logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
minus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
minus Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF
minus Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.
minus Ogłoszenie wyników w postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3”
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier SPiOZ
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy technik farmaceutyczny/Technik farmaceutyczny
plus Ogłoszenie o konkursie nr 7/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach umowy zlecenie
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 18/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie nr 10/2020-Umowa zlecenie-LOGOPEDA
plus Ogłoszenie o konkursie nr 11/2020-Umowa zlecenie-Neurochirurgia, Neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2020
plus Ogloszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umyw zlecenie 13/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 30/2020 - lekarz chir.nacz, chir. ogólny SOR,angiolog, fizjoterapeuta
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. BHP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektoradiolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 31/2020 - lekarze specjaliści radiologia i diagnostyka obraz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 32/2020 - lekarze neurochirurg, neurolog
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 33/2020 - tech. elektroradiologii
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Mapa strony:

Zamówienia publiczne
   Przetargi nieograniczone
      4WSzKzP.SZP.2612.5.2020 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.15.2020 Dostawa artykułów spożywczych
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.22.2020: ŚWIADCZENIE USŁUG: SERWIS SPRZĘTU MEDYCZNEGO KOLUMNY I MOSTY SUFITOWE ANESTEZJOLOGICZNE, PAROWNIKI, RESPIRATORY, APARATY DO ZNIECZULENIA PROD. DRAGER
         22.2020_modyfikacja SIWZ
         22.2020_wyjasnienia SIWZ nr 2_dn.14.4.2020
         22.2020_Zbiorcze zestawienie ofert_dn.17.4.2020
         22.2020_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.26.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych materiałów do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego oraz świadczenie usług serwisowych aparatu do dializy albuminowej ora
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana terminu
         Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 29.05.2020r
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.27.2020: SERWIS SPRZĘTU MEDYCZNEGO, VIDEODUENOSKOPÓW, GASTROSKOPÓW, KOLONOSKOPÓW, ITP. PROD. PENTAX
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 12.06.2020r.
         27.2020_Informacja o unieważnieniu postępowania
      4WSzKzP.SZP.2612.45.2020: ŚWIADCZENIE USŁUG: SERWIS SPRZĘTU MEDYCZNEGO, VIDEODUENOSKOPÓW, GASTROSKOPÓW, KOLONOSKOPÓW, ITP. PROD. PENTAX
         45.2020_Zbiorcze zestawienie ofert
         45.2020_Zbiorcze zestawienie ofert_sprostowanie
         42.2020_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.36.2020: ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRODUKCJI B. BRAUN, AESCULAP ORAZ REGENERACJA NARZĘDZI
         36.2020_Modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania i otwarcia ofert
         36.2020_informacja o unieważnieniu postępowania
      4WSzKzP.SZP.2612.48.2020 Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz papieru toaletowego, ręczników papierowych, czyściw włókninowych i papierowych typu TORK podawanych przez specjalistyc
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 04.08.2020r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.41.2020: Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: ultrasonografy wg pakietów
         41.2020_Zbiorcze zestawienie ofert
         41.2020_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.42.2020 Dostawa materiałów budowlano-technicznych i materiałów eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2020/2021 rok.
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 28.08.2020r.
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 31.08.2020r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w obrębie pakietów 4, 5, 9 i 10.
      4WSzKzP.SZP.2612.53.2020 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne na rok 2020 / 2021
         Modyfikacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert 04.09.2020r.
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.54.2020 Dostawa aparatów do hemodializy oraz foteli do dializ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 1 z dnia 03.09.2020r
         Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ nr 2 z dnia 03.09.2020r
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 3 z dn. 04.09.2020r
         Zbiorcze zestawienie ofert 09.09.2020r.
      4WSzKzP.SZP.2612.62.2020 Dostawa Ambulansu sanitarnego z wyposażeniem reanimacyjnym.
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 02.09.2020r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Zbiorcze zestawienie ofert
      4WSzKzP.SZP.2612.59.2020 Wykonanie robót budowlanych pn. Remont pomieszczeń Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w budynku nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancy
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 01.09.2020r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Zbiorcze zestawienie ofert
      4WSzKzP.SZP.2612.64.2020 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów
         Modyfikacja tresci SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.52.2020 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej i sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej pod nazwą: Prz
         Zbiorcze zestawienie ofert
      4WSzKzP.SZP.2612.57.2020: Nadzór autorski i serwis oprogramowania (AMMS oraz InfoMedica)
         57.2020_Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 18-9-2020
         57.2020_Zbiorcze zestawienie ofert
      4WSzKzP.SZP.2612.65.2020 Dostawę warzyw - nowalijek.
         Zbiorcze zestawienie ofert
   Przetargi ograniczone
   Przetargi - projekty unijne
   Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
      Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 oraz A4-A6 na okres 4 lat
      Dostawa materiałów biurowych -Pakiet 4
   DIALOG TECHNICZNY
      Dialog techniczny - zakup sprzętu medycznego dla ZBO
         Zmiana informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
   DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
   Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
   Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
   Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
   Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
      Odpowiedzi na pytania
      Zestawienie ofert
   Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra

Najem i dzierżawa
   najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
   ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
   Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
   ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
   ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
   zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
   zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
   ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
   ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
   zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   zapytanie ofertowe
   ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
   ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
   ogłoszenie o przetargu
   ogłoszenie o wyniku postępowania
   ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
   zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
   zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
   zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
   zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
   ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
      zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KIOSK - SZATNIA
   przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
   wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
   zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
   przetarg na Automaty z napojami II
   uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
   Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
   prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
      zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera na 2019r
   DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
   najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
   Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
   Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
   przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
   zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
   zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.

Konkurs ofert
   Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
   Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF
   Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.
   Ogłoszenie wyników w postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3”

Ogłoszenia
   Dział Gospodarczy
      Dstawa sprzetu i wyposażenia gospodarczego na 2018/19 rok.
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego drobnego, jednorazowego i zastawy stołowej, profesjonalnego sprzętu kuchennego, ubijarki - mieszarki gastronomicznej i przy
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu kwaterunkowego, krzeseł, foteli i wersalek, szaf ubraniowych, kartotekowych metalowych i regałów metalowych oraz wózków lekkich na 2018/ 2019 rok
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Sprzedaż i dostawa aluminiowych (stop aluminium) wózków do transportu odpadów medycznych/komunalnych i brudnej bielizny oraz sprzętu gospodarczego do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach s
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa płyt meblowych (ciętych na żądany wymiar), pilśniowych i obrzeża meblowego w 2018/ 2019 roku
         Zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD i zamrażarki skrzyniowej oraz sprzętu chłodniczego medycznego/ laboratoryjnego i niskotemperaturowego w 2018/2019 rok
         Odpowiedzi na pytania
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja 2 oraz wydłużenie terminu składania ofert
         Odpowiedź na pytanie
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Sprzedaż urządzeń (sprzętu pralniczego)
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS i oleju napędowego EKODIESEL na 2018 rok
         Zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Sprzedaż suszarki bębnowej przemysłowej LAVAMAC model LS 530
      Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2018/2019 rok.
         Odpowiedź na pytanie
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2018/ 2019 rok
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Przeglądy i konserwacje okresowe wózków widłowych w 2019 roku
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
   Projekty UE
      Informacja o przetargach dla projektu nr POIS.09.02.00-00-0076/17
   Dział Żywienia
   Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
   Sekcja Sprzętu Medycznego
      Sprzedaż wraz z demontażem Stołu stereotaktycznego do biopsji piersi pod kontrolą RTG
         Zmiana terminu składania ofert
         Odpowiedzi na pytania
         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      Sprzedaż wraz z demontażem angiokardiografu
         Odpowiedzi na pytania
         Ogłoszenie wyników postępowania
      Dostawa doposażenia zestawu Kleinsasser produkcji Storz do mikrochirurgii krtani oraz oprzyrządowania do zabiegów onkologicznych
         Odpowiedzi na pytania
         Ogłoszenie wyników
      Dostawa odgryzaczy kostnych typu Kerrison
         Ogłoszenie wyników
      Dostawa oprzyrządowania do operacji zastawek
      Dostawa zestawów do zabiegów do wszczepień stymulatorów - postępowanie unieważnione
      Dostawa zestawów do zabiegów do wszczepień stymulatorów
      "Obsługa serwisowa Zestawu do badań elektrofizjologicznych”
         ogłoszenie wyników
      "Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu"
         Ogłoszenie wyników
      "Obsługa serwisowa sprzętu medycznego: Tomograf komputerowy wielowarstwowy 2-źródłowy będącego na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu"
         Ogłoszenie wyników
      Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - Zestawy artroskopowe prod. Stryker
         Ogłoszenie wyników
   Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Wykonywanie usług medycznych
   Wydział Administracji Ogólnej
   Apteka
      „Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”
      „Dostawa rozrusznika bezelektrodowego serca z zestawem do wprowadzania i koszulek wprowadzających 18Fr dla Pracowni Elektrofizjologii”
      „Usługa w postaci odczytów dawek indywidualnych lub środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma lub Rtg”.
      „Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii cieczowej w moczu przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”
   Ochrona Środowiska
      Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska.Badanie jakości wprowadzanych ścieków i pomiar zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w kotłowniw
      Wykonanie procedury usunięcia trzech piezometrów zlokalizowanych na terenie szpitala
      Wykonanie opracowania związanego ze zgłoszeniem instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w ko

Praca w 4WSKzP
   PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier SPiOZ
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
   Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy technik farmaceutyczny/Technik farmaceutyczny
   Ogłoszenie o konkursie nr 7/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach umowy zlecenie
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 7_2020 ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 18/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 18/2020
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 23/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 8/2020 ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020
      Modyfikacja do konkursu nr 24/2020- zmiana terminów
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 24/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 9/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 9/2020 ZL
   Ogłoszenie o konkursie nr 10/2020-Umowa zlecenie-LOGOPEDA
      Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU KONKURSU 10/2020 ZL
   Ogłoszenie o konkursie nr 11/2020-Umowa zlecenie-Neurochirurgia, Neurologia
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 11/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 26/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 27/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 12/2020 ZL
   Ogloszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umyw zlecenie 13/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 13/2020 ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2020 IOM
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 14/2020/ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 29/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 30/2020 - lekarz chir.nacz, chir. ogólny SOR,angiolog, fizjoterapeuta
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 30/2020
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. BHP
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektoradiolog
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 31/2020 - lekarze specjaliści radiologia i diagnostyka obraz
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 31/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 16/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 17/2020/ZL
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 32/2020 - lekarze neurochirurg, neurolog
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 33/2020 - tech. elektroradiologii

System Zarządzania Jakością ISO9001

Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
   Cennik usług 4WSK
corner   corner