logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych.
minus Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości.
minus Remont części pomieszczeń Klinicznego Oddziału Dermatologii w bud. nr 2, piętro I na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Remont pomieszczenia brudownika Klinicznego Oddziału Otolaryngologii w bud. nr 1 część I piętro I na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi w celu zapewnienia ciągłej pracy drzwi przesuwnych oraz bram rolowanych
minus Dot. czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
minus Uzupełnienie do usługi kompleksowego czyszczeniai dezynfekcji ....
minus Usprawnienie wentylacji toalet.
minus Wymiana wykładziny typu Tarket
minus Naprawa stolarki okiennej i drzwiowej przed zimą
minus Wykonanie i montaż kabin z płyt HPL w WC męskim i damskim
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Oglosznie naboru na stanowisko Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 2/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 3/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 6_2020
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 7/2020 - lekarz: kardiolog, POZ
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5,

Sekcja Remontów i Eksploatacji

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art.4 pkt. 8 PZP poniżej 30 000 EURO) dla zadania pod nazwą: :

„Wykonanie  okresowych  przeglądów, prac konserwacyjnych  z  usuwaniem   usterek
i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) o numerach D18 i D19 zainstalowanych
w budynku nr 73, 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ  we Wrocławiu”.

  1. Zadanie obejmuje:

Zgodnie z opisem zawartym w OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

 

  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych.
     
  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

  1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonawcy wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj. w przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali: co najmniej 2 główne usługi polegające na konserwacji i naprawach urządzeń transportu bliskiego: dźwigi osobowe, szpitalne, towarowo - osobowe, w budynkach użyteczności publicznej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda. W tym celu do oferty należy dołączyć wykaz w/w prac, potwierdzony dokumentem o ich należytym wykonaniu (referencje) zgodnie z OPZ pkt 4.7.
  2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w OPZ, Wykonawcy wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 4 serwisantami, posiadającymi stosowne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z OPZ pkt. 4. Do 4.6.
  1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni.

 

  1. Sposób obliczenia ceny oraz warunki płatności opisano szczegółowo w OPZ, pkt 5 oraz w załączniku nr 2 do OPZ.

 

  1. Po weryfikacji zgodności złożonych ofert z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i OPZ, Zamawiający dokona oceny ofert kierując się kryterium ceny, spełnienia warunków formalnych, doświadczenia (referencje), wysokości ubezpieczenia, okresu gwarancji na wykonany zakres Umowy.

 

Ofertę należy przesłać faksem na numer 261-660-778, mailem na adres logistyka@4wsk.pl w terminie do dnia 31.07.2019 r do godziny 12°° lub złożyć osobiście w sekretariacie logistyki – bud. Nr 44.


Dodatkowych informacji udziela:

Wojciech Jaróg-Rogala – w zakresie zapytania ofertowego oraz w zakresie technicznym urządzeń – Tel. 785 084 047


Poniżej umieszczono do pobrania załączniki do zapytania o cenę.

Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 1 – Zestawienie urządzeń transportu bliskiego;

Załącznik nr 2 – Wzór oferty;

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Ilość odwiedzin: 524
Nazwa dokumentu: Wykonanie  okresowych  przeglądów, prac konserwacyjnych  z  usuwaniem   usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) o numerach D18 i D19 zainstalowanych w budynku nr 73, 4 Wojskowego Szpitala Klinic
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Jaróg-Rogala - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Jaróg-Rogala - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która wprowadzała dane: Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Data wytworzenia informacji: 2019-07-26 12:22:35
Data udostępnienia informacji: 2019-07-26 12:22:35
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-29 09:21:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner