logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   minus 1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety).
   plus 6/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
   plus 2/Med./2017 Dostawa odczynników wraz najmem analizatorów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wg 4 pakietów.
   plus 7/Med./2017 Dostawa produktów leczniczych.
   plus 10/Med./2017 Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń
   plus 5/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii
   plus 16/Log./2017 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni.
   plus 12/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
   plus 1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących
   plus 11/Med./2017 Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy
   plus 19/Med./2017 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów, łat PTFE dla Kliniki Kardiochirurgii.
   plus 26/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem generatora do termoablacji
   plus 25/Log/2017 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego)
   plus 17/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Aesculap/BBraun.
   plus 23/Med.2017 Dostawa odczynników do aparatu tromboelastometr typ ROTEM wraz z serwisem przez okres 36 miesięcy.
   plus 2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
   plus 32/Med./2017 Dostawa stołów operacyjnych.
   plus 30/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1-15.
   plus 31/Med./2017 Dostawa aparatów RTG wg 3 pakietów.
   plus 29/OPI/2017 Dostawa oprogramowania wg VI pakietów.
   plus 33/Med./2017 Dostawa środków przeciwnowotworowych i immunosupresyjnych.
   plus 28/Med./2017 Dostawa zamkniętych, podciśnieniowych systemów do pobierania krwi do badań hematologicznych, koagulologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora do oznaczania OB przez okres 36
   plus 39/Med./2017 Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli i zbiornika oraz serwisem.
   minus 34/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań metodą immunoenzymatyczną wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Labo
   plus 41/Log/2017
   plus 40/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii
   minus 35/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z najmem trzech analizatorów podstawowego, zastępczego i
   minus 38/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania analizy moczu wraz z najmem aparatu przez okres 48 miesięcy
   minus 42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki
   minus 44/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków
   minus 48/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Richard Wolf, Meden–Inmed, Laborie
minus Przetargi ograniczone
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
plus najem lokalu na Punkt Aparatów Słuchowych
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
plus przetarg dla automatów z napojami na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 11/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udziel. świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontrakt - 46/2017 lekarz w Klin. Oddz. Anest. Inten. Ter., lekarz w Klin. Oddz. Neuroch., lekarz w Klin. Oddz. Chir. Szczę
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 47/2017-urolog,fizjoterapeuta,neurochirurg z czyn.zastę.Kier.oddz., lekarz SOR, anestezjolog
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 48/2017 - lekarz POZ-Poradnia, lekarz psychiatra-Poradnia
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 13/2017
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


Zamówienia publiczne > Przetargi nieograniczone

Spis dokumentów:
1. 1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety).
2. 6/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
3. 2/Med./2017 Dostawa odczynników wraz najmem analizatorów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wg 4 pakietów.
4. 7/Med./2017 Dostawa produktów leczniczych.
5. 10/Med./2017 Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń
6. 5/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii
7. 16/Log./2017 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni.
8. 12/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
9. 1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących
10. 11/Med./2017 Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy
11. 19/Med./2017 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów, łat PTFE dla Kliniki Kardiochirurgii.
12. 26/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem generatora do termoablacji
13. 25/Log/2017 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego)
14. 17/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Aesculap/BBraun.
15. 23/Med.2017 Dostawa odczynników do aparatu tromboelastometr typ ROTEM wraz z serwisem przez okres 36 miesięcy.
16. 2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
17. 32/Med./2017 Dostawa stołów operacyjnych.
18. 30/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1-15.
19. 31/Med./2017 Dostawa aparatów RTG wg 3 pakietów.
20. 29/OPI/2017 Dostawa oprogramowania wg VI pakietów.
21. 33/Med./2017 Dostawa środków przeciwnowotworowych i immunosupresyjnych.
22. 28/Med./2017 Dostawa zamkniętych, podciśnieniowych systemów do pobierania krwi do badań hematologicznych, koagulologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora do oznaczania OB przez okres 36
23. 39/Med./2017 Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli i zbiornika oraz serwisem.
24. 34/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań metodą immunoenzymatyczną wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Labo
25. 41/Log/2017
Remont i przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku polikliniki nr 36 na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Sp ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857
26. 40/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii
27. 35/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z najmem trzech analizatorów podstawowego, zastępczego i
28. 38/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania analizy moczu wraz z najmem aparatu przez okres 48 miesięcy
29. 42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki
30. 44/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków
31. 48/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Richard Wolf, Meden–Inmed, Laborie

e-mail: zam.pub@4wsk.pl 

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Kancelaria Główna (jawna) szpitala oraz punkt ewidencyjny informacji niejawnych mieszczą się w budynku administracyjnym nr 37,

a) p. 18         - kancelaria główna (jawna),

b) p. 18b       - punkt ewidencyjny informacji niejawnych

-      wejście do kancelarii i do punktu ewidencyjnego usytuowane jest  po prawej stronie korytarza.

Z dniem 18 kwietnia 2016 r. przestała funkcjonować tymczasowa kancelaria zlokalizowana w budynku Polikliniki.

Ilość odwiedzin: 757067
Nazwa dokumentu: Przetargi nieograniczone
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kucharska - admin
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-06 11:31:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner