i Lecz. Endometriozyw zakresie androlog, genetyk klin.,endokryno Arletta Abadżijewa 2018-06-11 10:28:59
39/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2018-06-06 14:36:44
3/Med./2018 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Agnieszka Stanisławska 2018-06-06 14:34:04
2/Med./2018 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej oraz Zakładu Endoskopii Zabiegowej Agnieszka Stanisławska 2018-06-06 14:32:57
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 28/2018 - w zakresie ginekologi i położnictwa; anestezjologii - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-06-05 14:34:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 28/2018 - w zakresie ginekologi i położnictwa; anestezjologii - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-06-05 14:28:55
Dostawa „Zestawów do wprowadzania kaniul udowych, kaniul do krążenia udowo- tętniczego w rozmiarach 16 Fr, do 22 Fr., kaniule do krążenia udowego –żylne, kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem k Urszula Tatarek 2018-06-05 14:14:56
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-06-05 14:12:37
43/PZL/2018 Wykonanie robót budowlanych pn.: „Zadanie Nr 91574 - Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej. Agnieszka Karpińska 2018-06-04 14:01:40
Sprzedaż urządzeń (sprzętu pralniczego) Sławomir Orłowski 2018-06-04 13:23:21
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 24/2018 - w zakresie czynności zawod. pielęgniarki opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-05-30 10:49:07
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-05-29 11:47:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista- Sekcja Controlingu i Planowania Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:51:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza - ZTW Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:50:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:48:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:47:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:46:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:45:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:44:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:43:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:42:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:41:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:40:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:38:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:38:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:32:40
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wraz ze zmiana terminu składania i otwarcia ofert Agnieszka Stanisławska 2018-05-28 08:35:03
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy-Ginekologia Krzysztof Olszewski 2018-05-25 14:54:35
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy-Ginekologia Krzysztof Olszewski 2018-05-25 14:52:40
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy-Ginekologia Krzysztof Olszewski 2018-05-25 14:49:24
„Dostawa rozrusznika bezelektrodowego serca z zestawem do wprowadzania i koszulek wprowadzających 18Fr dla Pracowni Elektrofizjologii” Bogumiła Kujawska 2018-05-24 13:34:53
„Dostawa rozrusznika bezelektrodowego serca z zestawem do wprowadzania i koszulek wprowadzających 18Fr dla Pracowni Elektrofizjologii” Bogumiła Kujawska 2018-05-24 13:33:51
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22/2018 - w zakresie lekarza POZ - Akademia Wojsk Ladowych Arletta Abadżijewa 2018-05-22 09:03:41
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Agnieszka Karpińska 2018-05-21 12:28:41
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Położnej/Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Dermatologiczno-Wenerologicznym. Monika Krause 2018-05-18 13:07:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2018-05-18 10:59:31
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 24/2018 - w zakresie czynności zawod. pielęgniarki opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-05-16 09:59:24
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018 Ewa Biros 2018-05-16 08:47:21
29/PZL/2018 Wykonanie robót budowlanych pn.: „Zadanie Nr 91574 - Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej". Agnieszka Karpińska 2018-05-11 14:31:49
18/PZL/2018 Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontow Agnieszka Karpińska 2018-05-11 14:30:17
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 22/2018 Arletta Abadżijewa 2018-05-10 14:20:45
Dostawa z montazem 17 klimatyzatorów Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-05-10 14:06:31
20/PZL/2018 Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz chemicznych środków i materiałów Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:41:39
17/WZM/2018 Dostawa materiałów jednorazowego użytku, papieru do analizatora, pisaków oraz barwników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:40:51
8/PZL/2018 Dostawa artykułów spozywczych Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:39:46
11/WZM/2018 Świadczenie usług serwisowych SYSTEMU RADIOGRAFII POŚREDNIEJ AGFA CR oraz SYSTEMU AGFA IMPAX 6 Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:38:34
104/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem dla Klinicznego Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:36:43
95/Med./2017 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do zintegrowanego automatycznego systemu aparaturowego do oznacza Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:30:40
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-05-08 12:36:47
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 24/2018 - w zakresie czynności zawod. pielęgniarki Arletta Abadżijewa 2018-05-08 10:55:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 24/2018 - w zakresie czynności Arletta Abadżijewa 2018-05-08 10:55:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 21/2018 - w zakresie kardiologa w 4WSKzP Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:40:07
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 20/2018 - w zakresie technika rtg w Klinice Kardiologii Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:39:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 19/2018 - w zakresie lekarzy kardiologów w Klinice Kardiologii Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:36:34
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 18/2018 - w zakresie chir. szczęk-twar i chor. wew. SOR Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:33:48
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2018 - w zakresie czynności pielegniarki i technika rtg oddziały poniżej Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:32:25
42/PE/2018 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS oraz dostawa licencji wraz z wdrożeniem modułu e-ZLA. Agnieszka Karpińska 2018-05-08 08:55:30
107/Log./2017 Dostawa papieru kserograficznego do drukarek i kserokopiarek, tonerów do kserokopiarek, materiałó biurowych, kartonów archiwizacyjnych oraz druków, rejestrów i książek służbowych wg wzor Anna Lewicka 2018-05-07 12:33:46
102/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej, zastawek przezskórnych dla Pracowni Hemodynam Anna Lewicka 2018-05-07 12:32:57
Rozeznanie cenowe nr 01/Proj_UE/GIN/2018 na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie - GINEKOLOGIA Krzysztof Olszewski 2018-05-02 11:44:55
Rozeznanie cenowe nr 01/Proj_UE/GIN/2018 na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie - GINEKOLOGIA Krzysztof Olszewski 2018-05-02 11:43:36
Rozeznanie cenowe nr 01/Proj_UE/GIN/2018 na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie - GINEKOLOGIA Krzysztof Olszewski 2018-05-02 11:41:54
10/PZL/2018 Dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji. Agnieszka Karpińska 2018-04-27 14:29:25
Usługi serwisowe oprogramowania Centrum Laboratorium- firmy Marcel Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-27 12:41:50
Recepty kodowane Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-27 12:41:10
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-27 12:40:34
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-27 12:39:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:47:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:46:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:45:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:44:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:43:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:42:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:41:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:40:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:39:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:38:42
Przegląd instalacji gazu Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-26 12:55:28
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22/2018 - w zakresie lekarza POZ - Akademia Wojsk Ladowych Arletta Abadżijewa 2018-04-26 12:43:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:31:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:31:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:29:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:11:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:10:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:08:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:06:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:04:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:02:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:01:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-04-26 11:58:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-04-26 11:46:41
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22/2018 - w zakresie lekarza pracujacego pod nadzorem POZ Arletta Abadżijewa 2018-04-26 11:05:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 16/2018 - w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2018-04-25 10:41:55
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-04-25 10:20:00
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-04-25 10:16:12
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2018-04-25 09:30:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Fizjoterapeuta – Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2018-04-24 11:44:33
Informacja o przetargach dla projektu nr POIS.09.02.00-00-0076/17 Krzysztof Olszewski 2018-04-23 12:00:44
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-04-20 11:23:04
1/Med./2018 Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń dla Pracowni Elektrofizjologii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-04-20 11:20:37
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-04-20 11:17:58
Przetargi - projekty unijne Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-20 10:53:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. kontroli zarządczej Elżbieta Moroń 2018-04-20 08:09:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. inwestycji – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-04-20 08:08:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Koordynująca- KOAi IT Elżbieta Moroń 2018-04-17 13:34:45
Dostawa z montazem 17 klimatyzatorów Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-17 08:34:40
Dostawa instrumentarium do operacji artroskopii barku i artroskopii kolana Agnieszka Mikulska 2018-04-13 12:53:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 15/2018 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-04-13 10:43:38
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Anna Stapkiewicz 2018-04-13 10:24:41
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Anna Stapkiewicz 2018-04-13 10:23:46
DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2016 Anna Lewicka 2018-04-12 12:40:58
Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-12 08:37:27
Protokół wyboru oferenta do zapytania ofertowego z dnia 23 marca 2018 r. na stanowisko Menadżer Projektu Krzysztof Olszewski 2018-04-11 12:22:44
2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-11 11:21:02
1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-11 11:19:31
1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety). Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-11 11:04:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2018-04-11 10:45:16
3/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów. Agnieszka Karpińska 2018-04-11 10:15:58
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD i zamrażarki skrzyniowej oraz sprzętu chłodniczego medycznego/ laboratoryjnego i niskotemperaturowego w 2018/2019 rok Sławomir Orłowski 2018-04-10 14:15:00
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert Agnieszka Mikulska 2018-04-10 12:20:39
Dostawa wyposażenia dodatkowego i akcesoriów do aparatów do znieczulenia FLOW-i oraz respiratorów OIT Servo-u produkcji MAQUET Agnieszka Mikulska 2018-04-10 12:18:08
Najem aparatu do dializoterapii wraz ze stacją uzdatniania wody Agnieszka Mikulska 2018-04-10 12:15:12
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - pompy infuzyjne Agnieszka Mikulska 2018-04-10 12:03:49
Zmiana ustawienia łóżek i terminu złożenia ofert Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-09 11:14:47
5/WZM/2018 Dostawa etykiet z kodem kreskowym do systemu LIS Marcel przez okres 36 miesięcy. Agnieszka Karpińska 2018-04-09 08:42:04
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 14/2018 - w zakresie otolaryngologii i fonoaudilog.,neurologii, ortopedii, nurolog Arletta Abadżijewa 2018-04-06 14:47:33
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2018 - pielęgniarki w Klin. Kardiologii i technicy elektrorad. ZBO Arletta Abadżijewa 2018-04-06 11:28:21
Zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2018-04-06 11:06:35
Dostawa odgryzaczy kostnych typu Kerrison Agnieszka Mikulska 2018-04-05 15:34:35
Dostawa duplikatorów płyt CD/DVD wraz z licencją oraz oprogramowaniem sterującym duplikatorów i podłączeniem do systemu Cyfrowej Radiologii Sylwia Komorek 2018-04-05 15:33:44
Integracja systemu informacji kardiologicznej Muse/GE z systemem AMMS/InfoMedica Sylwia Komorek 2018-04-05 15:33:18
Dostawa aparatu do terapii ultradźwiękowej z głowicą bezobsługową Sylwia Komorek 2018-04-05 15:32:22
Dostawa videokolposkopu z wyposażeniem – 1 kpl. Sylwia Komorek 2018-04-05 15:31:58
Uzupełnienie danych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-05 11:28:04
7/PZL/2018 Dostawa mleka i jego przetworów Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-04-04 09:50:03
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-04-04 09:44:55
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-04-04 09:24:08
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-04-04 09:23:35
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD i zamrażarki skrzyniowej oraz sprzętu chłodniczego medycznego/ laboratoryjnego i niskotemperaturowego w 2018/2019 rok Sławomir Orłowski 2018-04-03 12:08:55
Dostawa płyt meblowych (ciętych na żądany wymiar), pilśniowych i obrzeża meblowego w 2018/ 2019 roku Sławomir Orłowski 2018-03-30 12:37:26
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-29 14:35:39
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-29 14:34:37
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-29 14:05:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:12:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:10:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:09:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:08:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:07:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:05:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:04:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:03:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:02:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:01:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny oraz Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:53:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. kontroli zarządczej Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:51:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Koordynująca- KOAi IT Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:43:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. inwestycji – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:42:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:40:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:36:54
„Wymiana wykładziny typu Tarket w ilości około 28,00 m2 Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-28 14:10:45
„Wymiana wykładziny typu Tarket w ilości około 28,00 m2 Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-28 14:09:23
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2018 - w zakresie czynności pielegniarki i technika rtg oddziały poniżej Arletta Abadżijewa 2018-03-27 14:50:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2018 - w zakresie czynności pielegniarki i technika rtg oddziały poniżej Arletta Abadżijewa 2018-03-27 14:45:38
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 17/2018 - w zakresie czynności pielęgniarki i technika rtg oddziały poniżej Arletta Abadżijewa 2018-03-27 14:44:57
Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-27 12:32:53
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Magdalena Kałuska 2018-03-23 12:26:44
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 12/2018 - w zakresie otolaryngologii w Poradni Otolaryngologicznej Arletta Abadżijewa 2018-03-22 11:59:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-03-22 11:58:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10/2018 - perfuzjoniści i pielegniarki anestezjolo. Arletta Abadżijewa 2018-03-22 11:57:42
Opis Przedmiotu zamówienia Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-22 08:48:48
Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-22 08:48:18
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 13/2018 Arletta Abadżijewa 2018-03-22 08:28:49
Ogłoszenie o unieważnieniu zakresu 2) Arletta Abadżijewa 2018-03-21 11:47:02
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 15/2018 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-03-21 10:31:34
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:25:47
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:22:38
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:22:23
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:21:59
Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:21:42
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:21:25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:21:06
Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:20:17
103/Med./2017 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych. Agnieszka Karpińska 2018-03-20 14:07:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. kontroli zarządczej Elżbieta Moroń 2018-03-20 07:52:13
Projekty UE Magdalena Kałuska 2018-03-19 15:00:42
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Magdalena Kałuska 2018-03-19 15:00:07
Projekty UE Magdalena Kałuska 2018-03-19 14:52:01
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2018-03-19 14:29:15
109/Med/2017 Dostawa preparatów krwiopodobnych, roztworów do dializ, środków do programów terapeutycznych i środków kontrastowych. Agnieszka Karpińska 2018-03-19 13:17:41
15/WZM/2018 Świadczenie usług serwisowych SYSTEMU RADIOGRAFII POŚREDNIEJ AGFA CR oraz SYSTEMU AGFA IMPAX 6 przez okres 3 miesięcy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-03-19 12:29:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2018-03-19 11:31:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 15/2018 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-03-15 14:15:44
18/PZL/2018 Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontow Agnieszka Karpińska 2018-03-14 13:47:27
Modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2018-03-08 13:47:43
Dostawa doposażenia zestawu Kleinsasser produkcji Storz do mikrochirurgii krtani oraz oprzyrządowania do zabiegów onkologicznych Agnieszka Mikulska 2018-03-08 12:19:56
Dostawa doposażenia zestawu Kleinsasser produkcji Storz do mikrochirurgii krtani oraz oprzyrządowania do zabiegów onkologicznych Agnieszka Mikulska 2018-03-08 09:04:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2018 - w zakresie pielęg.operacyjnego z wyk. czynności pielę. koordynującej bloku operacyjnego Arletta Abadżijewa 2018-03-07 10:39:20
Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego – dozowniki, reduktory, regulatory wraz z elementami wymiennymi Agnieszka Mikulska 2018-03-07 07:56:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2018 - pielęgniarki w Klin. Kardiologii i technicy elektrorad. ZBO Arletta Abadżijewa 2018-03-06 13:02:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 8/2018 - dermatolog w poradni dermatologicznej Arletta Abadżijewa 2018-03-06 09:15:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 6/2018 - lekarz okulista i dermatolog w poradni Arletta Abadżijewa 2018-03-06 09:14:58
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-03-06 09:14:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:48:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:47:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Dietetyk - Dział Żywienia Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:46:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:46:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:45:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:43:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:42:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:41:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:40:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:37:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:37:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:35:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:35:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:33:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Koordynująca- KOAi IT Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:33:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:32:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowy Elżbieta Moroń 2018-03-01 10:11:25
„Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej” Urszula Tatarek 2018-03-01 08:56:01
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-01 08:54:53
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-03-01 08:52:26
Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego – dozowniki, reduktory, regulatory wraz z elementami wymiennymi Agnieszka Mikulska 2018-02-27 14:45:55
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 27.02.2018r. Agnieszka Karpińska 2018-02-27 13:46:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty/Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2018-02-27 11:00:13
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 10:13:51
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 10:09:28
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 09:56:35
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 09:45:56
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 09:30:22
Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-26 14:53:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2018-02-26 11:28:19
Dostawa wyposażenia dodatkowego i akcesoriów do aparatów do znieczulenia FLOW-i oraz respiratorów OIT Servo-u produkcji MAQUET Agnieszka Mikulska 2018-02-23 08:26:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2018 - w zakresach okresślonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-02-22 11:41:09
Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej. Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-22 09:09:29
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 7/2018 Arletta Abadżijewa 2018-02-21 12:57:12
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 7/2018 Arletta Abadżijewa 2018-02-21 12:47:50
4/ZP/2017 Dostawa mebli medycznych i wyposażenia w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Karpińska 2018-02-19 15:09:17
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 23/2017 Ewa Biros 2018-02-17 08:31:46
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 23/2017 Ewa Biros 2018-02-17 08:30:46
Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-16 13:07:36
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-16 10:40:34
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-15 11:08:33
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-15 11:07:46
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-15 11:04:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2018-02-15 10:02:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10/2018 - perfuzjoniści i pielegniarki anestezjolo. Arletta Abadżijewa 2018-02-15 09:30:21
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10/2018 - perfuzjoniści i pielegniarki anestezjolo. - t Arletta Abadżijewa 2018-02-15 09:28:44
101/WAO/2017 Dostawa karnetów. Agnieszka Karpińska 2018-02-15 09:07:44
114/Log./2017 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych w okresie 3 lat. Agnieszka Karpińska 2018-02-15 09:06:44
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 5/2018 - w zakresie okulistyki Arletta Abadżijewa 2018-02-15 08:33:51
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 14.02.2018r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.. Agnieszka Karpińska 2018-02-14 13:31:50
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2018-02-14 09:10:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-02-08 08:46:00
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym Monika Krause 2018-02-07 13:07:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2018 - w zakresie pielęg.operacyjnego z wyk. czynności pielę. koordynującej bloku operacyjnego i funk Arletta Abadżijewa 2018-02-06 12:25:23
106/Med./2017 Wymiana naprawcza optyk HOPKINS – dostawa fabrycznie nowych optyk autoklawowalnych Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-02-05 13:31:23
8/PZL/2018 Dostawa artykułów spozywczych Agnieszka Stanisławska 2018-02-05 13:13:04
Wykonania czynności technicznych przygotowawczych w zakresie inspekcji rewizji wewnętrznej wykonanej przez Wojskowy Dozór Techniczny dla dwóch kotłów parowych firmy Viessmann Typu Vitomax 200 HS M 237 Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-02 08:35:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 78/2017 - w zakresie dermatologii w Poradni Dermatologiczno - Wenerologicznej Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:36:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 79/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:35:23
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 80/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:34:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 1/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:33:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 2/2018 - Medycyna Nuklearna Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:32:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:32:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2018 - w zakresie patomorfologii wraz z wyk. czynn. Kier. Zakładu Patomorfologii Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:31:59
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2018-02-01 13:27:37
Naprawa wykładziny typu tarket Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-01-31 11:05:53
Naprawa wykładziny typu tarket Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-01-31 11:05:07
113/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:24:59
111/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji. Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:22:26
99/Med./2017 Dostawęa zestawu histeroskopowego oraz pompy do operacji z użyciem shavera histeroskopowego Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:21:41
100/Med./2017 Dostawa diatermii chirurgicznej, noża ultradźwiękowego z systemem koagulacji oraz dwubiegunowego operacyjnego systemu elektrochirurgicznego Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:20:47
87/Med./2017 świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego prod. Drager : aparaty do znieczulenia, respiratory oraz parowniki do sevufluranu Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:19:54
61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:19:01
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. Agnieszka Karpińska 2018-01-29 12:48:04
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP Anna Lewicka 2018-01-29 12:05:10
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP Anna Lewicka 2018-01-29 12:03:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-01-29 08:46:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:07:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:06:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier (magazyn odzieżowy) - Sekcja Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:06:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:05:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:05:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:04:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:03:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:01:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:00:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:00:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:59:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:59:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:58:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:57:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:55:18
86/WAO/2017 Ochrona Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Anna Lewicka 2018-01-25 12:21:09
85/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania doposażenia Sali hybrydowej na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii Anna Lewicka 2018-01-25 12:20:34
81/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej Anna Lewicka 2018-01-25 12:20:01
76/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych meto Anna Lewicka 2018-01-25 12:19:24
98/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego. Agnieszka Karpińska 2018-01-25 10:09:34
88/OPI/2017 Dostawa papieru i tonerów do kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-25 08:23:10
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-01-23 12:41:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2018-01-23 07:47:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier - Sekcja Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2018-01-22 07:39:08
Przeglądy okresowe i konserwacyjne oraz naprawy wózków widłowych na 2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:45:26
Dostawa soli tabletkowej i preparatów chemicznych do uzdatniania wody na 2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:44:58
Dostawa poduszek i kołder jednorazowego użytku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:44:37
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2017/2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:44:01
Sprzedaż pojazdu sanitarnego marki POLONEZ CARO Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:43:40
Dostawa niszczarek dokumentów, bindownic i laminarki w 2017 roku. Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:43:21
Dostawa klimatyzatorów przenośnych Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:42:58
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:42:11
Dostawa sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia gospodarczego i wózka szafki jezdnej do transportu brudnej i czystej bielizny szpitalnej w 2017/ 2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:41:51
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:41:30
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:41:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2018-01-18 11:13:11
Ogłoszenie naboru na Magazynier - Sekcja Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2018-01-18 08:01:34
Stała konserwacja drzwi przesuwnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-01-17 11:54:57
Modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Karpińska 2018-01-17 11:06:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 71/2017 - w zakresie patomorfologii wraz z wyk. czynn. Kier. Zakładu Patomorfologii Arletta Abadżijewa 2018-01-11 14:30:11
114/Log./2017 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych w okresie 3 lat. Agnieszka Karpińska 2018-01-11 12:57:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 2/2018 - Medycyna Nuklerana Arletta Abadżijewa 2018-01-10 11:40:17
97/Med./2017 Dostawa toru wizyjnego HD Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-08 11:03:08
83/Med./2017 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zakaźnych i alergii wraz z najmem sprzętu przez okres 12 miesięcy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-08 11:01:47
108/Log/2017 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP SP Agnieszka Karpińska 2018-01-05 11:51:19
62/Med/2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji. Agnieszka Karpińska 2018-01-05 11:49:56
54/Med/2017 Dostawa produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych. Agnieszka Karpińska 2018-01-05 11:48:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 80/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-05 09:24:33
zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2018-01-04 14:36:17
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 1/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-04 12:02:56
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-01-04 10:35:32
Wyjaśnienie zapytania 04.01.2018r Urszula Tatarek 2018-01-04 09:35:16
96/Med./2017 Dostawa ultrasonografu 3D, 4D oraz fotela zabiegowego Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-03 12:32:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 78/2017 - w zakresie dermatologii w Poradni Dermatologiczno - Wenerologicznej Arletta Abadżijewa 2018-01-03 10:54:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 76/2017 - w zakresie podanym w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:47:11
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 75/2017 - w zakresie ch. wewnętrznych i kardiologii w SOR Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:46:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 71/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:46:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 74/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:45:45
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:47:18
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:46:49
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:39:52
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:38:15
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-01-02 12:44:39
68/Med./2017 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-02 09:32:58
57/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-02 09:26:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:47:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:47:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:46:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:44:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:43:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:43:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:42:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:41:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:40:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:40:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:39:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:38:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:37:30
Dostawa produktu leczniczego Axitinibum Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:06:17
Dostawa: jednorazowe pady hydrożelowe, kompatybilne z urządzeniem do utrzymania hipotermii typu ArcticSun 5000 dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:05:36
„Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:05:18
„Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:55
"Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:38
Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:17
„Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:04
ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP na „Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca dla Pracowni Hemodynamiki” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:03:16
Dostawa chłodzonych, nawigacyjno-ablacyjnych cewników obsługujących technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrod referencyjnych przy zastosowani Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:02:52
Dostawa materiałów szewnych. Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:02:24
Dostawa: materiały medyczne dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:01:48
Infliximabum w programie lekowym: Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej Urszula Tatarek 2017-12-29 09:53:09
„Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej" Urszula Tatarek 2017-12-29 09:52:47
„Dostawa jednorazowych materiałów medycznych” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:52:25
„Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych" Urszula Tatarek 2017-12-29 09:52:01
Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań równowagi kwasowo – zasadowej i wodno – elektrolitowej dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Urszula Tatarek 2017-12-29 09:51:39
Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej Urszula Tatarek 2017-12-29 09:51:22
„Dostawa Tocilizumab – ROACTEMRA” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:50:58
„Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:50:32
Dostawa wyrobów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii: cement; igła biopsyjna; zestaw do twarzoczaszki; zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego Urszula Tatarek 2017-12-29 09:50:06
Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka w postaci samorozprężalnej konstrukcji nitynolowej pokrytej warstwą poliuretanową Urszula Tatarek 2017-12-29 09:49:43
Dostawa przyrządów do transferu leków Urszula Tatarek 2017-12-29 09:49:18
Zapytanie ofertowe na usługę odczytów dawek indywidualnych lub środkowiskowych od promieniowania jonizujacego gamma lub Rtg Urszula Tatarek 2017-12-29 09:48:33
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:35:13
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:33:44
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:29:51
84/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Agnieszka Karpińska 2017-12-27 13:36:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2017-12-21 14:12:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2017-12-21 12:17:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2017-12-21 11:51:54
108/Log/2017 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP SP Agnieszka Karpińska 2017-12-20 15:09:51
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - pompy infuzyjne Agnieszka Mikulska 2017-12-20 14:23:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 73/2017 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2017-12-20 14:11:47
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 72/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2017-12-20 14:10:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2017-12-18 09:27:12
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:56:32
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:43:34
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:42:39
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:38:44
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:32:05
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:30:05
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:27:23
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:22:24
77/WAO/2017 Dostawa karnetów. Agnieszka Karpińska 2017-12-15 12:48:28
Recepty kodowane Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-15 10:57:44
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - pompy infuzyjne Agnieszka Mikulska 2017-12-13 16:02:33
Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:49:11
Świadczenie usług serwisowych urządzeń: sprężarki tłokowej bezolejowej typ KCT 401-G oraz sprężarki spiralnej typ SF8PM Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:47:56
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:46:34
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Famed Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:45:15
System Elektronicznej Archiwizacji i Obiegu Dokumentów Magdalena Błaszczyk 2017-12-13 11:41:43
Wsparcie serwisowe oprogramowania produktu DATERA Call-eX Magdalena Błaszczyk 2017-12-13 11:41:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania Magdalena Błaszczyk 2017-12-13 11:40:36
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 72/2017 i unieważnieniu zakresu 4) Arletta Abadżijewa 2017-12-11 09:39:13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2017-12-07 14:56:53
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 1 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-12-07 14:54:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 70/2017 - w zakresie chir. klat. piersiowej oraz chir. ogólnej i chir. naczyniowej Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:19:31
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 69/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum. narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:18:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 68/2017 - w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w SOR Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:18:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 67/2017 - w zakresie chir.ogólna,naczyn. i transp.,med.ratunk.,okulistyka+zastępca ordyn.,anestezj.,orto Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:17:28
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-12-05 11:47:00
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-12-04 11:34:35
Dostawa soli tabletkowej i preparatów chemicznych do uzdatniania wody na 2018 rok Sławomir Orłowski 2017-12-01 12:45:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:32:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:24:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:24:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:23:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:22:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:22:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:21:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:20:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:20:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:19:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:17:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy Elżbieta Moroń 2017-11-29 11:04:58
Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożarowej dla obiektu Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w 4WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-29 10:59:41
Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zintegrowanych Bloków Operacyjnych wraz z planami obiektu oraz ściennymi Planami Ewakuacji dla Rozbudowy budynku nr 1 w 4 WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-29 10:59:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik Gospodarczy- Logistyka Elżbieta Moroń 2017-11-27 09:30:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy Elżbieta Moroń 2017-11-24 11:56:28
96/Med./2017 Dostawa ultrasonografu 3D, 4D oraz fotela zabiegowego Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-23 14:54:07
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-11-23 11:37:56
67/OPI./2017 Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław. Agnieszka Karpińska 2017-11-23 10:05:25
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 14/2017 Ewa Biros 2017-11-22 14:09:10
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 18/2017 Ewa Biros 2017-11-22 14:03:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 58/2017 - lekarz okulistyka w Poardni Okulistycznej Arletta Abadżijewa 2017-11-22 12:16:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-11-21 14:29:18
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 WSK z P SP ZOZ” Agnieszka Jakubik 2017-11-21 09:30:58
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 WSK z P SP ZOZ” Agnieszka Jakubik 2017-11-21 09:30:26
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2017-11-20 14:30:18
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2017-11-20 14:28:47
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2017-11-20 14:14:38
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-11-17 09:16:57
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-17 08:53:06
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-17 08:51:33
74/Med./2017 Objęcie opieką serwisową sprzętu medycznego – Angiograf Infinix CC-i Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-17 08:24:47
80/Med./2017 Dostawę sprzętu medycznego, wg pakietów 1-3 wraz z akcesoriami zużywalnymi Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-17 08:22:35
Usługi pocztowe na 2018 Janusz Siwek 2017-11-16 13:37:35
Licencja dostępowa do pakietów informacyjnych prawno-finansowych Magdalena Błaszczyk 2017-11-16 11:03:59
79/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: Mobilett Mira Max - Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy (z napędem) Anna Lewicka 2017-11-16 11:03:28
Telefonia komórkowa Magdalena Błaszczyk 2017-11-16 11:02:56
73/Log/2017 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego w 2017/ 2018 roku. Anna Lewicka 2017-11-16 11:01:57
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:42:21
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:41:20
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:20:24
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:18:52
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:16:10
78/OPI/2017 Dostawa sprzętu komputerowego standardowego Anna Lewicka 2017-11-16 10:00:31
75/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: ultrasonografy, echokardiografy, densytometr prod. GE oraz Hitachi Aloka Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:46:26
70/Med./2017 Dostawa stentów, urządzeń do endovaskularnego zaopatrywania tętniaków, stentgraftów, zestawów z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:45:40
63/Log./2017 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:45:07
66/Log./2017 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:44:33
56/Med./217 Dostawa materiałów medycznych: sprzętu endoskopowego, elektrody nożowej, sztaplerów, ładunków, klipsownic Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:44:01
50/Med./2017 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:43:28
49/Med./2017 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:42:57
48/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Richard Wolf, Meden–Inmed, Laborie Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:42:21
42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:41:36
32/Med./2017 Dostawa stołów operacyjnych. Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:40:58
23/Med.2017 Dostawa odczynników do aparatu tromboelastometr typ ROTEM wraz z serwisem przez okres 36 miesięcy. Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:40:11
12/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:39:35
26/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem generatora do termoablacji Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:38:59
10/Med./2017 Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:38:18
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 14.1.2017r. Agnieszka Karpińska 2017-11-14 13:45:34
45/Med./2017 Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawa ce Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-14 09:46:56
44/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-14 09:46:10
Usługi pocztowe na 2018 Janusz Siwek 2017-11-13 09:50:06
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-11-09 13:53:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2017-11-09 12:27:18
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-11-09 08:07:05
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi Cateringowej wraz z wynajmem namiotów plenerowych Agnieszka Jakubik 2017-11-08 10:07:43
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi Cateringowej wraz z wynajmem namiotów plenerowych Agnieszka Jakubik 2017-11-08 10:07:33
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi Cateringowej wraz z wynajmem namiotów plenerowych Agnieszka Jakubik 2017-11-08 10:06:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 69/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum. narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-08 09:33:41
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 69/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum. narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-08 09:03:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 68/2017 - w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-07 14:21:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 68/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-07 12:35:13
Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożarowej dla obiektu Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w 4WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-07 08:09:11
Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożarowej dla obiektu Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w 4WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-07 08:08:43
Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zintegrowanych Bloków Operacyjnych wraz z planami obiektu oraz ściennymi Planami Ewakuacji dla Rozbudowy budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinic Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-07 08:03:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2017-11-06 13:08:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik magazyniera-Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2017-11-06 08:33:38
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 64/2017 - w zakresie lekarz neurolog wraz z wyk. czynności Kierownik Klin.Oddział.Neurologicznego Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:11:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 65/2017 - w zakresie ortopedii i trumatologii narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:10:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 66/2017 - w zakresie chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:09:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 62/2017 Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:09:25
69/OPI/2017 Dostawa oprogramowania. Agnieszka Karpińska 2017-11-02 12:38:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:21:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik Gospodarczy- Logistyka Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:20:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:19:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:17:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:14:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:13:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:13:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:12:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:11:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:11:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:10:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik magazyniera-Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:10:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:09:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2017-10-30 13:16:29
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-10-27 10:24:26
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-10-26 15:06:49
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 18/2017 Ewa Biros 2017-10-24 10:20:57
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 18/2017 Ewa Biros 2017-10-24 10:10:30
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 17/2017 Ewa Biros 2017-10-24 09:54:47
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 11/2017 Ewa Biros 2017-10-24 09:53:41
dostawa materiałów jednorazowych na potrzeby 4 WSK z P – S.P. Z.O.Z. – zabezpieczenie do czasu rozstrzygnięcia postępowania 47/med./2016 Urszula Tatarek 2017-10-23 14:35:30
Dostawa materiałów szewnych. Urszula Tatarek 2017-10-23 14:33:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 63/2017 - lekarz w zakresie otolaryngologii, anestez. i intens.terapii, neurologii,psychiatrii z czynno Arletta Abadżijewa 2017-10-23 09:53:11
64/Log/2017 Dostawa warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2017-10-20 15:01:35
65/Med/2017 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń. Agnieszka Karpińska 2017-10-20 15:00:28
59/Med/2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus. Agnieszka Karpińska 2017-10-20 14:59:16
Obsługa serwisowa sprzętu będącego na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-10-20 13:53:57
Audyt energetyczny Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-10-18 14:52:07
Telefonia komórkowa Dorota Janiszewska 2017-10-18 12:34:13
58/OPI/2017 Rozbudowa systemu informatycznego AMMS. Agnieszka Karpińska 2017-10-17 11:23:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 62/2017 - w zakrsie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-10-16 11:44:58
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 13.04.2017r. Agnieszka Karpińska 2017-10-13 20:23:33
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-10-12 14:53:38
Konserwacja i naprawa maszyn sprzatajacych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-10-12 10:18:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-12 07:47:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 61/2017 - ratownik medyczny z czynnościami kierowcy w SOR Arletta Abadżijewa 2017-10-11 11:00:07
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 60/2017 - psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego i Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Str Arletta Abadżijewa 2017-10-11 10:59:31
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych metodą immunonefe Anna Lewicka 2017-10-11 09:55:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:32:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:30:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:30:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:29:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:28:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:28:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:27:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:27:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:22:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:21:09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2017-10-05 11:29:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-04 08:33:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-10-03 14:18:20
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-10-03 13:40:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista- Sekcja Controlingu i Planowania Elżbieta Moroń 2017-10-03 12:34:13
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 65/2017 - w zakresie ortopedii i trumatologii narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-10-03 10:39:01
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-10-02 15:16:31
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-10-02 15:04:36
55/Med./2017 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 12:00:57
51/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 12:00:14
38/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania analizy moczu wraz z najmem aparatu przez okres 48 miesięcy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:57:34
35/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z najmem trzech analizatorów podstawowego, zastępczego i Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:56:28
40/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:55:33
34/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań metodą immunoenzymatyczną wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Labo Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:54:32
30/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1-15. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:51:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 62/2017 - w zakresie lekarz neurolog wraz z wyk. czynności Kierownik Klin.Oddział.Neurologicznego Arletta Abadżijewa 2017-09-29 12:15:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Inżynier Kontraktu ZBO 2017-09-29 11:43:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 56/2017 - lekarz w zakresie ortopedii i traum. ruchu;lekarz w zakresie angiologii Arletta Abadżijewa 2017-09-29 11:12:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 59/2017 - w zakresie fizjoteraputa i lekarz neurochirurg Arletta Abadżijewa 2017-09-29 11:11:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 57/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne Arletta Abadżijewa 2017-09-26 10:00:37
60/OPI/2017 Dostawa sprzętu sieciowego wraz z niezbędnymi licencjami Agnieszka Karpińska 2017-09-25 12:00:01
46/Log./2017 - Dostawa pościeli i bielizny medycznej jednorazowego użytku, poduszek i kołder medycznych z filtrem ochronnym na rok 2017/2018 Agnieszka Karpińska 2017-09-25 11:55:38
41/Log/2017 Agnieszka Karpińska 2017-09-25 11:54:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 61/2017 - ratownik medyczny z czynnościami kierowcy w SOR Arletta Abadżijewa 2017-09-15 11:32:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-09-15 10:34:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2017-09-15 10:34:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-09-15 09:28:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-09-15 09:21:01
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 61/2017 - ratownik medyczny z czynnościami kierowcy w SOR Arletta Abadżijewa 2017-09-14 13:12:19
70/Med./2017 Dostawa stentów, urządzeń do endovaskularnego zaopatrywania tętniaków, stentgraftów, zestawów z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy Agnieszka Stanisławska 2017-09-13 12:41:55
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-09-13 12:18:51
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 55/2017 - lekarz w SOR Arletta Abadżijewa 2017-09-11 12:40:14
52/Med./2017 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wg pakietów 1-11. Agnieszka Stanisławska 2017-09-07 09:56:10
53/Med/2017 Dostawa leków przeciwnowotworowych, immunomodulacyjnych i immunosupresyjnych. Agnieszka Karpińska 2017-09-07 09:42:21
31/Med./2017 Dostawa aparatów RTG wg 3 pakietów. Agnieszka Karpińska 2017-09-07 09:39:54
7/Med./2017 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2017-09-07 09:37:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 58/2017 - lekarz okulistyka w Poardni Okulistycznej Arletta Abadżijewa 2017-09-01 12:11:21
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-09-01 12:03:15
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-09-01 12:02:31
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:23:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 50/2017 - lekarz w zakresie chirurgii ogól.,kl.pier.i naczyń w Klin. Chirurg. Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:22:38
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 52/2017 - pielęgniarka w Pracowni Endoskopii Urologicznej - Klin.Oddz. Urolog Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:21:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 51/2017 - pielęgniarka w Klin. Oddz. Chorób Wewnętrzynych Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:20:39
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 54/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:20:05
61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2017-08-31 12:47:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-08-31 11:42:47
19/Med./2017 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów, łat PTFE dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2017-08-29 11:36:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-08-29 08:31:53
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-08-28 08:19:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-08-25 13:28:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:59:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:58:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:57:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:56:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:55:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:54:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:53:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:53:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:52:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:51:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:49:46
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-08-22 12:30:59
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-21 15:26:35
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-21 15:22:09
Modyfikacja tresci SIWZ z dnia 16.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2017-08-21 15:12:52
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-21 13:57:44
Dostawa: materiały medyczne dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej Bogumiła Kujawska 2017-08-21 11:46:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:39:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:15:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:14:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:13:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:11:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:10:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:09:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:08:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:07:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:05:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:02:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:01:21
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-08-17 11:58:34
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017 Ewa Biros 2017-08-17 09:37:14
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017 Ewa Biros 2017-08-17 09:36:52
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017 Ewa Biros 2017-08-17 09:26:14
28/Med./2017 Dostawa zamkniętych, podciśnieniowych systemów do pobierania krwi do badań hematologicznych, koagulologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora do oznaczania OB przez okres 36 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-08-16 13:59:21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów II i VI Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-10 15:47:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 49/2017 - technik elektroradiologii w Klinice Kardiologii Arletta Abadżijewa 2017-08-09 11:16:33
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-08-08 13:20:35
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-08-08 12:42:09
Świadczenie usług serwisowych urządzeń: sprężarki tłokowej bezolejowej typ KCT 401-G oraz sprężarki spiralnej typ SF8PM Agnieszka Mikulska 2017-08-07 14:59:20
54/Med/2017 Dostawę produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych. Agnieszka Karpińska 2017-08-03 15:15:23
Świadczenie usług dostępu do Internetu Dorota Janiszewska 2017-08-03 13:41:56
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejw zakresie pakietów I, III, IV, V, VII i VIII Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-03 13:19:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2017-08-02 12:20:54
Świadczenie usług serwisowych urządzeń: sprężarki tłokowej bezolejowej typ KCT 401-G oraz sprężarki spiralnej typ SF8PM Agnieszka Mikulska 2017-08-01 10:01:18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2017-07-31 10:53:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektora ds. BHP Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:14:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:14:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:13:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:12:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:11:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:11:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:10:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:09:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:09:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:08:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:07:17
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-07-28 12:56:56
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-07-28 12:44:52
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 27.07.2016r. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-07-27 09:56:28
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.06.2017r. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-07-26 09:00:29
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2017/2018 rok Sławomir Orłowski 2017-07-26 08:44:02
3/ZB/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów. Agnieszka Karpińska 2017-07-25 12:04:19
3/ZB/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 14:00:51
39/Med./2017 Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli i zbiornika oraz serwisem. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:46:36
33/Med./2017 Dostawa środków przeciwnowotworowych i immunosupresyjnych. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:45:26
29/OPI/2017 Dostawa oprogramowania wg VI pakietów. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:44:33
25/Log/2017 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:42:35
16/Log./2017 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:38:28
3/ZB/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 12:17:43
Dostawa materiałów szewnych. Bogumiła Kujawska 2017-07-21 14:54:27
Dostawa materiałów szewnych. Bogumiła Kujawska 2017-07-21 14:50:56
Dostawa materiałów szewnych. Bogumiła Kujawska 2017-07-21 14:48:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-07-20 12:04:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 50/2017 - lekarz w zakresie chirurgii ogól.,kl.pier.i naczyń w Klin. Chirurg. Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:38:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:38:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:17:42
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:15:43
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 51/2017 - pielęgniarka w Klin. Oddz. Chorób Wewnętrzynych Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:13:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 50/2017 - lekarz w zakresie chirurgii ogól.,kl.pier.i naczyń w Klin. Chirurg. Arletta Abadżijewa 2017-07-20 10:54:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 48/2017 - lekarz POZ-Poradnia, lekarz psychiatra-Poradnia Arletta Abadżijewa 2017-07-20 10:39:12
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 47/2017-urolog,fizjoterapeuta,neurochirurg z czyn.zastę.Kier.oddz., lekarz SOR, anestezjolog Arletta Abadżijewa 2017-07-19 13:37:34
Zbiorcze zestawienie ofert Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-07-18 14:29:29
Sprzedaż pojazdu sanitarnego marki POLONEZ CARO Sławomir Orłowski 2017-07-18 13:57:05
Czyszczenie układów klimatyzacyjno - wentylacyjnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-07-18 11:00:11
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 49/2017 Arletta Abadżijewa 2017-07-14 10:48:38
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-07-13 13:06:46
Dostawa: jednorazowe pady hydrożelowe, kompatybilne z urządzeniem do utrzymania hipotermii typu ArcticSun 5000 dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej Bogumiła Kujawska 2017-07-12 14:35:17
Ogłoszenie wyników postępowania Sylwia Komorek 2017-07-12 13:25:54
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-07-10 10:12:38
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-07-10 10:07:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-07-08 11:16:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik Medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-07-08 11:16:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-07-08 11:14:33
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2017-07-05 10:36:16
Najem aparatu do dializoterapii wraz ze stacją uzdatniania wody Agnieszka Mikulska 2017-07-04 12:33:38
Najem aparatu do dializoterapii wraz ze stacją uzdatniania wody Agnieszka Mikulska 2017-07-04 12:06:42
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 49/2017 - technik elektroradiologii w Klinice Kardiologii Arletta Abadżijewa 2017-07-03 12:58:42
Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości i higieny. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-07-03 08:29:43
Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości i higieny Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-07-03 08:28:17
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:31:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:30:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:29:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:29:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:28:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:27:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:27:07
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:26:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:25:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:25:11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2017-06-30 11:04:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udziel. świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontrakt - 46/2017 lekarz w Klin. Oddz. Anest. Inten. Ter., lekarz w Klin. Oddz. Neuroch., lekarz w Klin. Oddz. Chir. Szczę Arletta Abadżijewa 2017-06-30 07:39:27
17/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Aesculap/BBraun. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:33:52
11/Med./2017 Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:33:06
6/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:32:28
5/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:31:46
2/Med./2017 Dostawa odczynników wraz najmem analizatorów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wg 4 pakietów. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:30:45
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 12/2017 Ewa Biros 2017-06-28 14:21:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 47/2017- lekarz urolog; neurochirurg z czynność. zastępcy Kierownika Oddz.; lekarz w zakresie chir. ogó Arletta Abadżijewa 2017-06-27 11:44:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz urolog; neurochirurg z czynność. zastępcy Kierownika Oddz.; lekarz w zakresie chir. ogólnej i cho Arletta Abadżijewa 2017-06-27 11:36:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka anestezjologiczna nr 44/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-27 11:14:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka Klinika Kardiologii nr 45/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-27 11:14:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ w Przychodni POZ przy WSOWL we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109 - nr 36/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:35:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klin. Oddz. Aneste. i Intensynwej Terapii, Klin. Oddzi. Neurolog. i SOR, Klin. Oddz. Urolog. nr 38/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:34:28
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - specjalista neurochirurg nr 39/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:33:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka POZ nr 40/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:33:30
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41/2017 - lekarz w Klin. Oddz. Neuroch, lekarz w Klin. Oddz. Psych i lecz. Stresu Boj., lekarz w SOR ortop Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:32:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - technik elektroradiolog nr 43/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:32:31
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ lekarz med. pracy; lekarz w Por.Zdrowia Psych.; lekarz w Por. Alerg.- nr 42/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:32:04
Zapytanie ofertowe : procedura usunięcia trzech piezometrów zlokalizowanych na terenie szpitala Agnieszka Kucharska - admin 2017-06-25 20:11:51
przetarg na najem powierzchni na gipsomat Agnieszka Kucharska - admin 2017-06-25 20:08:07
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-06-23 12:30:23
Zawiadomienie/Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-23 10:41:10
Zawiadomienie/Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-23 10:39:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-06-23 10:14:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-06-23 10:14:36
Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych Agnieszka Mikulska 2017-06-22 13:12:30
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-22 11:15:31
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-22 07:51:52
Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych Agnieszka Mikulska 2017-06-21 15:02:42
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:59:16
Przegląd wraz z wymianą części eksploatacyjnych Trauma Recon System Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:58:46
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:57:55
Dostawa Głowicy kamery 1488 Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:57:20
Wykonanie przeglądu okresowego Zestawu do badań elektrofizjologicznych wraz z dostawą kabla Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:56:49
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:56:07
Doposażenie Magnetom Area w pakiet ilościowej analizy tkanki mięśnia sercowego oferujący mapy T1, T2, T3 Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:55:22
Naprawa klimatyzatora ściennego w pom. biurowych Osrodka Przetwarzania Informacji. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-20 13:00:36
Naprawa klimatyzatora ściennego w pom. biurowych Osrodka Przetwarzania Informacji przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-20 12:58:31
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie pakietu nr I. oferty Agnieszka Karpińska 2017-06-20 11:44:16
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-20 11:11:12
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-20 11:02:32
Ochrona Środowiska Katarzyna Skrok 2017-06-19 14:36:54
Ochrona Środowiska Katarzyna Skrok 2017-06-19 14:33:48
22/OPI/2017 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS. Agnieszka Karpińska 2017-06-14 14:26:33
Dobór, dostawa, sprzedaż i montaż dziesięciu urządzeń schładzających typu Split w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie serwisu i okresowych przeglądów gwarancyjnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-14 12:49:07
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2017-06-12 08:26:45
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO - ABSOLWENCI KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY Elżbieta Moroń 2017-06-12 07:38:01
42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2017-06-09 11:27:02
Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Stanisławska 2017-06-09 08:31:27
Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-08 12:38:35
Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-08 12:36:37
Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-08 12:11:41
naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-08 12:08:43
: Dobór, dostawa, sprzedaż i montaż dziesięciu urządzeń schładzających typu Split w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie serwisu i okresowych przeglądów gwarancyjnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-07 14:24:23
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 06.06.2017r. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-06-06 15:22:47
Dostawa duplikatorów płyt CD/DVD wraz z licencją oraz oprogramowaniem sterującym duplikatorów i podłączeniem do systemu Cyfrowej Radiologii Sylwia Komorek 2017-06-06 15:15:24
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 12/2017 Ewa Biros 2017-06-06 14:24:11
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - 46/2017 lekarz w Klin. Oddz. Anest. Inten. Ter., lekarz w Klin. Oddz. Neuroch., lekarz w Klin. Oddz. Chir Arletta Abadżijewa 2017-06-06 12:27:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz w Klin. Oddz. Anestezjilogii i Intensywnej Terapii, lekarz w Klin. Oddz. Neuroch., lekarz w Klin. Arletta Abadżijewa 2017-06-06 12:25:27
„Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej" Urszula Tatarek 2017-06-06 09:53:20
Dostawa stanowiska roboczego ze stali nierdzewnej- powtórne postępowanie Sylwia Komorek 2017-06-06 08:29:36
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2017-06-03 13:20:05
„Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej" Urszula Tatarek 2017-06-02 14:03:04
„Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej" Urszula Tatarek 2017-06-02 14:02:20
Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu Bogumiła Kujawska 2017-06-02 13:59:09
Zapytanie ofertowe na usługę odczytów dawek indywidualnych lub środkowiskowych od promieniowania jonizujacego gamma lub Rtg Urszula Tatarek 2017-06-01 12:52:21
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-06-01 07:40:53
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-05-26 15:15:32
18/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego – 4 pakiety. Agnieszka Karpińska 2017-05-26 15:06:39
20/Log/2017 Przebudowa kotłowni parowej w bud nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks K-2857 Agnieszka Karpińska 2017-05-26 15:04:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:54:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:53:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:52:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:52:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:51:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:50:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:50:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:49:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:48:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:47:03
13/Med./2017 Dostawa odczynników do metod manualnych i materiałów kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i międzynarodowej przez okres 36 miesięcy. Agnieszka Karpińska 2017-05-26 11:52:42
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-05-26 11:37:02
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - technik elektroradiolog nr 43/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-25 09:57:55
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 9/2017 Ewa Biros 2017-05-24 10:30:21
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 10/2017 Ewa Biros 2017-05-24 10:17:30
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 7/2017 Ewa Biros 2017-05-24 10:12:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 4/2017 w ramach umowy zlecenie - pielęgniarki w zakresie podanym poniżej Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:42:45
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ lekarz medycyny pracy; lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego; lekarz w Poradni Alergologicznej Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:41:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - SOR i Kliniczny Oddział Okulistycznynr 37/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:37:30
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Zakład Radiologii Lekarskiej i Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowejnr 35/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:36:13
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - perfuzjonista Klinika Kardiochirurgii nr 34/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:35:17
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klinika Kardiologii nr 33/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:34:13
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 41/2017 - lekarz w Klin. Oddz. Neuroch, lekarz w Klin. Oddz. Psych i lecz. Stresu Boj., lekarz w SOR ortope. i traumat, chir. ogólna Arletta Abadżijewa 2017-05-22 13:35:48
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 41/2017 - lekarz w Klin. Oddz. Neuroch, lekarz w Klin. Oddz. Psych i lecz. Stresu Boj., lekarz w SOR ortope. i traumat, chir. ogólna Arletta Abadżijewa 2017-05-22 08:05:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-05-19 12:50:48
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-18 15:01:45
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-18 15:01:15
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-18 15:00:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-18 13:22:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-05-18 12:22:33
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz chirurgia ogólna SOR nr 32/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-18 10:43:03
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 32/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-18 10:42:15
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 37/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-18 08:31:13
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 37/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-17 12:54:10
14/Log./2017 Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z najmem kotłowni kontenerowej (mobilnej) i dostosowaniem instalacji c.o. - w sezonie grzewczym 2017/2018 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-05-16 11:49:14
4/Med./2017 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-05-16 11:48:34
102/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych specjalistycznego sprzętu medycznego produkcji firmy Medtronic wraz z jednorazową dostawą pakietu startowego do zestawu: wiertarka laryngologiczna z sh Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-05-16 11:47:54
8/Log./2017 Dostawa artykułow spozywczych Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:43:50
108/Log./2016 Dostawa chemicznych środków myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz chemicznych środków i ma Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:43:20
109/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej, zastawek przezskórnych dla Pracowni Hemod Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:42:36
98/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych , soczewek, preparatów, wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatu do usuwania zaćmy dla Oddzia Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:42:09
94/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do wykonania badan biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów bioche Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:40:48
84/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem generatora do termoablacji dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:40:15
79/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych wraz z najmem analizatora podstawowego oraz pomocnicze Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:39:42
74/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:39:13
70/Log./2016 Ddostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:38:34
69/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:37:51
64/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora podstawow Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:37:07
15/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Maquet, Getinge, Arjohuntleigh (Getinge Group). Agnieszka Karpińska 2017-05-16 11:21:41
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 9/2017 Ewa Biros 2017-05-15 14:09:49
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 10/2017 Ewa Biros 2017-05-15 14:09:13
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 10/2017 Ewa Biros 2017-05-15 14:07:17
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 9/2017 Ewa Biros 2017-05-15 14:02:07
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 8/2017 Ewa Biros 2017-05-12 13:21:05
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 35/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-12 13:07:12
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:49:55
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:45:13
dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:44:42
rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:44:23
rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:43:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - specjalista neurochirurg nr 39/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-10 09:16:42
Dostawa produktu leczniczego Axitinibum Bogumiła Kujawska 2017-05-09 11:45:57
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka POZ nr 40/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-05 13:50:43
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 14:06:22
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz okulista nr 31/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:16:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:14:48
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:14:14
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz psychitra, lekarz służby medycyny pracy 28/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:13:33
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarki w Pracowni Endoskopii Urologicznej nr 27/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:11:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie - pielegniarki, technicy nr 5/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:11:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko: Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny Elżbieta Moroń 2017-04-29 10:12:17
Ogłoszenie naboru nan stnowisko Ratownik Medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-04-29 10:09:39
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017 Ewa Biros 2017-04-29 08:51:26
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 7/2017 Ewa Biros 2017-04-29 08:42:35
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 6/2017 Ewa Biros 2017-04-29 08:38:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Pracowni leków cytostatycznych Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:53:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:52:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:50:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:49:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:49:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:48:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:46:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:43:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:42:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klin. Oddział Anestezjologii i Intensynwej Terapii, Klin. Oddział Neurologiczny i SOR, Klin. Oddział Uro Arletta Abadżijewa 2017-04-28 09:31:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensynwej Terapii, Kliniczny Oddział Neurologiczny i SOR, Kliniczny Arletta Abadżijewa 2017-04-28 09:30:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensynwej Terapii, Kliniczny Oddział Neurologiczny i SOR, Kliniczny Arletta Abadżijewa 2017-04-28 09:27:41
Dostawa niszczarek dokumentów, bindownic i laminarki w 2017 roku. Sławomir Orłowski 2017-04-27 13:46:51
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z 27.04.17 Bogumiła Kujawska 2017-04-27 10:49:57
"Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Bogumiła Kujawska 2017-04-26 14:23:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Zakład Radiologii Lekarskiej i Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowejnr 35/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-26 14:17:07
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Bogumiła Kujawska 2017-04-26 14:10:40
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 25.04.2017r Bogumiła Kujawska 2017-04-25 10:14:45
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-04-24 13:44:54
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 31/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-24 10:28:58
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-04-24 10:03:28
1/Med/2017 Dostawa środków przeciwnowotworowych, immunomodulacyjnych, kontrastowych, do dializ i znieczuleń. Agnieszka Karpińska 2017-04-21 14:30:20
„Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Bogumiła Kujawska 2017-04-20 08:09:12
Odpowiedź na pytanie Sławomir Orłowski 2017-04-19 14:03:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zaresie kardiologii z czynnościami konsultanta w 4WSKzP i gastroenerolgii w Programie Kolonoskopii Przesiewowej nr 26/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 14:00:22
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Klinicznym Oddziale Okulistycznym oraz Poradniach nr 25/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 13:59:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nr 24/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 13:58:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 23/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 13:58:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-04-18 08:39:49
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-04-14 12:44:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 4 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-04-13 09:32:04
„Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki” Bogumiła Kujawska 2017-04-12 08:20:22
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 5/2017 i unieważnieniu konkursu w zakresie 4) Arletta Abadżijewa 2017-04-11 12:36:26
„Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów” Bogumiła Kujawska 2017-04-11 10:53:06
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-11 09:40:40
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-10 08:10:05
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-10 08:09:00
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:17:32
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:17:13
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:15:47
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:13:49
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:10:54
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:08:32
1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku Inżynier Kontraktu ZBO 2017-04-07 12:52:42
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:49:45
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:49:09
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:31:32
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:30:34
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:29:47
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:29:18
Szablon przetargu dla inżyniera kontaktu ZBO Radosław Mielczarek - admin 2017-04-07 11:58:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia w zakresie.... postępowanie 3/2017/UZ Ewa Biros 2017-04-07 07:54:47
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki wieku rozwojowego i szczepień w POZ przy ul. Róży Wiatrów GRUDZIEŃ 7/2016 Ewa Biros 2017-04-07 07:53:58
„Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów” Bogumiła Kujawska 2017-04-06 13:37:47
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-04-06 07:53:41
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 10:07:58
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 10:01:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 10:00:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz w zakresie kardiologii 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 09:57:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz w zakresie kardiologii 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 09:55:17
Dostawa stanowiska roboczego ze stali nierdzewnej Sylwia Komorek 2017-04-04 16:25:37
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 26/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-04 09:38:21
Wykonanie remontu rampy i posadzek w budynku magazynowym nr 6 Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-03-31 14:26:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:25:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:25:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:24:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:24:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:23:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:23:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:23:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:22:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:22:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:21:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:21:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:20:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:20:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:20:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:19:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:18:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:18:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:17:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:17:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka, Blok operacyjny Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:17:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka, Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:16:39
9/Log/2017 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2017-03-31 14:12:34
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjn