logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
minus Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF
minus Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.
minus Ogłoszenie wyników w postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3”
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
plus Ogłoszenie o konkursie nr 7/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach umowy zlecenie
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 18/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie nr 10/2020-Umowa zlecenie-LOGOPEDA
plus Ogłoszenie o konkursie nr 11/2020-Umowa zlecenie-Neurochirurgia, Neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2020
plus Ogloszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umyw zlecenie 13/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektroradiolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branzy sanitarnej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży elektrycznej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 23/2020 Otolaryngologia, Wewnętrzny, Urologia
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 24/2020-Oddział Transplantologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko sekretarki medycznej- Klinika Kardiologii
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 44/2020 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 45/2020 - pielęgniarki, tech. fizjo.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy specjalista ds. budowlanych- Dział Inwestycji
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 1/2021 - lekarze
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa)
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
A A A


Zał. nr 1

4  WOJSKOWY  SZPITAL  KLINICZNY  Z  POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

50 – 981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, telefon  261-  6 60 – 547, fax. 261 - 660 – 778 

 

ZATWIERDZAM                                                                                       Wrocław  10.10.2017r

 

...................................                             

Z  A  P Y T A N I E   O F E R T O W E

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50 - 981Wrocław

RACHUNEK DLA:

 

FORMA ZAPŁATY – PRZELEW – 30 DNI

Lp.

Opis

Wartość            zł/  netto za                               jednokrotny wywóz

 

Wartość        zł/ bruttoza

jednokrotny wywóz

 

1.1

 Proszę o ofertę cenową w zł za wywóz:

  - gruz czysty - kod odpadu 17 01 01

- kontener 5 m3   : ……………….. zł/ 1 szt.     

- kontener 7 m3   : ……………….. zł/  1 szt.                                         

                                   

- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu ) – kod odpadu    17 09 04

- kontener 5 m3   : ……………….. zł/    1 szt.        

- kontener 7 m3   : ……………….. zł/ 1 szt.                                                  

 

  - żużelkod odpadu 10 01 01

- kontener 5 m3   : ……………….. zł/    1 szt.          

- kontener 7 m3   : ……………….. zł/   1 szt.                                                

 

  - odpady wielkogabarytowekod odpadu 20 03 07

- kontener 5 m3   : ……………….. zł/   1 szt.            

- kontener 7 m3   : ……………….. zł/                                           

  Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne

   do wykonania finalnej usługi, w szczególności koszty odbioru,    

  załadunku i transportu

  Jeśli cena jednostkowa nie uwzględnia kosztów transportu proszę określić;

  - koszt 1 kursu transportu …………….. zł/ kurs

 

 

2.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z osobą upoważnioną – Wiesławem Przybylak

 (tel. 261-660 547). Katarzyna Łabędzka - Przechoćko  261-660-547)

Propozycje cen prosimy przesyłać do 27.10.2017 faxem na numer 261-660 -778, na adres mail logistyka@4wsk.pl lub osobiście do Logistyki Szpitala pokój nr 4.

 

 

Przesłana oferta cenowa nie stanowi związania się stron do wykonania usługi wywozu gruzu, mebli, żużlu, ma jedynie charakter rozeznania cenowego rynku.

                                                                                        ...............................................................................

 

                                                                                                  podpis osoby upoważnionej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę wykonania aktualizacji instrukcji lądowiska przy 4 WSK z P SP ZOZ  , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z 29.08.1997 r. (Dz. U. 2015.2135 z dnia 16.12.2015 r. z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 z dnia 16.12.2015 r. ), informuję że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu z siedzibą przy ul. R. Weigla 5 50-981 Wrocław;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę aktualizacji instrukcji lądowiska przy 4 WSK z P SP ZOZ  i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę aktualizacji instrukcji lądowiska przy

4 WSK z P SP ZOZ  .    

 W.P. 261 660 547

                                                                                                                                                      wzór umowy

Egz. nr ………………

 
 
 
UMOWA nr .................................. SGN/ Log./ 2017

zawarta w dniu  ………………2017 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą: 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, REGON  930090240, NIP 899-22-28-956,   zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez

 płk lek. med. Wojciecha Tańskiego  - Komendanta szpitala

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego zapytania ofertowego na najtańszą ofertę wykonania usługi wywozu i unieszkodliwienia odpadów budowlanych (gruzu i zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu), żużlu i odpadów wielkogabarytowych.

                                                                                             § 1

Przedmiot umowy

  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi                                w zakresie wywozu i unieszkodliwiania żużlu, odpadów budowlanych (gruzu                             i zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu)  i odpadów wielkogabarytowych powstałych w wyniku działalności 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu.

2.Wywóz w/w odpadów będzie następować wg rodzaju pojemników i częstotliwości       wywozu określonych w poniższej tabeli:

Odpady inne niż niebezpieczne przemysłowe

L.p.

Kod odpadu

Opis odpadu

Ilość  pojemników/ 1 kurs

Rodzaj  pojemników/ 1 kurs

Pojemność w m3

Częstotliwość wywozu

Godz. odbioru

Dni odbioru

1.

10 01 01

Żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

1

metalowy

5 m3           7 m3

Wg potrzeb

700-1400

Wg potrzeb,     po tel. zamówieniu

2.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

1

metalowy

5 m3           7 m3

700-1400

Wg potrzeb,     po tel. zamówieniu

3.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

1

metalowy

5 m3           7 m3

700-1400

Wg potrzeb,     po tel. zamówieniu

4.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

1

metalowy

5 m3           7 m3

700-1400

Wg potrzeb,     po tel. zamówieniu

3.Rozliczenie wywozu odpadów będzie następować w oparciu o ilość wywiezionych pojemników określonych w poz. 1,2, 3, 4.

  1. Wartość  umowy netto wynosi:........ zł netto (słownie:   ......... złotych netto).
  2. Wartość brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie                          z obowiązującymi przepisami) stanowi ...... zł brutto (słownie: ..............   złotych brutto).

6.W cenę wywozu odpadów z pozycji 1, 2, 3, 4 wliczona jest cena pojemników dostarczonych na teren szpitala.

7.Wywóz wypełnionego odpadem kontenera i dostarczenie w zamian pustego kontenera Zamawiający każdorazowo zgłasza według potrzeb, telefonicznie, z 24 godzinnym wyprzedzeniem na nr telefonu: .................................................. potwierdzając zgłoszenie emailem na adres: ........................................................

8.W razie pilnej potrzeby dopuszcza się możliwość zgłoszenia dodatkowego odbioru odpadów. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego na                      nr tel.:  ........................................... potwierdzonego emailem na adres: .......................................................................................................................................

9.Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany pojemników w razie zniszczenia lub złego stanu sanitarno-estetycznego w terminie nie dłuższym jak 1 tydzień od powstania takiej konieczności.

                                                                                         § 2

1.   Zamawiający zobowiązuje się do:

a)zapewnienia dojazdu do miejsca odbioru w/w odpadów,

      b)  prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów oraz do aktualizacji kart przekazania odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodny z katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. poz. 1923) i wzorami dokumentów. Dodatkowo zobligowany jest do rzetelnego wypełniania kart oraz do monitorowania i przestrzegania zmieniających się przepisów prawnych,

2.Osobą upoważnioną przez Zamawiającego w sprawach jw. jest Wiesław Przybylak, Katarzyna Łabędzka - Przechoćko, Ewa Pyrsz i Katarzyna Skrok.

 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do:

a)posiadania aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobligowany jest do poinformowania Zamawiającego                   i przedstawienia każdych zmian

b)przestrzegania odbioru odpadów zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

c)realizowania przedmiotu zamówienia własnymi siłami,

d)dezynfekowania pojemników przy każdorazowej ich wymianie,

e)pisemnego potwierdzenia dokonania dezynfekcji pojemników oraz dostarczenie go dla Zamawiającego,

f)przestrzegania przepisów w zakresie niniejszej umowy.

4.  Wykonawca realizuje przedmiot umowy siłami i transportem własnym.

 

§ 3

 

1.Zamawiający za wywiezione odpady zapłaci Wykonawcy wartość usługi obliczoną zgodnie z cennikiem oferty cenowej zaoferowanej przez Wykonawcę (zał. nr 1):

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Objętość kontenera

Cena w zł netto za wywóz                   1 kontenera

Cena w zł brutto  za wywóz                     1 kontenera

1.

10 01 01

Żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

5 m3                7 m3

............ zł          ............ zł

........... zł            ........... zł

2.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

5 m3                7 m3

............ zł   .............zł

............. zł           .............. zł

3.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

5 m3                7 m3

............zł           ........... zł

............. zł         ............. zł

4.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

5 m3                7 m3

............zł           ............ zł

............. zł          ..............zł

 

 

 

2.Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty niezbędne do wykonania finalnej usługi                w szczególności koszty transportu i  załadunku.

3.Wykonawca gwarantuje stałą i niezmienną cenę netto przez okres trwania umowy.

4.Zapłata nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, wg § 3 ust. 6, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: .............................................. przy czym faktury będą wystawiane co miesiąc w oparciu o faktycznie wykonaną usługę za ten okres. Zastosowanie będą miały wartości jednostkowe określone w umowie.

5.Kopie kart przekazania odpadów, załączane będą do poszczególnych faktur lub wręczane przy przekazywaniu odpadów przedstawicielowi Zamawiającego. 

6.Strony ustalają, że płatność za faktury następować będzie w terminie 30 dni od daty jej przyjęcia przez  Zamawiającego .

7.Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

 

§ 4

 

  1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od  01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy z przyjętym harmonogramem, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami                  i warunkami prawem określonymi.
  3. Zamawiający może także odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności i pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o wystąpieniu tych okoliczności.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów, częstotliwości, godzin, oraz ilości odbieranych pojemników bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

§ 5

Kary umowne

 

1.W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

-  w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy, w przypadku opóźnienia w odbiorze odpadów za każdy dzień opóźnienia,

-  w wysokości 10 % ceny brutto części umowy od której odstąpiono w całości lub części                       z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

-  w wysokości 10 % ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego

2.Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne w przypadku poniesienia szkody z powodu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

 

§ 6

 

 Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy                    ( np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu Cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U.  z  2015r., poz. 618 z późn. zm.) ma zastosowanie.

 

 

 

 

§ 7

Zmiana umowy

 

1.Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

2.Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

 

 

§ 8

Postępowanie w sprawach spornych

 

1.Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2.Do rozstrzygnięcia sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

 

 

§ 9

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      WYKONAWCA :                                                              ZAMAWIAJĄCY :

 

 

 

 

 

 ..................................................                                    .................................................                                                     

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 4275
Nazwa dokumentu: zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
Skrócony opis: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Weigla 5 50 - 981Wrocław RACHUNEK DLA: FORMA
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji: 2017-10-17 07:34:33
Data udostępnienia informacji: 2017-10-17 07:34:33
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-17 07:41:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner