logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 24/2020-Oddział Transplantologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa)
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 11/2021 - lekarze psychiatrzy i okulista
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 25/2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2021 - lekarze: chir.ogóln. SOR, psychiatra
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-32_2021 Oddział Urologiczny, Okulistyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 33/2021 - pielęgniarka Prac. Hemodynamiki i Elektroficjiologii
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 34/2021 - lekarze specjaliści rtg
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 36/2021 - lekarze, fizjoterapeuta
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


Mapa strony:

Zamówienia publiczne
   Przetargi nieograniczone
      4WSzKzP.SZP.2612.5.2020 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.15.2020 Dostawa artykułów spożywczych
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.22.2020: ŚWIADCZENIE USŁUG: SERWIS SPRZĘTU MEDYCZNEGO KOLUMNY I MOSTY SUFITOWE ANESTEZJOLOGICZNE, PAROWNIKI, RESPIRATORY, APARATY DO ZNIECZULENIA PROD. DRAGER
         22.2020_modyfikacja SIWZ
         22.2020_wyjasnienia SIWZ nr 2_dn.14.4.2020
         22.2020_Zbiorcze zestawienie ofert_dn.17.4.2020
         22.2020_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.27.2020: SERWIS SPRZĘTU MEDYCZNEGO, VIDEODUENOSKOPÓW, GASTROSKOPÓW, KOLONOSKOPÓW, ITP. PROD. PENTAX
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 12.06.2020r.
         27.2020_Informacja o unieważnieniu postępowania
      4WSzKzP.SZP.2612.45.2020: ŚWIADCZENIE USŁUG: SERWIS SPRZĘTU MEDYCZNEGO, VIDEODUENOSKOPÓW, GASTROSKOPÓW, KOLONOSKOPÓW, ITP. PROD. PENTAX
         45.2020_Zbiorcze zestawienie ofert
         45.2020_Zbiorcze zestawienie ofert_sprostowanie
         42.2020_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.36.2020: ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRODUKCJI B. BRAUN, AESCULAP ORAZ REGENERACJA NARZĘDZI
         36.2020_Modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania i otwarcia ofert
         36.2020_informacja o unieważnieniu postępowania
      4WSzKzP.SZP.2612.41.2020: Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: ultrasonografy wg pakietów
         41.2020_Zbiorcze zestawienie ofert
         41.2020_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.59.2020 Wykonanie robót budowlanych pn. Remont pomieszczeń Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w budynku nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancy
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 01.09.2020r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.52.2020 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej i sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej pod nazwą: Prz
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.57.2020: Nadzór autorski i serwis oprogramowania (AMMS oraz InfoMedica)
         57.2020_Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 18-9-2020
         57.2020_Zbiorcze zestawienie ofert
         57.2020_informacja o unieważnieniu postępowania
      4WSzKzP.SZP.2612.72.2020 Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z najmem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o. w budynkach Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4WSzKzP SPZO
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.60.2020: DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ WSPOMAGANEJ PRÓŻNIOWO DLA ZAKŁADU RADIOLOGII ZABIEGOWEJ WRAZ Z NAJMEM SYSTEMU
         60.2020_zbiorcze zestawienie ofert
         60.2020_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (22-12-2020)
      4WSzKzP.SZP.2612.78.2020 Najem praso-kontenera i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powstających w wyniku działalności 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.86.2020: DOSTAWA OBUWIA MEDYCZNEGO, ODZIEŻY I SERWET CHIRURGICZNYCH BARIEROWYCH, ODZIEŻY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I KIEROWCÓW POJAZDÓW SANITARNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO (OCHRON
         86.2020_Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ_z dn.8-1-2021
         86.2020_Zbiorcze zestawienie ofert
         86.2020_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 1; 2; 5
         86.2020_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 3 i 4
   Przetargi ograniczone
   Przetargi - projekty unijne
   Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
      Dostawa sprzętu i oprogramowania
      Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej
      Dostawa komputerów
      Dostawa oprogramowania
   DIALOG TECHNICZNY
      Dialog techniczny - zakup sprzętu medycznego dla ZBO
         Zmiana informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
   DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
   PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
      aktualizacja z dn. 04.02.2021r.
      aktualizacja z dn. 22.02.2021r.
      aktualizacja z dn. 23.02.2021r.
      aktualizacja z dn. 09.03.2021r.
      aktualizacja z dn. 23.03.2021r.
      aktualizacja z dn. 24.03.2021r.
      aktualizacja z dn. 25.03.2021r.
      aktualizacja z dn. 25.03.2021r.
      aktualizacja z dn. 08.04.2021r.
      aktualizacja z dn. 08.04.2021r.
      aktualizacja z dn. 09.04.2021r.
      aktualizacja z dn. 15.04.2021r.
      aktualizacja z dn. 21.04.2021r.
      aktualizacja z dn. 21.04.2021r.
      aktualizacja z dn. 27.04.2021r.
      aktualizacja z dn. 28.04.2021r.
      aktualizacja z dn. 29.04.2021r.
      aktualizacja z dn. 05.05.2021r.
      aktualizacja z dn. 12.05.2021r.
      aktualizacja z dn. 31.05.2021r.
      aktualizacja z dn. 02.06.2021r.
      aktualizacja z dn. 07.06.2021r.
      aktualizacja z dn. 22.06.2021r.
      aktualizacja z dn. 23.06.2021r.
      aktualizacja z dn. 24.06.2021r.
      aktualizacja z dn. 28.06.2021r.
      aktualizacja z dn. 30.06.2021r.
      aktualizacja z dn. 02.07.2021r.
      aktualizacja nr 2 z dn. 02.07.2021r.
      aktualizacja z dn. 12.07.2021r.
      aktualizacja z dn. 12.07.2021r.
      aktualizacja z dn. 13.07.2021r.
      aktualizacja z dn. 14.07.2021r.
      aktualizacja z dn. 16.07.2021r.
      aktualizacja z dn. 19.07.2021r.
      aktualizacja z dn. 21.07.2021r.
      aktualizacja z dn. 26.07.2021r.
      aktualizacja z dn. 28.07.2021r.
      aktualizacja z dn. 02.08.2021r.
      aktualizacja z dn. 12.08.2021r.
      aktualizacja nr 2 z dn. 12.08.2021r.
      aktualizacja z dn. 18.08.2021r.
      aktualizacja z dn. 24.08.2021r.
      aktualizacja z dn. 26.08.2021r.
      aktualizacja z dnia 31-8-2021
      aktualizacja z dn. 13.09.2021r.
      aktualizacja z dn. 14.09.2021r.

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
   Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
      Wyjasnienie Zamawiajacego
      Zestawienie ofert
   Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
   Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
   Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
   Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
      zestawienie ofert
   Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
   Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
      Odpowiedzi na pytania
      Zestawienie ofert
   Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra

Najem i dzierżawa
   najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
   ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
   Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
   ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
   ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
   zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
   zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
   ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
   ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
   zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   zapytanie ofertowe
   ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
   ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
   ogłoszenie o przetargu
   ogłoszenie o wyniku postępowania
   ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
   zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
   zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
   zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
   zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
   ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
      zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KIOSK - SZATNIA
   przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
   wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
   zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
   przetarg na Automaty z napojami II
   uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
   Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
   prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
      zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera na 2019r
   DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
   najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
   Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
   Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
   przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
   zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
   zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
   Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu

Konkurs ofert
   Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
      Wynik Konkursu - rozstrzygnięcie konkursu
   Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”

Ogłoszenia
   Dział Gospodarczy
      Ogłoszenie - sprzedaż pojazdu marki Ford Transit sanitarny model 100L,
         Rozstrzygnięcie ofert
      Ogłoszenie - sprzedaż pojazdu marki Fiat Ducato sanitarny
         Rozstrzygnięcie ofert
   Projekty UE
   Dział Żywienia
   Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
   Sekcja Sprzętu Medycznego
      Sprzedaż wraz z demontażem Stołu stereotaktycznego do biopsji piersi pod kontrolą RTG
         Zmiana terminu składania ofert
         Odpowiedzi na pytania
         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      Sprzedaż wraz z demontażem angiokardiografu
         Odpowiedzi na pytania
         Ogłoszenie wyników postępowania
      Dostawa doposażenia zestawu Kleinsasser produkcji Storz do mikrochirurgii krtani oraz oprzyrządowania do zabiegów onkologicznych
         Odpowiedzi na pytania
         Ogłoszenie wyników
      Dostawa odgryzaczy kostnych typu Kerrison
         Ogłoszenie wyników
      Dostawa oprzyrządowania do operacji zastawek
      Dostawa zestawów do zabiegów do wszczepień stymulatorów - postępowanie unieważnione
      Dostawa zestawów do zabiegów do wszczepień stymulatorów
      "Obsługa serwisowa Zestawu do badań elektrofizjologicznych”
         ogłoszenie wyników
      "Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu"
         Ogłoszenie wyników
      "Obsługa serwisowa sprzętu medycznego: Tomograf komputerowy wielowarstwowy 2-źródłowy będącego na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu"
         Ogłoszenie wyników
      Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - Zestawy artroskopowe prod. Stryker
         Ogłoszenie wyników
   Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Wykonywanie usług medycznych
   Wydział Administracji Ogólnej
   Apteka
      „Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”
      „Dostawa rozrusznika bezelektrodowego serca z zestawem do wprowadzania i koszulek wprowadzających 18Fr dla Pracowni Elektrofizjologii”
      „Usługa w postaci odczytów dawek indywidualnych lub środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma lub Rtg”.
      „Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii cieczowej w moczu przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”
   Ochrona Środowiska
      Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska.Badanie jakości wprowadzanych ścieków i pomiar zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w kotłowniw
      Wykonanie procedury usunięcia trzech piezometrów zlokalizowanych na terenie szpitala
      Wykonanie opracowania związanego ze zgłoszeniem instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w ko

Praca w 4WSKzP
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
   Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 29/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 15/2020/ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 16/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 17/2020/ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 34/2020
      Ogłoszenie o odrzuceniu oferty w zakresie 1 w konkursie 34_2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
      Ogłoszenie o uniewaznieniu konkursu 18_2020
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
      Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu 37_2020
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
      Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu 19_2020
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
      Modyfikacja SZWKO 20/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 20/2020 ZL
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 39/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 41/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 40/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 21/2020 ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 22_2020 ZL
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 24/2020-Oddział Transplantologii
      MODYFIAKCJA ZAKRES 2-UMOWA ZLECENIE
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 24_2020 ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
      Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia 46_2020
      Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu 46_2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 25/2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 26_2020
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
      mODYFIKACJA ZAKRESU 6 ORAZ 9 W KONKURSIE NR 47_2020
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 47/2020
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa)
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 2.2021
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 11/2021 - lekarze psychiatrzy i okulista
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 11/2021
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 25/2021 - lekarze
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 25/2021
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2021 - lekarze: chir.ogóln. SOR, psychiatra
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 26/2021
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 29.2021
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 17/2021
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 30.2021
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
      Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu 18.2021
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
      Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu 31.2021
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-32_2021 Oddział Urologiczny, Okulistyka
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 32/2021
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 33/2021 - pielęgniarka Prac. Hemodynamiki i Elektroficjiologii
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 33/2021
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 34/2021 - lekarze specjaliści rtg
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 34/2021
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 19.2021
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 35.2021
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 36/2021 - lekarze, fizjoterapeuta
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 36/2021
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki

System Zarządzania Jakością ISO9001

Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
   Cennik usług 4WSK

Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
   Raport za 2019r.
   Raport za 2020r.
corner   corner