logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus Odświeżenie powłok malarskich korytarzy piwnicy, parteru, I, II, III, i IV pietra i klatki schodowej nr 1 i nr 2 w budynku nr 36 – Poliklinika na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Wykonanie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 7/2020 - lekarz: kardiolog, POZ
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2020 - perfuzjoniści
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2020
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 5/2020
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Wrocław, dnia 2017-04-28 r.

Wrocław: Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2017/2018 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 93009024000000, ul. Weigla  5, 50-981 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717 660 119, e-mail zam.pub@4wsk.pl, faks 717 660 630.
Adres strony internetowej (URL): www.4wsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.4wsk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.4wsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie - nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie - forma pisemna
Adres: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław,
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2017/2018 rok
Numer referencyjny: 25/Log/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2017 / 2018 rok – 6 pakietów: Pakiet 1: Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego; Pakiet 2:Dostawa obuwia dla personelu medycznego; Pakiet 3: Dostawa odzieży chirurgicznej operacyjnej barierowej; Pakiet 4: Dostawa odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych ,,R” i ,,W”; Pakiet 5: Dostawa odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) Pakiet 6: Dostawa umundurowania i obuwia służbowego portierów.
II.5) Główny kod CPV: przy opisie części
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w miesiącach: 12
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, b)Wykonawca wskaże stronę internetową (Załącznik nr 5 do SIWZ), z której można pobrać odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 2)Oświadczenie wykonawcy wg Załącznika nr 4 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu), 3)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: a)wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców, b)oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

DOKUMENTY PRZEDMIOTOWE: 1)Pakiet 1 - Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego: a)Certyfikat zgodności z Polską Normą PN-P – 84525:1998 zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG (Odzież medyczna - kategoria I) wystawiony przez np.: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCB i C) lub przez niezależną, akredytowaną jednostkę jak np.: Instytut Włókiennictwa – dotyczy pozycji 1-12; b)Certyfikat zgodności z Polską Normą na zastosowaną w odzieży tkaninę: - pkt. 4.2 normy PN-EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne w zakresie zawartości amin rakotwórczych, wartości pH, odporności wybarwień na pot; - tabela 2 normy PN-P 84525:1998 Odzież robocza. Ubrania robocze (z wyłączeniem przepuszczalności powietrza); c)Karta techniczna tkanin użytych do produkcji odzieży, wystawiona przez producenta tych tkanin, potwierdzająca określone w SIWZ parametry ze wskazaniem, której odzieży (pozycji pakietu) karta dotyczy; d) Oświadczenie Wykonawcy (odpowiednio wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6a – 6d do SIWZ), że guziki w zaoferowanej w ofercie odzieży są zgodne z normą PN-P 84525:1998 pkt. 2.3.2.4 i 2.3.2.5; e)Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 w II klasie produktów (wyroby tekstylne których duża część powierzchni znajduje się w bezpośrednim kontakcie ze skórą) ważny na dzień otwarcia ofert – wystawiony przez Instytut Włókiennictwa lub Autoryzowane Centrum Certyfikacyjne Stowarzyszenia Oeko-Tex dla tej procedury – świadczący o przyjazności tkaniny dla skóry oraz, że nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych m.in. pestycydów, chloro-fenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azotowych i ekstrahowanych metali ciężkich lub równoważny; f)Oświadczenie Wykonawcy, że tabele rozmiarowe stosowane w firmie Wykonawcy są zgodne z normą PN-EN 13402-3;2014-01; (odpowiednio wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6a - 6d do SIWZ), g)Profesjonalny katalog odzieży gdzie odzież zaprezentowana jest na modelach dla wszystkich pozycji pakietu z zaznaczeniem zakreślaczem, których pozycji oferta dotyczy z proponowanymi wzorami odzieży minimum po dwa dla każdej pozycji pakietu za wyjątkiem pozycji 10 - 11, dla których Zamawiający wymaga po jednym wzorze i pozycji 12 – 16 i 23 dla których Zamawiający nie wymaga wzorów. • Nie dopuszcza się rysunków technicznych, zdjęć, kserokopii i wydruków komputerowych proponowanej odzieży. •Odzież ma być przedstawiona w katalogu wyraźnie, w kolorze, dając możliwość porównania i sprawdzenia opisu odzieży z SIWZ. •Zamawiający na podstawie katalogu oceni n /w parametry wizualne: - sposób zapinania bluz, - rozmieszczenie i ilość kieszeni, - sposób wykończenia przy szyi (z kołnierzykiem bez kołnierzyka), - wykończenie lamówkami kieszonek i rękawów. •Katalog powinien wyraźnie przedstawiać przedmiot zamówienia pozwalając na łatwą i nie budzącą wątpliwości identyfikację proponowanych wzorów odzieży i ich parametrów określonych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza takie same wzory odzieży dla pozycji: 1 i 3; 2 i 4; 5 i 6; 7 i 22; 9 i 21; (po dwa wzory) oraz dla pozycji: 8 i 17 i 18 i 19 i 20; 9 i 21 (po jednym wzorze). h)Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane wyroby będą spełniały wymagania dla odzież opisanej w SIWZ w zakresie opisu technicznego wykonania odzieży (jakość szwów, ściegów, zespoleń, podwinięć, obrzuceń, guzików). -wg. wzoru stanowiącego – odpowiednio załącznik nr 6a – 6d do SIWZ, Powyższe dokumenty i oświadczenia– należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP). 2)Pakiet 2:Dostawa obuwia dla personelu medycznego a)Katalog obuwia z zaznaczeniem zakreślaczem, których pozycji oferta dotyczy. Zamawiający na podstawie katalogu oceni n/w parametry: - zgodność wizualną oferowanego obuwia z opisem zawartym w SIWZ w zakresie cech widocznych, - spełnienie pozostałych parametrów opisu SIWZ na podstawie zawartych w katalogu informacji (rodzaj chlewki, rodzaj podeszwy, sposób łączenia cholewki z podeszwą itp.) b)Dla oferowanych wyrobów Zamawiający żąda ważnych i aktualnych dokumentów: Certyfikat Zgodności z Polską Normą PN-EN ISO 20345:2012 zgodnie z dyrektywą 89/686/ EWG ze zmianami (Obuwie medyczne - kategoria I) wystawiony przez np.: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCB i C). Powyższe dokumenty i oświadczenia – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP). 3)Pakiet 3: Dostawa odzieży chirurgicznej operacyjnej barierowej a)Karta techniczna tkaniny z której zostaną wykonane ubrania z parametrami określonymi w normie PN-EN 13795+A1:2013-06 b)Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane w ofercie wyroby będą spełniały wymagania normy PN-EN 13795+A1:2013-06 w zakresie spełnienia wymogów użytkowych odzieży dla bloków operacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w trakcie realizacji umowy przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie badań pylenia odzieży metodami zawartymi w normie PN-EN 13795+A1:2013-06 potwierdzające spełnienie wymagań użytkowych i poziomu ochrony zawartym w normie PN-EN 13795+A1:2013-06 w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy – odpowiednio zał. nr 6a – 6d do SIWZ c)W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)). Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy - odpowiednio załącznik nr 6a – 6d do SIWZ d)Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego (w formie prospektów, katalogów w języku polskim) z zaznaczeniem np.: zakreślaczem, których pozycji oferta dotyczy. Zamawiający na podstawie prospektów, katalogów oceni sposób uszycia, dekoltów bluz i kieszeni sukienek w odzieży chirurgicznej na blok operacyjny. e)Materiały informacyjne w języku polskim określające zalecaną technologię prania i sterylizacji z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty i oświadczenia – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP). 4)Pakiet 4: Dostawa odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych ,,R” i ,,W”; a)Karta techniczna tkanin użytych do produkcji odzieży wystawiona przez producenta tkanin w celu potwierdzenia ich parametrów (skład i gramatura tkaniny) z opisem do uszycia której odzieży tkanina będzie przeznaczona. b)Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające że odzież i obuwie: - posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa CE - wykonane są zgodnie z warunkami technologicznymi określonymi w Polskich i Europejskich normach: PN-EN ISO 20347:2012; PN-EN 20471:2013-07; PN-EN 343+A1:2008/AC:2010; PN-EN 14058:2007 - odpowiednio załącznik nr 6a – 6d do SIWZ c)Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego (w formie prospektów, katalogów w języku polskim) z zaznaczeniem np.: zakreślaczem, których pozycji oferta dotyczy. Powyższe dokumenty i oświadczenia – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP). 5)Pakiet 5: Dostawa odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) a)Oświadczenie oferenta, że odzież zaoferowana spełnia wymagania zawarte w SIWZ a w szczególności jest zgodna z normami PN-EN wyszczególnionymi w SIWZ – odpowiednio załącznik nr 6a – 6d do SIWZ Oświadczenie – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP). 6)Pakiet 6: Dostawa umundurowania i obuwia służbowego portierów Zamawiający nie wymaga dokumentów przedmiotowych. Ofertę mogą złożyć w tym pakiecie jedynie ci wykonawcy, którzy zapoznali się z obowiązującymi u Zamawiającego wzorami umundurowania i obuwia portierów (potwierdzenie tego faktu – oświadczenie Załącznik Nr 8)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

POZOSTAŁE DOKUMENTY: 1)Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą. 2)Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ – należy złożyć wraz z ofertą. 3)Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy. 4)Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . 5)Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . 6)Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą. 7)Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzone przez Zamawiającego, o zapoznaniu się z wzorami umundurowania i obuwia portierów obowiązujących u Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą. 8)Zobowiązanie do zachowania tajemnicy – Oświadczenie należy złożyć po podpisaniu umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu w pakietach 1-3 wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości: Pakiet Wysokość kwoty (zł) 1 2 500,00 2 500,00 3 1 000,00 4 0,00 5 0,00 6 0,00 Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 3000,00 zł (2500,00 zł + 500,00 zł) Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 12.05.2017r godz. 10:30 1. Forma wpłaty wadium. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP, 5) przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 12.05.2017r do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007 z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu na dostawę odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2017 / 2018 rok”, znak sprawy 25/Log./2017 UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00 2.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1)Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 2)Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3)Kwotę gwarancji; 4)Termin ważności gwarancji; 5)Zobowiązanie gwaranta ( banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), 3.Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla). 4.W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 5. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin gwarancji / rękojmi

20

Termin dostawy towaru

15

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia

5

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 PZP Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku: 1.Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy. 2.Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio. 3.Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy. 4.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty). 5.Możliwość wydłużenia terminu dostawy, możliwość wydłużenia ostatecznego terminu odbioru. 6.Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/05/2017, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Pakiet nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18400000-3, 18443300-9, 33199000-1, 18222200-3
Część nr: 2    Nazwa: Pakiet nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa obuwia dla personelu medycznego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18812300-7, 18813300-4, 18813200-3, 18832000-0
Część nr: 3    Nazwa: Pakiet nr 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa odzieży chirurgicznej operacyjnej barierowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33199000-1, 18110000-3, 35113400-3
Część nr: 4    Nazwa: Pakiet nr 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych ,,R” i ,,W”.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18330000-1, 18200000-1, 18410000-6
Część nr: 5    Nazwa: Pakiet nr 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa odzieży i obuwia roboczego (ochronnego)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18443000-6, 18235400-9, 18332000-5, 18200000-1, 18812300-7, 18812000-4, 39514100-9, 18830000-6, 18141000-9, 18831000-3, 18235400-9, 18223200-0
Część nr: 6    Nazwa: Pakiet nr 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa umundurowania i obuwia służbowego portierów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18110000-3, 18830000-6, 18100000-0, 18332000-5, 18800000-7
 

Załączniki do pobrania: 2017-04-28 15:11:26 - SIWZ nr 25/Log/2017 (236.88 kB)

Nazwa dokumentu: 25/Log/2017 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego)
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Karpińska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Karpińska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Karpińska
Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 15:06:42
Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 15:06:42
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-28 15:13:14

Wersja do wydruku...

corner   corner