logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości.
minus Remont części pomieszczeń Klinicznego Oddziału Dermatologii w bud. nr 2, piętro I na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Remont pomieszczenia brudownika Klinicznego Oddziału Otolaryngologii w bud. nr 1 część I piętro I na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi w celu zapewnienia ciągłej pracy drzwi przesuwnych oraz bram rolowanych
minus Dot. czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
minus Uzupełnienie do usługi kompleksowego czyszczeniai dezynfekcji ....
minus Usprawnienie wentylacji toalet.
minus Wymiana wykładziny typu Tarket
minus Naprawa stolarki okiennej i drzwiowej przed zimą
minus Wykonanie i montaż kabin z płyt HPL w WC męskim i damskim
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs ofert - BANK KRWI
   minus Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI
minus OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Oglosznie naboru na stanowisko Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 1_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 4/2020 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 5/2020 - pielegniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 2/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 3/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 6_2020
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Spis dokumentów:
1. Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI

OGŁOSZENIE

Komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

50 - 981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

serologii transfuzjologicznej, prowadzenia banku krwi oraz zaopatrywania w krew i jej składniki na rzecz 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

  • Umowa zostanie zawarta na czas określony

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

  • Kryterium oceny ofert: Cena - 90%, Lokalizacja - 10%
  • Ofertę w zamkniętej i oznaczonej, zaadresowanej kopercie z adnotacją: „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: serologii transfuzjologicznej, prowadzenia banku krwi oraz zaopatrywania w krew i jej składniki na rzecz 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” – należy składać w Kancelarii Głównej Szpitala w Budynku  nr 37 pok. 18 w terminie do dnia 12.12.2019 r. do godziny 12:00 z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 12.12.2019 r. do godziny 12:30”.
  • Otwarcie ofert nastąpi w Gabinecie Zastępcy Komendanta Szpitala ds. Lecznictwa Szpitalnego w Budynku ZBO wejście „A” pok. 1115 w dniu 12.12.2019 r. o godzinie 12:30.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
  • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 7 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.
  • Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
  • Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.
  • Ze szczegółowymi warunkami konkursu, jakie powinna spełniać oferta wraz z projektem umowy można zapoznać się w na stronie internetowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu oraz w Pionie Ekonomicznym, Budynek nr 37 pokój nr 9 w godzinach od 8:00 do 14:00, tel.: 261 660 779, mail: marketing@4wsk.pl

Załączniki do pobrania: 2019-11-05 12:15:58 - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Bank Krwi (2.53 MB)
2019-11-05 12:17:20 - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (18.37 kB)
2019-11-05 12:17:57 - Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy (20.21 kB)
2019-11-05 12:20:29 - Załacznik nr 3 - Formularz ofertowy do SWKO (43.50 kB)
2019-11-05 12:23:06 - Załącznik nr 4 - Oświadczenie o świadczeniu usług w zakresie ogłoszonego konkursu (15.00 kB)
2019-11-05 12:25:06 - Załącznik nr 5 - Wykaz części przedmiotu konkursu (17.55 kB)
2019-11-05 12:26:41 - Załącznik nr 6- Projekt Umowy (32.92 kB)
2019-11-05 12:28:30 - Załacznik nr 7 - Oświadczenie (odległość) (14.97 kB)
2019-11-05 12:29:38 - Załącznik nr 8 - Oświadczenie (rozliczenia) (15.49 kB)
2019-11-06 14:08:02 - zmiana SWK - 06.11.2019 (194.96 kB)
2019-11-06 14:08:50 - Załącznik nr 6- Projekt Umowy - po zmianie 06.11.2019 (34.00 kB)
2019-11-14 11:59:33 - zmiana do konkursu -14.11.2019 (197.72 kB)
2019-11-14 12:00:30 - załacznik nr 3 - po zmianie 14.11.2019 (43.00 kB)
2019-11-19 11:16:34 - zmiana do konkursu-18.11.2019 (398.41 kB)
2019-11-28 15:15:36 - zmiana do konkursu -28.11.2019 (1.28 MB)
2019-11-28 15:16:42 - załącznik nr 3 - po zmianie 28.11.2019 (43.00 kB)
2019-11-28 15:17:24 - załacznik nr 6 - pozmianie 28.11.2019 (34.59 kB)
2019-12-09 12:42:46 - zmiana do konkursu-09.12.2019 (1.17 MB)
2019-12-09 12:43:41 - załacznik nr 6 -po zmianie 09.12.2019 (35.14 kB)
2019-12-16 13:09:10 - wybór oferty -16.12.2019 (197.06 kB)

Ilość odwiedzin: 4364
Nazwa dokumentu: Konkurs ofert - BANK KRWI
Skrócony opis: ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych - BANK KRWI
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Filipek
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kałuska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Kałuska
Data wytworzenia informacji: 2019-11-05 10:02:00
Data udostępnienia informacji: 2019-11-05 10:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-16 13:10:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner