logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus Odświeżenie powłok malarskich korytarzy piwnicy, parteru, I, II, III, i IV pietra i klatki schodowej nr 1 i nr 2 w budynku nr 36 – Poliklinika na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Wykonanie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent SPiOZ- nabór wewnętrzny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 7/2020 - lekarz: kardiolog, POZ
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2020 - perfuzjoniści
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 5/2020
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i artykułów biurowych – papieru, tonerów do kserokopiarek, galanterii biurowej oraz materiałów eksploatacyjnych według 8 pakietów, znak sprawy 100/PZL/PE/2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ZAKRESIE PAKIETU NR 1, 2, 3, 4

Zamawiający: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, 50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej zwaną PZP, dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu i artykułów biurowych – papieru, tonerów do kserokopiarek, galanterii biurowej oraz materiałów eksploatacyjnych według 8 pakietów, znak sprawy 100/PZL/PE/2018, informuje, że na podstawie art. 91 ust. 1 PZP dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postepowaniu w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4 wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.:

PAKIET nr 1, 2: a) cena - 60%; b) termin dostawy towaru od dnia zgłoszenia – 15%; c) Udostępnienie Handlowej Platformy Internetowej do realizacji zamówień i wykonywania statystyk i raportów – 15%; d) wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia – 10%.

PAKIET nr 3: a) cena - 60%; b) termin dostawy towaru od dnia zgłoszenia – 30%; c) wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia – 10%.

PAKIET nr 4: a) cena - 60%; b) termin dostawy towaru od dnia zgłoszenia – 20%; c) wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia – 15%; d) termin wymiany reklamacyjnej towaru – 5%.

Zamawiający uznał w zakresie pakietów nr 1-4 za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Nr pakietu i cena brutto (PLN)

4

Partner Papes sp. z o.o.,

ul. Wagonowa 28a;

53-609 Wrocław

Pakiet nr 1:  171 439,42 PLN

Pakiet nr 2:  74 490,93 PLN

Pakiet nr 3:  3 988,75 PLN

Pakiet nr 4:  25 643,12 PLN

Jednocześnie Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4 wraz z punktacją przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją, jak poniżej:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Nr Pakietu,

Cena brutto [PLN]

Liczba pkt w kryterium Cena

Liczba pkt w kryterium:

Termin dostawy towaru

 

Liczba pkt w kryterium:

Udostępnienie Handlowej Platformy Internetowej do realizacji zamówień i wykonywania statystyk i raportów

Liczba pkt w kryterium:

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia

Liczba pkt w kryterium:

Termin wymiany reklamacyjnej towaru

Razem liczba punktów

(max 100 pkt)

3

RENWEX Eugeniusz Czech,

ul. Ślężna 167A; 53-110 Wrocław

Pakiet nr 3:

7 103,25 

33,69

30

nie dotyczy

10

nie dotyczy

73,69

4

Partner Papes
sp. z o.o
.,

ul. Wagonowa 28a;

53-609 Wrocław

Pakiet nr 1:  171 439,42

60

15

15

10

nie dotyczy

100

Pakiet nr 2:  74 490,93

60

15

15

10

nie dotyczy

100

Pakiet nr 3:  3 988,75

60

15

nie dotyczy

10

nie dotyczy

85

Pakiet nr 4:  25 643,12

60

20

nie dotyczy

15

0,3

95,33

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1,2,3,4_100/PZL/PE/2018
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Kosior
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kosior
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Kosior
Data wytworzenia informacji: 2019-01-24 14:09:03
Data udostępnienia informacji: 2019-01-24 14:09:03
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-24 14:16:06

Wersja do wydruku...

corner   corner