logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
minus Apteka
   minus Zapytanie ofertowe na usługę odczytów dawek indywidualnych lub środkowiskowych od promieniowania jonizujacego gamma lub Rtg
   minus Infliximabum w programie lekowym: Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
   minus Dostawa przyrządów do transferu leków
   minus Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka w postaci samorozprężalnej konstrukcji nitynolowej pokrytej warstwą poliuretanową
   minus Dostawa wyrobów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii: cement; igła biopsyjna; zestaw do twarzoczaszki; zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego
   minus „Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ”
   minus „Dostawa Tocilizumab – ROACTEMRA”
   plus Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej
   minus Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań równowagi kwasowo – zasadowej i wodno – elektrolitowej dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii
   plus Dostawa chłodzonych, nawigacyjno-ablacyjnych cewników obsługujących technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrod referencyjnych przy zastosowani
   plus „Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych"
   plus „Dostawa jednorazowych materiałów medycznych”
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP na „Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca dla Pracowni Hemodynamiki”
   minus „Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów”
   minus „Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki”
   plus „Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”
   plus "Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”
   minus Dostawa produktu leczniczego Axitinibum
   minus Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu
   minus „Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej"
   minus Dostawa: jednorazowe pady hydrożelowe, kompatybilne z urządzeniem do utrzymania hipotermii typu ArcticSun 5000 dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej
   minus Dostawa materiałów szewnych.
   minus Dostawa: materiały medyczne dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace)
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 72/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 73/2017 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 74/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 71/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 75/2017 - w zakresie ch. wewnętrznych i kardiologii w SOR
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 76/2017 - w zakresie podanym w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 23/2017
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


Ogłoszenia > Apteka

Spis dokumentów:
1. Zapytanie ofertowe na usługę odczytów dawek indywidualnych lub środkowiskowych od promieniowania jonizujacego gamma lub Rtg
2. Infliximabum w programie lekowym: Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
3. Dostawa przyrządów do transferu leków
4. Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka w postaci samorozprężalnej konstrukcji nitynolowej pokrytej warstwą poliuretanową
5. Dostawa wyrobów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii: cement; igła biopsyjna; zestaw do twarzoczaszki; zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego
6. „Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ”
Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ”
7. „Dostawa Tocilizumab – ROACTEMRA”
8. Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej
9. Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań równowagi kwasowo – zasadowej i wodno – elektrolitowej dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii
10. Dostawa chłodzonych, nawigacyjno-ablacyjnych cewników obsługujących technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrod referencyjnych przy zastosowani
11. „Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych"
12. „Dostawa jednorazowych materiałów medycznych”
13. ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP na „Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca dla Pracowni Hemodynamiki”
ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP
14. „Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów”
„Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów”
15. „Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki”
„Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki”
16. „Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”
17. "Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”
18. Dostawa produktu leczniczego Axitinibum
19. Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu
20. „Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej"
21. Dostawa: jednorazowe pady hydrożelowe, kompatybilne z urządzeniem do utrzymania hipotermii typu ArcticSun 5000 dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej
22. Dostawa materiałów szewnych.
23. Dostawa: materiały medyczne dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej

Ilość odwiedzin: 25107
Nazwa dokumentu: Apteka
Skrócony opis: ogłoszenia - Apteka
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Mielczarek - admin
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Mielczarek - admin
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Mielczarek - admin
Data wytworzenia informacji: 2016-03-01 14:16:04
Data udostępnienia informacji: 2016-03-01 14:16:04
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-01 14:16:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner