logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
minus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
minus Usługi pocztowe na 2022
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2021 - elektroradiolog, tech. rtg.,rat.med.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 21/2021, ratownik, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-41_2021 SOR, OIT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2021 - lekarz radiolog
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2021 -neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2021- lekarze w zakresie chir. ogólnej,naczyniowej i endowaskularnej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2021- lekarze radiolodzy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technolog Robót Wykończeniowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora- Dział Aparatury Medycznej- Sekcja Zakupu i Ewidencji
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

Odpowiedzi na pytania firmy Interparking Polska SP.ZO.O.

......................................................................

Odpowiedzi:  do  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW4 WSK z P SP ZOZ W KOMPLEKSIE 2857 PRZY UL. WEIGLA 5, WROCŁAW

Warszawa, 05.07.2016

 
 
 

Szanowni Państwo.

w związku z przeprowadzanym postępowaniem przetargowym na dzierżawę części
nieruchomości: gruntu o powierzchni 5 502 m2 z przeznaczeniem na parking dla
pracowników i pacjentów. przesyłamy pytania oraz nasze wątpliwości w interpretacji
umowy. Odpowiedzi pozwolą nam prawidłowe przygotowanie oferty oraz wyeliminuje
zbędne ryzyko pomyłki w analizie zapisów postępowania:

  1. Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie okresu, w jakim Dzierżawca ma
    uzyskiwać przychody z Rejonu 1 I Rejonu 2. Umowa nie okresl» ektuelnie,
    przez jaki okres DZIERŻ.AWCA ma prawo uzyskiwać przychody z opłat
    parkingowych
    z Rejonu 1 i 2.

Odp. 1 Dzierżawca ma prawo uzyskiwać uzyskiwać przychody z opłat
parkingowych
z Rejonu 1 i 2. przez okres dzierżawy gruntów, pod urządzenia zlokalizowane w rejonie 1 i 2.

2. Czy Wydzierżawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu o zakupie od
Dzierżawcy poniesionych nakładów (nawet za symboliczna kwotę)? Taki zapis
wyeliminowałby obowiązek dokonania korekty odliczenia podatku VA T
nsliczoneqo od nakładów na koniec Umowy?

Odp. 2  Wydzierżawiający nie przewiduje wprowadzenie zapisu o zakupie od Dzierżawcy poniesionych nakładów nawet za symboliczna kwotę.

3. Rozwiązanie Umowy przed upływem okresu korekty odliczenia podatku VAT
naliczonego
(5 lub 10 lat) skutkować będzie obowiązkiem odpowiedniego
zmniejszenia kwoty VAT odliczonej przez OZIERt
.AWCĘ od dokonanych
nakładów.

Odp.3 Brak sformułowania  pytania.

4. Prosimy o jednoznaczne określenie w Umowie zasad korzystania przez
DZIERŻAWCA
z gruntów w Rejonie 1 i 2, na jakiej podstawie i na jakich
warunkach DZIERŻAWCA
ma prawo wykorzystywać grunty zlokalizowane w
Rejonie
1 i 2 do świadczenia usług parkingowych. Umowa w jej obecnym
brzmieniu w ogóle nie wska
zuje bowiem, jakoby DZIERŻ.AWCA miał prawo
korzystać
z tych gruntów, a prawo to może być co najwyżej domniemywane z
§ 6 ust. 1 Umowy.

Odp.4 Projekt umowy jednoznacznie w swej treści wskazuje, iż przedstawione grunty wydzierżawiane są na cele związane we świadczenia usług parkingowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Dzierżawcę.  Grunty zlokalizowane w rejonie 1 i 2 pod urządzenia parkingowe maja być wykorzystywane zgodnie ze SIWP.

5. Prosimy o uwzględnienie zmiany sposobu rozliczania przychodów z opłat
parkingowych
z Rejonu 1 i 2. W tym zakresie, rekomendujemy objecie
przedmiotem dzierżawy równieź gruntów
zlokalizowanych w Rejonie 1 i 2.
Należy podkreślić, że nie ma przeciwskazań aby strony ustaliły wysokość
czynszu
za dzierżawy gruntów z Rejonu 1 ; 2 w wysokości odpowiadającej

Odp. 5 Wydzierżawiający nie przewiduje  zmiany sposobu rozliczania przychodów z opłat parkingowych z Rejonu 1 i 2.

INTEIIIPA~KING POLSKA 8P. Z 0.0.

ul. Koszykowa 59/6. CO·BIIO W8rSZ~Wll (p<)lanrl), T~'.: .48 n B;19 59 44, f:~~' +4822 62959 4g. il!o@lnterpIHking.pl www.lnler~8rklng.pl

t;q~ 1<8lonowy dla 1'1. lt. W3rH~W';, XII Wydml Uoapoullrcxy KRS' OODOI3810~)
NIF'; 5:l2·~4:~O·JI4, Rl(;rJN; U1J~6U60U, KapllnllllkloMwy; ~OO.OOO.OO li
oz WFlt( il.A. 4 ()/WQ(llnoi~ Gl IUgO 10"U 0000 0000 oeue lHl

 

 

 

oD :PoLA D CRR PARKI G

 

NR FAKSU :0225295943

 

04 LIP. 2015 13:11

 

STR. 2

 

 

 


Polska

 

8.

 

 

75 opłat parkingowych pobranych przez OZIERtAWCA. W rezultacie,
możliwe byłoby zachowanie dotychczasowego sposobu rozliczani przychodów z opłat parkingowych, przy jednoczesnym objęciu gruntów z Rejonu 1 i 2 przedmiotem dzierżawy.

 

 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że parkingi, na które mają być dokonywane nakłady
      inwestycyjne (instalacja urządzeń parkingowych), ujęte są w ewidencji

Szpitala jako odrębne środki trwałe. Wiąże się to z przyjęciem i zastosowaniem
odpowiedniej stawki amortyzacyjnej.

Odp.6 Parkingi, na które mają być dokonywane nakłady     inwestycyjne (instalacja urządzeń parkingowych), ujęte są w ewidencji Szpitala jako odrębne środki trwałe.

7.   Sugerujemy również przypisać 3 niezależne systemy parkingowe do
       konkretnych parkingów.

       Odp.7 Wydzierżawiający nie wyraża zgody na 3 niezależne systemy

        parkingowe.

8.    Czy przyjmowanie monet i banknotów EURO ma być realizowane obok czy
       zamiast PLN?

       Odp. 8 Urządzenia powinny być przystosowane do wprowadzenia waluty w

        Euro

9.    Czy Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zastosowania wiaty parkingowej
       d
la wygody użytkowania kasy?

Odp. 9. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zastosowania wiaty parkingowej
       d
la wygody użytkowania kasy.

 

10. W specyfikacji: "Oprogramowanie musi zapewnić: integrację z systemem ERP
w zakresie pobierania aktualnej listy pracowników z części kadrowej;
integrację z systemem Rep w zakresie przydzielania kart pracownikom oraz
rejestracji czasu pracy;". Czy Wydzierżawiający oczekuje przeniesienia bazy
danych czy
też ciągłej automatycznej wymiany informacji?

Odp. 10 Wydzierżawiający w ramach integracji wymaga ciągłej automatycznej wymiany informacji.

 

11  W specyfikacji „ wymagane jest aby system parkingowy był w pełni kompatybilny z urządzeniami i systemem będącym w posiadaniu szpitala tj. w zakresie:

a/ rejestracji czasu pracy

b/ możliwość kodowania dostępu do poszczególnych rejonów parkingowych „

Co oznacza ta kompatybilność.

Odp. 11  Wydzierżawiający rozumie kompatybilność jako możliwość wykorzystania posiadanych kart zbliżeniowych, rejestracji czasu wjazdu i wyjazdu w systemie RCP, odczyt uprawnień możliwości wjazdu/wyjazdu w zależności od stanu pracownika w systemie kadrowym oraz opłaconego abonamentu.

Oczekując od Państwa ustosunkowanie się do powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą przesunięcie terminu składania ofert na termin 22 lipiec 2016roku, uwzględniający przeanalizowanie przesłanych odpowiedzi.

Wydzierżawiający podtrzymuje termin składania ofert oraz termin rozstrzygnięcia przetargu ustalony SIWP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 6689
Nazwa dokumentu: Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
Skrócony opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W KOMPLEKSIE 2
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak
Data wytworzenia informacji: 2016-07-05 11:15:37
Data udostępnienia informacji: 2016-07-05 11:15:37
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 11:28:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner