logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
minus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
minus Usługi pocztowe na 2022
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2021 - elektroradiolog, tech. rtg.,rat.med.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 21/2021, ratownik, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-41_2021 SOR, OIT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2021 - lekarz radiolog
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2021 -neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2021- lekarze w zakresie chir. ogólnej,naczyniowej i endowaskularnej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2021- lekarze radiolodzy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technolog Robót Wykończeniowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora- Dział Aparatury Medycznej- Sekcja Zakupu i Ewidencji
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


Z  A  P Y T A N I E   O F E R T O W E

 

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul.Weigla 5

50 - 981Wrocław

RACHUNEK DLA:

 

 

 

FORMA ZAPŁATY – PRZELEW – 30 DNI

 

 

 

Lp.

Opis

Wartość netto

Wartość brutto

 

 

Nr ewid.

Proszę o ofertę cenową na wykonanie usługi w zakresie :

1. Teren szpitala

Wycinka drzew :

Wyszczególnienie poniżej wg. planu sytuacyjnego :

Obwód pnia na wys. 130cm,

Rodzaj drzewa

Cena netto

 ( zł )

Cena brutto

( zł )

1.

-  wywóz biomasy po wyciętych drzewach,

-  frezowanie pni po wyciętych drzewach,

-  uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,

-  zabezpieczenie terenu prac wycinki przed osobami postronnymi w wg. obowiązujących przepisów o bhp ( ogrodzenie terenu taśmą biało- czerwoną , itp. )

w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką przy ul Weigla 5,  przedstawionych  do zapytania cenowego „wg poniższego zestawienia.

Podanie ceny osobno za:

Wycięcie drzew, usunięcie pniaków metodą frezowania oraz wywiezienie drzew. / 71 szt. wg. załączonego wykazu /

Wykonawca po wykonaniu prac uporządkuje teren, wyrówna, koleiny po pracach sprzętu w terenie zostaną wyrównane i zostanie zasiana trawa.

 

 

 

2.

Przecinanie i korekta drzew - nr ewid.: 68, 96,58, 854, 209, 203, 195, 1599, 1602, 1605, 1559, 1534, 1506, 1218, 1212, 1213, 1196, 1197, 1086, 1090, 1114, 1117, 1130, 1065, 1037, 1038, 1032

 

 

3.

Nasadzenia zastępcze- drzewa 25 szt.

 o obwodzie pnia  min. 16- 18 cm – np. Jarzębina

 

 

4.

Teren Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego                  

 

1. przycięcie, formowanie i karczowanie samosiejek / krzaki

/   80 / mb

-  wywóz biomasy po wyciętych drzewach,

-  frezowanie pni po wyciętych drzewach,

-  uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,

-  zabezpieczenie terenu prac wycinki przed osobami postronnymi w wg. obowiązujących przepisów o bhp ( ogrodzenie terenu taśmą biało- czerwoną , itp. )

w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką przy ul Weigla 5,  przedstawionych  do zapytania cenowego „wg poniższego zestawienia.

Wykonawca po wykonaniu prac uporządkuje teren, wyrówna, koleiny po pracach sprzętu w terenie zostaną wyrównane i zostanie zasiana trawa.

2. Przecinanie i korekta drzew  / 12 szt. /

 

 

5.

W celu wykonania wizji lokalnej oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z osobą upoważnioną –  Wiesław Przybylak (tel. 261660 547).

Propozycje cen prosimy przesyłać do   22.09. 2016 faxem na numer 261 6 60 778, na adres mail logistyka@4wsk.pl lub osobiście do Logistyki Szpitala pokój nr 4.

----------------------------------------

                                                                                                                                 podpis osoby upoważnionej

 

W.P. Tel. 261660-547

 

 

 

 

WYKAZ DRZEW  WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA   71 szt.

 

 

Nr inw.

Nazwa gatunku

Obwód pnia

drzewa [cm]

Decyzja, pozwolenie na wycinkę

Cena netto

 ( zł )

Cena brutto

( zł )

927

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

97

 

W oczekiwaniu na pozwolenie

 

 

928

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

          113

j.w.

 

 

929

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

          107

j.w.

 

 

  881

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

           68

j.w.

 

 

 911

świerk pospolity – Picea bies L.

           21

j.w.

 

 

 874

topola euroamerykańska – Populus x euroamericana

          170

j.w.

 

 

 864

  topola euroamerykańska – Populus x euroamericana

          186

j.w.

 

 

 863

  topola euroamerykańska – Populus x euroamericana

          202

j.w.

 

 

 865

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

59

j.w.

 

 

 844

Klon pospolity – Acer platanoides L.

 

208

 

 

 

 1222

robinia akacjowa – Robinia pseudoacacia L.

97 ; 87

j.w.

 

 

 1060

Świerk kłujący odmiana srebrzysta - Picea pungens Engelm.var. Glauca

127

j.w.

 

 

 1061

Świerk kłujący odmiana srebrzysta - Picea pungens Engelm.var. Glauca

61

j.w.

 

 

 1058

 

Klon jesionolistny – Acer negundo L.

230

j.w.

 

 

 834

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

82

j.w.

 

 

 833

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

123

j.w.

 

 

  1120

Świerk kłujący odmiana srebrzysta - Picea pungens Engelm.var. Glauca

118

j.w.

 

 

 329

Klon jesionolistny – Acer negundo L.

85

j.w.

 

 

 1598

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

38

j.w.

 

 

 1607

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

38

j.w.

 

 

 1616

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

40

j.w.

 

 

 1579

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

43

j.w.

 

 

 1568

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

51

j.w.

 

 

 1522

świerk pospolity – Picea abies L.

17

j.w.

 

 

 1525

Jarząb szwedzki - Sorbus intermedia

44

j.w.

 

 

781

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

114

j.w.

 

 

746

Sosna wejmutka -

Pinus strobus L.

120

j.w.

 

 

706

buk zwyczajny - Fagus sylvatica L.

74

j.w.

 

 

720

świerk pospolity – Picea abies L.

96

j.w.

 

 

721

świerk pospolity – Picea abies L.

75

j.w.

 

 

723

świerk pospolity – Picea abies L.

156

j.w.

 

 

710

świerk pospolity – Picea abies L.

73

j.w.

 

 

711

świerk pospolity – Picea abies L.

86

j.w.

 

 

713

sosna czarna - Pinus nigra L.

180

j.w.

 

 

386

świerk pospolity – Picea abies L.

90

j.w.

 

 

362

sosna czarna - Pinus nigra L.

172

j.w.

 

 

479

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

115

j.w.

 

 

602

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

106

j.w.

 

 

528

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

140

j.w.

 

 

628

Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris L.

77

j.w.

 

 

 

492

 

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

161

j.w.

 

 

312

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

105

j.w.

 

 

313

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

41

j.w.

 

 

316

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

42

j.w.

 

 

309

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

42

j.w.

 

 

323

daglezja zielona - Pseudotsuga menziesii Carriere

54

j.w.

 

 

335

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

74

j.w.

 

 

340

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

88

j.w.

 

 

343

klon jesionolistny - Acer negundo L.

118

j.w.

 

 

284

sosna czarna - Pinus nigra L.

141

j.w.

 

 

35

jesion wyniosły - Fraxinus excelsior L.

110

j.w.

 

 

66

dąb czerwony - Quercus rubra L.

149

j.w.

 

 

111

świerk pospolity - Picea abies L.

33

j.w.

 

 

112

świerk pospolity - Picea abies L.

26

j.w.

 

 

113

świerk pospolity - Picea abies L.

65

j.w.

 

 

196

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

69

j.w.

 

 

230

brzoza brodawkowata - Betula pendula Roth

91

j.w.

 

 

700

żywotnik zachodni – Thuja accidentalis L.

34

j.w.

 

 

1389

topola euroamerykańska – Populus x euroamericana

         210

              j.w.

 

 

1517

Grab pospolity – Carpinus betulus L.

           79

WSR-ZL.6131.1.475.2016.MS

 

 

1518

Grab pospolity - Carpinus betulus L.

          70

WSR-ZL.6131.1.475.2016.MS

 

 

1537

Lipa drobnolistna - Tilia cordata Mill.

         114

WSR-ZL.6131.1.475.2016.MS

 

 

1538

 Lipa drobnolistna - Tilia cordata Mill.

         145

WSR-ZL.6131.1.475.2016.MS

 

 

1539

 Lipa drobnolistna - Tilia cordata Mill.

         118

WSR-ZL.6131.1.475.2016.MS

 

 

1540

     Lipa drobnolistna - Tilia cordata Mill.

         117

WSR-ZL.6131.1.475.2016.MS

 

 

1541

     Lipa drobnolistna - Tilia cordata Mill.

         146

WSR-ZL.6131.1.475.2016.MS

 

 

1542

     Lipa drobnolistna - Tilia cordata Mill.

         104

WSR-ZL.6131.1.475.2016.MS

 

 

1543

     Lipa drobnolistna - Tilia cordata Mill.

               82

WSR-ZL.6131.1.475.2016.MS

 

 

1544

     Lipa drobnolistna - Tilia cordata Mill.

             145

WSR-ZL.6131.1.475.2016.MS

 

 

1545

     Lipa drobnolistna - Tilia cordata Mill.

             180

WSR-ZL.6131.1.475.2016.MS

 

 

712

świerk pospolity - Picea abies L.  

 23 - 84

WSR-ZL.6131.1.475.2016.MS

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   WZÓR

 

UMOWA nr               /Log/2016

 

Zawarta w dniu  ………………….. r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956 

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

 

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Wojciecha  TAŃSKIEGO

a

…………………………………………………………………………………………,

.........................................................................................................................................

 

NIP: ……………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

 

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę wykonania usługi wycinki , przecinki drzew i nasadzeń drzew ozdobnych.

 

 

§ 1

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi w zakresie :

 

1/ wycięcie drzew wg. załączonego planu sytuacyjnego,

2/ frezowanie pni oraz wywóz biomasy z zieleńców przyszpitalnych,

3/ zabezpieczenie terenu prac wycinki i przycinki przed osobami postronnymi w wg. obowiązujących przepisów o bhp ( ogrodzenie terenu taśmą biało- czerwoną , itp. ),

 

 

 

§ 2

 

1.Zamawiający zobowiązuje się do:

1) zapewnienia dojazdu do miejsca wycinki i przecinki drzew,

2) wyznaczenia pracownika obecnego przy wycince i przecince drzew,

2.Osobą upoważnioną przez Zamawiającego w sprawach określonych w ust.1 jest

Wiesław Przybylak oraz Katarzyną Skrok

3.Wykonawca zobowiązuje się do:

1)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

2) uzyskaną biomasę należy usunąć poza teren objęty pracami i wykorzystać lub zagospodarować przez dopuszczony przez prawo sposób.

 

§ 3

 

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie prac i gotowość do ich odbioru w terminie 3 dni od zakończenia prac:

     1) pisemnie na adres Zamawiającego,

    2)  drogą elektroniczną na e-mail: logistyka@4wsk.pl

    3) za pomocą telefaksu na nr : 261 660 778

2. Potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy będzie protokół jakościowego wykonania prac podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, i przedstawiciela Wykonawcy.

3. Podpisany przez obie strony protokół odbioru jakościowego stanowi podstawę do wystawienia  faktury VAT przez Wykonawcę.

 

§ 4

1.Za wykonanie usługi wycięcia i przycięcia drzew  strony ustalają wartość netto:          zł.  (słownie:                                                  )

2.Łączna wartość netto umowy wynosi:   zł. (słownie:                                                            )

3.Cena brutto umowy wynosi:    zł. ( słownie:                                                                         )                 

4.Powyższe koszty uwzględniają wszystkie koszty niezbędne do wykonania finalnej usługi w szczególności koszty transportu, załadunku.

5.Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………… w terminie 30 dni od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

6.Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za zwłokę.

7.Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

8.Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

 

§ 5

 

Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom ( chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania podmiotów, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 6

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w terminie do 20 dni od daty zawarcia  umowy, jednak nie później niż do .............................2016r.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminu realizacji umowy  lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi - w tym jeśli Wykonawca nie przestrzega zapisów bezpieczeństwa wykonania usługi.

 

§ 7

 

Kary umowne.  

 

1.W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę

1) w wysokości 5 % ceny brutto umowy, od której odstąpiono w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

      2) w wysokości 1 % ceny brutto umowy, w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi, za każdy dzień opóźnienia od ....................................2016r.

2.Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

 

§ 8

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust.5,6 i7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2013r., poz. 217) ma zastosowanie.

 

§ 9

 

Zmiana umowy.

1.Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.

2.Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

 

 

§ 10

Postępowanie w sprawach spornych

1.Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2.Do rozstrzygnięcia sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

 

Pozostałe postanowienia

  1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia  1964r Kodeks Cywilny, oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
  2. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu zapytania ofertowego.

 

§ 12

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

 

Wykonawca :                                                                         Zamawiający :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przesłana oferta cenowa nie stanowi związania się stron do wykonania w/w usługi  w szpitalu wojskowym przedstawionych  do zapytania cenowego, ma jedynie charakter rozeznania cenowego rynku.

Konieczne dokonanie wizji lokalnej w terenie, pod rygorem odrzucenia oferty.

Wizję lokalną prosimy dokonać w terminie do dnia 16.09. 2016r do godz. 1100

 

Ilość odwiedzin: 6887
Nazwa dokumentu: zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
Skrócony opis: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.Weigla 5 50 - 981Wrocław RACHUNEK DLA:
Podmiot udostępniający: 4WSKzP we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji: 2016-09-08 11:45:32
Data udostępnienia informacji: 2016-09-08 11:45:32
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-08 12:00:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner