logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
minus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
minus Usługi pocztowe na 2022
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2021 - elektroradiolog, tech. rtg.,rat.med.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 21/2021, ratownik, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-41_2021 SOR, OIT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2021 - lekarz radiolog
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2021 -neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2021- lekarze w zakresie chir. ogólnej,naczyniowej i endowaskularnej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2021- lekarze radiolodzy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technolog Robót Wykończeniowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora- Dział Aparatury Medycznej- Sekcja Zakupu i Ewidencji
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


                                                Wrocław, 20 styczeń 2021 r.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu ogłasza zamiar wydzierżawienia gruntu o powierzchni 3 062 m2 płatnego parkingu całodobowego niestrzeżonego znajdującego się na zabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Weigla 5, na działce geodezyjnej  nr 1 / 2, obręb Gaj , arkusz mapy AM-1, dla której w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00053169/8 w celu:

 1. przekazania Dzierżawcy – firmie zewnętrznej zarządzania i administrowania tym parkingiem,
 2. utrzymywania przez Dzierżawcę w bieżącej sprawności urządzeń (kasy, czytniki, czujniki itp.) i wszystkich instalacji parkingowych oraz oprogramowania zapewniającego eksploatację ww. parkingu poprzez usuwanie zaistniałych awarii i bieżące serwisowanie tych urządzeń w okresie trwania dzierżawy,
 3. przeprowadzania przez Dzierżawcę, na jego własny koszt, koniecznych napraw  i remontów ww. urządzeń i instalacji w okresie trwania dzierżawy.
   
 1. Zarządzanie parkingiem
   
 1. W ramach zarządzania Dzierżawca ponosił będzie wszelkie koszty związane z obsługą i utrzymaniem parkingu, kosztami obsługi systemu, napraw oraz remontów urządzeń i instalacji.
 2. W ramach umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie do całorocznego utrzymania powierzchni 3 062,00 m2 parkingu w dobrym stanie technicznym oraz utrzymania na parkingu porządku, czystości, przejezdności (wraz z dojazdami) oraz ochrony zieleni. Dzierżawca będzie zobowiązany zachować wszelkie wymogi przewidziane przepisami prawa, w tym w zakresie ochrony środowiska, z uwzględnieniem:
  1. bieżącego usuwania chwastów, traw, zwisających gałęzi, itp.,
  2. wywozu śmieci,
  3. zimowego utrzymania terenu wraz z dojazdami (m.in. odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi).
  4. dokonywania niezbędnych napraw przedmiotu dzierżawy w trakcie realizacji umowy.
 3. Dzierżawca  zapewni całodobową obsługę systemu parkingowego własnymi siłami i na własny koszt.
 4. Dzierżawca nie będzie mógł, bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego, poddzierżawiać przedmiotu umowy ani oddawać go do bezpłatnego używania osobie trzeciej.
 5. Dzierżawca zobowiąże się udostępnić przedmiot dzierżawy do kontroli sposobu jego wykorzystania upoważnionym pracownikom Wydzierżawiającego.

 

 1. Inwestycja
   
   1. Dzierżawca utwardzi powierzchnię całego parkingu 3 062 m2 w sposób ustalony z Wydzierżawiającym.
   2. Dzierżawca utwardzi drogę ewakuacyjną równoległą do ul. Pułtuskiej o szerokości 6,00 m na odcinku o długości 80,00 m z osadzeniem krawężnika drogowego po obu stronach drogi, na odcinku od bramy wjazdowej przy kwiaciarni do szlabanu końcowego na wprost w sposób ustalony  z Wydzierżawiającym.
     
 2. Koszty Dzierżawcy
   
 1. Dzierżawca poniesie całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dzierżawy.
 2. Za wykonane roboty adaptacyjne i remontowe Dzierżawcy nie będzie przysługiwał od Wydzierżawiającego zwrot poniesionych kosztów w żadnej postaci.
 3. Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu za dzierżawę gruntu łączny czynsz, na który złoży się:
   1. czynsz będący iloczynem stawki jednostkowej za m2 czynszu zaoferowanej przez Dzierżawcę i metrażu parkingu,
   2. refundacja podatku od nieruchomości za grunt parkingu według stawki jednostkowej za m2 gruntu zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 4. Wydzierżawiający obciąży Dzierżawcę kosztami energii elektrycznej oraz pozostałych mediów - zgodnie z odczytem wskazań poboru prądu z podliczników zamontowanych przez Dzierżawcę na własny koszt, wystawiając na tę okoliczność fakturę.
 5. Dzierżawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia terenu dzierżawionego parkingu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
   
 1. Wynagrodzenie Dzierżawcy
   
 1. Dzierżawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w formie 100% kwoty opłaty parkingowej uzyskanej za parkowanie na 3 062,00 m2 płatnego parkingu całodobowego niestrzeżonego ( opłaty z parkomatu Rejonu 4).
 2. 100% kwoty opłaty parkingowej uzyskanej na wjeździe bramą główną (parkomat Rejonu 1) i na wjeździe bramą przy Poliklinice Stomatologicznej (parkomat Rejonu 2)  będzie przysługiwało Wydzierżawiającemu.
 3. Dzierżawca będzie realizował, na własny koszt, kolekcje opłat z kas automatycznych     z Wydzierżawiającym zgodnie z harmonogramem ale nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
 4. Rozliczenie opłat parkingowych będzie następowało w cyklach miesięcznych do 7 dnia roboczego miesiąca za poprzedni miesiąc, na podstawie comiesięcznych pisemnych raportów fiskalnych generowanych z kas automatycznych.
 5. Po ostatecznym ustaleniu wysokości uzyskanych opłat parkingowych w danym miesiącu, Dzierżawca wystawi Wydzierżawiającemu fakturę VAT uwzględniającą wysokość przysługującego mu wynagrodzenia z opłat, o którym mowa w pkt. 1.
   
   
 1. Opłaty za parkowanie
   
 1. Wysokość opłat za parkowanie ustalona będzie wspólnie przez Strony
  z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i lokalnych.
 2. Z opłaty za parkowanie będą zwolnione pojazdy przebywające na terenie parkingu do   15 minut.
 3. Z opłaty za parkowanie będą zwolnione oznakowane pojazdy uprzywilejowane (karetki, policja, straż pożarna, straż miejska), pojazdy posiadające przepustkę VIP oraz inne określone przez Wydzierżawiającego np. samochody dostawcze zaopatrujące Szpital, wykonujące prace serwisowe, odbierające odpady medyczne i komunalne
   
 1. Ogólne warunki umowy
   
    1. Umowa dzierżawy będzie mogła być rozwiązana, z ważnych przyczyn, przed ustalonym terminem przez każdą ze Stron z zachowaniem ustalonego terminu wypowiedzenia.
    2. W szczególności umowa będzie mogła być rozwiązana w przypadku gdyby przedmiot dzierżawy (teren parkingu) stał się niezbędny dla potrzeb działalności Wydzierżawiającego lub na potrzeby resortu obrony narodowej, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
    3. Umowa będzie mogła być rozwiązana przez Wydzierżawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania przez Dzierżawcę warunków umowy              w szczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu i opłat za zużyte media oraz w przypadku nie usunięcia awarii uniemożliwiającej funkcjonowanie parkingu przez okres powyżej 10 dni.
    4. Po zakończeniu umowy lub w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania, Dzierżawca zwróci przedmiot umowy oraz przekaże kompletne i sprawne wyposażenie niezwłocznie, w dniu następnym. . 
    5. Po zakończeniu umowy Wydzierżawiający będzie mógł żądać  usunięcia przez Dzierżawcę i na jego koszt, w zakreślonym terminie, wszystkich zamontowanych urządzeń oraz instalacji i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Wydzierżawiający uprawniony będzie do usunięcia  ww. urządzeń i instalacji oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt i ryzyko Dzierżawcy.
      
 2.  Ogólne postanowienia końcowe
   
  1. Wydzierżawiający będzie mógł zastrzec w umowie możliwość całkowitego zamknięcia parkingu w sytuacjach nadzwyczajnych, bez naliczania karnych kosztów wynikających  z jego zamknięcia np. zagrożenie bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego.
  2. Na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w umowie zostanie ustalona kwota kaucji, która będzie płatna w dniu podpisania umowy.
  3. W przypadku zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie gorszym niż przyjęty (na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego) koszty napraw zostaną pokryte z wpłaconej kaucji.
  4. W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy i w przypadku nie dojścia przez Strony do porozumienia w sposób polubowny sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.
    
   Wszystkie firmy, przedsiębiorstwa zainteresowane prezentowaną powyżej dzierżawą proszone są o przedstawienie swoich ofert oraz wykazów swoich kontrahentów, których obsługują w zakresie zarządzania i administrowania ich parkingami w terminie do 31.01.2021 r.
    
   Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu prosi wszystkich zainteresowanych o kontakt pod adresem:
    
   Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
   Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
   Ul. Weigla 5
   50-981 Wrocław
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   Ewa Pyrsz, tel. 261-660-393
   22.01.2021, T: 2211 
   D:PARKINGI2021 NOWY PARKING2021 informacja do internetu o dzierzawie parkingu.doc
    

Załączniki do pobrania: 2021-01-22 08:46:48 - 1 parking (303.80 kB)
2021-01-22 08:47:26 - 2 parking (320.15 kB)
2021-01-22 08:48:01 - 3 parking (331.70 kB)
2021-01-22 08:49:33 - 4 parking (302.77 kB)
2021-01-22 08:50:10 - 5 parking (109.11 kB)

Ilość odwiedzin: 937
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
Skrócony opis: 4. Wojskowy szpital kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu ogłasza zamiar wydzierżawienia gruntu o powierzchni 3 062 m2 płatnego parkingu całodobowego niestrzeżonego znajdującego się na terenie 4.WSzK
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji: 2021-01-22 08:26:51
Data udostępnienia informacji: 2021-01-22 08:26:51
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 08:52:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner