logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
minus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
minus Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF
minus Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.
minus Ogłoszenie wyników w postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3”
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier SPiOZ
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy technik farmaceutyczny/Technik farmaceutyczny
plus Ogłoszenie o konkursie nr 7/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach umowy zlecenie
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 18/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie nr 10/2020-Umowa zlecenie-LOGOPEDA
plus Ogłoszenie o konkursie nr 11/2020-Umowa zlecenie-Neurochirurgia, Neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2020
plus Ogloszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umyw zlecenie 13/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 30/2020 - lekarz chir.nacz, chir. ogólny SOR,angiolog, fizjoterapeuta
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. BHP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektoradiolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 31/2020 - lekarze specjaliści radiologia i diagnostyka obraz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 32/2020 - lekarze neurochirurg, neurolog
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Spis dokumentów:
1. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ nr 1 z dn. 12.06.2018
2. Zbiorcze zestawienie ofert
3. Informacja o unieważnieniu - pakiet 7,8,10,11,13
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet 1,2,3,4,5,6,9,12

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP Z.O.Z. we Wrocławiu, ul. R.Weigla 5

 

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), o wartości powyżej 144.000 EURO  na:

 

Dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III - część III” - znak sprawy 41/WZM/2018

 

w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III -  nr projektu POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 9.2 – Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

 

 

 

Dz.U./S S93

17/05/2018

210681-2018-PL

Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

 

Polska-Wrocław: Różne urządzenia i produkty medyczne

2018/S 093-210681

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Weigla 5   Wrocław 50-981  Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Strąk - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul.
Weigla 5, 50-981 Wrocław  Tel.: +48 261660550
E-mail:
astanislawska@4wsk.pl
Faks: +48 261660550
Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:  Główny adres: www.4wsk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.4wsk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ  ul. Weigla 5  Wrocław  50-981  Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Stanisławska  Tel.: +48 261660604    E-mail:
astanislawska@4wsk.pl
Faks: +48 261660119
Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:  Główny adres: www.4wsk.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ ul. R.Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej - Kancelaria pok. 18  Wrocław 50-981  Polska
Osoba do kontaktów: Pracownicy Kancelarii  Tel.: +48 261660705
E-mail:
astanislawska@4wsk.pl
Faks: +48 261660119
Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:   Główny adres: www.4wsk.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej   Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)Główny przedmiot działalności:  Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu - Etap III - część III”

Numer referencyjny: 41/WZM/2018

II.1.2)Główny kod CPV 33190000

II.1.3)Rodzaj zamówienia  Dostawy

II.1.4)Krótki opis:  Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III - część III” Zestaw narzędzi chirurgicznych, neurochirurgicznych, ortopedycznych, laryngologicznych, kontenerów do sterylizacji narzędzi, piły, wiertarki, zestawy motorowe.  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ wraz z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach   To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Pakiet 1 Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514  Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 1 - Zestaw napędów chirurgicznych wysokoobrotowych -neurochirurgia - 1 zestaw.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas (termin) usunięcia wady / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / rękojmi sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach  - Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0076/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfin. ze śr. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Pakiet 2 Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL514  Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 2 - Zestaw napędów chirurgicznych wysokoobrotowych -chirurgia szczękowa - 1 zestaw.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas (termin) usunięcia wady / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / rękojmi sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach - Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0076/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfin. ze śr. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2)  Opis

II.2.1)Nazwa: Pakiet 3 Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług  Kod NUTS: PL514 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 3 - Zestaw napędów chirurgicznych wysokoobrotowych -otolaryngologia - 1 zestaw.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas (termin) usunięcia wady / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / rękojmi sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach - Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0076/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfin. ze śr. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Pakiet 4  Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług  Kod NUTS: PL514  Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 4 - Zestaw napędów chirurgicznych akumulatorowych - dermatom - 1 zestaw.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas (termin) usunięcia wady / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / rękojmi sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach -Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0076/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfin. ze śr. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Pakiet 5Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33190000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług   Kod NUTS: PL514  Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 5 - Zestaw napędów chirurgicznych akumulatorowych - sternotom - 1 zestaw.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas (termin) usunięcia wady / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / rękojmi sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach - Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0076/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfin. ze śr. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Pakiet 6 Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33190000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług   Kod NUTS: PL514   Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 6 - Shaver laryngologiczny z konsolą - 1 zestaw.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas (termin) usunięcia wady / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / rękojmi sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach - Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0076/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfin. ze śr. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:  Pakiet 7 Część nr: 7

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33169000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług   Kod NUTS: PL514   Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 7 - Zestaw narzędzi neurochirurgicznych (zestawy poz. 1 – 5):

1. Zestawy duże

2. Zestawy małe

3.Zestaw narzędzi neurochirurgicznych-kręgosłup

4.Zestaw narzędzi do laminektomii

5.Narzędzia dodatkowe

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas (termin) usunięcia wady / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / rękojmi sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach - Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0076/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfin. ze śr. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Pakiet 8  Część nr: 8

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33169000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług   Kod NUTS: PL514  Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 8 - Zestaw narzędzi otolaryngologicznych I (zestawy poz. 1 – 6):

1. Zestaw podstawowy

2. Zestaw do operacji zatok szczękowych

3. Zestaw do operacji przegrody nosa

4. Zestaw do operacji polipów nosa

5. Zestaw do operacji migdałków podniebiennych

6. Zestaw do adenotomii

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas (termin) usunięcia wady / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / rękojmi sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach     Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0076/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfin. ze śr. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Pakiet 9 Część nr: 9

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33169000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług  Kod NUTS: PL514   Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 9 - Zestaw narzędzi otolaryngologicznych II - 1 zestaw.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas (termin) usunięcia wady / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / rękojmi sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach - Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0076/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfin. ze śr. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Pakiet 10  Część nr: 10

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  33169000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług  Kod NUTS: PL514  Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 10 - Zestaw narzędzi chirurgia szczękowa (zestawy poz. 1 – 3):

1. Zestaw duży

2 Zestaw mały

3. Narzędzia dodatkowe

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas (termin) usunięcia wady / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / rękojmi sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach - Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0076/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfin. ze śr. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Pakiet 11 Część nr: 11

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33169000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL514  Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 11 - Zestaw narzędzi chirurgicznych (zestawy poz. 1 – 3):

1.Zestaw mały

2. Zestaw duży

3. Narzędzia dodatkowe

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas (termin) usunięcia wady / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / rękojmi sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach - Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0076/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfin. ze śr. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Pakiet 12 Część nr: 12

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33169000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL514 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 12 - Zestaw narzędzi naczyniowych - 1 zestaw.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas (termin) usunięcia wady / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / rękojmi sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach - Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0076/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfin. ze śr. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Pakiet 13 Część nr: 13

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33169000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL514 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 13 - Zestaw narzędzi ortopedycznych (zestawy poz. 1 – 7):

1. Zestaw narzędzi ortopedycznych- BIODRO

2. Zestaw narzędzi ortopedycznych –KOLANO

3. Zestaw narzędzi ortopedycznych - USUNIĘCIE CEMENTU

4. Zestaw narzędzi ortopedycznych – AMPUTACJA

5. Zestaw duży

6. Zestaw mały

7. Narzędzia dodatkowe (Zestaw I i Zestaw II)

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas (termin) usunięcia wady / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / rękojmi sprzętu / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach - Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0076/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfin. ze śr. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt. 1 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

WYKAZ:

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

1) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ, zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga !!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ;

b. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

c. odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

d. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

e. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

f. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP ww. oświadczenie (wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1 677 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części w wysokości (PLN):

PAKIET MIN. KWOTA [PLN] PAKIET MIN. KWOTA [PLN].

Pakiet 1 - 107 000,00 PLN; Pakiet 8 - 151 000,00 PLN;

Pakiet 2 - 92 500,00 PLN; Pakiet 9 - 103 000,00 PLN;

Pakiet 3 - 88 000,00 PLN; Pakiet 10 - 51 000,00 PLN;

Pakiet 4 - 38 000,00 PLN; Pakiet 11 - 174 000,00 PLN;

Pakiet 5 - 38 500,00 PLN; Pakiet 12 - 82 000,00 PLN;

Pakiet 6 - 149 000,00 PLN; Pakiet 13 - 166 000,00 PLN;

Pakiet 7 - 437 000,00 PLN;

Ciąg dalszy do pkt. III 1.1.) ogłoszenia.

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, a wymaganych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ –należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ;

b. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – potwierdzająca warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wyżej należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy do pkt.III1.1.) ogłoszenia:5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności także jednolity dokument zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga !!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w załączniku nr1b do SIWZ.

6) Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt.3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 3).

7) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 i 2a SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2b i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

9) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2 SIWZ, Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. od litery a) do lit. f) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:ppkt 1 lit. b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt. 1 ustawy PZP, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. b) i c) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10) Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1ppkt. 1) i 2) stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy do pkt. III 1.1.) ogłoszenia:

11) Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

2. WYKAZ DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

1) Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów podlegających ocenie – w języku polskim w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp.:

— w przypadku parametrów wymaganych i jednocześnie podlegających ocenie przez Zamawiającego brak tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty,

— w przypadku parametrów podlegających ocenie i nie będących jednocześnie parametrami wymaganymi, jeżeli Wykonawca nie załączy dokumentów do oferty lub z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego parametru - otrzymuje 0 pkt. za dany parametr.

Powyższe dokumenty stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP.

2) Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie pozostałych parametrów (parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

3) W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211 z późn. zm.), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień złożenia dokumentów dot. przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt, w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

W przypadku formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowna lub kurierska – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania

4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wymogów do zestawów narzędzi chirurgicznych w zakresie Pakietu 7-13 (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ) – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższego dokumentu oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

5) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wymogów do kontenerów w zakresie Pakietu 7-13 (wzór – Załącznik nr 5a do SIWZ) – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższego dokumentu oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls na płycie CD.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy do pkt. III 1.1.) ogłoszenia:

WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW do złożenia wraz z ofertą.

1) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

Uwaga!!! Pełnomocnictwo do podpisania jednolitego europejskiego dokument zamówienia (JEDZ) powinno być udzielone w postaci elektronicznej, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogami Rozdz. IV SIWZ i załącznika nr 1 b do SIWZ.

2) Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

3) Zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowany wzór umowy.

4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP.

5) Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP.

6) Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą.

7) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 i 3a do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/06/2018

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:   Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 26/06/2018 Czas lokalny: 11:00

Miejsce: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki). Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Członkowie Komisji Przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia  Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. OBOWIĄZEK WPŁATY WADIUM:

Oferta musi być zabezpieczona wadium, zgodnie z Rozdziałem VII SIWZ. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.  Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 67 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych, 00/100). Na poszczególne pakiety w wysokości (PLN):

Pakiet 1 - 4 000,00 PLN; Pakiet 8 - 6 000,00 PLN;

Pakiet 2 - 3 500,00 PLN; Pakiet 9 - 4 000,00 PLN;

Pakiet 3 - 3 500,00 PLN; Pakiet 10 - 2 000,00 PLN;

Pakiet 4 - 1 500,00 PLN; Pakiet 11 - 7 000,00 PLN;

Pakiet 5 - 1 500,00 PLN; Pakiet 12 - 3 500,00 PLN;

Pakiet 6 - 6 000,00 PLN; Pakiet 13 - 6 500,00 PLN;

Pakiet 7 - 18 000,00 PLN;

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY ODWRÓCONEJ:

Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP.

III.W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6)" Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą" Zamawiający informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postepu 17 a Warszawa02-676 Polska Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700 Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań - Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Biuro Odwołań ul. Postepu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  14/05/2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W DZUUE,  SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA PONIŻEJ:

 

 

Załączniki do pobrania: 2018-05-17 10:57:41 - Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZUUE (322.56 kB)
2018-05-17 10:59:35 - SIWZ 41/WZM/2018 (635.00 kB)
2018-05-17 11:00:21 - Załącznik nr 1a do SIWZ (341.00 kB)
2018-05-17 11:01:00 - Załącznik nr 1b (584.13 kB)
2018-05-17 11:03:30 - Załącznik nr 2 do SIWZ (372.15 kB)

Ilość odwiedzin: 3307
Nazwa dokumentu: 41/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Stanisławska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Stanisławska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Stanisławska
Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 10:53:51
Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 10:53:51
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-17 14:34:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner