logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
plus Odświeżenie powłok malarskich korytarzy piwnicy, parteru, I, II, III, i IV pietra i klatki schodowej nr 1 i nr 2 w budynku nr 36 – Poliklinika na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Wykonanie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent SPiOZ- nabór wewnętrzny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 5/2020
minus Ogłoszenie o konkursie nr 12/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - KARDIOLOGIA
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej

Zwraca się z zapytaniem ofertowym  (art. 4 pkt. 8 PZP poniżej 30 000 EURO)

 dla zadania pod nazwą :

„Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek

i naprawami awaryjnymi  w celu zapewnienia ciągłej pracy drzwi przesuwnych oraz bram rolowanych  zainstalowanych w obiektach 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu.”

 1. Wykaz oddziałów, na których zamontowane są drzwi automatycznie przesuwane:
 1. Wejście główne  do budynku nr 1         –  1 sztuka
 2. Klinika Kardiochirurgii                        – 21 sztuk
 3. Szpitalny Oddział Ratunkowy              –  2 sztuki
 4. Zakład Radiologii                                   –  3 sztuki
 5. Oddział Otolaryngologiczny                   –  1 sztuka
 6. Pracownia Endoskopowa                      –  1 sztuka

                                                                     Łącznie   29 sztuk

 1. 2 sztuki bram rolowanych: wjazdowej i wyjazdowej z sieni ciepła SOR.

          Do obowiązków Wykonawcy  należeć  będzie  utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej wszystkich wykazanych powyżej (drzwi przesuwnych z napędami elektrycznymi typu Resinger, Dorma, Bessam Geze i Unisilde) urządzeń zainstalowanych w obiektach

4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ  we  Wrocławiu przy ul. Weigla 5 

od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Wykonania przeglądu „0” , na podstawie którego będą dokonywane naprawy wraz

z wyszczególnieniem części zakwalifikowanych do wymiany i założeniem książki przeglądu dla poszczególnych drzwi.

 1. Wykonania  okresowych  przeglądów 2 razy do roku.
 2. Prowadzenie  stałej konserwacji  wraz  z usuwaniem usterek i naprawami w/w  drzwi.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaakceptowania wytypowanej do wymiany części.  Wszystkie części muszą być nowe i oryginalne.

5. Czas reakcji na zgłoszenie awarii drzwi nie może przekroczyć 1 godzinę od chwili zgłoszenia

    awarii pocztą elektroniczną na wskazany adres lub zgłoszenia telefonicznego.

6. Zakończenie usuwania awarii nie może przekroczyć 12 godzin.

7. Wykonawca przyjmował będzie zgłoszenia 24 h/ dobę przez 7 dni w tygodniu.

Oferent przedstawi:

 1. Ceny jednostkowe netto i brutto za 1 przegląd konserwacyjny wszystkich  drzwi  i bram.
 2. Ceny jednostkowe netto i brutto na podstawowe części podlegające teoretycznej wymianie wraz z robocizną np. :

- akumulatory otwierania awaryjnego,

- wózki jezdne,

- napędy drzwi przesuwnych(dopuszcza się wymianę napędu na podobnego typu lecz  nie

  gorszy z zastrzeżeniem że będzie współpracował z pozostałymi elementami drzwi ),

- prowadnice posadzkowe,

- przełączniki funkcji FWS,

- napędy UniSilde,

- lamele płaszcza dla bram firmy Hormann,

- listwa krawędziowa,

- zabezpieczenie SKS.

     3.   Referencje – dla prac o podobnym charakterze ( minimum 2)

     4.   Wykazanie ubezpieczenia firmy,

     5.   Udzielenie gwarancji na dokonane naprawy – minimum 12 miesięcy

Termin płatności za wykonanie usługi minimum 30 dni od daty wystawienia faktury.

Załącznik nr 1 – Wzór oferty    

    Ofertę należy przesyłać faxem na nr 261 660 778, pocztą elektroniczną na  adres: logistyka@4wsk.pl,  lub złożyć osobiście w sekretariacie Logistyki Szpitala ( bud. nr  44 pok. 01) do dnia  22.01.2020 r. do godz. 12⁰⁰

    Osobami  do  kontaktu  z  ramienia Zamawiającego są:

    Mariola Jamka – insp. ds. budowlanych tel. 261 660 881  oraz

    Stanisław Jędrzycki – kierownik Grupy Obsługi Technicznej 693 309 913   

Załączniki do pobrania: 2020-01-09 11:52:31 - Zał. nr 1 - wzór oferty (32.50 kB)

Ilość odwiedzin: 356
Nazwa dokumentu: Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi w celu zapewnienia ciągłej pracy drzwi przesuwnych oraz bram rolowanych
Skrócony opis: „Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi w celu zapewnienia ciągłej pracy drzwi przesuwnych oraz bram rolowanych zainstalowanych w obiekta
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która wprowadzała dane: Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Data wytworzenia informacji: 2020-01-08 13:09:14
Data udostępnienia informacji: 2020-01-08 13:09:14
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-09 11:52:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner