logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
minus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
minus Usługi pocztowe na 2022
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2021 - elektroradiolog, tech. rtg.,rat.med.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 21/2021, ratownik, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-41_2021 SOR, OIT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2021 - lekarz radiolog
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2021 -neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2021- lekarze w zakresie chir. ogólnej,naczyniowej i endowaskularnej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2021- lekarze radiolodzy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technolog Robót Wykończeniowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora- Dział Aparatury Medycznej- Sekcja Zakupu i Ewidencji
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


4  WOJSKOWY  SZPITAL  KLINICZNY  Z  POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

50 – 981  Wrocław , ul. R. Weigla  5  , telefon (  261-660 – 547 , fax 261- 660 – 778

ZATWIERDZAM

 

....................................

                                                                                                                                                        Wrocław  06.11.2017r.

                                                  

                                                        Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

ZAMAWIAJĄCY :

 

OFERENT:

 

  l.p.

opis

Wartość netto / brutto

   1.1

Prosimy o ofertę cenową  na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowanie decyzji o zwalczaniu.

-Dezynsekcja pełna :  12.065,00m2: cena jednostkowa za m2  :  .............../................ 

-Dezynsekcja częściowa:1.131,00.m2: cena jednostkowa za m2  :  .............../................                                                                     

-Deratyzacja : 13.864,00,00m2:          cena jednostkowa za m2      ................./..............          

-Prace interwencyjne (usuwanie gniazd szerszeni, os, mrówki, myszy, szczury itp.) cena za usunięcie jednokrotnej usługi              ................../....................

-Prowadzenie systemu zabezpieczeń przed szkodnikami

(gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu

                                                         cena za 1m-c                   ................../..................

-ofertę cenowa proszę przedstawić do  16.11.2017r., faxem lub drogą elektroniczną.

-przesłana oferta cenowa nie stanowi związania się stron do wykonania zlecania, ma jedynie charakter rozeznania rynku.

Kryteria oceny oraz wymagania niezbędne dla spełnienia oferty:

     - wymagane doświadczenie w placówce medycznej co najmniej 5 lat,

     -   przedstawienie referencji co najmniej z jednego szpitala o należytym wykonaniu usługi,

     -  przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji, i Deratyzacji,

    - czas dojazdu do miejsca wykonania usługi od chwili zgłoszenia nie dłuższy niż 1 godzina

    -  zastosowane środki do dezynsekcji: K –Othrine 2,5 Flow, Basf – Goliath Gel, Alfasep Super Kil 1 L twin, lub równoważne ,

      - zastosowane środki do deratyzacji: Basf – Sorexa Kostki , lub równoważne.

 

Razem zł. netto / brutto :

 

Wiesław Przybylak , Katarzyna Łabędzka - Przechoćko (osoba upoważniona do prowadzenia rozmów w/w zakresie)  tel. 261 660 414,  261 660 547 lub logistyka@4wsk.pl      

 

 

 

   ------------------------------------------------------                                                                                               podpis  osoby  upoważnionej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę wykonania aktualizacji instrukcji lądowiska przy 4 WSK z P SP ZOZ  , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z 29.08.1997 r. (Dz. U. 2015.2135 z dnia 16.12.2015 r. z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 z dnia 16.12.2015 r. ), informuję że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu z siedzibą przy ul. R. Weigla 5 50-981 Wrocław;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę aktualizacji instrukcji lądowiska przy 4 WSK z P SP ZOZ  i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę aktualizacji instrukcji lądowiska przy

4 WSK z P SP ZOZ  .   

 W.P. 261 660 414

 

                                                                                                                                                              Egz. nr …..

                                                                                                                                                               Wzór umowy

 

                                                                            UMOWA nr            /           /Log/2017

Zawarta w dniu   ………………….    r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956 

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Wojciech Tański

a

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Zwanym w treści umowy Wykonawcą

                                                                                  § 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług, dezynsekcji, deratyzacji pomieszczeń, prac interwencyjnych ( usuwania gniazd szerszeni, OS itp. ) oraz zabezpieczenia przed szkodnikami ( gryzoniami ) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowania decyzji o ich zwalczaniu w 4 Wojskowym Szpitali Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ.

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, dezynsekcji, deratyzacji pomieszczeń , prac interwencyjnych, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami ( gryzoniami ) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowaniu decyzji o ich zwalczaniu, zwanych dalej przedmiotem umowy lub usługą, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część , w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. , na ogólną wartość netto ....................... zł ( słownie złotych:  ..........) i wartość brutto ..........................zł ( w tym podatek Vat naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami), ( słownie złotych: .....................................................................................................................

3. Ilekroć w umowie jest mowa o usłudze, strony rozumieją przez to wykonanie, dezynsekcji, deratyzacji pomieszczeń, prac interwencyjnych oraz zabezpieczenia przed szkodnikami ( gryzoniami ) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowania decyzji o ich zwalczaniu w 4 Wojskowym Szpitali Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, obliczone jako iloczyn ceny ryczałtowej jednostkowej wykonanej usługi za 1m2 przeliczeniowy powierzchni i sumarycznej ilości m2 określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

  • Dezynsekcja pełna :  12.065,00m2: cena jednostkowa za m2  :  .............../................ 
  • Dezynsekcja częściowa:1.131,00.m2: cena jednostkowa za m2  :  .............../................                                                                     
  • Deratyzacja : 13.864,00,00m2:          cena jednostkowa za m2      ................./..............          
  • Prace interwencyjne (usuwanie gniazd szerszeni, os, mrówki, myszy, szczury itp.) cena za usunięcie jednokrotnej usługi              ................../....................
  • Prowadzenie systemu zabezpieczeń przed szkodnikami

(gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu

                                                         cena za 1m-c                   ................../..................

Zabezpieczenie przed szkodnikami  ( gryzoniami ) w postaci identyfikacji , prowadzenia monitoringu , podejmowaniu decyzji o ich zwalczaniu.                           ...................................

5. Zapłata za wykonane usługi będzie wykonywana w oparciu o faktycznie wykonane prace w okresie rozliczeniowym w oparciu o ceny jednostkowe.

                                                                                            § 2

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI  WCHODZĄCE W SKŁAD WYKONANIA USŁUGI DEZYNSEKCJI.

1. Usługa dezynsekcji całości  szpitala wykonywana będzie cyklicznie, co drugi miesiąc przez okres trwania umowy w godzinach od 15.30 – 21.30 w ostatni piątek danego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia 2018r., która ma obejmować:

1) wykonanie usługi / zabiegu/ dezynsekcji

2) kontrolę stanu obiektu pod kątem obecności szkodników ( poprzez wywiad , inspekcję wizualną).

2. Usługa dezynsekcji częściowa szpitala wykonywana będzie cyklicznie co drugi miesiąc przez okres trwania umowy w godzinach od 17.00 – 21.30 w ostatni piątek danego miesiąca, począwszy od miesiąca lutego 2018r., która ma obejmować:

1) wykonanie usługi / zabiegu/ dezynsekcji

2) kontrolę stanu obiektu głównej kuchni szpitalnej, piwnice pod kuchnią, oraz oddziały nad kuchnią pod kątem obecności szkodników ( poprzez wywiad , inspekcję wizualną).

3. Zamawiający dopuszcza, aby wykonywanie usługi dezynsekcji realizowane było następującymi metodami ( sposobami ):

1) poprzez proszki do rozcieńczania i sporządzenia roztworów wodnych w proporcjach zalecanych przez producenta preparatu do wykonania oprysku na szkodniki występujące w obiektach Zamawiającego.

2) poprzez kostki plastikowe / bezzapachowe i nietoksyczne dla ludzi trutki pokarmowe/.

3) poprzez granulaty.

4) poprzez żel w strzykawkach z mikrokapsułkami.

4. Powyższe środki chemiczne muszą skutecznie zwalczać karaczany, karaluchy, prusaki, przybyszki amerykańskie, mrówki faraona, mrówki ziemne i ogrodowe, oraz inne stawonogi, posiadać dopuszczenia do stosowania ich w obiektach służby zdrowia, całkowicie nieszkodliwe dla ludzi, oraz mogą być używane w pomieszczeniach, które nie można zamknąć na czas dezynsekcji.

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI  WCHODZĄCE W SKŁAD WYKONANIA USŁUGI DERATYZACJI.

5. Usługa deratyzacji całości szpitala wykonywana będzie dwa razy w roku, tj. marzec – kwiecień, październik- listopad w godzinach od 12.00- 15.00, w dni wskazane przez Zamawiającego, która ma obejmować:

1) wykonanie usługi / zabiegu / deratyzacji ,

2) kontrolę stanu obiektów szpitala pod kątem obecności gryzoni ( poprzez wywiad, inspekcję wizualną ),

2. Wykonanie usługi deratyzacji realizowane będzie następującymi metodami ( sposobami ):

1) poprzez trutki zawierające substancje mumifikujące zapobiegające rozkładowi padłych gryzoni,

2) poprzez ziarno prasowane,

3) poprzez granulaty,

4) Poprzez plastyczne masy.

6. Trutki należy wykładać na kawałkach tektury bądż blachy / zgodnie z zaleceniami producenta trutki/ w

     miejscach spokojnych, oddalonych około 2 metrów od żerowisk gryzoni,

7.  Trutkę uzupełnić , co 3-5 dni.

8. Trutkę nie wykładać na przestrzeniach otwartych i w ciągach komunikacyjnych ,

9. Zachować środki ostrożności zgodnie z zaleceniami producenta,

10. W czasie akcji deratyzacyjnej w pobliżu miejsc wyłożenia trutki wykonawca umieści ostrzeżenia 

   „UWAGA TRUTKA „ oraz poda termin akcji deratyzacyjnej.

11. Powyższe środki chemiczne musza skutecznie zwalczać wszelkiego rodzaju gryzonie / mysz polna i domowa, szczury, nornice, i inne, posiadać dopuszczenia do stosowania ich w obiektach służby zdrowia.

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI  WCHODZĄCE W SKŁAD WYKONANIA USŁUGI INTERWENCYJNEJ USUWANIA GNIAZD OS, SZERSZENI ITP.

12. Zamawiający dopuszcza , aby wykonywanie usługi usuwania gniazd os, szerszeni itp. realizowane było poprzez: opryski, gazowanie, w proporcjach zalecanych przez producenta preparatu do wykonywania przedsięwzięcia w celu unieszkodliwienia zagrażających owadów dla pacjentów oraz pozostałych osób przebywających w obiektach Zamawiającego.

13. Powyższe środki chemiczne musza skutecznie zwalczać lub usypiać owady będące pod ochroną, posiadać dopuszczenia do stosowania ich w obiektach służby zdrowia, nieszkodliwe dla ludzi.

14. Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o ochronie środowiska w związku z unieszkodliwieniem owadów będących pod ochroną.

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI  WCHODZĄCE W SKŁAD ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODNIKAMI ( GRYZONIAMI ) W POSTACI IDENTYFIKACJI , PROWADZENIA MONITORINGU ORAZ PODEJMOWANIU DECYZJI O ICH ZWALCZANIU.

15. Wykonawca dokona inspekcji wstępnej na podstawie której wykona sprawozdanie zawierające informacje

      dotyczące występowania szkodników, higieny, stanu zabezpieczenia budynków i magazynów.

16. Wykonawca dokona gruntownego zabezpieczenia, sporządzi dokumentacje stanu zagrożenia w obiekcie, oraz zainstaluje system monitorujący, którego zadaniem będzie kontrolowanie i wychwycenie punktów skażonych.

17. Wykonawca będzie dokonywał stałych serwisów prowadzonych w regularnych odstępach czasowych co miesięcznych.

18. Wykonanie i prowadzenie przez Wykonawcę Karty Obiektu ( systemu tępienia szkodników ) , raport o wykrytych szkodnikach.

19. Opracować plan sytuacyjny zabezpieczenia obiektu.

                                                                                                   § 3

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI WYKONANIA ZADANIA

1. Niedopuszczalne jest stosowanie środków chemicznych podczas wykonywania przedmiotu umowy w proporcjach innych niż wskazane przez producenta danego produktu. Stwierdzenie faktu stosowania innych proporcji środków chemicznych niż przewidziane przez producenta będzie traktowane jako nierzetelne wykonywanie postanowień  umowy i stanowić będzie podstawy do rozwiązania umowy.

2. Po wykonaniu zadania określonego w przedmiocie zamówienia ( dezynsekcja , deratyzacja ) Wykonawca usunie  ( posprząta ) martwe owady i gryzonie. Wszelkie pozostałości po środkach chemicznych i opakowaniach użytych do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie na własny koszt wg. obowiązujących przepisów o ochronie środowiska.

3. Zabrania się Wykonawcy wyrzucać ( wylewać ) wszelkiego rodzaju odpady ( roztwory ) powstające w wyniku wykonywania świadczeń dezynsekcji, deratyzacji do jakichkolwiek koszy czy kontenerów na śmieci oraz wylewać roztwory do kanalizacji ściekowej bądź burzowej , na trawniki i inne miejsca na terenie szpitala.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie właściwego organu w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie dezynsekcji,  deratyzacji.

5. Każdorazowo po wykonaniu usługi dezynsekcji, deratyzacji oraz prac interwencyjnych Wykonawca jest zobowiązany sporządzić / opracować / dokumentację potwierdzającą wykonanie usługi poprzez wykonanie karty obiektu, która będzie zawierać następujące informacje na temat wykonanej usługi:

  a) szczegółowy wykaz tępionych szkodników :

  - szkodniki sanitarne ( nazwa jakie )

  - gryzonie ( nazwa jakie )

  - szkodniki magazynowe ( nazwa jakie )

b) wykonane instrukcje pouczające,

c) wykaz atestów na stosowane  środki chemiczne

6. Na podstawie powyższych informacji Wykonawca opracuje  protokół wykonanej usługi, według którego

    Zamawiający będzie odbierał wykonanie usługi.

7. W przypadku zdarzeń losowych , Wykonawca  na wezwanie telefoniczne Zamawiającego zapewni zrealizowanie dodatkowych zadań w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od momentu powiadomienia (dezynsekcji, usuwanie gniazd os, szerszeni, itp. ) i udzieli pomocy w ich usunięciu .  Za roboty dodatkowe wynikłe ze zdarzeń losowych Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg. kalkulacji faktycznie wykonanej usługi, wg. stawek określonych w umowie.

8. Personel delegowany do pracy w pomieszczeniach i obiektach Zamawiającego winien być wyposażony  w jednolitą odzież ochronną dla całej załogi z oznaczonym logiem  ( nazwą ) firmy wykonującej usługę  oraz posiadać identyfikatory.

9. Wymagania od personelu wykonującego usługę:

1) znajomość topografii szpitala , obiektów i pomieszczeń,

2) znajomość zakresu czynności do wykonania,

3) przestrzegania zasad bhp, ppoż, i wymogów sanitarnych przy wykonywaniu czynności ( odzież ochronna, rękawice, itp.).

4) niedopuszczenie do pracy osób chorych , ze zmianami ropnymi, oraz uszkodzeniami skóry i rąk,

5) wykonywane czynności realizować z poszanowaniem praw pacjentów, ich godności oraz nie zakłócać obowiązującego w Szpitalu porządku dnia i nie utrudniać wykonywania obowiązków przez personel Szpitala,

6) podczas wykonywania prac noszenia identyfikatorów imiennych,

7) respektowanie ustaleń , uwag, i zaleceń co do wykonywanych usług wydawanych przez nw. personel szpitala:

- Kierownika Sekcji gospodarki nieruchomościami,

- pielęgniarka epidemiologiczna , Zespół Monitoringu i Zwalczania Zakażeń szpitalnych.

8) pracownikom Wykonawcy nie wolno udzielać informacji związanych z ich działaniem oraz  wprowadzać osób postronnych  do pomieszczeń i obiektów szpitala.

9. Wymagania od osoby  delegowanej przez Wykonawcę do nadzoru realizacji pracowników:

1) realizowanie przedmiotu umowy ( wykonania usługi ) zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie,

2) niedopuszczenie do pracy osób chorych , z ranami i zmianami ropnymi skóry rąk, twarzy a także zapewnienie przestrzegania  przepisów bhp, wymogów sanitarnych oraz innych przepisów,

3) zapewnienie tablic ostrzegawczych, oraz ich ustawiania , używanych podczas wykonywania usługi,

4) zapewnie ciągłości realizacji zadania,

5) zapewnienie szybkiego kontaktu z osobą  (– ami  ) wykonującymi usługę w danym dniu ( przenośny telefon ) w celu natychmiastowej interwencji do wykonania zadania wynikającego z przedmiotu zamówienia.

10. Usługa oraz prace interwencyjne będą wykonywane sprzętem i środkami Wykonawcy.

                                                                                             § 4

1. Umowę zawiera się na czas określony od 01.01.2018r do 31.12.2018r. a datę rozpoczęcia ustala się na dzień 01.01.2018r.

2. Rozliczanie z tytułu wykonywanych usług następować będzie po wykonanej usłudze oraz sporządzenia protokołu należytego wykonania usługi.

3. Po wykonaniu usługi Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania protokołu, o którym mowa w ust.2 wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT.

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność wynikającą z dostarczonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

……………………………………………………………………………………….

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.

7. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny wykonania usługi będących przedmiotem zamówienia przez okres trwania umowy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów , częstotliwości , godzin, oraz ilości wykonywanych usług  dezynsekcji, i deratyzacji bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

                                                                                                         § 5

Kary umowne

1. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zadań określonych w § 2 i 3 Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację umowy do czasu wykonania tych zadań , a nadto żądać zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień nie zrealizowania przedmiotu umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona zadań określonych w § 2 i 3 i okres wstrzymania realizacji umowy przekroczy 7 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od  umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia , a ponadto żądać zapłaty kary umownej w wysokości 3 % wartości umowy.

                                                                                        § 6

1. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco lub w terminie wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego  usterek stwierdzonych podczas przeglądu wykonanych z usług.

2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych niezależnych od Zamawiającego , Zamawiający nie może zapewnić swobodnego dostępu do obiektów objętych niniejszym zleceniem w terminie wykonania usługi  w tych obiektach odbędzie się w  najbliższym możliwym terminie do 30 dni roboczych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zmianie terminu wykonania usługi nie później niż na 24 godziny przed  wykonaniem planowanych usług. Jednocześnie Wykonawca ustali najbliższy termin wykonania usługi, co musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

                                                                                                      § 7

1. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub w drodze porozumienia stron.

2. Okres wypowiedzenia upływa w ostatnim dniu miesiąca.

3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia , w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę istotnych postanowień niniejszej umowy..

4. Zamawiający może także wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić  w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, po pisemnym powiadomieniu  Wykonawcy o powyższym fakcie. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

                                                                                        § 8

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji usługi przez Wykonawcę w kooperacji z innymi pomiotami lub przez podwykonawców.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością.

                                                                                                  § 9

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzonych szkód oraz w mieniu będącym własnością Zamawiającego, w szczególności:

1) Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje przedmiot zamówienia.

2) Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

                                                                                              § 10

1. Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego wyznaczony został Wiesław Przybylak  tel. 261 660 414 .

2. Stały i bezpośredni kontakt z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będą utrzymywali:

- Pani Katarzyny Łabędzkiej – Przechoćko tel. 261 660 547 .

                                                                                       § 11

1. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1)  zmianie nazwy, adresu i zmianie osób reprezentujących,

2)  ogłoszeniu upadłości ,

3)  wszczęciu postępowania układowego lub naprawczego,

4)  likwidacji działalności,

5)  zawieszeniu działalności,

2. Wykonawca  zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o zmianie miejsca siedziby.

                                                                                        § 12

 

1. Każda ze stron będzie traktowała jako poufne wszystkie dane i informacje o drugiej stronie,  uzyskane w czasie wykonywania obowiązków związanych z umową i nie ujawni tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody tej strony.

2.  Poufność informacji obowiązuje w okresie trwania umowy oraz przez okres 2 lat od jej ustania , nie dotyczy jednak przypadków związanych z rozstrzyganiem ewentualnych sporów pomiędzy stronami umowy, o ile ma to na celu ochronę słusznego interesu strony .

Żadna ze stron nie ujawni informacji poufnych  osobie trzeciej , chyba że :

1) informacje poufne stały się publicznie dostępne przed ujawnieniem przez stronę umowy,

2)  osoby trzecie , którym  informacje poufne zostały ujawnione, uzyskały już wcześniej dostęp do tych informacji w sposób zgodny z prawem,

3)  informacje poufne zostały ujawnione stronie przez osoby trzecie uprawnione do ich ujawnienia,

4)  na żądanie uprawnionych organów, niezwłocznie o takim ujawnieniu informując drugą stronę.

3. Strony podejmą wszelkie niezbędne kroki w celu niedopuszczenia do ujawnienia informacji poufnych oraz w celu zapewnienia ich ochrony.

4. W przypadku ujawnienia informacji poufnej strona, która w wyniku takiego postępowania poniosła szkodę, może dochodzić od strony, która dokonała ujawnienia, odszkodowania na zasadach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

                                                                                  § 13

Przyjmujący Zamówienie nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzeciej, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań przyjmującego Zamówienie ( np. z tytułu umowy kredytu,  pożyczki), wynikającej z niniejszej  umowy pod jakimkolwiek tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przyjęcia wierzytelności przez osobę trzecią, ( art. 518 kodeksu cywilnego ) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.  U. 2013r, poz. 217 ) ma zastosowanie.

                                                                                          § 14

Zmiana umowy

1. Zmiana umowy może nastąpić tylko za zgodą obu stron.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                                              § 15

Postępowanie polubowne

1. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego .

2.  W przypadku sporów wynikłych na gruncie stosowania niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać je polubownie. Gdy nie jest to możliwe, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

.                                                                                    § 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zał. nr 1 – Oferta cenowa

 

Wykonawca :                                                                         Zamawiający:

 

 

Ilość odwiedzin: 6939
Nazwa dokumentu: zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
Skrócony opis: Wrocław 06.11.2017r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ZAMAWIAJĄCY : OFERENT: l.p. opis Wartość netto / brutto 1.1 Prosimy o of
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 13:48:06
Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 13:48:06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-08 13:59:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner