logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
 Konkurs ofert
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Koordynująca- KOAi IT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. kontroli zarządczej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny oraz Ratownik medyczny- kierowca
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10/2018 - perfuzjoniści i pielegniarki anestezjolo.
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO
   minus Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 11/2018
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 12/2018 - w zakresie otolaryngologii w Poradni Otolaryngologicznej
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2018 - pielęgniarki w Klin. Kardiologii i technicy elektrorad. ZBO
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 14/2018 - w zakresie otolaryngologii i fonoaudilog.,neurologii, ortopedii, nurolog
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 15/2018 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 16/2018 - w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSKzP SP ZOZ
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 11/2018

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. tj. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2;
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.)

KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej
nr 11/2018

1. Termin składania ofert     - 08.03.2018. do godziny 11.00
2. Miejsce składania ofert     -  Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach
      opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w   
  zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.
3. Przedmiot konkursu     -  Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresach:  

1)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii wraz z wykonywaniem czynności kierownika Klinicznego Oddziału Gastroenterologicznego w Klinice Chorób Wewnętrznych ( min. 150 godz. w miesiącu, max. 190 godz. w miesiącu ) – 1 lekarz specjalista;
2)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ( min. 160 godz. w miesiącu, maksymalnie 180 godz. w miesiącu  ) – 1 lekarz specjalista,
3)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii II w Klinice Kardiochirurgii Ośrodka Chorób Serca ( minimalnie 160 godz. w miesiącu ) – 1 lekarz specjalista;
4)    CPV 85111200-2  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii wraz z wykonywaniem czynności Zastępcy Kierownika Kliniki Kardiochirurgii  ( min. 160 godz. w miesiącu, maksymalnie 240 godz. w miesiącu  ) – 1 lekarz specjalista;
5)    CPV 85111200-2  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii wraz z wykonywaniem czynności doradcy budżetowo-sprzedażowego  w Klinice Kardiochirurgii  ( min. 160 godz. w miesiącu, maksymalnie 280 godz. w miesiącu  ) – 1 lekarz specjalista;
6)    CPV 85111200-2  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii  w Klinice Kardiochirurgii – ( min. 160 godz. w miesiącu, maksymalnie 300 godz. w miesiącu  ) - 3 lekarzy specjalistów;
7)    CPV 85111100-1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Klinice Chirurgicznej ( min. 160 godz. w miesiącu, maksymalnie 280 godz. w miesiącu ) - 1 lekarz specjalista;
8)    CPV 85111100-1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Pracowni Endoskopii Zabiegowej w Klinice Chirurgicznej
( min. 160 godz. w miesiącu, maksymalnie 280 godz. w miesiącu ) - 1 lekarz specjalista;
9)    CPV 85111100-1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej
wraz z wykonywaniem czynności doradcy budżetowo-sprzedażowego w Klinice Chirurgicznej
( min. 160 godz. w miesiącu, maksymalnie 280 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;
10)     CPV 85111100-1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Klinice Chirurgicznej oraz wykonywanie zabiegów pobrań i przeszczepów nerek w Klinice Chirurgicznej ( min. 160 godz. w miesiącu, maksymalnie 360 godz. w miesiącu ) – 1 lekarz specjalista,
11)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii w ramach dyżurów medycznych w Klinicznym Oddziale Urologicznym ( minimalnie 16 godz. 25 min w miesiącu maksymalnie 100 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;
4. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:
1.    pkt. 1-11    od dnia  01.04.2018r. do dnia 31.03.2019r.
5. Otwarcie ofert: 08.03.2018r. godz. 12:00 Gabinet Zastępcy Komendanta ds. Lecznictwa Szpitalnego 4 WSK z P SP ZOZ.
6. Rozstrzygnięcie konkursu: do 15.03.2018r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym projektem umowy można zapoznać się w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu w godz. od  08.00 do 15.00. i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
 Druk oferty na przejęcie obowiązków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
W toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 

Załączniki do pobrania: 2018-02-22 11:23:19 - Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne nr 11/2018 (3.58 MB)
2018-02-22 11:24:30 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 1 (19.97 kB)
2018-02-22 11:24:59 - Załącznik nr 2 - formularz ofertowy zakres 2 (19.90 kB)
2018-02-22 11:25:25 - Załącznik nr 3 - formularz ofertowy zakres 3 (19.84 kB)
2018-02-22 11:25:49 - Załącznik nr 4 - formularz ofertowy zakres 4 (19.87 kB)
2018-02-22 11:26:09 - Załącznik nr 5 - formularz ofertowy zakres 5 (19.77 kB)
2018-02-22 11:26:35 - Załącznik nr 6 - formularz ofertowy zakres 6 (19.54 kB)
2018-02-22 11:27:03 - Załącznik nr 7 - formularz ofertowy zakres 7 (19.97 kB)
2018-02-22 11:27:31 - Załącznik nr 8 - formularz ofertowy zakres 8 (19.98 kB)
2018-02-22 11:27:56 - Załącznik nr 9 - formularz ofertowy zakres 9 (19.94 kB)
2018-02-22 11:28:32 - Załącznik nr 10 - formularz ofertowy zakres 10 (19.71 kB)
2018-02-22 11:29:53 - Załącznik nr 11 - formularz ofertowy zakres 11 (20.03 kB)
2018-02-22 11:30:26 - Załacznik nr 1a - wzór umowy zakres 1 (175.00 kB)
2018-02-22 11:30:52 - Załacznik nr 2a - wzór umowy zakres 2 (157.50 kB)
2018-02-22 11:31:25 - Załącznik nr 3a - wzór umowy zakres 3 (173.50 kB)
2018-02-22 11:32:04 - Załącznik nr 4a - wzór umowy zakres 4 (159.00 kB)
2018-02-22 11:32:40 - Załącznik nr 5a - wzór umowy zakres 5 (161.50 kB)
2018-02-22 11:33:19 - Załącznik nr 6a - wzór umowy zakres 6 (158.50 kB)
2018-02-22 11:33:55 - Załącznik nr 7a - wzór umowy zakres 7 (42.68 kB)
2018-02-22 11:34:38 - Załącznik nr 8a - wzór umowy zakres 8 (42.99 kB)
2018-02-22 11:35:16 - Załącznik nr 9a - wzór umowy zakres 9 (160.00 kB)
2018-02-22 11:35:46 - Załącznik nr 10a - wzór umowy zakres 10 (43.20 kB)
2018-02-22 11:36:29 - Załącznik nr 11a - wzór umowy zakres 11 (159.50 kB)

Ilość odwiedzin: 312
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO
Osoba, która wytworzyła informację: Arletta Abadżijewa
Osoba, która odpowiada za treść: Arletta Abadżijewa
Osoba, która wprowadzała dane: Arletta Abadżijewa
Data wytworzenia informacji: 2018-02-22 11:12:27
Data udostępnienia informacji: 2018-02-22 11:12:27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-22 11:41:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner