logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace)
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 72/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 73/2017 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 74/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 71/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 75/2017 - w zakresie ch. wewnętrznych i kardiologii w SOR
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 76/2017 - w zakresie podanym w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 23/2017
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


ROZDZIAŁ V

 

WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

 

 

 

1.Obowiązek wpłaty wadium

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.

Oferent, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną forma wadium, zostanie przez Wydzierżawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępujący do przetargu Oferent jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

 

                 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące  dwieście złotych 00/100).

 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu  07.07.2016r.     godz. 10 00

 

2.Forma wpłaty wadium

            - przelew na rachunek Wydzierżawiającego – środki finansowe powinny wpłynąć na konto Wydzierżawiającego do dn.  07.07.2016 r. do godz.  10 00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

„Wadium w przetargu na dzierżawę części nieruchomości :

parking płatny na potrzeby 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu,

Znak sprawy: 2/SGN/2016”

 

Do oferty należy dołączyć oryginał wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla.

 

2.1.Wadium wniesione przez Oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny najmu, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zakończeniu lub unieważnieniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia jego zakończenia lub unieważnienia.

2.2.W przypadku nie dojścia transakcji do skutku z winy Oferenta, wniesione wadium przepada na rzecz 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

OPIS KRYTERIÓW OCENY I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

 

 

1.Zasady wyboru oferty.

 

Wydzierżawiający zawrze umowę Dzierżawy z Oferentem, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWP,

- jest zgodna z treścią SIWP,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

2.Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

 

 

 

L.p.

 

KRYTERIUM

WAGA KRYTERIUM

1.

Stawka oferowanego czynszu za 1 m2

80%

2.

Koncepcja funkcjonowania parkingów izagospodarowania terenu

20%

OGÓŁEM

100%

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OCENY OFERTY

 

Najlepsza oferta zostanie wybrana na podstawie poniższego wzoru:

 

Lpo = Lpoc + Lpok

 

                         Of                                        of

Lpo = Lpoc (      ̶     x Lpo ( max 80 ) ) + (   ̶      x  Lpo ( max x 20 ) )

                         Nof                                      Nof  

 

 

Lpo     - liczba punktów oferty

Lpoc   -  liczba punktów ofert kryterium cen

Lpok   - liczba punktów ofert kryterium koncepcji

Nof     - najlepsza z pośród ofert

Of       - oceniana oferta

Lpo ( max 80 ) – maksymalna liczba punktów kryterium ceny

Lpo ( max 20 ) – maksymalna liczba punktów kryterium koncepcji

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale II niniejszej SIWP oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 08.07.2016 r. do godz. 10 00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 – budynek nr 37 WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18 – Kancelaria Główna.

2.Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Wydzierżawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Dzierżawcy.

 

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEN W SPRAWACH

 

 DOTYCZACYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

 

 

1.Wydzierżawiający nie zamierza zwołać zebrania Oferentów.

2.Oferent może zwrócić się do Wydzierżawiającego o wyjaśnienie treści SIWP – do 14 dni od terminu przetargu.

3.Do kontaktu z Oferentami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Wydzierżawiającego 9:30 – 14:00) w sprawach jw. upoważniona jest tylko niżej wymieniona osoba i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

Wiesław Przybylak - Kierownik Sekcji Gospodarki Nieruchomościami
-
tel. 261 660 547, fax. 261 660 778 – w sprawach przedmiotu zamówienia oraz w sprawach formalnych, budynek Logistyki pok. nr 4.

 

  • Wymagane jest przeprowadzenie przez oferenta wizji lokalnej parkingu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną powyżej.

 

Kontaktowanie się z Wydzierżawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych.

 

 

ROZDZIAŁ X

 

TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI

 

ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

 

            W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydzierżawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWP. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWP i będzie wiążące dla Oferentów.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Wydzierżawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWP niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wydzierżawiającego i Oferenta będą podlegały nowemu terminowi.

 

ROZDZIAŁ XI

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

ROZDZIAŁ XII

 

MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

 

1.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw nr 20 (budynek Logistyki nr 44) w dniu 08.07.2016 r. o godz. 11 00 . Otwarcie ofert jest jawne.

 

2.W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

     - nazwa i adres Oferenta, którego oferta jest otwierana,

     - stawka netto jednostkowa za 1m 2 poszczególnych powierzchni .22

Ilość odwiedzin: 1775
Nazwa dokumentu: ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
Skrócony opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W KOMPLEKSIE 2
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-17 10:59:25
Data udostępnienia informacji: 2016-06-17 10:59:25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-17 11:12:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner