logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus Odświeżenie powłok malarskich korytarzy piwnicy, parteru, I, II, III, i IV pietra i klatki schodowej nr 1 i nr 2 w budynku nr 36 – Poliklinika na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Wykonanie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent SPiOZ- nabór wewnętrzny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 7/2020 - lekarz: kardiolog, POZ
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2020 - perfuzjoniści
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 5/2020
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


 

4. Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 12 lipca 2019r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego według 4 pakietów - znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.53.2019

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej SIWZ w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 32 (dot. pakietu nr 4):

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w punkcie nr 2 dopuści do zaoferowania głowicę kamery wyposażoną w 1 przetwornik obrazowy CCD , kamera endoskopowa nie pracującą w trybie HD, w związku z minimalną rozdzielczością obrazu 750x580 pikseli opisaną w punkcie nr 7?

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 33 (dot. pakietu nr 4):

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w punkcie nr 18 dopuści do zaoferowania LED-owe źródło światła o mocy 150 W, równoważnej mocy 150 W halogonu?

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 34 (dot. pakietu nr 4):

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w punkcie nr 23 wymaga wartości minimalnej długości roboczej  optyki o średnicy 2,7 mm? Jeśli tak, to proszę podać.

Odpowiedź na pytanie nr 34: Tak, min.16 cm.

Pytanie nr 35 (dot. pakietu nr 4):

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w punkcie nr V, dopuści do zaoferowania endoskop giętki; o średnicy 2,5 mm; długość 27 cm; kąt widzenia 90°, wygięcie końcówki dystalnej w górę 180° i w dół 90° ?

Odpowiedź na pytanie nr 35: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 (dot. pakietu nr 4):

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w punkcie nr V, dopuści do zaoferowania endoskop giętki; o średnicy 2,5 mm; długość 37 cm; kąt widzenia 90°, wygięcie końcówki dystalnej w górę 180° i w dół 90°.

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 37 (dot. pakietu nr 4):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia zakresie pozycji mocowanie ścienne na zestaw endoskopowy, który nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź na pytanie nr 37: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 (dot. pakietu nr 4 dot. parametrów technicznych):

Czy Zamawiający w pkt. 3 Parametrów Ogólnych przyzna tyle samo punktów za „Obiektyw głowicy kamery odkręcany o zmiennej ogniskowej w zakresie f=13-32 mm, parfocal Zoom”?

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający wykreśla w pakiecie nr 4 - tabela „WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE”, punkt 3.

Pytanie nr 39 (dot. pakietu nr 4 dot. parametrów technicznych):

Czy Zamawiający w pkt. 19 Parametrów Ogólnych dopuści urządzenie ze „Skokową regulacją światła za pomocą przycisków”?

Odpowiedź na pytanie nr 39: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 (dot. pakietu nr 4):

Czy Zamawiający dopuści kamerę

System wideo PAL / NTSC Rozdzielczość

752(H) x 582(V) (PAL)

768(H) x 494(V) (NTSC)

Rozdzielczość pozioma>500 Linii Czułość0.1 lux

Ustawienia zaawansowane
Menu wyświetlane na ekranie (OSD); Informacja o pacjencie (przez zewnętrzną klawiaturę podłączaną przez złącze PS/2) lub złącze Rs232 (opcja) Stosunek sygnał-szum> 54dB Balans bieli AUTO (przycisk)

Wzmocnienie AUTO/Wyłączone/Włączone

Wyjścia wideo
2 x S-Video 2 x Composite Video, DVI-D, RGBHV Temperatura otoczenia+0°C - +40°C; Wilgotność<90% Klasyfikacja Class I BF

GŁOWICA KAMERY Wymiary (śr. x dł.)30 x 32 x 74mm Waga80g Podłączenie C-mount Długość kabla3 metry Sterylizacja Przez zamaczanie, IPX7

Łącznik endoskopowy o ogniskowej F22 lub F28 ?

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 41 (dot. pakietu nr 4):

Czy zamawiający dopuści źródło światła LED:

Napięcie zasilania

230V 50Hz

Moc urządzenia LED

50W

Temp. barwowa światła

5000K - 5300K

Intensywność

42 000 Lux

Waga

1,7 k

Regulacja natężenia światła

Tak

Żywotność lampy

60,000 godzin

Wejście (do wyboru)

Wolf, Storz, Stryker

Wymiary (mm)

120 x 120 x 165

Temperatura otoczenia

5 - 55°C

Wilgotność powietrza

poniżej 70%

 Zalety:

-wysoka jasność porównywalna do halogenowego 250W  

-długa żywotność diody LED

-regulacja intensywności świecenia      

-oszczędność energii > 50%

-małe gabaryty

-nie emituje światła UV  lub IR

-przyjazne dla środowiska?

Odpowiedź na pytanie nr 41: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 42 (dot. pakietu nr 4):

Czy zamawiający dopuści optyki endoskopowe sztywne nieautoklawowalne o podanych parametrach? Sterylizacja przez zamaczanie, przecieranie, spryskiwanie w gazie lub plaźmie?

Odpowiedź na pytanie nr 42: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 43 (dot. pakietu nr 4):

Czy zamawiający dopuści optykę  Optyka 90°, śr. max 6 mm, dł. max 20 cm, nieautoklawowalna z koszykiem do sterylizacji?

Odpowiedź na pytanie nr 43: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 44 (dot. pakietu nr 4):

Czy zamawiający dopuści optykę  Optyka 90°, śr. max 8 mm, dł. max 20 cm, nieautoklawowalna z koszykiem do sterylizacji ? 

Odpowiedź na pytanie nr 44: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 45 (dot. pakietu nr 4):

Czy zamawiający dopuści optykę  Optyka 70°, śr. max 8 mm, dł. max 20 cm, nieautoklawowalna z koszykiem do sterylizacji  ?   

Odpowiedź na pytanie nr 45: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 46 (dot. pakietu nr 4):

Czy zamawiający dopuści optykę  Optyka 70°, śr. max 8 mm, dł. max 20 cm, autoklawowalna z koszykiem do sterylizacji  ?  

Odpowiedź na pytanie nr 46: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 47 (dot. pakietu nr 4):

Co zamawiający miał na myśli prosząc o "

Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), 

Jeśli ma zawierać wszystkie części zamienne to znaczy że drugi taki zestaw trzeba wycenić . Czy wykonawca dobrze rozumuje?

Odpowiedź na pytanie nr 47: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48 (dot. pakietu nr 4):

Czy zamawiający zgodzi się aby przegląd techniczny odbywał się w serwisie a nie na terenie zamawiającego? W serwisie jest całe stanowisko pomiarowe oraz narzędzia do przeglądu. Dam przyjazd bez mobilnego stanowiska do diagnostyki nie ma sensu.

Przeglądy odbywałyby się poprzez wysyłkę kurierem do siedziby wykonawcy kurierem. Przyjazd pracownika dość dużo podroży ofertę.

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 (dot. pakietu nr 4):

Czy zamawiający zgodzi się by zamówiony towar dostarczył kurier. Nie jest to wymagający sprzęt a przyjazd przedstawiciela wykonawcy i szkolenie znacznie podroży ofertę.

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50 (dot. pakietu nr 4):

Czy zamawiający zgodzi się na 30 dniowy termin płatności, powszechnie stosowany.?

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 51 (dot. pakietu nr 4):

Czy zamawiający może dokładnie określić czas zamówienia gdyż termin do końca roku nie jest realnym terminem by móc utrzymać obecne ceny.

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zapisy SIWZ bez zmian. Realizacja przedmiotu zamówienia w pakietach nr 3 i 4 – do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie nr 52:

Informujemy iż żadna ustawa nie nakazuje by sprzęt był serwisowany u autoryzowanego przedstawiciela czy w autoryzowanym serwisie. Pismo z ministerstwa mówi o zaleceniach a nie wymaganiach 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o usunięcie tej części zapisu z umowy 

"Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Certyfikat powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia Certyfikatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia/przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym i wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń w terminie 7 dni od daty wezwania na nr tel. 261 660 468 lub 261 660 128 i nr faks 261 660 468. pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ssm@4wsk.pl. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”."(przynajmniej dla pakietu nr 4) gdyż nie jest wykonalne aby autoryzowane serwis w tak krótkim czasie zrealizował przegląd.

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 53:

Prosimy o zmiany zapisu punktu 9,  § 5

"

  1. W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych).

na

  1. W przypadku awarii podlegającej gwarancji przedłużającej się ponad 5 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych).

To dopiero będzie uczciwy zapis.

Odpowiedź na pytanie nr 53: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 54:

czy takim zapisem 

" Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z2018.2190) ma zastosowanie."

Zamawiający informuje iż nie ma środków na koncie na realizację zamówienia i nie zamierza zapłacić w terminie? Jeśli nie to prosimy o usuniecie takiego zapisu z umowy.

To normalna rzecz iż jeśli zamawiający nie płaci w terminie sprawa idzie do windykacji. Małych firm nie stać na opóźnienia w płatnościach.

Odpowiedź na pytanie nr 54: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 55 (dot. pakietu nr 3 Mikroskop zabiegowy laryngologiczny):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikroskopu na statywie jezdnym – jest to rozwiązanie zdecydowanie bardziej praktyczne i mobilne; do zastosowania w pracy zarówno przy pacjencie siedzącym i leżącym.

Odpowiedź na pytanie nr 55: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ na:

  1.  

Mikroskop diagnostyczny na statywie jezdnym – 1szt.

TAK, podać

 

 

Pytanie nr 56 (dot. pakietu nr 3 Mikroskop zabiegowy laryngologiczny):

Prosimy Zamawiającego o przyznanie 5pkt. dla oświetlenia wbudowanego LED z wentylatorem w głowicy, który dzięki temu, że jest w oddzielnej komorze obudowy, nie generuje hałasu i ciepła oraz nie ma bezpośredniego połączenia z optyką mikroskopu, dzięki czemu, nie ma możliwości, aby powodował jakiekolwiek zanieczyszczenia optyki mikroskopu.

Uzasadnienie: Wentylator włącza się sporadycznie tylko w pracy mikroskopu podczas zabiegów chirurgicznych, gdy wymagane jest, aby mikroskop obłożony był szczelnie jednorazową folią sterylną, która blokuje naturalny przepływ powietrza i chłodzenie głowicy mikroskopu – w normalnej pracy ambulatoryjnej, wentylator się nie włącza.

Odpowiedź na pytanie nr 56: Zamawiający modyfikuje zapis poprzez wykreślenie punktacji:

  1.  

Oświetlenie wbudowane podwójne LED, min. 60000h pracy, z wentylatorem chłodzącym w celu uniknięcia przegrzania systemu

lub oświetlenie wbudowane podwójne LED, min. 20000h pracy, z dala od głowicy mikroskopu, nie wymagające stosowania wentylatora wydzielającego ciepło i hałas w obrębie głowy operatora, nie powodujące szybszego zanieczyszczenia optyki mikroskopu

TAK, podać

Oświetlenie z wentylatorem w głowicy -0 pkt

 

Oświetlenie nie wymagające wentylatora w głowicy -10 pkt

 

Pytanie nr 57 (dot. pakietu nr 3 Mikroskop zabiegowy laryngologiczny):

Czy Zamawiający miał na myśli: „źródło światła wbudowane w głowicy mikroskopu – połączenie bez przewodów i światłowodów w ramionach mikroskopu?

Uzasadnienie: Sam obiektyw to zestaw kilku soczewek szklanych, w których nie ma fizycznie miejsca i możliwości umieścić innego urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 57: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ na:

  1.  

Źródło światła wbudowane w głowicy obiektywie mikroskopu – połączenie bez przewodów i światłowodów w ramionach mikroskopu.

-

TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.

 

Pytanie nr 58 (dot. pakietu nr 2):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą doprecyzowania  zapisów wymaganych parametrów technicznych w załączniku 2a do SIWZ w związku  z pojawieniem się modyfikacji SIWZ z dnia 10.07.2019r. (Załącznik nr 2 do SIWZ - zmiany po odpowiedziach do pakietu 1 i 2) :

Dot. II.5 - Wirówka laboratoryjna cytologiczna , z wyposażeniem – 1 kpl. Z dostępnej wiedzy wynika, iż na rynku cytowirówek nie istnieje rozwiązanie wirowania szkiełek mikroskopowych w wirniku kątowym (albo szkiełka ustawione są na stałe w pionie albo wirowane są w wirniku wychyłowym).

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wirówkę z wirnikiem horyzontalnym umożliwiającym przygotowywanie preparatów cytodiagnostycznych na szkiełkach mikroskopowych, która spełnia pozostałe parametry techniczne i ma więcej możliwości techniczno-asortymentowych niż wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 58: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ na:

72.

Wirówka laboratoryjna uniwersalna z wyposażeniem:

  1. Wirnik horyzontalny  umożliwiający przygotowywanie preparatów cytodiagnostycznych na szkiełkach mikroskopowych

Rotor kątowy o możliwości wirowania probówek szkiełek mikroskopowych

Zamawiający wymaga rotora do przygotowania preparatów cytodiagnostycznych na szkiełkach mikroskopowych

TAK, podać

 

 

Pytanie nr 59:

Czy zamawiający dopuszcza przedłożenie opisów oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie parametrów podlegających ocenie (w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi) – w języku angielskim?

Wykonawca motywuję swoją prośbę oferowaniem rozwiązań zindywidualizowanych (kompletowanych indywidualnie, według specyficznych potrzeb Zamawiającego) ale w oparciu o produkty techniczne oferowane przez międzynarodowe korporacje, gdzie standardowo językiem ofert i komunikacji jest język angielski. Wymagane katalogi częstokroć są przygotowane / generowane automatycznie tylko w języku angielskim i ich przygotowanie w języku polskim może nastręczać dużych trudności.

Odpowiedź na pytanie nr 59: Zapisy SIWZ bez zmian. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania). 

Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 12.07.2019r.
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Karpińska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Karpińska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Karpińska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-12 11:30:20
Data udostępnienia informacji: 2019-07-12 11:30:20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-12 11:38:03

Wersja do wydruku...

corner   corner