logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   minus 1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety).
   plus 10/Med./2017 Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń
   plus 12/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
   plus 1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących
   plus 26/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem generatora do termoablacji
   plus 23/Med.2017 Dostawa odczynników do aparatu tromboelastometr typ ROTEM wraz z serwisem przez okres 36 miesięcy.
   plus 2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
   plus 32/Med./2017 Dostawa stołów operacyjnych.
   plus 42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki
   plus 44/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków
   plus 48/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Richard Wolf, Meden–Inmed, Laborie
   plus 45/Med./2017 Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawa ce
   plus 49/Med./2017 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
   plus 50/Med./2017 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych
   plus 3/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów.
   plus 56/Med./217 Dostawa materiałów medycznych: sprzętu endoskopowego, elektrody nożowej, sztaplerów, ładunków, klipsownic
   plus 54/Med/2017 Dostawa produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych.
   plus 59/Med/2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus.
   plus 66/Log./2017 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów
   plus 61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii
   plus 63/Log./2017 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne
   plus 65/Med/2017 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń.
   plus 70/Med./2017 Dostawa stentów, urządzeń do endovaskularnego zaopatrywania tętniaków, stentgraftów, zestawów z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy
   plus 64/Log/2017 Dostawa warzyw - nowalijek.
   plus 57/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
   minus 68/Med./2017 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   plus 62/Med/2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji.
   plus 67/OPI./2017 Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław.
   plus 73/Log/2017 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego w 2017/ 2018 roku.
   plus 69/OPI/2017 Dostawa oprogramowania.
   plus 4/ZP/2017 Dostawa mebli medycznych i wyposażenia w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”
   plus 80/Med./2017 Dostawę sprzętu medycznego, wg pakietów 1-3 wraz z akcesoriami zużywalnymi
   minus 76/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych meto
   plus 81/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej
   plus 79/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: Mobilett Mira Max - Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy (z napędem)
   plus 74/Med./2017 Objęcie opieką serwisową sprzętu medycznego – Angiograf Infinix CC-i
   plus 75/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: ultrasonografy, echokardiografy, densytometr prod. GE oraz Hitachi Aloka
   minus 77/WAO/2017 Dostawa karnetów.
   minus 78/OPI/2017 Dostawa sprzętu komputerowego standardowego
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik magazyniera-Sekcja Obsługi Pralniczej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik Gospodarczy- Logistyka
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 11/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 13/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 14/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 58/2017 - lekarz okulistyka w Poardni Okulistycznej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 17/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 63/2017 - lekarz w zakresie otolaryngologii, anestez. i intens.terapii, neurologii,psychiatrii z czynno
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 64/2017 - w zakresie lekarz neurolog wraz z wyk. czynności Kierownik Klin.Oddział.Neurologicznego
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 65/2017 - w zakresie ortopedii i trumatologii narządu ruchu w SOR
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 66/2017 - w zakresie chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej w SOR
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


Zamówienia publiczne > Przetargi nieograniczone

Spis dokumentów:
1. 1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety).
2. 10/Med./2017 Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń
3. 12/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
4. 1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących
5. 26/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem generatora do termoablacji
6. 23/Med.2017 Dostawa odczynników do aparatu tromboelastometr typ ROTEM wraz z serwisem przez okres 36 miesięcy.
7. 2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
8. 32/Med./2017 Dostawa stołów operacyjnych.
9. 42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki
10. 44/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków
11. 48/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Richard Wolf, Meden–Inmed, Laborie
12. 45/Med./2017 Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawa ce
13. 49/Med./2017 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
14. 50/Med./2017 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych
15. 3/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów.
16. 56/Med./217 Dostawa materiałów medycznych: sprzętu endoskopowego, elektrody nożowej, sztaplerów, ładunków, klipsownic
17. 54/Med/2017 Dostawa produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych.
18. 59/Med/2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus.
19. 66/Log./2017 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów
20. 61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii
21. 63/Log./2017 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne
22. 65/Med/2017 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń.
23. 70/Med./2017 Dostawa stentów, urządzeń do endovaskularnego zaopatrywania tętniaków, stentgraftów, zestawów z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy
24. 64/Log/2017 Dostawa warzyw - nowalijek.
25. 57/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
26. 68/Med./2017 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
27. 62/Med/2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji.
28. 67/OPI./2017 Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław.
29. 73/Log/2017 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego w 2017/ 2018 roku.
30. 69/OPI/2017 Dostawa oprogramowania.
31. 4/ZP/2017 Dostawa mebli medycznych i wyposażenia w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”
32. 80/Med./2017 Dostawę sprzętu medycznego, wg pakietów 1-3 wraz z akcesoriami zużywalnymi
33. 76/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych meto
34. 81/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej
35. 79/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: Mobilett Mira Max - Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy (z napędem)
36. 74/Med./2017 Objęcie opieką serwisową sprzętu medycznego – Angiograf Infinix CC-i
37. 75/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: ultrasonografy, echokardiografy, densytometr prod. GE oraz Hitachi Aloka
38. 77/WAO/2017 Dostawa karnetów.
39. 78/OPI/2017 Dostawa sprzętu komputerowego standardowego

e-mail: zam.pub@4wsk.pl 

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Kancelaria Główna (jawna) szpitala oraz punkt ewidencyjny informacji niejawnych mieszczą się w budynku administracyjnym nr 37,

a) p. 18         - kancelaria główna (jawna),

b) p. 18b       - punkt ewidencyjny informacji niejawnych

-      wejście do kancelarii i do punktu ewidencyjnego usytuowane jest  po prawej stronie korytarza.

Ilość odwiedzin: 777138
Nazwa dokumentu: Przetargi nieograniczone
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kucharska - admin
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-05 10:36:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner