logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
plus najem lokalu na Punkt Aparatów Słuchowych
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
plus przetarg dla automatów z napojami na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 11/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udziel. świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontrakt - 46/2017 lekarz w Klin. Oddz. Anest. Inten. Ter., lekarz w Klin. Oddz. Neuroch., lekarz w Klin. Oddz. Chir. Szczę
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 47/2017-urolog,fizjoterapeuta,neurochirurg z czyn.zastę.Kier.oddz., lekarz SOR, anestezjolog
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 48/2017 - lekarz POZ-Poradnia, lekarz psychiatra-Poradnia
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 13/2017
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


Mapa strony:

Zamówienia publiczne
   Przetargi nieograniczone
      1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety).
      6/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
         Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 16.02.2017r.
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.02.2017
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.02.2017 (2)
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert z uwzględnieniem omyłek
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 4
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i uniewaznieniu
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 42, 43
      2/Med./2017 Dostawa odczynników wraz najmem analizatorów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wg 4 pakietów.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 22.02.2017
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 02.03.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 07.03.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 13.03.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 3
         Informacja o uniewaznieniu postępowania - Pakiet nr 4
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet 1,2
      7/Med./2017 Dostawa produktów leczniczych.
         Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 15.03.2017r.
         Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 21.03.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 22.03.2017r.
         Zawiadomienie o wniesieniu odwołania dot. pakietu nr 100.
         Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
         Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania i otwrcia ofert.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      10/Med./2017 Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ ( pyt. 1 - 135)
         Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert
         Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         INFORMACJA O UNIEWAŻNIERNIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETÓW nr 3, 11, 18, 22, 23, 31, 41, 46, 49, 51, 55, 56, 57, 58, 62, 64,66, 74, 77, 86, 90, 103, 107, 109, 114, 132, 143, 147, 148, 150
         Zbiorcze zestawienie ofert z uwzglednieniem omyłek pisarskich i rachunkowych
      5/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 22.03.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 14
         Zbiorcze zestawienie ofert z uwzględnieniem omyłek
         Informacja o uniewaznieniu postępowania - Pakiet nr 3,4,7
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet 1,2,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16
      16/Log./2017 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni.
         Zbiorcze zestawienie ofert.
      12/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 14.04.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.04.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 26.04.2017 r.
         Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert z dn. 04.05.2017 r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 12.05.2017 r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 15.05.2017 r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -Pakiet A, B, C
      11/Med./2017 Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 18.04.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      19/Med./2017 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów, łat PTFE dla Kliniki Kardiochirurgii.
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.05.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      26/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem generatora do termoablacji
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjaśnienia treści SIWZ
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 17.05.2017r.
         Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ 19.05.2017
         Wyjaśnienia i modyfikacja tresci SIWZ
         Wyjaśnienie treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
      25/Log/2017 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego)
         Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 08.05.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
      17/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Aesculap/BBraun.
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.05.2017
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze bnajkorzystniejszej oferty
      23/Med.2017 Dostawa odczynników do aparatu tromboelastometr typ ROTEM wraz z serwisem przez okres 36 miesięcy.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 18.05.2017 r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 06.06.2017r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dn. 14.06.2017r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 20.06.2017r.
         Modyfikacja(2) treści SIWZ z dn. 20.06.2017r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.06.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert.
      32/Med./2017 Dostawa stołów operacyjnych.
         Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ
         Informacja
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert z uwzglenieniem omyłki pisarkiej
      30/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1-15.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ + zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dn. 14.06.2017
      31/Med./2017 Dostawa aparatów RTG wg 3 pakietów.
         Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 09.06.2017r.
         Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 16.06.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
      29/OPI/2017 Dostawa oprogramowania wg VI pakietów.
         Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.05.2017r.
         Wyjaśnienie tresci SIWZ z dnia 22.05.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie pakietu nr I
         Zawiadomienie o unieważnieniu pakietu nr II.
      33/Med./2017 Dostawa środków przeciwnowotworowych i immunosupresyjnych.
         Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 18.05.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie pakietu nr 4
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie pakietów nr 2 i 3. Unieważnienie postępowania w obrębie pakietu nr 1.
      28/Med./2017 Dostawa zamkniętych, podciśnieniowych systemów do pobierania krwi do badań hematologicznych, koagulologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora do oznaczania OB przez okres 36
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 12.06.2017r.
         Modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dn. 26.06.2017r.
      39/Med./2017 Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli i zbiornika oraz serwisem.
         Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 06.06.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      34/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań metodą immunoenzymatyczną wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Labo
      41/Log/2017
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 06.06.2017
         Modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.06.2017. Zmiana terminu składania ofert.
         Zbiorcze zestawienie ofert
      40/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.06.2017r.
      35/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z najmem trzech analizatorów podstawowego, zastępczego i
      38/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania analizy moczu wraz z najmem aparatu przez okres 48 miesięcy
      42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki
      44/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków
      48/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Richard Wolf, Meden–Inmed, Laborie
   Przetargi ograniczone
   Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
   DIALOG TECHNICZNY
      DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2016
         Zmiana informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
         Zakończenie Dialogu Technicznego
      Dialog techniczny - zakup sprzętu medycznego dla ZBO
         Zmiana informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
   PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.

Najem i dzierżawa
   najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
   najem lokalu na Punkt Aparatów Słuchowych
      zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie
   ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
   Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
   przetarg dla automatów z napojami na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
      zawiadomienie o wyborze oferty dla przetargu AUTOMATY Z NAPOJAMI
   ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
   ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
   zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
   zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
   ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
   ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
   zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   zapytanie ofertowe
   ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
   ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
   ogłoszenie o przetargu
   ogłoszenie o wyniku postępowania
   ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych

Ogłoszenia
   Dział Gospodarczy
      Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku
         Modyfikacja formularza cenowego w Pakiecie nr 3
         Modyfikacja formularza cenowego w Pakiecie nr 5
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedź na pytanie i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia gospodarczego i wózka szafki jezdnej do transportu brudnej i czystej bielizny szpitalnej w 2017/ 2018 rok
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedź na pytanie i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa klimatyzatorów przenośnych
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa niszczarek dokumentów, bindownic i laminarki w 2017 roku.
         Odpowiedź na pytanie
         Odpowiedź na pytanie
         Odpowiedzi na pytania
         Odpowiedzi na pytania
         Wyjaśnienie i modyfikacja
         Odpowiedź na pytanie
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
   Dział Utrzymania Nieruchomości
      Naprawa klimatyzatora ściennego w pom. biurowych Osrodka Przetwarzania Informacji.
      „Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP
      Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
      Wymiana wykładziny Tarket
      Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego na teren 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego na wykonane prace”.
      Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości i higieny
      Dobór, dostawa, sprzedaż i montaż dziesięciu urządzeń schładzających typu Split w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie serwisu i okresowych przeglądów gwarancyjnych
         Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
      Roczny przegląd instalacji gazowej
      Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych zamontowanych w budynku n
         Odpowiedź na przesłane pytanie do treści ogłoszenia na systemy SSP
      Wykonanie remontu rampy i posadzek w budynku magazynowym nr 6 Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
         Wydłużenie terminu składania ofert
      „Dostawa wraz z wymianą uszkodzonego zasilacza UPS zasilającego bloki operacyjne oddziału Laryngologii w 4 WSKzP SPZOZ - kompleks 2857 przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu, oraz dobór i montaż zasi
         Odpowiedzi na pytania
      Dostawa chemii niezbędnej do serwisu urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody,
      Prowadzenie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody
      Wykonanie audytów energetycznych
         Zmiana terminu składania ofert - Wykonanie audytów energetycznych
      Dostawa urzadzenia schładzającego
   Projekty UE
      Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG
      Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
      Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
   Dział Żywienia
   Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
   Sekcja Sprzętu Medycznego
      Dostawa duplikatorów płyt CD/DVD wraz z licencją oraz oprogramowaniem sterującym duplikatorów i podłączeniem do systemu Cyfrowej Radiologii
         Odpowiedzi na pytania
      Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych
   Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Wykonywanie usług medycznych
   Wydział Administracji Ogólnej
   Apteka
      Zapytanie ofertowe na usługę odczytów dawek indywidualnych lub środkowiskowych od promieniowania jonizujacego gamma lub Rtg
      Infliximabum w programie lekowym: Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
      dostawa materiałów jednorazowych na potrzeby 4 WSK z P – S.P. Z.O.Z. – zabezpieczenie do czasu rozstrzygnięcia postępowania 47/med./2016
      Dostawa przyrządów do transferu leków
      Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka w postaci samorozprężalnej konstrukcji nitynolowej pokrytej warstwą poliuretanową
      Dostawa wyrobów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii: cement; igła biopsyjna; zestaw do twarzoczaszki; zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego
      „Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ”
      „Dostawa Tocilizumab – ROACTEMRA”
      Dostawa materiałów szewnych.
         Załączniki do pobrania: 2016-11-29 11:41:58 - Modyfikacja treści SIWZ 29-11-2016
      Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej
         Wyjaśnienia i modyfikacja-16.01.2017r
      Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań równowagi kwasowo – zasadowej i wodno – elektrolitowej dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii
      Dostawa chłodzonych, nawigacyjno-ablacyjnych cewników obsługujących technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrod referencyjnych przy zastosowani
         Modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania/otwarcia ofert
      „Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych"
         Odpowiedź i wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.02.2017r
      „Dostawa jednorazowych materiałów medycznych”
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.02.2017r.
      ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP na „Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca dla Pracowni Hemodynamiki”
      „Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów”
      „Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki”
      „Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 25.04.2017r
         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      "Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z 27.04.17
      Dostawa produktu leczniczego Axitinibum
      Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu
      „Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej"
   Ochrona Środowiska
      Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska.Badanie jakości wprowadzanych ścieków i pomiar zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w kotłowniw
      Wykonanie procedury usunięcia trzech piezometrów zlokalizowanych na terenie szpitala

Praca w 4WSKzP
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
   PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
   PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 8/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 11/2017
      ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 11/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udziel. świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontrakt - 46/2017 lekarz w Klin. Oddz. Anest. Inten. Ter., lekarz w Klin. Oddz. Neuroch., lekarz w Klin. Oddz. Chir. Szczę
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 46/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 47/2017-urolog,fizjoterapeuta,neurochirurg z czyn.zastę.Kier.oddz., lekarz SOR, anestezjolog
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 48/2017 - lekarz POZ-Poradnia, lekarz psychiatra-Poradnia
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 13/2017

System Zarządzania Jakością ISO9001

Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
   Cennik 4WSK zP SP ZOZ
corner   corner