logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
minus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
minus Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF
minus Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.
minus Ogłoszenie wyników w postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3”
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier SPiOZ
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy technik farmaceutyczny/Technik farmaceutyczny
plus Ogłoszenie o konkursie nr 7/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach umowy zlecenie
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 18/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie nr 10/2020-Umowa zlecenie-LOGOPEDA
plus Ogłoszenie o konkursie nr 11/2020-Umowa zlecenie-Neurochirurgia, Neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2020
plus Ogloszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umyw zlecenie 13/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 30/2020 - lekarz chir.nacz, chir. ogólny SOR,angiolog, fizjoterapeuta
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. BHP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektoradiolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 31/2020 - lekarze specjaliści radiologia i diagnostyka obraz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 32/2020 - lekarze neurochirurg, neurolog
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 33/2020 - tech. elektroradiologii
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


ZMIANA OGŁOSZENIA  - 25.03.2020 r.

Postępowanie konkursowe  4WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF

Komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

50 - 981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Ogłasza zmianę do konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • Pakiet nr 1 - Badania z zakresu BADAŃ LABORATORYJNYCH  dla pacjentów Przychodni i Szpitala we Wrocławiu– miejsce pobrania materiału do badania od Pacjenta, na terenie Wrocławia; umowa zostanie zawarta od 01.05.2020 r. do 31.12.2021 r.
 • Pakiet nr 2 – KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA  - miejsce wykonania konsultacji na terenie Wrocławia; umowa zostanie zawarta od 01.05.2020 r. do 31.12.2021 r.

zgodnie z treścią:

 • Kryterium oceny ofert: Cena - 100%,
 • Ofertę w zamkniętej i oznaczonej, zaadresowanej kopercie z adnotacją: „ Konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych  Pakiet nr..….( wpisać nr pakietu) ; Postępowanie konkursowe  Nr 4WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF  ” .– należy składać w Kancelarii Głównej Szpitala w Budynku  nr 37 pok. 18 w terminie do dnia 17.04.2020 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 17.04.2020 r. do godz. 12.30
 • Otwarcie ofert nastąpi w Gabinecie Zastępcy Komendanta Szpitala ds. Lecznictwa Szpitalnego w Budynku ZBO wejście „A” pok. 1115 w dniu 17.04.2020 r. o godz. 12.30
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 7 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.
 • Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 • Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 • Ze szczegółowymi warunkami konkursu, jakie powinna spełniać oferta wraz z projektem umowy można zapoznać się w na stronie internetowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu oraz w Pionie Ekonomicznym, Budynek nr 37 pokój nr 9 w godzinach od 8:00 do 14:00, tel.: 261 660 779, mail: marketing@4wsk.pl

ZMIANA OGŁOSZENIA -16.03.2020r.

Komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

50 - 981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Postępowanie nr 4WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF 

Pakiet nr 1 - Badania z zakresu BADAŃ LABOLATORYJNYCH  - dla pacjentów Przychodni i Szpitala we Wrocławiu– miejsce wykonania na terenie Wrocławia;

Pakiet nr 2 – KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA  – dla pacjentów Przychodni i Szpitala we Wrocławiu– miejsce wykonania na terenie Wrocławia

 • Kryterium oceny ofert: Cena – 100%
 • Ofertę w zamkniętej i oznaczonej, zaadresowanej kopercie z adnotacją: „ Konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych  Pakiet nr……; Postępowanie konkursowe  Nr 4WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF . Nie otwierać przed dniem 30.03.2020 r. do godz. 12.30– należy składać w Kancelarii Głównej Szpitala w Budynku  nr 37 pok. 18 w terminie do dnia 30.03.2020 r. do godziny 12:00 z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 30.03.2020 r. do godziny 12:30”.
 • Otwarcie ofert nastąpi w Gabinecie Zastępcy Komendanta Szpitala ds. Lecznictwa Szpitalnego w Budynku ZBO wejście „A” pok. 1115 w dniu 30.03.2020 r. o godzinie 12:30.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 7 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.
 • Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 • Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 • Ze szczegółowymi warunkami konkursu, jakie powinna spełniać oferta wraz z projektem umowy można zapoznać się w na stronie internetowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu oraz w Pionie Ekonomicznym, Budynek nr 37 pokój nr 9 w godzinach od 8:00 do 14:00, tel.: 261 660 779, mail: marketing@4wsk.pl

 

ZMIANA OGŁOSZENIA

Postępowanie konkursowe  4WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF

 

Komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

50 - 981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Ogłasza zmianę do konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • Pakiet nr 1 - Badania z zakresu BADAŃ LABORATORYJNYCH 
 • Pakiet nr 2 – KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA 

zgodnie z treścią:

 • Pakiet nr 1 - Badania z zakresu BADAŃ LABORATORYJNYCH  - dla pacjentów Przychodni i Szpitala we Wrocławiu– miejsce pobrania materiału do badania od Pacjenta, na terenie Wrocławia; umowa zostanie zawarta od 01.04.2020 r. do 31.12.2021 r.

OGŁOSZENIE

Komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

50 - 981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • Pakiet nr 1 - Badania z zakresu BADAŃ LABORATORYJNYCH  - dla pacjentów Przychodni i Szpitala we Wrocławiu– miejsce wykonania na terenie Wrocławia; umowa zostanie zawarta od 01.04.2020 r. do 31.12.2021 r.
 • Pakiet nr 2KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA  – dla pacjentów Przychodni i Szpitala we Wrocławiu– miejsce wykonania na terenie Wrocławia umowa zostanie zawarta od 01.04.2020 r. do 31.12.2021 r.
 • Kryterium oceny ofert: Cena - 100%,
 • Ofertę w zamkniętej i oznaczonej, zaadresowanej kopercie z adnotacją: „ Konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych  Pakiet nr..….( wpisać nr pakietu) ; Postępowanie konkursowe  Nr 4WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF  ” .– należy składać w Kancelarii Głównej Szpitala w Budynku  nr 37 pok. 18 w terminie do dnia 16.03.2020 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 16.03.2020 r. do godz. 12.30
 • Otwarcie ofert nastąpi w Gabinecie Zastępcy Komendanta Szpitala ds. Lecznictwa Szpitalnego w Budynku ZBO wejście „A” pok. 1115 w dniu 16.03.2020 r. o godz. 12.30
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 7 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.
 • Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 • Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 • Ze szczegółowymi warunkami konkursu, jakie powinna spełniać oferta wraz z projektem umowy można zapoznać się w na stronie internetowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu oraz w Pionie Ekonomicznym, Budynek nr 37 pokój nr 9 w godzinach od 8:00 do 14:00, tel.: 261 660 779, mail: marketing@4wsk.pl

Ilość odwiedzin: 1676
Nazwa dokumentu: Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Stapkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Stapkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Olszewski
Data wytworzenia informacji: 2020-03-02 12:59:57
Data udostępnienia informacji: 2020-03-02 12:59:57
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-27 11:48:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner