logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi w celu zapewnienia ciągłej pracy drzwi przesuwnych oraz bram rolowanych
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów      wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów      nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absol
minus Dot. czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
minus Uzupełnienie do usługi kompleksowego czyszczeniai dezynfekcji ....
minus Usprawnienie wentylacji toalet.
minus Wykonanie wentylacji toalet. 
minus Wymiana wykładziny typu Tarket
minus Naprawa stolarki okiennej i drzwiowej przed zimą
minus Wykonanie i montaż kabin z płyt HPL w WC męskim i damskim
minus Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w WC męskim i damskim przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Roczny przegląd instalacji gazowej w 4. WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Remont pokrycia dachowego budynku nr 8 w technologii krycia bezspoinowego z wykorzystaniem powłok wysokoelastycznych na terenie 4. WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista/ inspektor
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 51/2019
plus Ogloszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 50/2019 - lekarz: okulista, psychiatra
plus Ogloszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 2/2020 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 1_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 1/2020
plus Ogloszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2020 - lekarze
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej

Zwraca się z zapytaniem ofertowym  (art. 4 pkt. 8 PZP poniżej 30 000 EURO)

 dla zadania pod nazwą :

„Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek

i naprawami awaryjnymi  w celu zapewnienia ciągłej pracy drzwi przesuwnych oraz bram rolowanych  zainstalowanych w obiektach 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu.”

 1. Wykaz oddziałów, na których zamontowane są drzwi automatycznie przesuwane:
 1. Wejście główne  do budynku nr 1         –  1 sztuka
 2. Klinika Kardiochirurgii                        – 21 sztuk
 3. Szpitalny Oddział Ratunkowy              –  2 sztuki
 4. Zakład Radiologii                                   –  3 sztuki
 5. Oddział Otolaryngologiczny                   –  1 sztuka
 6. Pracownia Endoskopowa                      –  1 sztuka

                                                                     Łącznie   29 sztuk

 1. 2 sztuki bram rolowanych: wjazdowej i wyjazdowej z sieni ciepła SOR.

          Do obowiązków Wykonawcy  należeć  będzie  utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej wszystkich wykazanych powyżej (drzwi przesuwnych z napędami elektrycznymi typu Resinger, Dorma, Bessam Geze i Unisilde) urządzeń zainstalowanych w obiektach

4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ  we  Wrocławiu przy ul. Weigla 5 

od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Wykonania przeglądu „0” , na podstawie którego będą dokonywane naprawy wraz

z wyszczególnieniem części zakwalifikowanych do wymiany i założeniem książki przeglądu dla poszczególnych drzwi.

 1. Wykonania  okresowych  przeglądów 2 razy do roku.
 2. Prowadzenie  stałej konserwacji  wraz  z usuwaniem usterek i naprawami w/w  drzwi.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaakceptowania wytypowanej do wymiany części.  Wszystkie części muszą być nowe i oryginalne.

5. Czas reakcji na zgłoszenie awarii drzwi nie może przekroczyć 1 godzinę od chwili zgłoszenia

    awarii pocztą elektroniczną na wskazany adres lub zgłoszenia telefonicznego.

6. Zakończenie usuwania awarii nie może przekroczyć 12 godzin.

7. Wykonawca przyjmował będzie zgłoszenia 24 h/ dobę przez 7 dni w tygodniu.

Oferent przedstawi:

 1. Ceny jednostkowe netto i brutto za 1 przegląd konserwacyjny wszystkich  drzwi  i bram.
 2. Ceny jednostkowe netto i brutto na podstawowe części podlegające teoretycznej wymianie wraz z robocizną np. :

- akumulatory otwierania awaryjnego,

- wózki jezdne,

- napędy drzwi przesuwnych(dopuszcza się wymianę napędu na podobnego typu lecz  nie

  gorszy z zastrzeżeniem że będzie współpracował z pozostałymi elementami drzwi ),

- prowadnice posadzkowe,

- przełączniki funkcji FWS,

- napędy UniSilde,

- lamele płaszcza dla bram firmy Hormann,

- listwa krawędziowa,

- zabezpieczenie SKS.

     3.   Referencje – dla prac o podobnym charakterze ( minimum 2)

     4.   Wykazanie ubezpieczenia firmy,

     5.   Udzielenie gwarancji na dokonane naprawy – minimum 12 miesięcy

Termin płatności za wykonanie usługi minimum 30 dni od daty wystawienia faktury.

Załącznik nr 1 – Wzór oferty    

    Ofertę należy przesyłać faxem na nr 261 660 778, pocztą elektroniczną na  adres: logistyka@4wsk.pl,  lub złożyć osobiście w sekretariacie Logistyki Szpitala ( bud. nr  44 pok. 01) do dnia  22.01.2020 r. do godz. 12⁰⁰

    Osobami  do  kontaktu  z  ramienia Zamawiającego są:

    Mariola Jamka – insp. ds. budowlanych tel. 261 660 881  oraz

    Stanisław Jędrzycki – kierownik Grupy Obsługi Technicznej 693 309 913   

Załączniki do pobrania: 2020-01-09 11:52:31 - Zał. nr 1 - wzór oferty (32.50 kB)

Ilość odwiedzin: 118
Nazwa dokumentu: Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi w celu zapewnienia ciągłej pracy drzwi przesuwnych oraz bram rolowanych
Skrócony opis: „Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi w celu zapewnienia ciągłej pracy drzwi przesuwnych oraz bram rolowanych zainstalowanych w obiekta
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która wprowadzała dane: Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Data wytworzenia informacji: 2020-01-08 13:09:14
Data udostępnienia informacji: 2020-01-08 13:09:14
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-09 11:52:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner