logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
plus Odświeżenie powłok malarskich korytarzy piwnicy, parteru, I, II, III, i IV pietra i klatki schodowej nr 1 i nr 2 w budynku nr 36 – Poliklinika na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Wykonanie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent SPiOZ- nabór wewnętrzny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 5/2020
minus Ogłoszenie o konkursie nr 12/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - KARDIOLOGIA
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


PROSZĘ O PRZESŁANIE OFERTY CENOWEJ

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy pzp

 

 

     ZAMAWIAJĄCY:                                                             

     4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką                      

     Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej          

     Ul. Weigla 5                                                                        

     50-981 Wrocław                                                                 

 

     Termin nadesłania oferty: do 10.12.2019 do godz. 10:00 na adres mailowy:

     logistyka@4wsk.pl, fax 261-660-778, lub złożyć osobiście w sekretariacie Logistyki

     budynek nr 44, pok. 1.    

 

     Przedmiot zapytania o cenę: „Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów

     wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów

     nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych zgodnie z wykazem w miejscach

     wskazanych przez Zamawiającego”. 

 

     Numer kodu CPV: 9092100-9; 9091200-3.

 

Miejscem realizacji zadania są: instalacje wentylacyjne oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5, kompleks 2857.

 

     Termin zakończenia realizacji zadania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

 

     W przypadku wyboru oferty Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia

     liczby czyszczonych instalacji stanowiącej przedmiot zamówienia do wysokości posiadanych

     środków finansowych.

 

     W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

 

     • Przygotowania frontu prac, zabezpieczenie pomieszczeń i urządzeń,

     • Kontroli miejsca dostępności do kanałów i demontażu kratek wentylacyjnych,

     • Czyszczenia i dezynfekcja kratek wentylacyjnych (wykonanie zdjęć przed/po),

     • Demontażu zużytych filtrów absolutnych wraz z odbiorem z siedziby Zamawiającego i

        przekazaniem do utylizacji uprawnionemu do tego celu podmiotowi,

     • Inspekcji z monitoringiem stanu zanieczyszczeń kanałów wentylacyjnych i klimatyzacji,

     • Czyszczenia kanałów wentylacyjnych z osadu przy użyciu technik mechanicznego usuwania

        zanieczyszczeń z kanałów tj. rotacyjne szczotki, które nie niszczą powierzchni (np. nylon) z

        równoczesnym odciąganiem zanieczyszczonego powietrza z instalacji,

     • Odbioru odpadów powstałych w procesie czyszczenia z siedziby Zamawiającego,

     • Dezynfekcji kanałów przy użyciu atestowanych preparatów wysokiego poziomu,

     • Inspekcji kanałów po czyszczeniu poszczególnych elementów instalacji przy użyciu

        samojezdnego robota (wykonanie zdjęć i filmów), 

     • Dostawy z wymianą filtrów absolutnych wg wykazu zamieszczonego w OPZ,

     • Zamocowania filtrów zapewniające szczelne dociśnięcie filtra do ramy uszczelniającej w

        obudowie nawiewnika,       

     • Wykonanie testów szczelności zamocowania i integralności wraz z oceną jednorodności

        materiału filtracyjnego, 

     • Przykręcenia kratek wentylacyjnych i założenia klap rewizyjnych,

     • Uporządkowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy,

     • Czyszczenia central wentylacyjnych (chłodnice, nagrzewnice, odzyski ciepła, wentylatory)

        z wykorzystaniem technik oczyszczania ciśnieniowego z jednoczesnym odciągiem oraz

        atestowanych przez PZH środków odtłuszczających i biobójczych, (fotografie przed/po),

     • Wymiana filtrów wstępnych po czyszczeniu każdej z central (filtry wstępne dostarcza

        Zamawiający),

     • Pobrania i wysłania do badań mikrobiologicznych uprawnionemu do tego celu podmiotowi

       (posiadającemu ważny certyfikat akredytacji wydany przez PCA) próbek w celu wykonania

        pomiarów czystości mikrobiologicznej powietrza,   

     • Czyszczenia agregatów chłodniczych przy użyciu technik oczyszczania ciśnieniowego oraz

       atestowanych przez PZH bezkwasowych środków pianowych przeznaczonych do mycia,

       odtłuszczania i rozjaśniania skraplaczy lamelowych oraz innych powierzchni aluminiowych,

       miedzianych oraz mosiężnych, (wykonanie fotografii przed/po),

     • Dostarczenia dokumentacji powykonawczej.

 

Oferent przedstawi ofertę zawierającą:

 

1.  wartość netto i brutto całości zadania oraz  ceny jednostkowe netto i brutto dla

     poszczególnych układów wentylacji wg wykazu zamieszczonego razem z OPZ,

2.  referencje – dla prac o podobnym charakterze (minimum 3),

3.  polisę OC na sumę ubezpieczenia min. 100.000,00 zł,

4.  oświadczenie, o którym mowa w SIWZ.

 

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru technicznego.

 

Uwaga: dodatkowych informacji na temat przedmiotu zapytania o cenę oraz ustalenie terminu wizji lokalnej udziela Specjalista ds. automatyki klimatyzacji i chłodnictwa Rafał Dębski pod numerem telefonu 609-500-195.

 

Załączniki do pobrania: 2019-11-28 09:39:03 - Zał. Nr 1 - SIWZ (742.50 kB)

Ilość odwiedzin: 574
Nazwa dokumentu: Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów      wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów      nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absol
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Dębski - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Dębski - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która wprowadzała dane: Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Data wytworzenia informacji: 2019-11-28 09:30:54
Data udostępnienia informacji: 2019-11-28 09:30:54
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-28 09:39:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner