logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   minus 1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety).
   plus 1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących
   plus 2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
   plus 3/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów.
   plus 54/Med/2017 Dostawa produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych.
   plus 61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii
   plus 57/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
   plus 68/Med./2017 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   plus 62/Med/2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji.
   plus 4/ZP/2017 Dostawa mebli medycznych i wyposażenia w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”
   plus 76/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych meto
   plus 81/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej
   plus 77/WAO/2017 Dostawa karnetów.
   plus 84/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
   plus 83/Med./2017 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zakaźnych i alergii wraz z najmem sprzętu przez okres 12 miesięcy
   plus 85/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania doposażenia Sali hybrydowej na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii
   plus 87/Med./2017 świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego prod. Drager : aparaty do znieczulenia, respiratory oraz parowniki do sevufluranu
   plus 88/OPI/2017 Dostawa papieru i tonerów do kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych
   plus 86/WAO/2017 Ochrona Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
   plus 96/Med./2017 Dostawa ultrasonografu 3D, 4D oraz fotela zabiegowego
   plus 100/Med./2017 Dostawa diatermii chirurgicznej, noża ultradźwiękowego z systemem koagulacji oraz dwubiegunowego operacyjnego systemu elektrochirurgicznego
   plus 97/Med./2017 Dostawa toru wizyjnego HD
   plus 99/Med./2017 Dostawęa zestawu histeroskopowego oraz pompy do operacji z użyciem shavera histeroskopowego
   plus 98/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego.
   plus 95/Med./2017 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do zintegrowanego automatycznego systemu aparaturowego do oznacza
   minus 101/WAO/2017 Dostawa karnetów.
   minus 104/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem dla Klinicznego Oddziału Okulistyki
   minus 108/Log/2017 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP SP
   plus 111/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji.
   minus 106/Med./2017 Wymiana naprawcza optyk HOPKINS – dostawa fabrycznie nowych optyk autoklawowalnych
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace)
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 72/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 73/2017 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 74/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 71/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 75/2017 - w zakresie ch. wewnętrznych i kardiologii w SOR
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 76/2017 - w zakresie podanym w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 23/2017
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


Zamówienia publiczne > Przetargi nieograniczone

Spis dokumentów:
1. 1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety).
2. 1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących
3. 2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
4. 3/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów.
5. 54/Med/2017 Dostawa produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych.
6. 61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii
7. 57/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
8. 68/Med./2017 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
9. 62/Med/2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji.
10. 4/ZP/2017 Dostawa mebli medycznych i wyposażenia w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”
11. 76/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych meto
12. 81/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej
13. 77/WAO/2017 Dostawa karnetów.
14. 84/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
15. 83/Med./2017 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zakaźnych i alergii wraz z najmem sprzętu przez okres 12 miesięcy
16. 85/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania doposażenia Sali hybrydowej na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii
17. 87/Med./2017 świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego prod. Drager : aparaty do znieczulenia, respiratory oraz parowniki do sevufluranu
18. 88/OPI/2017 Dostawa papieru i tonerów do kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych
19. 86/WAO/2017 Ochrona Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
20. 96/Med./2017 Dostawa ultrasonografu 3D, 4D oraz fotela zabiegowego
21. 100/Med./2017 Dostawa diatermii chirurgicznej, noża ultradźwiękowego z systemem koagulacji oraz dwubiegunowego operacyjnego systemu elektrochirurgicznego
22. 97/Med./2017 Dostawa toru wizyjnego HD
23. 99/Med./2017 Dostawęa zestawu histeroskopowego oraz pompy do operacji z użyciem shavera histeroskopowego
24. 98/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego.
25. 95/Med./2017 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do zintegrowanego automatycznego systemu aparaturowego do oznacza
26. 101/WAO/2017 Dostawa karnetów.
27. 104/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem dla Klinicznego Oddziału Okulistyki
28. 108/Log/2017 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP SP
29. 111/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji.
30. 106/Med./2017 Wymiana naprawcza optyk HOPKINS – dostawa fabrycznie nowych optyk autoklawowalnych

e-mail: zam.pub@4wsk.pl 

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Kancelaria Główna (jawna) szpitala oraz punkt ewidencyjny informacji niejawnych mieszczą się w budynku administracyjnym nr 37,

a) p. 18         - kancelaria główna (jawna),

b) p. 18b       - punkt ewidencyjny informacji niejawnych

-      wejście do kancelarii i do punktu ewidencyjnego usytuowane jest  po prawej stronie korytarza.

Ilość odwiedzin: 785850
Nazwa dokumentu: Przetargi nieograniczone
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kucharska - admin
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-05 10:36:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner