logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
minus Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF
minus Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.
minus Ogłoszenie wyników w postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3”
minus Usługi pocztowe na 2021
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator
plus Ogłoszenie o konkursie nr 7/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach umowy zlecenie
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 18/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie nr 10/2020-Umowa zlecenie-LOGOPEDA
plus Ogłoszenie o konkursie nr 11/2020-Umowa zlecenie-Neurochirurgia, Neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2020
plus Ogloszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umyw zlecenie 13/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektroradiolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 35/2020 - lekarze
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branzy sanitarnej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży elekrycznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 36/2020 - lekarz ch.wew.
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 38/2020 - lekarz neurolog
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


 

 

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

 

Wrocław, 10 września 2018 r.

 

 

    

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

               

ZARZĄDZENIE nr 99

Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką                                                         Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu                                                                  z dnia 06.09.2018 r.

 

w sprawie: określenia zasad wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

 

            Na podstawie art. nr 54 ust. 1, w związku z art. nr 55 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r.     o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650) oraz na podstawie § 7 i § 11 Statutu                  4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu            4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu (Dz. U. MON poz. 117),                 w związku ze zgodą Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON nr 2282/DWSZdr.                    z dn. 18 kwietnia 2018 r. oraz Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON nr 1555/DI  z dn. 09 kwietnia 2018 r., ustala się co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam do użytku służbowego „Zasady wynajmu części powierzchni  budynku nr 1(budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu  z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

 1. Zobowiązuję Szefa Wydziału Administracji Ogólnej 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu  do umieszczenia „Zasad wynajmu części powierzchni budynku nr 1(budynku głównego) na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.” w szpitalnej sieci komputerowej INTRANET.
 2. Zobowiązuję Sekcję Gospodarki Nieruchomościami 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu  do umieszczenia „Zasad wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.”, formularza oferty, wzoru umowy najmu  ww. powierzchni oraz protokołu przekazania ww. powierzchni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej szpitala: www.4wsk.pl.

 

§ 3

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ……………………………. r.

2.    Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 6 Komendanta                       4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  SPZOZ we Wrocławiu z dn. 08.01.2016 r. w sprawie: określenia zasad wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

 

                                              

 

 

 

Załącznik 4 szt. na 14 str.

Załącznik nr 1: „Zasady wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie            4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”,

Załącznik nr 2: Wzór oferty do wypełnienia przez Oferenta,

Załącznik nr 3: Wzór umowy najmu do akceptacji przez Oferenta,

Załącznik nr 4: Wzór protokołu przekazania wynajmowanej powierzchni na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

 

 

 

 

                                                                                             KOMENDANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Pyrsz, tel. 261-660-547

2018-09-10

T nr 1/2

D:EPyrszPulpit.2018, ZARZĄDZ. UMOWA SALA KONFER. HOL, PSYCHIATRIA.doc

 

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA nr 99

Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką                                                         Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu                                                                  z dnia 06.09.2018 r.

 

 

„ZASADY WYNAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI BUDYNKU NR 1 (BUDYNKU GŁÓWNEGO) NA TERENIE        4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ  SPZOZ WE WROCŁAWIU”

Znak sprawy: 5/SGN/2018

 

§ 1

 1. Przeznacza się na wynajem, na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych  przez podmioty zewnętrzne, nw. powierzchnie w budynku nr 1 na  terenie         4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu:

1) hol o powierzchni użytkowej maksymalnie 5,52 m2 na parterze,

2) sala konferencyjna nr 1 o powierzchni użytkowej 62,50 m2 na I piętrze, 60 miejsc siedzących,

3) sala konferencyjna nr 2 (bankietowa) o powierzchni i użytkowej 30,57 m2, na I piętrze, 12 miejsc siedzących

w soboty, niedziele, w dni robocze w godzinach popołudniowych (po godz. 15 00), a także w każdym innym terminie w przypadku niewykorzystywania ww. pomieszczeń przez Szpital.

 1. Wynajem powierzchni, o których mowa w ust. 1 wymaga złożenia oferty (rezerwacji) z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem wynajmu.

§ 2

Wynajem odbywać się będzie w trybie bez przetargowym, na podstawie złożonych ofert przez podmioty zewnętrzne.

 

§ 3

 1. Wynajem powierzchni, o których mowa w § 1 ust. 1 dopuszczalny będzie wyłącznie w przypadku gdy działalność prowadzona w przedmiocie najmu nie będzie uciążliwa dla pacjentów lub przebiegu leczenia oraz nie zakłóci prawidłowego funkcjonowania Szpitala.
 2. W szczególności niedopuszczalne jest prowadzenie w przedmiocie najmu działalności handlowej produktami i wyrobami spożywczymi, żywymi zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego, środkami chemicznymi, które mogą spowodować zagrożenie skażenia terenu itp.
 3. Każdorazowo decyzję o dopuszczalności prowadzenia określonej działalności  w przedmiocie najmu podejmował będzie Komendant Szpitala samodzielnie lub osoba przez niego upoważniona.
 4. Brak zgody na prowadzenie działalności w przedmiocie najmu nie podlega zaskarżeniu i skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.

 

§ 4

 1. Ustala się następujące minimalne stawki czynszu za wynajem:
 1. Hol: 200,00 zł netto za powierzchnie nie większą niż 5,52 m2 za 1 dzień wynajmu,
 2. Sala konferencyjna nr 1:
 1. 80,00 zł netto za 1 godz. i powyżej wynajęcia za 1 dzień wynajmu,
 2. okres wynajmu 4 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu 75,00 zł netto/                           1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 3. okres wynajmu 8 godz. i powyżej - stawka jednostkowa najmu 62,50 zł netto/                             1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 1. Sala konferencyjna nr 2:
 1. 60,00 zł netto za 1 godz. i powyżej wynajęcia za 1 dzień wynajmu,
 2. okres wynajmu 4 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu 50,00 zł netto/                           1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 3. okres wynajmu 8 godz. i powyżej - stawka jednostkowa najmu 43,75 zł netto/                            1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 1. W przypadku rezerwacji holu, sali konferencyjnej nr 1 lub nr 2, na dłużej niż 1 dzień, łączna kwota za wynajem jest sumą kwot czynszu  za poszczególne dni wyliczonych jako iloczyn zaproponowanej przez Oferenta stawki czynszu za 1 godz. w danym dniu i ilości zarezerwowanych godzin w danym dniu.
 2. W przypadku wynajęcia holu/sali konferencyjnej nr 1 lub nr 2 na okres inny niż wskazany           w ust. 1, stawka czynszu ustalana będzie w wysokości proporcjonalnej do okresu najmu, przyjmując minimalne kwoty wyjściowe określone w ust. 1.

 

§ 5

1. W przypadku złożenia kilku ofert na wynajęcie powierzchni tej samej holu/sali konferencyjnej nr 1 lub nr 2   w tym samym terminie, pierwszeństwo ma oferta, w której łączna zaoferowana kwota za wynajem (iloczyn oferowanej stawki czynszu za dany dzień  i ilości zarezerwowanych dni) jest najwyższa.

2. W przypadku gdy co najmniej 2 oferty na wynajęcie tej samej holu/sali konferencyjnej nr 1 lub nr 2 w tym samym terminie będą opiewać na takie same kwoty czynszu o wyborze oferty decydować będzie kolejność   jej zgłoszenia.

 

§ 6

 1. W przypadku zawarcia umowy najmu powierzchni holu/sali konferencyjnej nr 1 lub nr 2 Najemca uzyska prawo do bezpłatnego korzystania z: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wyposażenia najmowanej sali (projektora, ekranu do prezentacji komputerowej, systemu nagłaśniania audio, stołów, krzeseł).
 2. Najemca może korzystać wyłącznie z własnych komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych (laptop, notebook itp.).
 3. Najemcy przysługuje możliwość wizji lokalnej pomieszczeń po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z następującymi osobami: Wiesław Przybylak tel. 693 309 947,                261 660 414 i  Katarzyna Łabędzka - Przechoćko tel. 261 660 547, email: logistyka@4wsk.pl, budynek nr 44 – Logistyka, pokój nr 4.

 

§ 7

 1. Dokonanie w przedmiocie najmu jakichkolwiek adaptacji, aranżacji lub umieszczania tablic informacyjnych, oznaczeń firmowych itp. wymaga zgody Komendanta lub osoby przez niego upoważnionej i pod warunkiem, iż nie będą one ingerowały w sposób trwały w przedmiot najmu oraz zostaną usunięte z chwilą zwrotu przedmiotu najmu.
 2. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić najmowaną powierzchnię wraz z jego wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji. Wszelkie stwierdzone szkody w przedmiocie najmu z winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest usunąć na własny koszt i ryzyko.

 

§ 8

 1. Oferty najmu (rezerwacje) zgłasza się pisemnie.
 2. Oferta powinna zawierać:

1) aktualne dokumenty identyfikujące oferenta,

2)  informacje o przedmiocie najmu,

3)  inne dokumenty i informacje określone w § 3.

 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW W OFERCIE:

L.p.

Wykaz obowiązujących dokumentów w ofercie

dostarczył/nie dostarczył

1.

PODANIE – PROŚBA O WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ, SKIEROWANE DO KOMENDANTA SZPITALA

 

 

Podanie skierowane do Komendanta szpitala na adres:

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu,                          ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, Kancelaria Główna

z prośbą o wynajęcie przedmiotu najmu:

       Hol: min. 200,00 zł netto za powierzchnie nie większą niż 5,52 m2 za

       1 dzień wynajmu                          

Sala konferencyjna nr 1 (60 miejsc siedzących):

 1. min. 80,00 zł netto za 1 godz. i powyżej wynajęcia za 1 dzień wynajmu,
 2. okres wynajmu 4 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu min. 75,00 zł netto/ 1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 3. okres wynajmu 8 godz. i powyżej - stawka jednostkowa najmu min. 62,50 zł netto/ 1 godz. za 1 dzień wynajmu,

Sala konferencyjna nr 2 (12 miejsc siedzących):

 1. min. 60,00 zł netto za 1 godz. i powyżej wynajęcia za 1 dzień wynajmu,
 2. min. okres wynajmu 4 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu 50,00 zł netto/ 1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 3. okres wynajmu 8 godz. i powyżej - stawka jednostkowa najmu min. 43,75 zł netto/ 1 godz. za 1 dzień wynajmu,

- w dzień roboczy w godzinach popołudniowych (po godz. 15 00),

- w sobotę,

- w niedzielę,

- w każdym innym terminie w przypadku niewykorzystywania                              ww. pomieszczeń przez szpital

 

z podaniem ilości osób biorących udział w zajęciach.

 

2.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH/ SPOTKAŃ KONFERENCYJNYCH (data/y zajęć, godziny zajęć w każdym dniu:                                                     od godz. …………… do godz. …………….)

 

3.

WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 

 

 

Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP Oferenta

 

 

 

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Oferenta

 

 

 

Aktualny (wygenerowany po 19.05.2018 r.) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  lub kserokopia aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru Handlowego dokumentujący działalność Oferenta

 

 

Zaakceptowane: podpisane i dołączone do oferty „Zasady wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.” przez Oferenta/tów-osobę/y uprawnioną/e do zawarcia umowy najmu lub pełnomocnika Oferenta

 

 

Zaakceptowany: wypełniony (bez łącznej kwoty czynszu), podpisany                     i dołączony do oferty wzór umowy najmu przez Oferenta/tów - osobę/y uprawnioną/e do zawarcia umowy najmu wzór umowy najmu lub pełnomocnika Oferenta

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem ich kopii, opatrzonych datą, czytelnym podpisem osoby upoważnionej do zawarcia umowy najmu, firmową pieczątką wraz z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
 2. Należy wskazać  osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (wraz z określeniem podstawy prawnej ich umocowania)
 1. w przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta w oryginale,
 2. upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru),
 3. osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Oferent naniósł zmiany, wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, poprawki cyfr     i liczb należy pisać słownie.

 

§ 9

Formularz oferty, wzór umowy najmu i protokół przekazania wynajmowanej powierzchni/pomieszczenia stanowią załączniki do „Zasad wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie        4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu  z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.”, z którymi można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej szpitala:  www.4wsk.pl.

 

 

 

                                                                                                 Akceptuję:

 

 

 

 

 

…………………………….                              ………………………………………………

    (miejscowość, data)                                                              (podpis i pieczęć osób upoważnionych do zawarcia umowy                                      

                                                                                             najmu w dokumencie uprawniającym do występowania

                                                                                              w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA nr 99

Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką                                                         Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu                                                                  z dnia 06.09.2018 r.

 

 

 

 

 

...............................................                                                ..........................,dnia ..................

   (pieczęć adresowa Oferenta)                                                                                 (Miejscowość)

 

 

 

 

WYNAJMUJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

 

 

 

OFERTA na:

 „ Najem  części powierzchni budynku nr 1 (budynek główny) na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie                        4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu, znak sprawy 5/SGN/2018”

 

 Po zapoznaniu się z:

    1. Opisem przedmiotu najmu;
    2. Projektem umowy;
    3. Innymi dokumentami, dotyczącymi ww. najmu

 

niżej podpisani, reprezentujący:

 

Pełna nazwa Oferenta ........……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….......                        PESEL/ KRS Oferenta …………………………………………………………………………...

Adres…………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………….......

NIP………………………………………….  REGON………………………………………......

Tel. ………………………………….   Fax., Email ………………………………………........

Bank, nr konta …………….…………………………………………………………................

………………………………………………………………………………………………….......

składam/y niniejszą ofertę:

1.   oświadczam/y, że przedmiot najmu:

1) hol o powierzchni użytkowej maksymalnie 5,52 m2 na parterze*,

2) sala konferencyjna nr 1 o powierzchni użytkowej 62,50 m2 na I piętrze (60 miejsc siedzących)*,

3) sala konferencyjna nr 2 (bankietowa) o powierzchni i użytkowej 30,57 m2 na I piętrze (12 miejsc siedzących)*

       wykorzystam przeznaczając na potrzeby:

 1. kiermaszu (szczegółowo opisać)* ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

w dniu………………… od godz.………… do dnia ……………….. do godz. ……...*

w dniu………………… od godz.………… do dnia ……………….. do godz. ……...*

w dniu………………… od godz.………… do dnia ……………….. do godz. ……...*

 

 1. szkolenia (szczegółowo opisać)* ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

w dniu………………… od godz.……… do dnia ………………... do godz. ……...*

w dniu………………… od godz.……… do dnia ………………... do godz. ……...*

w dniu………………… od godz.……… do dnia ………………... do godz. ……...*

 

 

 1. uroczystego spotkania (szczegółowo opisać)* ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………………........

            w dniu……………… od godz.…...…… do dnia ……………….. do godz. …………*

            w dniu……………… od godz.…...…… do dnia ……………….. do godz. …………*

            w dniu……………… od godz.…...…… do dnia ……………….. do godz. …………*

 

W przypadku chęci zarezerwowania przez Oferenta większej ilości dni niż 3 dni zajęć szkoleniowych/konferencyjnych Oferent jest zobowiązany załączyć do oferty harmonogram tych zajęć.

 

 

 1. deklaruję/jemy do zapłaty za wynajem ww. powierzchni*  następującą stawkę czynszu*:

 

1) hol o powierzchni użytkowej maksymalnie 5,52 m2 na parterze*: …………………          ….. zł netto (słownie; …………………………………………………………………....) za 1 godz. wynajęcia za 1 dzień wynajmu,

2) sala konferencyjna nr 1 o powierzchni użytkowej 62,50 m2 na I piętrze (60 miejsc siedzących):*

 1. okres wynajmu 1 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu                    ……………. zł netto (słownie: ……………………………………………………) za 1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 2. okres wynajmu 4 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu                                     ……………zł netto (słownie: ……………………………………………………) za 1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 3. okres wynajmu 8 godz. i powyżej - stawka jednostkowa najmu                                     ……………zł netto (słownie: …………………………………………………..)  za 1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 1. sala konferencyjna nr 2 (bankietowa) o powierzchni i użytkowej 30,57 m2 na I piętrze (12 miejsc siedzących):*
 1. ……………. zł netto (słownie: ……………………………………………………) za 1 godz. wynajęcia za 1 dzień wynajmu,
 2. okres wynajmu 4 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu                                     ……………zł netto (słownie: ……………………………………………………) za 1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 3. okres wynajmu 8 godz. i powyżej - stawka jednostkowa najmu                                     ……………zł netto (słownie: …………………………………………………..)  za 1 godz. za 1 dzień wynajmu,

 

3.  W przypadku rezerwacji wybranej powierzchni na dłużej niż 1 (jeden) dzień, deklaruję/jemy  do zapłaty łączną kwotę za wynajem będącą  sumą kwot czynszu za poszczególne dni wynajmu jako iloczyn zaproponowanej przeze mnie stawki czynszu za 1 godz. w danym dniu i ilości adekwatnie zarezerwowanych godzin w danym dniu.

4.   Cena najmu podana powyżej obowiązuje przez okres trwania umowy.

5.  Do łącznej kwoty netto czynszu doliczony zostanie podatek VAT  w stawce obowiązującej  w dacie zawarcia umowy.

6.  Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadam/y numer identyfikacyjny NIP ..........................…………………………………………………..  i upoważniam/y Wynajmującego do wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu.

7. Uzyskałem/liśmy konieczne informacje dla przygotowania i złożenia oferty, jak też dokonałem/liśmy  oględzin stanu obecnego przedmiotu najmu.

8.  Dokumentację i wszystkie inne otrzymane od Wynajmującego dokumenty oraz  informacje przyjmuję/jemy bez zastrzeżeń.

9. Oświadczam/y, że akceptuję/jemy „Zasady wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  SPZOZ we Wrocławiu z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.”,”

10.  Ponadto oświadczam/y, że akceptuję/jemy wzór  umowy (Załącznik Nr 3 do zarządzenia Komendanta) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

11.  Ofertę niniejszą (z harmonogramem*) składam/y na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

12.  Oświadczam/y, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

13. Oświadczam/y, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny  i prawny, oraz są aktualne na okres złożenia oferty.

14. Upoważniam/y niniejszym Wynajmującego, bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia formalnych aspektów naszej oferty.

15. Do tych celów upoważniam/y każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwo wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Wynajmującego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia dokumentów i oświadczeń zawartych w naszej ofercie.

 

 

            ………dnia……………                            ……...............................................................................

                                                                             (podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie

                                                                                                       prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA DALEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do ZARZĄDZENIA nr 99

Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką                                                         Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu                                                                  z dnia 06.09.2018 r.

 

WZÓR UMOWY NAJMU DO AKCEPTACJI PRZEZ OFERENTA

(ostateczna wersja umowy może nieznacznie odbiegać od wzoru na co Najemca wyraża zgodę)

 

 

Umowa najmu nr …………………..

 

W dniu …………………………. r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, REGON: 930090240, NIP: 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy,                       Nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez płk lek. med. Wojciecha Tańskiego – Komendanta,

zwanym w dalszej części umowy „WYNAJMUJĄCYM”

a

 ...................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………...                                                    PESEL: ………………………………………………………………………………………….

prowadzącym/ą działalność gospodarczą w firmie ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

z siedzibą przy ul. ………………………………………………………………………………. .......................................................................................................................................................

REGON: …………………………………….., NIP: ..………………….……...........................

CEIDG RP wygenerowane elektronicznie w dn. …………………………………………... r. *

Zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla miasta ……………………………………………,

………... Wydział Gospodarczy, KRS nr: …………………………………………………….*

zwanym/ną w dalszej części umowy „NAJEMCĄ”

zawarta została umowa o następującej treści:

 

 

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem nw. powierzchni*/pomieszczeń* znajdujących się w budynku nr 1 na terenie 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5:

1)  hol o powierzchni użytkowej maksymalnie 5,52 m2  na parterze*,

2)  sala konferencyjnej nr 1 o powierzchni użytkowej 62,50 m2 na I piętrze*,

3)  sala konferencyjnej nr 2 o powierzchni użytkowej 30,57 m2 na I piętrze*

zwanych dalej w treści umowy „przedmiotem najmu.”

2. Wyżej wymieniony przedmiot najmu zostaje wynajęty w celu przeprowadzenia:

- kiermaszu (opisać szczegółowo)* …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

- szkolenia (opisać szczegółowo)* ……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

- uroczystego spotkania (opisać szczegółowo)* ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 1. w dniu ………………. od godz. ………… do dnia ………………..do godz. ……………
 2. w dniu ………………. od godz. ………… do dnia ………………..do godz. ……………
 3. w dniu ………………. od godz. ………… do dnia ………………..do godz. ……………
 4. zgodnie z załączonym do oferty, przez Najemcę, harmonogramem zajęć.*

 

§ 2

 1. W ramach zawartej umowy i opłaconego czynszu określonego w  § 8 umowy Najemca ma w czasie trwania najmu prawo do bezpłatnego korzystania z: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wyposażenia najmowanego pomieszczenia (projektora, ekranu do prezentacji komputerowej, systemu nagłaśniania audio, stołów, krzeseł). 
 2. Najemca może korzystać wyłącznie z własnych komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych(laptop, notebook itp.).

 

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………. od godz. ………………… do dnia ……………………. do  godz. ………….. w celu przeprowadzenia przedsięwzięcia,   o którym mowa w             § 1 umowy.

 

§ 4

 1. Najemca oświadcza, że przedmiot najmu został przez niego sprawdzony, jest w dobrym stanie technicznym, nie zawiera wad uniemożliwiających przeprowadzenie przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 umowy i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 2. Udostępnienie przedmiotu najmu nastąpi w terminach określonych w § 1 ust. 2 pkt. ……. na podstawie „Protokołu przekazania powierzchni*/pomieszczeń*  w budynku nr 1 na terenie           4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”
 3.  Zwrot przedmiotu najmu nastąpi w tym samym trybie.

 

§ 5

 1. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem,          z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz do korzystania z przedmiotu najmu w sposób nie powodujący uciążliwości dla pacjentów lub przebiegu leczenia.
 2. Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania przedmiotu najmu wyłącznie w celu określonym  w § 1 umowy oraz zobowiązuje się do nie zakłócania korzystania z pozostałych pomieszczeń Szpitala  oraz prawidłowego funkcjonowania Szpitala.

§ 6

 1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy przedmiot najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania umowy.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad przedmiotu najmu, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu najmu  i ich powstanie nie było spowodowane działaniem lub zaniechaniem Najemcy. 

 

§ 7

 1. 1. Wynajmujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada numer identyfikacyjny NIP 899-22-28-956
 2. Najemca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer identyfikacyjny NIP ................................................ i upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu.
 3. Wynajmujący prześle Najemcy fakturę przesyłką poleconą na adres jego miejsca siedziby  podany w umowie.

 

§ 8

 1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz w kwocie …………. zł netto (słownie:  ………………………….. złotych ……/100 ) za godzinę korzystania z przedmiotu najmu*/za cały okres korzystania z przedmiotu najmu*.
 2. Do kwoty czynszu określonej w ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT  w stawce obowiązującej w dacie zawarcia umowy.
 3. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz w kwocie …………. zł brutto (słownie: ………………………….. złotych ……/100) za godzinę korzystania z przedmiotu najmu*/za cały okres korzystania z przedmiotu najmu*.
 4. Czynsz płatny będzie w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Wynajmującego faktury VAT  na wskazany w niej rachunek bankowy.
 5. Za datę zapłaty faktury, o której mowa w ust. 3, strony ustalają dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego. W przypadku nieterminowej zapłaty Wynajmujący naliczał będzie odsetki ustawowe za zwłokę.

 

§ 9

 1. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem lub bezpłatne użyczenie osobom trzecim.
 2. Dokonanie w przedmiocie najmu jakichkolwiek adaptacji, aranżacji lub umieszczenia tablic informacyjnych, oznaczeń firmowych itp. wymaga zgody Wynajmującego pod warunkiem, iż nie będą one ingerowały w sposób trwały w przedmiot najmu oraz zostaną usunięte z chwila zwrotu przedmiotu najmu.
 3. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu wraz z jego wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
 4. Wszelkie stwierdzone szkody w przedmiocie najmu powstałe z winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest usunąć na własny koszt i ryzyko.

 

 

§ 10

Najemca  realizując cel  niniejszej umowy przyjmuje do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych  Najemcy jest Wynajmujący czyli  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu reprezentowany przez  Komendanta,  z siedzibą przy  ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław,
 2. dane osobowe Najemcy przetwarzane są w celu realizacji przedmiotowej umowy,
 3. Administrator danych  osobowych gwarantuje właściwą ochronę  danych osobowych Najemcy;
 4. Najemcy, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 5. podanie przez Najemcę swoich danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika                       z zapisów Zarządzenia  nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. sprawie nadania statutu 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (Dz. Urz. MON poz. 117).

 

§ 11

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

§ 12

Niniejszą umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze Stron.

 

 

 

 

                  NAJEMCA:                                                      WYNAJMUJĄCY:

 

 

 

 

 

…….………………………………..                           ….………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do ZARZĄDZENIA nr 99

Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką                                                         Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu                                                                  z dnia 06.09.2018 r.

 

 

 

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI/WYNAJMOWANEGO POMIESZCZENIA*

 

 

                                                                                            Wrocław, dnia …………………... r.

 

…………….……………………

               (Wynajmujący)

 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI*/WYNAJMOWANEGO POMIESZCZENIA*:

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Najemcy:………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

w celu przeprowadzenia zajęć szkoleniowych/ konferencji*: …………………………………. …………………………………………………………………………………………………...

Podstawa przekazania: umowa najmu nr ……………………………………………………...   ………………………………………………………… z dnia ………………….................... r.

 

Data zajęć

Podpis osoby przyjmującej salę na zajęcia zgodnie z wykazem wyposażenia sali

Podpis osoby przyjmującej salę po zajęciach zgodnie z wykazem wyposażenia sali

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

Zajęcia rozpoczęły się                          o godz. ……………...

          Podpis, pieczątka:     

Zajęcia zakończyły się                              o godz.…………….

            Podpis, pieczątka:      

                                                                                           

 

 niepotrzebne skreślić*

Ilość odwiedzin: 2290
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE nr 99 Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji: 2018-09-10 09:56:55
Data udostępnienia informacji: 2018-09-10 09:56:55
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 10:28:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner