logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
minus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
minus Usługi pocztowe na 2022
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2021 - elektroradiolog, tech. rtg.,rat.med.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 21/2021, ratownik, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-41_2021 SOR, OIT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2021 - lekarz radiolog
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2021 -neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2021- lekarze w zakresie chir. ogólnej,naczyniowej i endowaskularnej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2021- lekarze radiolodzy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technolog Robót Wykończeniowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora- Dział Aparatury Medycznej- Sekcja Zakupu i Ewidencji
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


Wrocław, 14.03.2018r.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPOWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

znak sprawy: 1/DT/2018

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP Z.O.Z. we Wrocławiu, ul. Weigla 5 działając na podstawie art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm., dalej PZP) informuje, że zgodnie z art. 31a ustawy PZP zamierza przeprowadzić dialog techniczny.

 

 1. CEL PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO (DT)

 

Celem DT jest uzyskanie doradztwa i informacji do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy w zakresie sprzątania wewnątrz budynków szpitalnych.

Uzyskane informacje na usługi sprzątania wewnątrz budynków szpitalnych mogą ale nie muszą  być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków przyszłej umowy w zakresie outsourcingu usług sprzątania przy ul. Weigla 5: budynków biurowych, Polikliniki, Stomatologii, Patomorfologii, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i piwnic w budynku głównym oraz przychodni przy ul. Róży Wiatrów. Zamawiający rozważa również możliwość powierzenia usługi sprzątania w  niektórych oddziałach szpitalnych.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 

Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającą wykonanie ewentualnego zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna wykonanie przez Wnioskodawcę (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie udziału w DT, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 1 (jednej)  usługi w zakresie sprzątania wewnątrz budynków dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą posiadającego powierzchnię do sprzątania min. 10 000 m2, wykonywanej nieprzerwanie i w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy..

 1. DOKUMENTY

 

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w dialogu technicznym Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym wykaz należycie wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, powierzchni usługi, dat wykonania i odbiorców. W przypadku zaproszenia do udziału w dialogu technicznym Wnioskodawca przedstawi Zamawiającemu dowody na okoliczność, że usługi wyszczególnione w ww. wykazie zostały wykonane należycie (referencje),
 2. W przypadku zaproszenia do udziału w dialogu technicznym w celu ustalenia osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym Wnioskodawca przedstawi Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
 1. W przypadku zaproszenia do udziału w dialogu technicznym jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik, Wnioskodawca przedstawi Zamawiającemu pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UCZESTNICTWO W DIALOGU TECHNICZNYM

 

 1. Wniosek o uczestnictwo w dialogu technicznym należy złożyć do dnia 19.03.2018r. do godz. 14:00

- e- mailem na adres zam.pub@4wsk.pl lub

- faksem na numer 261 660 119 lub

- pisemnie na adres  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18. Wniosek należy sporządzić w języku polskim według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

 1. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony przez Zamawiającego. FORMA I MIEJSCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 

Dialog techniczny prowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 z wybranymi Wnioskodawcami. Dialog techniczny będzie prowadzony oddzielnie z każdym Wnioskodawcą w dniach 22- 23.03.2018. O proponowanym przez Zamawiającego terminie dialogu technicznego Wnioskodawcy zostaną poinformowani w formie elektronicznej (na adres e-mail) z wyprzedzeniem minimum 2 dni. Zamawiający może wezwać Wnioskodawcę do kilkukrotnego udziału w dialogu technicznym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rejestrowania przebiegu dialogu technicznego przy użyciu urządzenia cyfrowego z wbudowanym mikrofonem, umożliwiającego nagrywanie dźwięku. Nagrania będą wykorzystywane wyłącznie w celach udokumentowania procedury dialogu technicznego.

 

 

 1. POŻĄDANY TERMIN ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 

Pożądany przez Zamawiającego termin zakończenia dialogu technicznego wynosi 10 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji. Termin zakończenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych w pkt. I niniejszej informacji. W przypadku przedłużeniu terminu zakończenia dialogu technicznego, Zamawiający poinformuje o tym fakcie podmioty uczestniczące w dialogu.

 

 

 1.  

Ustawa PZP nie zobowiązuje Zamawiającego do dopuszczenia wszystkich zainteresowanych podmiotów do udziału w dialogu technicznym. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym tylko wybranych przez siebie Wnioskodawców.

 

 1.  

 

Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym nie otrzymają żadnego wynagrodzenia tytułem uczestnictwa w dialogu.

 

 1.  

Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne oraz nie powoduje obligatoryjności uczestnictwa w jakimkolwiek postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego.

 

 1.  

Dialog będzie miał charakter jawny. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania i realizacji potrzeb Zamawiającego w zakresie wyłonienia Wykonawcy usług będących przedmiotem dialogu technicznego, Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu, nie później niż przed przekazaniem tych informacji zastrzegł, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

 1.  

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wnioskodawcami są:

 • Piotr Strąk tel. 261 660 550 lub 261 660 119 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki pok. nr 13)
 • fax 261 7660 119
 • e- mail : zam.pub@4wsk.pl

 

Niniejsza informacja nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu przepisów PZP, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

............................................................                                                                                 ..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy                                                                                                                 (Miejscowość)

Wnioskodawcy)                                                                                  

 

WNIOSEK

Nawiązując do informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego znak sprawy 1/DT/2018:

 

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

e-mail………………………………..

jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w dialogu technicznym i składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

Ponadto oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w dialogu technicznym wskazane w informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego z dn. 14.03.2018r.

 

 

……………….…dnia……………                                    ……………………………………………………...

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

 

 

WYKAZ USŁUG

 

L.P.

Wartość wykonanych usług

Przedmiot wykonanych usług/ powierzchnia

Data wykonania usług

Odbiorca

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

(…)

 

 

 

 

 

 

 

……………….…dnia……………                                                      ……………………………………………………...

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

 

 

Załączniki do pobrania: 2018-03-14 14:18:17 - DIALOG TECHNICZNY (33.13 kB)

Ilość odwiedzin: 5887
Nazwa dokumentu: DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Lewicka
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Lewicka
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Lewicka
Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 14:16:49
Data udostępnienia informacji: 2018-03-14 14:16:49
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-14 14:18:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner