logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
plus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 24/2020-Oddział Transplantologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa)
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 11/2021 - lekarze psychiatrzy i okulista
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 25/2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2021 - lekarze: chir.ogóln. SOR, psychiatra
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-32_2021 Oddział Urologiczny, Okulistyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 33/2021 - pielęgniarka Prac. Hemodynamiki i Elektroficjiologii
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 34/2021 - lekarze specjaliści rtg
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 36/2021 - lekarze, fizjoterapeuta
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Magdalena Kałuska 2021-09-24 13:10:55
Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2021-09-20 10:26:19
Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2021-09-20 10:24:58
Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Krzysztof Olszewski 2021-09-07 11:39:47
Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Krzysztof Olszewski 2021-09-07 11:38:32
Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Krzysztof Olszewski 2021-09-07 11:31:53
Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Krzysztof Olszewski 2021-09-07 11:30:21
Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Krzysztof Olszewski 2021-09-07 11:29:18
Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Krzysztof Olszewski 2021-09-07 11:27:26
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka Dorota Frontczak 2021-09-07 10:42:31
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2021-09-01 14:35:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa) Elżbieta Moroń 2021-08-26 11:09:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej Elżbieta Moroń 2021-08-26 11:07:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych Elżbieta Moroń 2021-08-26 11:05:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2021-08-26 11:02:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2021-08-26 11:01:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2021-08-26 11:00:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2021-08-26 11:00:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2021-08-26 10:59:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2021-08-26 10:52:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-08-26 10:46:58
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka Elżbieta Łucka-Kobza 2021-08-26 08:42:48
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2021 Elżbieta Łucka-Kobza 2021-08-26 07:50:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10.2021 - lekarze Elżbieta Łucka-Kobza 2021-08-26 07:44:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17.2021 - lekarze Elżbieta Łucka-Kobza 2021-08-26 07:39:57
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22.2021 - lekarze Elżbieta Łucka-Kobza 2021-08-26 07:38:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 6/2021 - w zakresie dyżurów medycznych w SOR Elżbieta Łucka-Kobza 2021-08-26 07:37:02
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 34/2021 - lekarze specjaliści rtg Arletta Abadżijewa 2021-08-25 11:55:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 34/2021 - lekarze specjaliści rtg Arletta Abadżijewa 2021-08-25 11:54:58
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-16/2021-psycholog Dorota Frontczak 2021-08-23 10:31:10
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ 28/2021-pielęgniarka Dorota Frontczak 2021-08-23 10:30:33
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ 27/2021-pielęgniarki, TECHNIK Dorota Frontczak 2021-08-23 10:29:05
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-15/2021-pielęgniarka, lekarz Dorota Frontczak 2021-08-23 10:28:01
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ 24_2021-pielęgniarki Dorota Frontczak 2021-08-23 10:27:07
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 20/2021- pielĘgniarki R-KARDIOLOGICZNA Dorota Frontczak 2021-08-23 10:26:07
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-pielęgniarka do Zakładu Radiologii Lekarskiej nr 19/2021 Dorota Frontczak 2021-08-23 10:24:54
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14_2021-pielęgniarki Dorota Frontczak 2021-08-23 10:24:01
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2021-pielęgniarka, ratownik Dorota Frontczak 2021-08-23 10:23:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 13/2021 Dorota Frontczak 2021-08-23 10:22:20
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2021-08-16 14:24:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora- Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Elżbieta Moroń 2021-08-13 13:18:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Elżbieta Moroń 2021-08-13 13:17:05
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-32_2021 Oddział Urologiczny, Okulistyka Dorota Frontczak 2021-08-11 18:19:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarki medycznej- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2021-08-10 13:50:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa) Elżbieta Moroń 2021-08-03 15:01:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej Elżbieta Moroń 2021-08-03 14:59:20
Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2021-08-03 14:58:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamowień Publicznych Elżbieta Moroń 2021-08-03 14:49:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2021-08-03 14:46:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2021-08-03 14:28:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2021-08-03 14:27:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2021-08-03 14:26:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2021-08-03 14:23:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2021-08-03 14:22:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-08-03 14:22:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora- Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Elżbieta Moroń 2021-07-30 08:29:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarki medycznej- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2021-07-30 08:12:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarki medycznej- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2021-07-30 08:10:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora- Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Elżbieta Moroń 2021-07-23 14:08:07
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki Elżbieta Łucka-Kobza 2021-07-22 14:00:53
Modyfikacja do Konkursu nr 28/2021 W ZAKRESIE 1-ZMIANA TERMINU ROZPOCZĘCIA UMOWY Dorota Frontczak 2021-07-22 10:19:04
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz Elżbieta Łucka-Kobza 2021-07-22 10:03:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Dział Jakości Elżbieta Moroń 2021-07-22 08:57:46
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 21/2021 - Zakład Medycyny Nuklearnej Arletta Abadżijewa 2021-07-20 08:25:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-07-19 07:49:57
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-16/2021-psycholog Dorota Frontczak 2021-07-14 14:07:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-07-13 10:04:44
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 25/2021 Arletta Abadżijewa 2021-07-13 08:13:03
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2021-07-09 13:45:16
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 25/2021 - lekarze: chir.ogóln. SOR, psychiatra Arletta Abadżijewa 2021-07-07 12:28:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Dział Jakości Elżbieta Moroń 2021-07-02 10:55:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. BHP Elżbieta Moroń 2021-07-02 08:31:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2021-07-02 08:29:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Dział Jakości Elżbieta Moroń 2021-07-02 08:25:01
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 14/2021 ZLECENIE Dorota Frontczak 2021-06-30 15:05:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy/księgowa Elżbieta Moroń 2021-06-28 13:03:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa) Elżbieta Moroń 2021-06-28 13:02:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej Elżbieta Moroń 2021-06-28 12:59:04
Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2021-06-25 13:55:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2021-06-25 13:52:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2021-06-25 13:51:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2021-06-25 13:51:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2021-06-25 13:50:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2021-06-25 13:49:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-06-25 13:48:26
4WSzKzP.SZP.2612.82.2020 Dostawa dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń Agnieszka Karpińska 2021-06-22 08:01:57
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ-pielęgniarki Dorota Frontczak 2021-06-18 14:57:22
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 16/2021 - lekarze Arletta Abadżijewa 2021-06-17 13:39:00
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2021 Dorota Frontczak 2021-06-09 15:12:04
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 12/2021-pielęgniarka do Zakładu Radiologii Lekarskiej Dorota Frontczak 2021-06-09 13:29:43
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie do Poradni Rehabilitacyjnej 11/2021 Dorota Frontczak 2021-06-09 13:29:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2021-pielęgniarka neurologia Dorota Frontczak 2021-06-09 13:28:41
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2021-lekarze Dorota Frontczak 2021-06-09 13:28:05
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2021-LEKARZE Dorota Frontczak 2021-06-09 13:27:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-8/2021 technik, pielęgniarka Dorota Frontczak 2021-06-09 13:27:07
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 15/2021-hemodymamika Dorota Frontczak 2021-06-09 13:26:34
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 13/2021-lekarze Dorota Frontczak 2021-06-09 13:23:33
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2020 IOM Dorota Frontczak 2021-06-09 13:22:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2021-06-09 13:06:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2021-06-02 09:09:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy/księgowa Elżbieta Moroń 2021-06-02 09:07:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa) Elżbieta Moroń 2021-06-02 09:04:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej Elżbieta Moroń 2021-06-02 09:03:40
Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2021-06-02 09:01:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2021-06-02 08:59:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2021-06-02 08:58:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2021-06-02 08:58:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2021-06-02 08:57:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2021-06-02 08:56:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2021-06-02 08:55:33
Asystent/starszy asystent farmacji- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2021-06-02 08:54:43
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2021-06-01 14:12:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty- zastępstwo Elżbieta Moroń 2021-06-01 11:10:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-06-01 08:49:16
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22.2021 - lekarze Elżbieta Łucka-Kobza 2021-05-28 13:26:13
MODYFIAKCJA ZAKRES 2 I 3 -18_2021 Dorota Frontczak 2021-05-19 12:51:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-05-19 09:25:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2021-05-18 11:46:46
Ogloszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umyw zlecenie 13/2020 Dorota Frontczak 2021-05-17 11:34:50
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2020 Dorota Frontczak 2021-05-17 11:34:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2020 Dorota Frontczak 2021-05-17 11:33:28
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2020 Dorota Frontczak 2021-05-17 11:32:54
Ogłoszenie o konkursie nr 11/2020-Umowa zlecenie-Neurochirurgia, Neurologia Dorota Frontczak 2021-05-17 11:32:13
Ogłoszenie o konkursie nr 10/2020-Umowa zlecenie-LOGOPEDA Dorota Frontczak 2021-05-17 11:31:30
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 9/2020 Dorota Frontczak 2021-05-17 11:30:48
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020 Dorota Frontczak 2021-05-17 11:30:03
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2020 Dorota Frontczak 2021-05-17 11:29:23
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2020 Dorota Frontczak 2021-05-17 11:28:24
Ogłoszenie o konkursie nr 7/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach umowy zlecenie Dorota Frontczak 2021-05-17 11:27:29
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2021-05-12 13:21:25
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-lekarze Dorota Frontczak 2021-05-11 15:38:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2021-05-11 08:26:58
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 16/2021 - lekarze Arletta Abadżijewa 2021-05-10 10:08:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2021-05-07 14:48:39
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 16/2021 - lekarze Arletta Abadżijewa 2021-05-06 11:15:57
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 16/2021 - lekarze Arletta Abadżijewa 2021-05-06 11:15:23
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 16/2021 - lekarze Arletta Abadżijewa 2021-05-06 11:13:51
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 16/2021 - lekarze Arletta Abadżijewa 2021-05-06 09:57:44
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 16/2021 - lekarze Arletta Abadżijewa 2021-05-06 09:55:04
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 16/2021 - lekarze Arletta Abadżijewa 2021-05-06 09:51:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17.2021 - lekarze Elżbieta Łucka-Kobza 2021-05-06 08:50:57
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17.2021 - lekarze Elżbieta Łucka-Kobza 2021-05-06 08:50:07
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17.2021 - lekarze Elżbieta Łucka-Kobza 2021-05-06 08:45:13
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 9/2021 - lekarze kardiolodzy Arletta Abadżijewa 2021-05-05 13:20:41
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 1/2021 Dorota Frontczak 2021-05-04 15:31:09
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 8/2021 pielęgniarki ZBO Dorota Frontczak 2021-05-04 15:29:18
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-lekarze neurochirurgia 3/2021 Dorota Frontczak 2021-05-04 15:28:52
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-4/2021 pielęgniarka, technik Dorota Frontczak 2021-05-04 15:28:22
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-5/2021 lekarz ODDZIAŁ COVID-19 Dorota Frontczak 2021-05-04 15:27:46
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 14/2021 Dorota Frontczak 2021-05-04 15:27:07
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-6/2021 -dializy Dorota Frontczak 2021-05-04 15:26:34
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 7/2021 Dorota Frontczak 2021-05-04 15:26:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 12/2021-pielęgniarki, ratownik, technik Dorota Frontczak 2021-05-04 15:25:33
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 18/2020 Dorota Frontczak 2021-05-04 15:24:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2021-04-30 13:16:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2021-04-30 13:14:56
Referent- Wydział Zaopatrzenia Medycznego, Sekcja Organizacji i Rozliczeń Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:35:59
Logopeda /umowa na czas określony- zastępstwo/ Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:34:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa) Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:34:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa) Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:33:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży elektrycznej Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:31:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży elektrycznej Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:31:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:29:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty- zastępstwo Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:28:39
Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:24:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:21:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:18:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:17:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca- zastępstwo Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:17:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:15:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:14:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:13:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:09:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2021-04-30 12:07:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2021-04-30 09:32:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-04-23 08:29:12
Ogłoszenie rozstrzygnięciu 13/2021 Dorota Frontczak 2021-04-22 15:15:02
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 12_2021 Dorota Frontczak 2021-04-22 15:13:22
Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: aparatów rtg, defibrylatorów, kardiomonitorów, central intensywnego nadzoru itp. prod.Philips; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.84.2020 Agnieszka Stanisławska 2021-04-21 10:10:28
4WSzKzP.SZP.2612.83.2020 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: Dwugłowicowa gamma kamera SPECT Bright View X prod. Philips oraz Gamma kamera Nucline TH-33 prod. Mediso wg pakietów. Agnieszka Stanisławska 2021-04-21 10:08:48
4WSzKzP.SZP.2612.64.2020 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Agnieszka Stanisławska 2021-04-21 10:07:43
4WSzKzP.SZP.2612.54.2020 Dostawa aparatów do hemodializy oraz foteli do dializ Agnieszka Stanisławska 2021-04-21 10:06:32
4WSzKzP.SZP.2612.53.2020 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne na rok 2020 / 2021 Agnieszka Stanisławska 2021-04-21 10:05:21
4WSzKzP.SZP.2612.26.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych materiałów do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego oraz świadczenie usług serwisowych aparatu do dializy albuminowej ora Agnieszka Stanisławska 2021-04-21 10:03:51
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 5/2021 - lekarze Arletta Abadżijewa 2021-04-16 14:28:39
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 7/2021 - lekarz rtg Arletta Abadżijewa 2021-04-16 14:27:59
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 11/2021 Arletta Abadżijewa 2021-04-12 08:25:51
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2021-04-09 13:00:27
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 12/2021-pielęgniarki, ratownik, technik Dorota Frontczak 2021-04-08 15:32:53
Informacja o przetargach dla projektu nr POIS.09.02.00-00-0076/17 Krzysztof Olszewski 2021-04-06 13:55:36
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2021-04-06 13:51:56
Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF Krzysztof Olszewski 2021-04-06 13:51:01
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2021-04-06 13:49:22
Ogłoszenie wyniku konkursu ofert Bank Krwi Krzysztof Olszewski 2021-04-06 13:47:52
Ogłoszenie wyników w postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3” Krzysztof Olszewski 2021-04-06 13:47:00
Wynik Konkursu - rozstrzygnięcie konkursu Magdalena Kałuska 2021-04-06 13:36:57
Logopeda /umowa na czas określony- zastępstwo/ Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2021-04-06 13:34:06
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - badania laboratoryjne Magdalena Kałuska 2021-04-06 13:15:22
Konkurs ofert-badania laboratoryjne Magdalena Kałuska 2021-04-06 13:14:47
Referent- Wydział Zaopatrzenia Medycznego, Sekcja Organizacji i Rozliczeń Elżbieta Moroń 2021-04-06 08:25:55
Logopeda /umowa na czas określony- zastępstwo/ Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:43:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa) Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:37:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży elektrycznej Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:33:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:33:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty- zastępstwo Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:32:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektroradiolog Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:30:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:18:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:18:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:17:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:16:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:16:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:15:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:14:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:12:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Dział Jakości Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:11:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:08:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-03-29 11:07:41
Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej Magdalena Kałuska 2021-03-23 13:44:09
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 23/2020 Otolaryngologia, Wewnętrzny, Urologia Dorota Frontczak 2021-03-22 15:09:34
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 6/2021 - w zakresie dyżurów medycznych w SOR Elżbieta Łucka-Kobza 2021-03-19 11:30:30
Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej Magdalena Kałuska 2021-03-17 07:24:06
Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej Magdalena Kałuska 2021-03-16 14:10:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy specjalista ds. budowlanych- Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2021-03-15 12:45:34
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-lekarze neurochirurgia 3/2021 Dorota Frontczak 2021-03-15 09:29:07
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-lekarze neurochirurgia 3/2021 Dorota Frontczak 2021-03-15 09:27:09
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - badania laboratoryjne Magdalena Kałuska 2021-03-11 14:39:11
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2021-03-11 14:20:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-lekarze neurochirurgia 3/2021 Dorota Frontczak 2021-03-09 16:03:40
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 8/2021 pielwegniarki ZBO Dorota Frontczak 2021-03-09 14:52:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 44/2020 - lekarze Arletta Abadżijewa 2021-03-08 14:57:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 45/2020 - pielęgniarki, tech. fizjo. Arletta Abadżijewa 2021-03-08 14:57:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 3/2021 - lekarze Arletta Abadżijewa 2021-03-08 14:56:30
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 2/2021 - perfuzjoniści, pielęgniarka ZBO Arletta Abadżijewa 2021-03-08 14:55:51
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 1/2021 - lekarze Arletta Abadżijewa 2021-03-08 14:55:16
86.2020_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 3 i 4 Monika Kosior 2021-03-05 10:54:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa) Elżbieta Moroń 2021-03-02 13:18:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2021-03-02 13:16:49
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2021-03-01 15:03:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2021-03-01 11:08:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektroradiolog Elżbieta Moroń 2021-02-27 11:28:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2021-02-27 11:27:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2021-02-27 11:26:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2021-02-27 11:25:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2021-02-27 11:25:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2021-02-27 11:22:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-02-27 11:21:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży elektrycznej Elżbieta Moroń 2021-02-27 10:53:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branzy sanitarnej Elżbieta Moroń 2021-02-27 10:52:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko sekretarki medycznej- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2021-02-27 10:50:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2021-02-26 11:01:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor-Dział Jakości Elżbieta Moroń 2021-02-23 08:29:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Dział Jakości Elżbieta Moroń 2021-02-23 08:27:09
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 2/2021 Arletta Abadżijewa 2021-02-16 14:50:16
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2021-02-16 13:25:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2021 Elżbieta Łucka-Kobza 2021-02-08 10:17:19
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2021 Elżbieta Łucka-Kobza 2021-02-05 12:30:38
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2021 Elżbieta Łucka-Kobza 2021-02-05 12:26:51
Modyfikacja ogłoszenia i SZWKO i mat. inf. dot. dodania zakresu 4) - pielęg. anest. Arletta Abadżijewa 2021-02-03 09:38:03
Modyfikacja SZWKO i mat. inf. dot. wymagań dla oferentów w zakresie 3) Arletta Abadżijewa 2021-02-02 14:10:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży elektrycznej Elżbieta Moroń 2021-02-02 13:03:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branzy sanitarnej Elżbieta Moroń 2021-02-02 13:03:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektroradiolog Elżbieta Moroń 2021-02-02 13:02:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2021-02-02 13:00:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2021-02-02 12:59:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2021-02-02 12:52:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2021-02-02 12:51:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2021-02-02 12:50:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2021-02-02 12:49:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-02-02 12:47:03
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2021-02-02 12:45:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2021-02-01 14:00:24
4WSzKzP.SZP.2612.75.2020 Dostawę pościeli i bielizny szpitalnej oraz okryć (kołder, serwet) szpitalnych jednorazowego użytku na rok 2020/ 2021 według 2 pakietów. Agnieszka Karpińska 2021-02-01 12:19:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 2/2021 - perfuzjoniści, pielęgniarka ZBO Arletta Abadżijewa 2021-02-01 08:26:02
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 2/2021 - perfuzjoniści, pielęgniarka ZBO Arletta Abadżijewa 2021-02-01 08:20:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2021-02-01 08:19:15
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2021-01-21 13:53:16
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 25/2020 Dorota Frontczak 2021-01-20 15:59:51
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Anna Lewicka 2021-01-20 14:31:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 1/2021 - lekarze Arletta Abadżijewa 2021-01-20 13:54:04
Ogłoszenie o odrzuceniu oferty w zakresie 2 w konkursie 23/2020/ZL Dorota Frontczak 2021-01-18 10:46:04
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu 46_2020 Dorota Frontczak 2021-01-15 13:24:23
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 38/2020 - lekarz neurolog Arletta Abadżijewa 2021-01-13 15:10:41
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 42/2020 - lekarz psychiatra i lekarze POZ Arletta Abadżijewa 2021-01-13 15:01:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 43/2020 - lekarz konsult. kardiolog SOR i kardiolog poradnia kardio Arletta Abadżijewa 2021-01-13 15:00:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży elekrycznej Elżbieta Moroń 2021-01-07 14:18:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branzy sanitarnej Elżbieta Moroń 2021-01-07 14:16:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektroradiolog Elżbieta Moroń 2021-01-07 14:16:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2021-01-07 11:41:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2021-01-07 11:39:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2021-01-07 11:25:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2021-01-07 11:24:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2021-01-07 11:23:36
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020 Dorota Frontczak 2021-01-05 15:18:38
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020 Dorota Frontczak 2021-01-05 14:35:36
Modyfikacja ogłoszenia i SZWKO i mat. inf. dot. zmiany wymiaru godz. dyżuru med. w zakresie 8) Arletta Abadżijewa 2021-01-05 14:08:47
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020 Dorota Frontczak 2021-01-05 10:28:58
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020 Dorota Frontczak 2021-01-05 10:28:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2021-01-04 15:11:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2021-01-04 15:10:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2021-01-04 15:07:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca- zastępstwo Elżbieta Moroń 2021-01-04 11:27:01
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 44/2020 - lekarze Arletta Abadżijewa 2020-12-28 11:34:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 44/2020 - lekarze Arletta Abadżijewa 2020-12-28 11:33:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 44/2020 - lekarze Arletta Abadżijewa 2020-12-28 11:32:51
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 46/2020-STOMATOLOGIA Dorota Frontczak 2020-12-24 11:17:31
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 24_2020 ZL Dorota Frontczak 2020-12-23 18:45:25
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-12-23 12:33:05
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 6/2020 ZL Dorota Frontczak 2020-12-22 10:35:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko sekretarki medycznej- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2020-12-22 10:32:58
Dostawa oprogramowania Magdalena Błaszczyk 2020-12-21 13:33:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty Elżbieta Moroń 2020-12-21 09:37:42
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 40/2020 Dorota Frontczak 2020-12-18 15:21:32
Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej Magdalena Błaszczyk 2020-12-18 08:51:38
Dostawa komputerów Magdalena Błaszczyk 2020-12-18 08:36:51
Dostawa sprzętu i oprogramowania Magdalena Błaszczyk 2020-12-18 08:34:20
Dostawa oprogramowania Magdalena Błaszczyk 2020-12-18 08:04:35
Dostawa oprogramowania Magdalena Błaszczyk 2020-12-17 13:01:01
Dostawa komputerów Magdalena Błaszczyk 2020-12-16 11:17:18
Przedłużenie dostępu do platformy przetargowej Magdalena Błaszczyk 2020-12-16 10:07:11
Modernizacja sieci komputerowej Magdalena Błaszczyk 2020-12-16 10:06:45
Usługi serwisowe oprogramowania Centrum Laboratorium- firmy Marcel Magdalena Błaszczyk 2020-12-16 10:06:06
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 21/2020 ZL Dorota Frontczak 2020-12-14 12:51:05
4WSzKzP.SZP.2612.83.2020 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: Dwugłowicowa gamma kamera SPECT Bright View X prod. Philips oraz Gamma kamera Nucline TH-33 prod. Mediso wg pakietów. Agnieszka Stanisławska 2020-12-14 09:40:11
Modyfikacja zapisów dot. zakres 3) Arletta Abadżijewa 2020-12-11 13:05:45
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 35/2020 - lekarze Arletta Abadżijewa 2020-12-11 10:32:05
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 36/2020 - lekarz ch.wew. Arletta Abadżijewa 2020-12-11 10:31:07
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2020-12-10 12:25:50
4WSzKzP.SZP.2612.42.2020 Dostawa materiałów budowlano-technicznych i materiałów eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2020/2021 rok. Agnieszka Karpińska 2020-12-10 12:14:57
4WSzKzP.SZP.2612.65.2020 Dostawę warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2020-12-10 12:12:37
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-12-10 10:06:35
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 39/2020 Arletta Abadżijewa 2020-12-09 13:49:58
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 43/2020 - lekarz konsult. kardiolog SOR i kardiolog poradnia kardio Arletta Abadżijewa 2020-12-07 12:28:05
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 43/2020 - lekarz konsult. kardiolog SOR i kardiolog poradnia kardio Arletta Abadżijewa 2020-12-07 12:18:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży elekrycznej Elżbieta Moroń 2020-12-03 12:00:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branzy sanitarnej Elżbieta Moroń 2020-12-03 12:00:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty Elżbieta Moroń 2020-12-03 11:59:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2020-12-03 11:58:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2020-12-03 11:57:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-12-03 11:56:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2020-12-03 11:55:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2020-12-03 11:54:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-12-03 11:54:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2020-12-03 11:53:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-12-03 11:52:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-12-03 11:52:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-12-03 11:51:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2020-12-03 11:51:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii Elżbieta Moroń 2020-12-03 11:48:40
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-12-01 11:51:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 42/2020 - lekarz psychiatra i lekarze POZ Arletta Abadżijewa 2020-12-01 09:08:29
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 42/2020 - lekarz psychiatra i lekarze POZ Arletta Abadżijewa 2020-12-01 09:07:31
4WSzKzP.SZP.2612.75.2020 Dostawę pościeli i bielizny szpitalnej oraz okryć (kołder, serwet) szpitalnych jednorazowego użytku na rok 2020/ 2021 według 2 pakietów. Agnieszka Karpińska 2020-11-30 16:55:25
4WSzKzP.SZP.2612.62.2020 Dostawa Ambulansu sanitarnego z wyposażeniem reanimacyjnym. Agnieszka Karpińska 2020-11-30 16:45:35
4WSzKzP.SZP.2612.48.2020 Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz papieru toaletowego, ręczników papierowych, czyściw włókninowych i papierowych typu TORK podawanych przez specjalistyc Agnieszka Karpińska 2020-11-30 16:44:09
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2020-11-30 12:45:45
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2020-11-30 12:39:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA Dorota Frontczak 2020-11-30 12:29:36
Usługi pocztowe na 2021 Janusz Siwek 2020-11-30 10:07:52
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 42/2020 - lekarz psychiatra i lekarze POZ Arletta Abadżijewa 2020-11-30 09:47:53
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020 Dorota Frontczak 2020-11-27 14:30:23
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-11-19 14:04:12
Usługi pocztowe na 2021 Janusz Siwek 2020-11-18 14:15:43
Usługi pocztowe na 2021 Janusz Siwek 2020-11-18 13:59:46
Usługi pocztowe na 2021 Janusz Siwek 2020-11-17 19:24:02
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz Dorota Frontczak 2020-11-10 14:03:36
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020 Dorota Frontczak 2020-11-09 15:28:42
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 36/2020 - lekarz ch.wew. Arletta Abadżijewa 2020-11-04 13:33:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy technik farmaceutyczny/Technik farmaceutyczny Elżbieta Moroń 2020-11-03 12:01:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:53:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:52:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:51:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:50:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:50:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:49:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:48:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:40:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-11-03 11:40:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Logistyka Elżbieta Moroń 2020-11-03 09:01:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-11-03 08:20:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2020-11-03 08:19:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-10-30 11:21:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-10-30 11:21:16
Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-10-28 09:41:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 33/2020 - tech. elektroradiologii Arletta Abadżijewa 2020-10-28 09:11:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 31/2020 - lekarze specjaliści radiologia i diagnostyka obraz Arletta Abadżijewa 2020-10-28 09:10:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 32/2020 - lekarze neurochirurg, neurolog Arletta Abadżijewa 2020-10-28 09:10:14
Modernizacja sieci komputerowej Magdalena Błaszczyk 2020-10-27 13:12:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2020-10-26 14:18:36
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu i odrzuceniu nr 34/2020 Dorota Frontczak 2020-10-21 15:20:44
Modernizacja sieci komputerowej Magdalena Błaszczyk 2020-10-20 14:43:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-10-16 12:43:36
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 oraz A4-A6 na okres 4 lat Magdalena Błaszczyk 2020-10-15 11:41:18
Dostawa materiałów biurowych -Pakiet 4 Magdalena Błaszczyk 2020-10-15 11:40:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Logistyka Elżbieta Moroń 2020-10-15 11:36:42
Dostawa odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2018/ 2019 rok Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:32:31
Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:31:59
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2018/2019 rok. Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:31:06
Sprzedaż suszarki bębnowej przemysłowej LAVAMAC model LS 530 Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:30:47
Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS i oleju napędowego EKODIESEL na 2018 rok Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:30:19
Sprzedaż urządzeń (sprzętu pralniczego) Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:29:54
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD i zamrażarki skrzyniowej oraz sprzętu chłodniczego medycznego/ laboratoryjnego i niskotemperaturowego w 2018/2019 rok Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:29:32
Dostawa płyt meblowych (ciętych na żądany wymiar), pilśniowych i obrzeża meblowego w 2018/ 2019 roku Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:29:12
Sprzedaż i dostawa aluminiowych (stop aluminium) wózków do transportu odpadów medycznych/komunalnych i brudnej bielizny oraz sprzętu gospodarczego do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach s Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:28:47
Dostawa sprzętu kwaterunkowego, krzeseł, foteli i wersalek, szaf ubraniowych, kartotekowych metalowych i regałów metalowych oraz wózków lekkich na 2018/ 2019 rok Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:28:25
Dstawa sprzetu i wyposażenia gospodarczego na 2018/19 rok. Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:28:07
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego drobnego, jednorazowego i zastawy stołowej, profesjonalnego sprzętu kuchennego, ubijarki - mieszarki gastronomicznej i przy Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:27:45
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:27:09
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:25:50
Przeglądy i konserwacje okresowe wózków widłowych w 2019 roku Sławomir Orłowski 2020-10-13 08:25:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty Elżbieta Moroń 2020-10-12 13:32:33
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 30/2020 - lekarz chir.nacz, chir. ogólny SOR,angiolog, fizjoterapeuta Arletta Abadżijewa 2020-10-12 09:57:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 33/2020 Arletta Abadżijewa 2020-10-12 09:55:33
Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-10-12 09:05:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-10-08 12:09:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektoradiolog Elżbieta Moroń 2020-10-08 12:02:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. BHP Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:59:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy technik farmaceutyczny/Technik farmaceutyczny Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:58:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:57:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:57:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:56:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:55:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:55:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:53:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:52:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:50:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:49:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:48:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-10-08 11:48:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-10-08 10:31:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier SPiOZ Elżbieta Moroń 2020-10-07 14:22:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii Elżbieta Moroń 2020-10-06 09:23:04
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020 Dorota Frontczak 2020-10-05 14:19:14
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM Dorota Frontczak 2020-10-05 14:01:37
41.2020_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Monika Kosior 2020-09-23 13:31:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2020-09-22 08:35:33
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2020-09-21 14:22:17
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-09-21 10:51:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk Elżbieta Moroń 2020-09-18 11:08:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2020-09-18 11:07:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier SPiOZ Elżbieta Moroń 2020-09-18 08:01:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier SPiOZ Elżbieta Moroń 2020-09-18 08:01:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektoradiolog Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:53:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. BHP Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:51:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy technik farmaceutyczny/Technik farmaceutyczny Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:49:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:47:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:45:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:43:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:42:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:41:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:40:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:38:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:37:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:36:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:33:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:31:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:28:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii Elżbieta Moroń 2020-09-17 13:26:48
Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1800 x 1200 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-09-17 09:59:56
Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1800 x 1200 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-09-17 09:58:26
Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1800 x 1200 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-09-17 09:56:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-09-10 08:40:38
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 IOM Dorota Frontczak 2020-09-09 11:29:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektoradiolog Elżbieta Moroń 2020-09-07 10:07:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. BHP Elżbieta Moroń 2020-09-04 14:29:19
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 3 z dn. 04.09.2020r Agnieszka Stanisławska 2020-09-04 13:12:31
4WSzKzP.SZP.2612.74.2019 Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem. Piotr Strąk 2020-09-02 14:33:04
4WSzKzP.SZP.2612.69.2019 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W INWESTYCJI: ZADANIE NR 91572 PN. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI CHIRURGICZNEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ” NA TERENIE Piotr Strąk 2020-09-02 14:31:22
4WSzKzP.SZP.2612.63.2019 DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO Z WYPOSAŻENIEM Piotr Strąk 2020-09-02 14:27:54
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Piotr Strąk 2020-09-02 14:27:06
4WSzKzP.SZP.2612.50.2020 Dostawa analizatora do diagnostyki molekularnej wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi do oznaczeń w kierunku koronawirusa oraz dostawa zestawu komór laminarnych z wypo Agnieszka Karpińska 2020-09-02 13:37:39
4WSzKzP.SZP.2612.35.2020 Dostawa odczynników, kalibratorów oraz materiałów kontrolnych do analizatora alergenów typ UNICAP 100 wraz z serwisem analizatora przez okres 24 miesięcy. Agnieszka Karpińska 2020-09-02 13:35:52
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-09-01 12:46:31
4WSzKzP.SZP.2612.59.2020 Wykonanie robót budowlanych pn. Remont pomieszczeń Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w budynku nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancy Krzysztof Bielecki - admin 2020-09-01 08:53:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-08-31 14:08:08
Oglosznie naboru na stanowisko Farmaceuta/młodszy asystent farmacji Elżbieta Moroń 2020-08-31 14:07:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-08-31 14:06:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2020-08-31 14:06:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-08-31 10:12:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-08-31 10:11:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2020-08-31 10:03:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-08-31 09:41:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-08-31 09:40:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-08-31 09:39:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora ds. obronnych i rezerw Elżbieta Moroń 2020-08-31 09:32:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-08-31 09:32:03
4WSzKzP.SZP.2612.59.2020 Wykonanie robót budowlanych pn. Remont pomieszczeń Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w budynku nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancy Piotr Strąk 2020-08-28 12:12:48
4WSzKzP.SZP.2612.59.2020 Wykonanie robót budowlanych pn. Remont pomieszczeń Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w budynku nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancy Piotr Strąk 2020-08-28 12:12:16
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 25/2020 - lekarze Arletta Abadżijewa 2020-08-27 09:51:17
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 28/2020 - lekarz rtg i chir.szczę.twarze Arletta Abadżijewa 2020-08-27 09:50:44
Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-08-26 14:18:44
Elektryk Elżbieta Moroń 2020-08-13 09:47:27
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-08-11 13:43:19
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-08-11 13:41:41
Ogłoszenie o konkursie - Pielęgniarka Oddziałowa - Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny Elżbieta Moroń 2020-08-11 13:16:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:31:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:30:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:29:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:28:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:27:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:26:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:25:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:21:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:20:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:19:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii Elżbieta Moroń 2020-07-31 12:14:46
4WSzKzP.SZP.2612.33.2020 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj Agnieszka Karpińska 2020-07-29 13:12:58
4WSzKzP.SZP.2612.29.2020 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji – Fizykoterapia – Urologia - Hemodynamika i Elektrofizjologia. Agnieszka Karpińska 2020-07-29 13:07:56
4WSzKzP.SZP.2612.70.2019: Dostawa obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej barierowej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz Monika Kosior 2020-07-23 11:35:46
4WSzKzP.SZP.2612.79.2019: Dostawa pościeli i bielizny szpitalnej oraz okryć (kołder, serwet) szpitalnych jednorazowego użytku na rok 2019/ 2020 wg pakietów Monika Kosior 2020-07-23 11:32:59
4WSzKzP.SZP.2612.80.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Monika Kosior 2020-07-23 11:29:43
4WSzKzP.SZP.2612.64.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Monika Kosior 2020-07-23 11:27:16
4WSzKzP.SZP.2612.55.2019 - INFOMEDICA. AMMS – (AKTUALIZACJE + SERWIS) – NADZÓR AUTORSKI I OPIEKA SERWISOWA Monika Kosior 2020-07-23 11:24:30
4WSzKzP.SZP.2612.2.2019: Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran Monika Kosior 2020-07-23 11:22:40
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 26/2020 Dorota Frontczak 2020-07-21 10:53:52
Serwisu pogwarancyjnego kotłowni na bazie kotłów Viessmann- obsługa serwisowa wraz z usuwaniem zaistniałych awarii w kotłowini gazowo-olejowej, kotłów parowych -2szt. oraz kotłów wodnych -3szt. Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-07-16 14:55:46
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 25/2020 Arletta Abadżijewa 2020-07-15 14:18:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-07-15 10:13:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-07-14 10:48:51
Ogłoszenie o konkursie - Pielęgniarka Oddziałowa - Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny Elżbieta Moroń 2020-07-10 14:29:21
Ogłoszenie wyników w postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3” Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:31:19
Ogłoszenie wyników postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3” Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:30:32
Ogłoszenie wyników postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3” Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:29:28
Ogłoszenie wyników Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:28:48
Ogłoszenie wyników Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:26:21
Ogłoszenie wyników Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:23:52
Ogłoszenie wyników Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:17:18
Ogłoszenie wyników Krzysztof Olszewski 2020-07-10 11:14:48
Ogłoszenie o konkursie - Pielęgniarka Oddziałowa - Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny Elżbieta Moroń 2020-07-07 07:50:38
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 06.07.2020r. Agnieszka Karpińska 2020-07-06 12:29:19
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2020 Dorota Frontczak 2020-07-06 09:54:28
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-06 09:53:47
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świdczeń medycznych nr 22/2020 - lekarze radiologia i diagnostyka obraz Arletta Abadżijewa 2020-07-03 14:41:19
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-03 13:02:41
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-02 14:21:34
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-02 14:13:14
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-02 14:12:55
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-02 14:12:05
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-02 14:08:35
Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Krzysztof Olszewski 2020-07-02 13:57:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-07-01 11:24:33
4WSzKzP.SZP.2612.39.2020 Dostawa analizatora do diagnostyki molekularnej wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi do oznaczeń w kierunku koronawirusa oraz dostawa zestawu komór laminarnych z wypo Agnieszka Karpińska 2020-06-30 15:00:16
4WSzKzP.SZP.2612.20.2020 Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz chemicznych środków Agnieszka Karpińska 2020-06-30 14:58:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:27:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:27:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:26:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:25:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:25:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:22:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:21:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:21:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:20:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:20:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:16:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:15:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii Elżbieta Moroń 2020-06-30 08:14:40
Ogłoszenie o konkursie nr 21/2020-lekarz specjalista: neur.psych,alerg Arletta Abadżijewa 2020-06-29 12:15:28
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świdczeń medycznych nr 20/2020: technicy rtg, pielęgniarki R-kardiolog. Arletta Abadżijewa 2020-06-29 12:13:34
4WSzKzP.SZP.2612.33.2020 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj Agnieszka Karpińska 2020-06-26 12:02:26
4WSzKzP.SZP.2612.33.2020 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj Agnieszka Karpińska 2020-06-26 12:00:33
4WSzKzP.SZP.2612.33.2020 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj Agnieszka Karpińska 2020-06-26 11:59:32
Ogłoszenie o konkursie - Pielęgniarka Oddziałowa Elżbieta Moroń 2020-06-24 14:12:52
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-06-23 13:06:37
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020 Dorota Frontczak 2020-06-22 09:44:34
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020 Dorota Frontczak 2020-06-22 09:43:02
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 9/2020 ZL Dorota Frontczak 2020-06-17 15:03:16
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 8/2020 ZL Dorota Frontczak 2020-06-17 14:52:35
41/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:34:50
4WSzKzP.SZP.2612.66.2019: Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:32:53
4WSZKZP.SZP.2612.62.2019 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu pobierania materiału do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametró Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:31:55
4WSZKZP.SZP.2612.71.2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH DO ANGIOGRAFII, KORONAROGRAFII DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI WRAZ Z NAJMEM KONSOLI DO FFR. Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:31:05
4WSzKZP.SZP.2612.51.2019 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wr Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:27:54
4WSZKZP.SZP.2612.47.2019 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:18:10
4WSZKZP.SZP.2612.38.2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH DO ANGIOGRAFII, KORONAROGRAFII, TESTÓW ACT, TT, PT WRAZ Z NAJMEM URZĄDZENIA POMIAROWEGO I NADAJNIKA – ODBIORNIKA SYGNAŁU RADIOWEGO DL Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:16:35
4WSzKzP.SZP.2612.41.2019: DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI Agnieszka Stanisławska 2020-06-17 14:15:47
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 20/2020: technicy rtg, pielęgniarki R-kardiolog. Arletta Abadżijewa 2020-06-10 08:28:16
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 22/2020 - lekarze radiologia i diagnostyka obraz Arletta Abadżijewa 2020-06-10 08:10:44
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 21/2020-lekarz specjalista: neur.psych,alerg Arletta Abadżijewa 2020-06-09 12:01:48
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 21/2020-lekarz specjalista: neur.psych,alerg Arletta Abadżijewa 2020-06-08 10:38:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:04:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:04:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:03:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:03:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:02:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:02:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:01:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-06-02 10:00:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-06-02 09:59:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent SPiOZ- nabór wewnętrzny Elżbieta Moroń 2020-06-02 09:14:12
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-06-01 12:50:13
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-06-01 12:49:13
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2020-06-01 12:43:53
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2020-06-01 12:41:15
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2020-06-01 12:39:17
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2020-lekarze Arletta Abadżijewa 2020-06-01 12:19:42
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 19/2020-ratownik med.R-kardiolog Arletta Abadżijewa 2020-06-01 12:18:44
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 16/2020-pielęgniarki Arletta Abadżijewa 2020-05-28 09:17:23
4WSzKzP.SZP.2612.26.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych materiałów do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego oraz świadczenie usług serwisowych aparatu do dializy albuminowej ora Agnieszka Stanisławska 2020-05-22 13:03:33
Roczny przegląd instalacji gazowej na ternie kompleksu szpitala Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-05-22 08:05:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy - Logistyka Elżbieta Moroń 2020-05-20 13:09:01
4WSzKzP.SZP.2612.29.2020 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji – Fizykoterapia – Urologia - Hemodynamika i Elektrofizjologia. Agnieszka Karpińska 2020-05-19 14:14:16
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2020-05-19 11:08:45
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2020-05-19 11:05:23
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2020-05-19 11:03:09
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-05-19 11:02:13
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PRZEWLEKŁE BÓLE KRĘGOSŁUPA Krzysztof Olszewski 2020-05-19 11:00:49
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na promocję Ginekologia 9.2 Krzysztof Olszewski 2020-05-19 10:59:22
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2020-05-19 10:56:52
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie NR 6/2020 Dorota Frontczak 2020-05-15 11:21:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 15/2020 Dorota Frontczak 2020-05-15 11:20:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 14/2020 Dorota Frontczak 2020-05-15 11:19:23
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 13/2020 Dorota Frontczak 2020-05-15 11:18:26
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 4_2020 ZL Dorota Frontczak 2020-05-15 11:09:47
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 5/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-05-15 10:51:08
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 1_2020 Dorota Frontczak 2020-05-15 10:49:56
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 5/2020 Dorota Frontczak 2020-05-15 10:49:25
Modyfikacja do konkursu 4/2020-ZMIANA TERMINU Dorota Frontczak 2020-05-15 10:48:38
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 16/2020-pielęgniarki Arletta Abadżijewa 2020-05-04 14:56:24
Ogłoszenie o konkursie nr 12/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - KARDIOLOGIA Arletta Abadżijewa 2020-05-04 13:13:42
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-04-30 12:07:24
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-04-30 12:07:00
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-04-30 12:04:11
4WSzKzP.SZP.2612.16.2020 Dostawa mleka i jego przetworów. Agnieszka Karpińska 2020-04-29 14:16:37
4WSzKzP.SZP.2612.18.2020 Świadczenie usług transportu osób dializowanych. Agnieszka Karpińska 2020-04-29 14:15:21
4WSzKzP.SZP.2612.2.2020 Dostawa odzieży dla personelu: medycznego, utrzymania czystości i kuchennego na 2020 / 2021 rok. Agnieszka Karpińska 2020-04-29 14:14:31
4WSzKzP.SZP.2612.1.2020 Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych. Agnieszka Karpińska 2020-04-29 14:13:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-04-24 12:10:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-04-24 12:09:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-04-24 12:08:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-04-24 12:08:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-04-24 12:06:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-04-24 11:55:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-04-24 11:54:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-04-24 11:53:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent SPiOZ- nabór wewnętrzny Elżbieta Moroń 2020-04-24 11:53:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-04-24 11:52:07
Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF Krzysztof Olszewski 2020-04-22 09:59:35
Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF Krzysztof Olszewski 2020-04-22 09:55:00
Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF Krzysztof Olszewski 2020-04-22 09:51:26
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 14/2020 Dorota Frontczak 2020-04-21 14:22:15
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 13/2020 Dorota Frontczak 2020-04-21 14:20:38
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu nr 12/2020 w obrębie zakresu 17) Arletta Abadżijewa 2020-04-20 14:16:37
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020 Dorota Frontczak 2020-04-20 11:27:18
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020 Dorota Frontczak 2020-04-20 11:25:22
Ogłoszenie o konkursie nr 7/2020 w ramach umowy zlecenie Dorota Frontczak 2020-04-20 11:17:51
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2020 Dorota Frontczak 2020-04-20 08:55:08
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 9/2020 Dorota Frontczak 2020-04-20 08:53:28
22.2020_Zbiorcze zestawienie ofert_dn.17.4.2020 Monika Kosior 2020-04-17 14:42:30
Modyfikacja dotycząca zakresu 7) Arletta Abadżijewa 2020-04-15 14:58:40
22.2020_wyjasnienia SIWZ nr 2_dn.14.4.2020 Monika Kosior 2020-04-14 13:28:19
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 14/2020 Dorota Frontczak 2020-04-07 14:53:12
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 14/2020 Dorota Frontczak 2020-04-07 14:50:11
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 14/2020 Dorota Frontczak 2020-04-07 14:42:47
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 14/2020 Dorota Frontczak 2020-04-07 14:40:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR Elżbieta Moroń 2020-04-07 08:36:21
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 13/2020 Dorota Frontczak 2020-04-06 14:30:12
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 7/2020 - lekarz: kardiolog, POZ Arletta Abadżijewa 2020-04-02 12:20:02
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2020 - perfuzjoniści Arletta Abadżijewa 2020-04-02 12:19:03
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 5/2020 ZL Dorota Frontczak 2020-04-01 15:05:58
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 5/2020 ZL Dorota Frontczak 2020-04-01 14:57:43
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-03-31 08:56:54
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-03-31 08:56:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-03-30 13:26:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-03-30 13:10:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR Elżbieta Moroń 2020-03-30 13:02:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:59:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:59:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:58:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:50:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:49:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:48:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-03-30 12:47:18
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-27 11:48:03
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-27 11:47:46
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-27 11:41:52
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-27 11:41:35
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-27 11:31:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2020-03-25 08:07:14
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-03-23 13:38:13
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-03-23 13:36:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 6_2020 Dorota Frontczak 2020-03-23 13:01:46
Zmiana terminu- konkurs nr 6/2020-Umowa kontraktowa Dorota Frontczak 2020-03-23 13:00:58
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 6_2020 Dorota Frontczak 2020-03-23 13:00:28
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 3_2020 ZL Dorota Frontczak 2020-03-23 12:56:48
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 3/2020 Dorota Frontczak 2020-03-23 12:56:21
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 2_2020 ZL Dorota Frontczak 2020-03-23 12:55:07
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 2/2020 Dorota Frontczak 2020-03-23 12:53:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:48:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:47:12
Oglosznie naboru na stanowisko Pracownik Socjalny Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:46:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:46:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:45:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:26:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:24:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:23:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:23:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo) Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:20:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-03-19 09:20:05
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-03-18 10:31:36
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2020-03-18 10:28:08
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-16 12:12:57
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-16 12:10:47
OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2020-03-16 11:06:00
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-16 10:59:18
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-16 10:58:54
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-16 10:55:21
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-16 09:10:17
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-16 09:08:24
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-16 09:06:58
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-13 12:13:32
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-13 12:11:10
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-13 12:09:06
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-13 12:00:11
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-13 11:57:22
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Krzysztof Olszewski 2020-03-13 11:53:27
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2020-03-09 12:37:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-03-09 12:12:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2020-03-09 12:11:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-03-09 12:10:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-09 12:09:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-09 12:09:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-03-09 12:08:03
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-06 11:16:51
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-06 11:16:10
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Krzysztof Olszewski 2020-03-06 11:12:50
Odwołanie konkursu 7/2020 w obrębie zakresu 4 - lekarz POZ Arletta Abadżijewa 2020-03-04 13:48:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-03-02 14:41:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-02 14:41:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-03-02 14:40:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-03-02 14:37:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-03-02 14:34:29
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2020-03-02 14:09:39
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2020-03-02 14:09:13
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-03-02 14:08:25
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-02 13:13:46
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-02 13:12:53
Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA Anna Stapkiewicz 2020-03-02 13:04:24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Agnieszka Karpińska 2020-03-02 10:50:56
4WSzKzP.SZP.2612.10.2020 Świadczenie usług transportu osób dializowanych. Agnieszka Karpińska 2020-03-02 10:43:43
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020 Dorota Frontczak 2020-02-28 14:29:52
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 4/2020 - lekarze Arletta Abadżijewa 2020-02-27 14:54:53
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 5/2020 - pielegniarki Arletta Abadżijewa 2020-02-27 14:54:12
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020 Dorota Frontczak 2020-02-25 12:05:23
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 1_2020 Dorota Frontczak 2020-02-25 11:58:39
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 51/2019 Dorota Frontczak 2020-02-17 14:48:54
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 51/2019 Dorota Frontczak 2020-02-17 14:47:13
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 1/2020 Dorota Frontczak 2020-02-17 14:45:36
System UTM wraz z wdrożeniem i szkoleniem Dorota Janiszewska 2020-02-14 10:16:20
Telefonia komórkowa Magdalena Błaszczyk 2020-02-14 10:13:48
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 5/2020 Arletta Abadżijewa 2020-02-13 13:04:17
4WSzKzP.SZP.2612.85.2019 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Anna Lewicka 2020-02-10 11:59:43
4WSzKzP.SZP.2612.78.2019 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji Anna Lewicka 2020-02-10 11:58:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-02-07 14:48:46
70.2019_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1; 2; 4; 5 Monika Kosior 2020-02-06 14:30:44
4WSzKzP.SZP.2612.75.2019 Dostawę sprzętu medycznego wg 3 pakietów dla Oddziału Ginekologii. Agnieszka Karpińska 2020-02-06 13:16:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 2/2020 Dorota Frontczak 2020-02-06 11:30:34
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-02-05 14:43:21
Ogloszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2020 - lekarze Arletta Abadżijewa 2020-02-04 11:11:25
Ogloszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 2/2020 - pielęgniarki Arletta Abadżijewa 2020-02-04 11:09:55
Ogloszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 50/2019 - lekarz: okulista, psychiatra Arletta Abadżijewa 2020-02-04 11:07:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2020-02-03 10:46:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2020-02-03 10:20:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2020-02-03 10:20:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2020-02-03 10:19:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2020-02-03 10:18:21
4WSzKzP.SZP.2612.5.2020 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w Anna Lewicka 2020-01-31 14:38:13
4WSzKzP.SZP.2612.5.2020 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w Anna Lewicka 2020-01-31 14:37:22
4WSzKzP.SZP.2612.5.2020 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w Anna Lewicka 2020-01-31 14:36:07
4WSzKzP.SZP.2612.5.2020 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w Anna Lewicka 2020-01-31 14:35:15
4WSzKzP.SZP.2612.5.2020 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w Anna Lewicka 2020-01-31 14:32:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2020-01-31 13:53:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista/ inspektor Elżbieta Moroń 2020-01-31 13:30:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-01-31 13:29:37
4WSzKzP.SZP.2612.2.2020 Dostawa odzieży dla personelu: medycznego, utrzymania czystości i kuchennego na 2020 / 2021 rok. Agnieszka Karpińska 2020-01-24 14:13:38
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 1_2020 Dorota Frontczak 2020-01-24 10:21:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2020-01-23 14:38:17
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-01-22 14:18:16
4WSzKzP.SZP.2612.10.2020 Świadczenie usług transportu osób dializowanych. Agnieszka Karpińska 2020-01-22 10:45:42
4WSzKzP.SZP.2612.10.2020 Świadczenie usług transportu osób dializowanych. Agnieszka Karpińska 2020-01-22 10:42:17
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-01-21 14:27:15
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2020-01-21 14:21:48
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Anna Lewicka 2020-01-20 14:37:33
4WSzKzP.SZP.2612.88.2019 Dostawa bronchoskopu ultrasonograficznego z torem wizyjnym - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2020-01-16 14:24:04
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego Agnieszka Kucharska - admin 2020-01-13 12:14:29
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018 Agnieszka Kucharska - admin 2020-01-13 12:11:47
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018 Agnieszka Kucharska - admin 2020-01-13 12:11:20
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018 Agnieszka Kucharska - admin 2020-01-13 12:10:25
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018 Agnieszka Kucharska - admin 2020-01-13 12:09:42
Odwołanie konkursu w zakresie 3) - w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Dorota Frontczak 2020-01-13 11:57:02
Oferta na udzielanie świadczeń w dziedzinie endoskopii gastroenterologicznej Dorota Frontczak 2020-01-13 11:47:08
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:38:04
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:37:16
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:26:38
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:25:44
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:23:47
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:21:22
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:19:50
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:18:04
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:17:16
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:15:14
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym Dorota Frontczak 2020-01-13 11:09:08
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:05:09
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:03:27
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:02:48
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:01:44
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 11:00:59
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:59:47
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:58:55
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:58:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:57:33
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:55:52
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 9/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:51:37
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:51:09
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 13/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:49:46
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:46:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 6/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 10:45:36
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 6/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 10:45:05
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:43:06
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 7/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 10:42:38
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:41:32
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 8/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 10:40:45
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:40:14
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 16/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:03:13
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:02:26
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 17/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:01:51
Ogłoszenie o unieważnieniu 17/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:01:25
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:00:57
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 18/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:00:29
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 10:00:01
MODYFIKACJA WARUNKÓW W ZAKRESIE 1 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:59:30
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 20/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:59:05
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 19/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:58:34
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 19/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 09:58:11
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 20/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:57:43
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 20/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 09:57:18
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 45/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:56:34
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 49/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:56:10
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 49/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:55:48
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 26/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 09:54:26
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 45/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:52:57
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 26/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:52:05
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 25/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 09:51:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:51:00
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 24/2019 ZL Dorota Frontczak 2020-01-13 09:50:37
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 24/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:49:19
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2019 Dorota Frontczak 2020-01-13 09:41:28
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi w celu zapewnienia ciągłej pracy drzwi przesuwnych oraz bram rolowanych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2020-01-09 11:52:53
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 1/2020 Dorota Frontczak 2020-01-08 15:12:07
4WSzKzP.SZP.2612.83.2019 Dostawa Stacji Opisowych dostosowanych do badań Medycyny Nuklearnej z oprogramowaniem – 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2020-01-07 10:44:13
4WSzKzP.SZP.2612.60.2019 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2020-01-07 10:42:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:30:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:28:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:25:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:23:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:22:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:22:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:19:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:18:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:18:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista/ inspektor Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:17:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-12-30 08:13:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-12-23 08:29:50
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 24/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-12-20 15:03:02
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 24/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-12-20 15:02:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 25/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich (kardiologia-Prac.Hem. i Elektro.) Arletta Abadżijewa 2019-12-20 14:02:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 48/2019 - w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-12-20 13:59:06
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 47/2019 - w zakresie czynności pielęgniarki i ratownika med. Arletta Abadżijewa 2019-12-20 13:58:09
Ogłoszenie o uniewaznieniu 21/2019 Dorota Frontczak 2019-12-20 13:53:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2019 Dorota Frontczak 2019-12-20 13:52:54
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 22/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-12-20 13:49:54
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 23/2019 Dorota Frontczak 2019-12-20 13:44:47
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 24/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-12-20 13:37:03
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2019-12-18 13:22:26
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2019-12-18 13:21:37
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2019-12-18 12:06:32
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2019-12-18 12:05:52
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2019-12-18 11:59:53
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” Krzysztof Olszewski 2019-12-18 11:57:12
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 26/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-12-17 14:51:40
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-12-17 11:42:22
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-12-16 13:16:15
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-12-16 13:09:23
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-12-09 12:43:53
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-12-09 10:46:26
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świdczeń medycznych nr 44/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich Arletta Abadżijewa 2019-12-06 11:28:12
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40/2019 w zakresie czynności pielągniarki koordynującej Arletta Abadżijewa 2019-12-06 11:25:11
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2019-12-06 09:50:50
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świdczeń medycznych nr 46/2019 - lekarz patomorfolog i psychiatra Arletta Abadżijewa 2019-12-06 09:18:21
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2019-12-06 08:51:46
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2019-12-06 08:51:29
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2019-12-06 08:50:42
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2019-12-06 08:42:19
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy POLKARD Krzysztof Olszewski 2019-12-06 08:39:08
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 26/2019 Dorota Frontczak 2019-12-05 14:03:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii Elżbieta Moroń 2019-12-02 08:04:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-12-02 07:51:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-12-02 07:49:32
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-12-02 07:23:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-11-29 14:35:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-11-29 14:34:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-11-29 14:34:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc laboratoryjna (1/2 etatu) Elżbieta Moroń 2019-11-29 14:33:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-11-29 14:07:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-11-29 13:59:29
Usługi pocztowe na 2020 Janusz Siwek 2019-11-29 10:35:12
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2019-11-29 09:24:07
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2019-11-29 09:19:10
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-11-28 15:17:47
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-11-28 15:11:47
79.2019_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_pakiet 1 i 2 Monika Kosior 2019-11-25 13:23:11
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PRZEWLEKŁE BÓLE KRĘGOSŁUPA Krzysztof Olszewski 2019-11-22 11:26:45
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA-PRZEWLEKŁE BÓLE KRĘGOSŁUPA Krzysztof Olszewski 2019-11-22 11:25:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-11-21 11:09:58
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2019-11-20 13:52:26
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2019-11-20 13:50:52
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2019-11-20 13:48:31
Rozeznanie cenowe nr 1/PROMO/POLKARD/2019 Krzysztof Olszewski 2019-11-20 13:40:50
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-11-19 11:16:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 48/2019 - w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-11-19 09:20:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 48/2019 - w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-11-19 09:19:47
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych nr 48/2019 - w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-11-19 09:17:05
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świdczeń medycznych nr 46/2019 - lekarz patomorfolog i psychiatra Arletta Abadżijewa 2019-11-19 08:44:08
4WSzKzP.SZP.2612.57.2019 Świadczenie usług serwisowych apartów prod. Siemens - angiografy, ultrasonograf. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 13:11:01
4WSzKzP.SZP.2612.67.2019 Dostawa warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 13:09:38
4WSzKzP.SZP.2612.52.2019 Świadczenie usług serwisowych sprzętu według 4 pakietów. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 13:06:15
4WSzKzP.SZP.2612.48.2019 Świadczenie usług pralniczych, znakowanie wytypowanego asortymentu za pomocą elektronicznego systemuRFID, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny Agnieszka Karpińska 2019-11-18 13:04:17
4WSzKzP.SZP.2612.53.2019 Dostawa sprzętu medycznego według 4 pakietów. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 13:02:29
4WSzKzP.SZP.2612.35.2019 Dostawę odczynników według 3 pakietów. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 13:01:29
4WSzKzP.SZP.2612.45.2019 Dostawa nowego dźwigu osobowego i wymianę dźwigu osobowego o numerze wewnętrznym D8, w budynku nr 1 część 1 wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towa Agnieszka Karpińska 2019-11-18 12:59:47
4WSzKzP.SZP.2612.40.2019 Dostawa sprzętu medycznego wg VII pakietów. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 12:57:21
4WSzKzP.SZP.2612.4.2019 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2019-11-18 12:56:33
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-11-18 12:53:16
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-11-14 12:00:50
Usługi pocztowe na 2020 Janusz Siwek 2019-11-13 10:37:41
Usługi pocztowe na 2020 Janusz Siwek 2019-11-13 10:36:38
Usługi pocztowe na 2020 Janusz Siwek 2019-11-13 10:31:24
4WSzKzP.SZP.2612.85.2019 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Anna Lewicka 2019-11-12 14:00:42
4WSZKZP.SZP.2612.58.2019 Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli i zbiorników oraz serwisem. Anna Lewicka 2019-11-08 11:33:40
4WszKzP.SZP.2612.72.2019 Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z najmem kontenerowej kotłowni oraz dostosowaniem instalacji c.o. w budynkach Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4. WSzKzP Anna Lewicka 2019-11-08 11:32:07
4WSzKzP.SZP.2612.68.2019 Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych wraz z najmem specjalistycznych dozowników w 2019/2020 roku Anna Lewicka 2019-11-08 11:31:21
4WSzKzP.SZP.2612.50.2019 DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKÓW I ZNACZNIKÓW Anna Lewicka 2019-11-08 11:30:38
4WSzKzP.SZP.2612.88.2019 Dostawa bronchoskopu ultrasonograficznego z torem wizyjnym - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2019-11-07 14:25:10
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-11-06 14:09:15
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 43/2019 w zakresie czynności lekarzy specjalistów określonych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-11-06 10:35:59
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 41/2019-SOR, Stacja Dializ Arletta Abadżijewa 2019-11-06 10:35:31
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2019 - lekarz specjalista neurolog i otolaryngolog Arletta Abadżijewa 2019-11-06 10:35:00
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świdczeń medycznych nr 46/2019 - lekarz patomorfolog i psychiatra Arletta Abadżijewa 2019-11-05 14:43:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2019-10-29 07:25:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-10-29 07:21:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:45:43
Oglosznie naboru na stanowisko Pracownik Socjalny Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:45:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:41:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:41:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:40:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista/ inspektor Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:38:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc laboratoryjna (1/2 etatu) Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:30:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:29:22
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2019-10-28 14:28:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator-magazynier Elżbieta Moroń 2019-10-25 13:09:06
Telefonia komórkowa Magdalena Błaszczyk 2019-10-24 12:16:41
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 23.10.2019r. + zmiana terminu składania i otwarcia ofert Anna Lewicka 2019-10-23 12:34:05
Świadczenie usług dostępu do Internetu Magdalena Błaszczyk 2019-10-22 14:28:13
Telefonia komórkowa Magdalena Błaszczyk 2019-10-22 13:54:09
Telefonia komórkowa Magdalena Błaszczyk 2019-10-22 13:51:59
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świdczeń medycznych nr 44/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich Arletta Abadżijewa 2019-10-22 10:53:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2019-10-11 07:54:34
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-10-09 08:12:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc laboratoryjna Elżbieta Moroń 2019-10-08 11:25:25
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:26:16
MODYFIKACJA WARUNKÓW W ZAKRESIE 2 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:25:54
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 23/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:25:33
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:25:04
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 9/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:24:37
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 27/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:24:10
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:23:33
MODYFIKACJA WARUNKÓW W ZAKRESIE 1 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:23:12
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 10/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:22:23
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:22:00
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 12/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:21:38
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 31/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:20:18
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 31/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:19:53
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 13/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:19:30
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr13/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:18:49
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:18:24
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 14/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:18:03
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 35/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:17:32
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 35/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:16:47
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:15:53
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 15/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:15:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 37/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:15:12
MODYFIKACJA DODANIE ZAKRESU 3 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:14:42
MODYFIKACJA WYMAGAŃ DO ZAKRESU 3 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:14:21
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 37/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:13:55
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 36/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:13:30
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 36/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:13:01
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NR 34/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:12:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:12:05
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 17/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:10:31
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 18/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:08:40
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:08:20
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 32/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:07:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 32/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 13:01:59
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 11/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:01:23
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 11/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-10-04 13:00:39
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 19/2019 Dorota Frontczak 2019-10-04 12:17:35
4WSzKzP.SZP.2612.66.2019: Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2019-10-04 11:54:34
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2019 w zakresach okeślonych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-10-01 11:26:37
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia nr 16/2019 - lekarz specjalistach ch. wewnętrznych (m.in. konsultacje kardiologiczne) Arletta Abadżijewa 2019-10-01 11:24:35
Zbiorcze zestawienie ofert_80.2019 Monika Kosior 2019-09-27 14:32:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:37:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:34:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:33:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:32:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:31:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:29:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-09-27 10:26:11
4WSzKzP.SZP.2612.37.2019 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Anna Lewicka 2019-09-26 14:19:26
4WSzKzP.SZP.2612.43.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO WG 3 PAKIETÓW Anna Lewicka 2019-09-26 14:16:52
4WSzKzP.SZP.2612.22.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH, AKCESORIÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI, WAPNA SODOWANEGO, PŁYNÓW DO DIALIZ 2019/2020 Anna Lewicka 2019-09-26 14:14:33
4WSzKzP.SZP.2612.21.2019 Dostawa materiałów budowlano-technicznych i materiałów eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2019/2020 rok Anna Lewicka 2019-09-26 14:13:02
4WSzKzP.SZP.2612.19.2019 dostawa specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najem: systemu do elektroanatomicznego mapowania serca; 10 programatorów do ka Anna Lewicka 2019-09-26 14:10:11
Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z najmem kontenerowej kotłowni oraz dostosowaniem instalacji c.o. w budynkach Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu w sez Anna Lewicka 2019-09-26 14:07:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista/ inspektor Elżbieta Moroń 2019-09-25 13:49:56
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:41:58
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy- promocja E-Zdrowie 2.1 Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:39:30
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na promocję Ginekologia 9.2 Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:37:53
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na promocję Ginekologia 9.2 Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:37:01
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na promocję Ginekologia 9.2 Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:28:29
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na promocję Ginekologia 9.2 Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:26:56
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Ginekologia 9.2 Krzysztof Olszewski 2019-09-24 11:26:30
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2019 - lekarz specjalista transplantologii i nefrologii Arletta Abadżijewa 2019-09-24 10:13:36
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-17 12:54:08
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-17 12:52:59
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 12.09.2019r. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-09-12 10:05:14
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-09-12 09:56:35
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-09-11 11:07:34
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 41/2019-SOR, Stacja Dializ Arletta Abadżijewa 2019-09-10 13:48:04
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 41/2019-SOR, Stacja Dializ Arletta Abadżijewa 2019-09-10 13:46:28
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-10 12:14:58
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-10 12:13:11
Przetargi nieograniczone Radosław Mielczarek - admin 2019-09-10 11:07:01
4WSzKzP.SZP.2612.64.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Radosław Mielczarek - admin 2019-09-10 11:05:15
Przetargi nieograniczone Monika Kosior 2019-09-10 09:48:02
4WSzKzP.SZP.2612.64.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Monika Kosior 2019-09-10 09:18:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-09-09 13:47:16
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Anna Stapkiewicz 2019-09-09 12:07:48
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-09 11:59:08
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-09 11:51:00
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-09 11:49:01
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu „Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławi Krzysztof Olszewski 2019-09-09 11:39:15
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Elżbieta Moroń 2019-09-09 11:26:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-09-09 11:25:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-09-09 11:24:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-09-09 11:19:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-09-09 11:15:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-09-09 11:11:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-09-09 09:02:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-09-09 09:00:18
103/PE/2018; DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE OPROGRAMOWANIA Monika Kosior 2019-09-06 13:28:53
100/PZL/PE/2018: DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH – PAPIERU, TONERÓW DO KSEROKOPIAREK, GALANTERII BIUROWEJ ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WEDŁUG 8 PAKIETÓW Monika Kosior 2019-09-06 13:26:08
80/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Monika Kosior 2019-09-06 13:24:57
78/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem aparatów na potrzeby Pracowni Hemodynamiki, Kliniki Kardiochirurgii i Pracowni Elektrofizjologii Monika Kosior 2019-09-06 13:23:53
4WSzKzP.SZP.2612.64.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Monika Kosior 2019-09-06 13:21:18
4WSzKzP.SZP.2612.64.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Monika Kosior 2019-09-06 13:15:10
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 38/2019 Arletta Abadżijewa 2019-09-04 14:48:54
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 38/2019 Arletta Abadżijewa 2019-09-04 14:48:04
4WSzKzP.SZP.2612.74.2019 Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposazeniem. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-09-03 13:56:01
4WSzKzP.SZP.2612.74.2019 Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposazeniem. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-09-03 13:54:29
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-09-03 13:34:16
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2019 w zakresach okeślonych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-09-03 12:18:41
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-09-02 13:15:26
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy Arletta Abadżijewa 2019-08-30 14:28:25
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( umowa kontraktowa ) nr 34/2019 w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:23:17
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 33/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie radiologii i reumatologii Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:22:45
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 30/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie kardiologii Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:21:38
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:20:53
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 24/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:20:17
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:19:22
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:18:19
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-08-30 09:17:02
Przebudowa węzła parowego Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-08-20 08:13:16
4WSZKZP.SZP.2612.47.2019 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ Agnieszka Stanisławska 2019-08-14 10:38:24
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-08-09 09:23:56
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-08-09 07:52:10
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-08-09 07:50:04
Przebudowa węzła parowego Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-08-08 12:12:05
Przebudowa węzła parowego Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-08-08 12:06:03
Świadczenie usług dostępu do Internetu Magdalena Błaszczyk 2019-08-07 10:21:09
System UTM wraz z wdrożeniem i szkoleniem Dorota Janiszewska 2019-08-07 10:10:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 36/2019 Dorota Frontczak 2019-08-06 12:26:20
Świadczenie usług dostępu do Internetu Magdalena Błaszczyk 2019-08-05 13:08:50
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-08-05 12:59:54
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 37/2019 Dorota Frontczak 2019-08-05 12:02:31
Wsparcie serwisowe MM Ewidencja Agnieszka Kucharska - admin 2019-08-02 13:34:39
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2019-08-02 13:33:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP Elżbieta Moroń 2019-08-02 07:42:56
4WSzKzP.SZP.2612.60.2019 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2019-07-31 10:03:12
Wyjasnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 30.07.2019r. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-30 13:54:09
Wyjasnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 30.07.2019r. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-30 13:36:06
Wykonanie  okresowych  przeglądów, prac konserwacyjnych  z  usuwaniem   usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) o numerach D18 i D19 zainstalowanych w budynku nr 73, 4 Wojskowego Szpitala Klinic Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-07-29 09:21:26
4WSzKzP.SZP.2612.69.2019 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W INWESTYCJI: ZADANIE NR 91572 PN. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI CHIRURGICZNEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ” NA TERENIE Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-29 07:50:06
4WSzKzP.SZP.2612.69.2019 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W INWESTYCJI: ZADANIE NR 91572 PN. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI CHIRURGICZNEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ” NA TERENIE Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-26 13:37:35
4WSzKzP.SZP.2612.69.2019 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W INWESTYCJI: ZADANIE NR 91572 PN. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI CHIRURGICZNEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ” NA TERENIE Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-26 13:16:37
4WSzKzP.SZP.2612.16.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem 2 komputerów i jednostki sterującej do trombektomii mec Agnieszka Stanisławska 2019-07-26 11:23:25
4WSzKzP.SZP.2612.34.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MACERATORÓW DO UTYLIZACJI NACZYŃ Z PULPY CELULOZOWEJ ORAZ MACERATORÓW DO UTYLIZACJI PIELUCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MYJNI DO KACZEK I BASE Agnieszka Stanisławska 2019-07-26 11:20:07
4WSzKzP.SZP.2612.12.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM INSTRUMENTARIUM NA POTRZEBY KLINICZNYCH ODDZIAŁÓW: ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII, CHIRURGII SZCZĘKOWO- Agnieszka Stanisławska 2019-07-26 11:19:00
4WSzKzP.SZP.2612.9.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ, ZAKŁADU ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ Agnieszka Stanisławska 2019-07-26 11:18:12
4WSzKzP.SZP.2612.11.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII WRAZ Z NAJMEM URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA MATERIAŁU EMBOLIZACYJNEGO Agnieszka Stanisławska 2019-07-26 11:17:22
104/WZM/2018 DOSTAWA MIKROCEWNIKÓW, CEWNIKÓW, STENTÓW, DRENÓW, PROWADNIKÓW, BALONÓW DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI Agnieszka Stanisławska 2019-07-26 11:16:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:54:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:53:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:52:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:52:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:51:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:50:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:49:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP Elżbieta Moroń 2019-07-24 11:48:56
4WSzKzP.SZP.2612.44.2019 Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-24 10:37:00
4WSzKzP.SZP.2612.28.2019 Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-24 10:35:55
4WSzKzP.SZP.2612.13.2019 Dostawa materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Okulistyki. Agnieszka Karpińska 2019-07-24 10:35:44
4WSzKzP.SZP.2612.30.2019 Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem na 2019/ 20 rok Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-24 10:33:55
4WSzKzP.SZP.2612.31.2019 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-24 10:31:52
Otwarcie ofert w konkursie na udzielanie świadczeń opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał). Anna Stapkiewicz 2019-07-23 14:01:24
4WSzKzP.SZP.2612.63.2019 DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO Z WYPOSAŻENIEM Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-23 12:59:39
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-07-22 14:43:56
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-07-22 14:43:13
4WSzKzP.SZP.2612.20.2019 Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji z wymianą nawilżaczy i podzespołów, central, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Psychiatrii. Agnieszka Karpińska 2019-07-19 15:07:25
4WSzKzP.SZP.2612.8.2019 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności 4Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu ora Agnieszka Karpińska 2019-07-19 15:06:15
Zbiorcze zestawienie ofert Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-19 11:52:30
OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:48:50
OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:46:51
OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:44:17
OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:42:56
OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-zawał Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:41:55
Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:34:36
ZMIANA OGŁOSZENIA w Konkursie ofert rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:33:20
Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2019-07-18 09:31:53
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 33/2019 Arletta Abadżijewa 2019-07-17 13:10:00
Modyfikacja dotycząca zakresu 9) - scan poniżej Dorota Frontczak 2019-07-17 13:08:39
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 27/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 13:08:02
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 28/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 13:07:12
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 28/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 13:02:36
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 13:02:02
Ogłoszenie o unieważnieniu 29/2019-zakres 1 Dorota Frontczak 2019-07-17 13:01:30
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 29/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 13:00:39
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 12:59:55
Szczegółowe materiały informacyjne o konkursie ofert Dorota Frontczak 2019-07-17 12:58:14
Szczególowe materiały informacyjne do konkursu ofert Dorota Frontczak 2019-07-17 12:56:56
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019 Dorota Frontczak 2019-07-17 12:56:04
Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:57:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:56:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:55:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:55:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:54:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:54:04
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:52:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:51:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:50:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:49:47
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:49:04
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:48:10
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2019-07-17 09:45:46
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( umowa kontraktowa ) nr 34/2019 w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-07-16 12:35:38
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 12.07.2019r. Agnieszka Karpińska 2019-07-12 11:47:40
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-12 10:22:08
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-12 10:20:55
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-12 10:19:38
Wyjasnienia i modyfikacja SIWz z dnia 10.07.2019r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.. Agnieszka Karpińska 2019-07-10 14:25:05
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 31/2019 Dorota Frontczak 2019-07-09 14:02:39
Otwarcie ofert w konkursie na udzielanie świadczeń opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał). Anna Stapkiewicz 2019-07-09 11:56:32
Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Anna Lewicka 2019-07-08 13:46:41
Otwarcie ofert w konkursie na udzielanie świadczeń opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał). Anna Stapkiewicz 2019-07-08 10:50:20
Otwarcie ofert w konkursie na udzielanie świadczeń opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał). Anna Stapkiewicz 2019-07-08 08:57:39
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 04.07.2019r. Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-07-04 15:26:22
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 10/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-07-04 14:46:33
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie radiologii i reumatologii Arletta Abadżijewa 2019-07-03 11:47:05
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 32/2019 Dorota Frontczak 2019-07-01 11:10:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:33:53
Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:33:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:32:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:31:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:30:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:29:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:29:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:28:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:26:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-06-28 14:24:37
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-28 11:50:16
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-28 10:10:46
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-28 10:07:23
Wyjaśnienie i modyfikacja teści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-28 09:41:57
4WSzKzP.SZP.2612.45.2019 Dostawa nowego dźwigu osobowego i wymianę dźwigu osobowego o numerze wewnętrznym D8, w budynku nr 1 część 1 wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towa Agnieszka Karpińska 2019-06-26 08:23:28
ZMIANA OGŁOSZENIA w Konkursie ofert rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-25 14:46:31
ZMIANA OGŁOSZENIA w Konkursie ofert rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-25 14:45:41
ZMIANA OGŁOSZENIA w Konkursie ofert rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-25 14:43:01
ZMIANA OGŁOSZENIA w Konkursie ofert rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-25 14:42:19
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 32/2019 Dorota Frontczak 2019-06-25 10:41:23
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Elżbieta Moroń 2019-06-25 09:39:56
Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-19 14:55:12
Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-19 14:54:46
Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał) Anna Stapkiewicz 2019-06-19 14:53:47
Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego Anna Stapkiewicz 2019-06-19 14:48:54
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-06-17 14:46:38
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:49:04
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:29:17
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:28:02
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:26:58
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:25:56
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:23:39
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:21:28
4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-14 14:20:21
4WSzKzP.SZP.2612.15.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego kompatybilnego z analizatorem dodatkowym /back – up / wraz z najem analizat Agnieszka Karpińska 2019-06-14 14:04:02
4WSzKzP.SZP.2612.17.2019 Świadczenie usług serwisowych aparatów: rezonans, aparaty RTG, mammograf, echokardiograf wewnątrzsercowy. Agnieszka Karpińska 2019-06-14 14:02:54
4WSzKzP.SZP.2612.29.2019 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj Agnieszka Karpińska 2019-06-14 14:01:25
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 28/2019 Dorota Frontczak 2019-06-13 14:52:10
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 25/2019 Arletta Abadżijewa 2019-06-12 10:38:43
4WSzKzP.SZP.2612.20.2019 Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji z wymianą nawilżaczy i podzespołów, central, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Psychiatrii. Agnieszka Karpińska 2019-06-11 12:20:34
4WSzKzP.SZP.2612.20.2019 Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji z wymianą nawilżaczy i podzespołów, central, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Psychiatrii. Agnieszka Karpińska 2019-06-10 15:41:15
4WSzKzP.SZP.2612.20.2019 Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji z wymianą nawilżaczy i podzespołów, central, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Psychiatrii. Agnieszka Karpińska 2019-06-10 15:40:14
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-05 13:13:01
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-05 13:11:33
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-05 13:02:17
Wyjaśnienie imodyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-06-05 13:00:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 28/2019 Dorota Frontczak 2019-06-04 11:32:17
4WSzKzP.SZP.2612.41.2019: DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI Agnieszka Stanisławska 2019-06-03 13:11:48
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-05-31 13:00:16
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-05-31 12:52:33
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2019-05-31 10:00:52
Cennik usług 4WSK Krzysztof Olszewski 2019-05-31 09:59:36
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - MENADŻER PROJEKTU Krzysztof Olszewski 2019-05-30 14:17:28
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW PŁUC Krzysztof Olszewski 2019-05-30 14:16:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:15:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:14:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:13:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:11:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:10:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:09:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz pediatra Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:08:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:07:48
Operator Elżbieta Moroń 2019-05-27 10:06:46
Operator Elżbieta Moroń 2019-05-24 14:57:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-05-24 14:56:00
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-05-23 11:55:41
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-05-23 11:52:57
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-05-23 11:51:22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-05-23 11:30:48
4WSzKzP.SZP.2612.3.2019 Dostawa zastawek, stabilizatorów, retraktorów, pierścieni, łat, systemu do plastyki zastawki trójdzielnej dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2019-05-22 12:27:59
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 22/2019 Arletta Abadżijewa 2019-05-22 09:25:05
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:52:48
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:51:58
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:41:04
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:40:35
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:39:00
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:37:06
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:35:07
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. E zdrowie 2.1 menadżer projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-20 11:34:30
4WSzKzP.SZP.2612.21.2019 Dostawa materiałów budowlano-technicznych i materiałów eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2019/2020 rok Anna Lewicka 2019-05-20 09:57:43
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 19/2019 Arletta Abadżijewa 2019-05-17 12:00:49
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 19/2019 Arletta Abadżijewa 2019-05-17 11:48:33
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 19/2019 Arletta Abadżijewa 2019-05-16 11:37:50
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019 Dorota Frontczak 2019-05-14 11:56:56
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Krzysztof Olszewski 2019-05-14 09:25:57
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - MENADŻER PROJEKTU Krzysztof Olszewski 2019-05-08 12:51:03
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - MENADŻER PROJEKTU Krzysztof Olszewski 2019-05-08 12:45:26
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - MENADŻER PROJEKTU Krzysztof Olszewski 2019-05-08 12:40:34
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - MENADŻER PROJEKTU Krzysztof Olszewski 2019-05-08 12:38:52
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - MENADŻER PROJEKTU Krzysztof Olszewski 2019-05-08 12:35:41
ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Krzysztof Olszewski 2019-05-08 12:30:59
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy- promocja E-Zdrowie 2.1 Krzysztof Olszewski 2019-05-07 12:29:02
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy- promocja E-Zdrowie 2.1 Krzysztof Olszewski 2019-05-07 12:26:49
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy- promocja E-Zdrowie 2.1 Krzysztof Olszewski 2019-05-07 12:24:52
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy- promocja E-Zdrowie 2.1 Krzysztof Olszewski 2019-05-07 12:24:18
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 12:06:45
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 12:03:36
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-05-07 11:54:14
Rozeznanie cenowe nr 1/RPDS/2.1/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 11:38:07
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy-Ginekologia Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:59:18
Rozeznanie cenowe nr 01/Proj_UE/GIN/2018 na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie - GINEKOLOGIA Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:57:55
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:51:53
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:50:48
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:48:16
Rozeznanie cenowe nr 1/RPDS/2.1/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:46:57
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:42:50
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:38:40
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:37:19
Protokół wyboru oferenta do zapytania ofertowego z dnia 23 marca 2018 r. na stanowisko Menadżer Projektu Krzysztof Olszewski 2019-05-07 09:33:17
4WSzKzP.SZP.2612.18.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę haka automatycznego do operacji wątroby - 1 kpl. Agnieszka Stanisławska 2019-05-07 08:27:47
93/WZM/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium Agnieszka Stanisławska 2019-05-07 08:25:10
94/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ WRAZ Z NAJMEM KOMPUTERA I BEZOLEJOWEJ POMPY OBROTOWEJ Agnieszka Stanisławska 2019-05-07 08:24:24
72/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM: 2 APARATÓW DO NIEINWAZYJNEGO, BEZPOŚREDNIEGO I CIĄGŁEGO POMIARU ZMIAN NASYCENIA TLENEM HEMOGLOBINY W OBSZARZE MÓZGU , 2 MONITORÓW DO ZABIEGÓW Agnieszka Stanisławska 2019-05-07 08:22:49
106/PZL/2018 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego Anna Lewicka 2019-05-02 14:37:44
105/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego Anna Lewicka 2019-05-02 14:36:35
101/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych wg 9 pakietów Anna Lewicka 2019-05-02 14:35:44
97/WAO/2018 Świadczenie usług ochrony fizycznej Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Anna Lewicka 2019-05-02 14:34:59
95/WZM/2018 Dostawa aspiratora chirurgicznego - noża ultradźwiękowego do zabiegów resekcyjnych wątroby oraz akcesoriów zużywalnych do wykonania 100 zabiegów na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy Anna Lewicka 2019-05-02 14:34:20
88/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego przez okres 36 miesięcy Anna Lewicka 2019-05-02 14:33:38
90/WZM/2018 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych Anna Lewicka 2019-05-02 14:32:27
82/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy Anna Lewicka 2019-05-02 14:31:47
71/WZM/2018 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych Anna Lewicka 2019-05-02 14:31:02
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019 Dorota Frontczak 2019-05-02 13:07:58
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 12/2019 - w zakresie czynności zawodowych perfuzjonistów Arletta Abadżijewa 2019-04-29 14:02:20
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2019 - w zakresie czynności pielęg. oper. i tech. rtg Arletta Abadżijewa 2019-04-29 14:01:44
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 11/2019 - w zakresach opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-04-29 13:57:40
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2019 - w zakresie czynności zaw. lekarzy opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-04-29 13:56:26
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 15/2019 - w zakresie kardiologii Arletta Abadżijewa 2019-04-29 13:55:49
Konkurs ofert - KOS-zawał Magdalena Kałuska 2019-04-29 12:05:37
Zmiana w SWKO - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2019-04-29 12:05:13
ZMIANA - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2019-04-29 12:04:55
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2019-04-29 12:04:26
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Magdalena Kałuska 2019-04-29 12:04:03
Zbiorcze zestawienie ofert Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-29 11:47:00
Zbiorcze zestawienie ofert Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-29 11:44:29
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-04-29 09:26:34
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019 Dorota Frontczak 2019-04-26 16:55:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:48:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:47:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Sekcji Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:47:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:46:34
Operator Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:44:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:43:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:42:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:41:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:40:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:38:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz pediatra Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:37:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:37:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-04-26 10:36:14
Wyjaśnienie i modyfikacja teści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-25 11:25:52
Rozeznanie cenowe nr 1/RPDS/2.1/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu. Krzysztof Olszewski 2019-04-24 12:52:29
Rozeznanie cenowe nr 1/RPDS/2.1/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu. Krzysztof Olszewski 2019-04-24 12:50:29
Wyjaśnienie i modyfikacja teści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-24 12:37:21
Rozeznanie cenowe nr 1/RPDS/2.1/4WSzK na usługę dotyczącą promocji projektu. Krzysztof Olszewski 2019-04-24 12:29:23
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW PŁUC Krzysztof Olszewski 2019-04-24 09:42:12
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW PŁUC Krzysztof Olszewski 2019-04-24 09:39:59
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW PŁUC Krzysztof Olszewski 2019-04-24 09:35:47
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW PŁUC Krzysztof Olszewski 2019-04-24 09:28:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz pediatra Elżbieta Moroń 2019-04-19 12:54:02
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 17/2019 Dorota Frontczak 2019-04-19 12:50:32
4WSzKzP.SZP.2612.31.2019 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-19 11:58:55
4WSzKzP.SZP.2612.31.2019 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-19 11:57:24
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 8/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-04-17 13:53:11
przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu Radosław Mielczarek - admin 2019-04-17 12:08:40
przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami 2019-04-17 11:56:55
4WSzKzP.SZP.2612.7.2019 Dostawa artykułów spożywczych. Agnieszka Karpińska 2019-04-16 09:44:55
4WSzKzP.SZP.2612.6.2019 Dostawy mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2019-04-16 09:43:05
4WSzKzP.SZP.2612.1.2019 Dostawa Immunoglobulinum. Agnieszka Karpińska 2019-04-16 09:41:19
4WSzKzP.SZP.2612.5.2019 DOSTAWĘ CHEMICZNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCYCH, W POSTACI KONCENTRATÓW DOZOWANYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNE DOZOWNIKI WRAZ Z ICH NAJMEM ORAZ CHEMICZNYCH ŚRODKÓW Agnieszka Karpińska 2019-04-16 09:37:45
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-10 09:52:32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-10 09:47:51
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 15/2019 - w zakresie kardiologii Arletta Abadżijewa 2019-04-09 14:01:47
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019 Dorota Frontczak 2019-04-09 11:16:53
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019 Dorota Frontczak 2019-04-09 10:35:12
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-04-08 14:35:55
Zbiorcze zestawienie ofert Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-05 12:00:25
Zbiorcze zestawienie ofert Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-05 11:48:19
Zbiorcze zestawienie ofert Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-04-01 11:51:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:45:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:42:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:41:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:41:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:40:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:38:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-03-30 12:37:37
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-03-29 12:59:32
Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-03-27 14:12:43
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2019-03-25 12:36:59
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2019 - w zakresie czynności zaw. lekarzy opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-03-25 11:50:25
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2019 - w zakresie czynności zaw. lekarzy opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-03-25 11:47:36
Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem na 2019/ 20 rok Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-03-22 12:06:30
Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem na 2019/ 20 rok Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-03-22 12:03:45
Dostawę chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem na 2019/ 20 rok Sylwia Dzikowska-Jaworska 2019-03-22 11:59:56
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:26:18
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:24:25
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:22:43
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:21:55
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:21:34
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:18:38
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 12:14:35
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-03-21 11:30:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-03-15 08:57:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2019-03-13 14:24:56
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 10/2019 Arletta Abadżijewa 2019-03-12 10:26:06
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019 Dorota Frontczak 2019-03-08 11:34:24
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019 Dorota Frontczak 2019-03-08 11:26:42
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019 Dorota Frontczak 2019-03-07 15:26:03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2019-03-05 12:45:27
4WSK/2018 Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety). Agnieszka Karpińska 2019-03-05 10:20:48
92/WAO/2018 Dostawa karnetów. Agnieszka Karpińska 2019-02-28 11:44:39
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 6/20019 - w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej w ogłosz. i SZWKO Arletta Abadżijewa 2019-02-26 10:45:29
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 1/2019 - w zakresie lekarze w zakresach opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-02-26 10:44:30
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2019 - w zakresie czynności pielęg. oper. i tech. rtgrtg Arletta Abadżijewa 2019-02-26 10:40:56
Ogłoszenie o rozstrzygnięiu konkursu 6/2019 Arletta Abadżijewa 2019-02-26 10:38:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 8/2019 - pielęgniarka w Zakł. Radiologii i Diagnostyki Obraz. Arletta Abadżijewa 2019-02-26 10:34:27
Ogłoszenie o konkursie 5/2019 - pielęg. dializacyjne i pielęg. operacyj-koord-epidemid Arletta Abadżijewa 2019-02-26 10:33:18
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:42:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:41:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:41:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:40:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:39:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:39:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:37:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:36:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-02-22 11:35:26
Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-02-19 10:56:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-02-18 14:52:19
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 2/2019 ZL Dorota Frontczak 2019-02-15 15:14:37
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 5/2019 - pielęg. dializacyjne i pielęg. operacyj-koord-epidemid Arletta Abadżijewa 2019-02-13 13:51:32
4WSzKzP.SZP.2612.6.2019 Dosawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2019-02-13 10:21:47
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ nr 2 Agnieszka Karpińska 2019-02-07 10:07:50
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ nr 2 Agnieszka Karpińska 2019-02-07 10:04:53
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ nr 2 Agnieszka Karpińska 2019-02-07 10:02:15
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ nr 2 Agnieszka Karpińska 2019-02-07 09:54:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-02-05 09:29:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 46/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:56:23
ZMIANA TERMINÓW DO KONKURSU NR 46/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:55:38
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 46/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:55:09
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia-PAŻDZIERNIK 14/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:53:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 14/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:53:18
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 48/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:52:13
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 52/2018-PSYCHIATRIA-PROJEKT Dorota Frontczak 2019-02-04 11:51:36
Unieważnienie konkursu nr 52_2018-projekt Dorota Frontczak 2019-02-04 11:51:10
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 16/2018-Zlecenia Dorota Frontczak 2019-02-04 11:49:27
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 48/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:48:08
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 17/2018-PSYCHIATRIA-PROJEKT-pielęgniarki Dorota Frontczak 2019-02-04 11:47:28
Unieważnienie konkursu nr 17/2018-zlecenie-projekt Dorota Frontczak 2019-02-04 11:47:01
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:46:17
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 53/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:45:35
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 18/2018-ZLECENIE Dorota Frontczak 2019-02-04 11:45:06
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 19/2018-ZLECENIE Dorota Frontczak 2019-02-04 11:44:31
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 57/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:43:51
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 57/2018 Dorota Frontczak 2019-02-04 11:43:24
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-02-04 09:45:57
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-02-04 09:45:09
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2019-02-04 09:43:10
Wykonanie zabudowy z zimnego aluminium Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-01-30 11:18:22
Naprawy i konserwacje dźwigów Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-01-30 08:27:43
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 58/2018 - w zakresie czynności pielęg. i tech. fizjo. Arletta Abadżijewa 2019-01-28 13:20:50
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 55/2018 - w zakresach lekarskich podanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-01-28 13:19:57
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 54/2018 - pielęgniarki kardiolog. i dializacyjne Arletta Abadżijewa 2019-01-28 13:19:11
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:25:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:24:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowego - Dział Kosztów Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:23:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:19:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:18:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:15:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:14:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:14:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:13:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:12:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:12:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2019-01-26 11:07:12
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 2/2019 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:40:30
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 2/2019/2018 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:40:01
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 15/2018 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:39:00
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia nr 15/2018 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:37:32
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia nr 16/2018 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:36:47
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 18/2018 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:36:15
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE nr 19/2018 Dorota Frontczak 2019-01-25 15:35:15
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 6/2019 - pielęg. dializacyjne i pielęg. operacyj-koord-epidemid Arletta Abadżijewa 2019-01-25 14:45:28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1,2,3,4_100/PZL/PE/2018 Monika Kosior 2019-01-24 14:18:03
Naprawa rolet zewnętrznych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-01-23 13:42:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_w zakrsie pakietów 5.6.7.8_100/PZL/PE/2018 Monika Kosior 2019-01-22 13:06:24
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP Anna Lewicka 2019-01-18 13:00:58
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP Anna Lewicka 2019-01-18 13:00:24
Naprawa i konserwacja drzwi przesuwnych. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-01-17 11:36:04
96/WZM/2018 Dostawa sprzętu i oprogramowania medycznego. Agnieszka Karpińska 2019-01-17 11:14:28
76/PZL/2018 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:29:16
74/PZL/2018 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne na rok 2018/2019, Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:28:34
68/WZM/2018 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:27:54
62/WZM/2018 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego do angiografii, koronarografii (min. cewniki, stenty, dreny, prowadniki, balony, koszulki, elektrody do czasowej stymulacji serca ) z n Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:27:13
59/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych , barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:26:07
51/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ, ZAKŁADU ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:24:22
48/WZM/2018 Dostawa odczynników do automatycznego analizatora REAL TIME do wykonywania badań metodą PCR ( diagnostyka molekularna) wraz z najmem analizatora oraz dostawe odczynników do diagnostyki mo Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:23:28
37/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:05:15
35/WZM/2018 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej, monitora oraz 5 urządzeń do odsysania przestrzeni podgłośniowej Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:04:31
27/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii wraz z najmem komputerów i aparatów Agnieszka Stanisławska 2019-01-15 13:03:29
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 56/2018 - w zakresie lekarz neurochirurg w trakcie specjalizacji Arletta Abadżijewa 2019-01-15 11:25:02
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 55/2018 Arletta Abadżijewa 2019-01-15 11:18:54
Dział Utrzymania Nieruchomości Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2019-01-15 09:54:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2019-01-14 12:51:40
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Magdalena Błaszczyk 2019-01-11 12:17:57
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 58/2018 - w zakresie czynności pielęg. i tech. fizjo. Arletta Abadżijewa 2019-01-10 10:08:45
99/PE/2018 Dostawa serwerów z oprogramowaniem oraz dostawa dysków do macierzy. Agnieszka Karpińska 2019-01-09 14:59:54
91/WZM/2018 Dostawa zastawek dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2019-01-09 14:58:34
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2019-01-09 14:45:40
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 49/2018 - ratownik medyczny Arletta Abadżijewa 2019-01-09 13:32:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 58/2018 - w zakresie czynności pielęg. i tech. fizjo. Arletta Abadżijewa 2019-01-09 08:21:41
106/PZL/2018 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego Anna Lewicka 2019-01-08 12:50:08
106/PZL/2018 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego Anna Lewicka 2019-01-08 12:49:43
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 1/2019 - w zakresie lekarze w zakresach opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2019-01-08 07:21:38
93/WZM/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium Agnieszka Stanisławska 2019-01-07 09:33:21
94/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ WRAZ Z NAJMEM KOMPUTERA I BEZOLEJOWEJ POMPY OBROTOWEJ Agnieszka Stanisławska 2019-01-07 09:32:36
104/WZM/2018 DOSTAWA MIKROCEWNIKÓW, CEWNIKÓW, STENTÓW, DRENÓW, PROWADNIKÓW, BALONÓW DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI Agnieszka Stanisławska 2019-01-07 09:30:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:36:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka- Projekt Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:35:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowego - Dział Kosztów Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:34:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:33:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:32:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:31:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:31:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:30:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:29:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:28:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:26:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:26:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:25:08
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-12-31 13:00:09
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 50/2018 - w zakresach określonych poniżej dla lekarzy Arletta Abadżijewa 2018-12-31 12:29:01
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 57/2018 Dorota Frontczak 2018-12-24 12:24:00
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 57/2018 Dorota Frontczak 2018-12-24 12:20:42
103/PE/2018; DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE OPROGRAMOWANIA Monika Kosior 2018-12-21 15:32:13
103/PE/2018; DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE OPROGRAMOWANIA Monika Kosior 2018-12-21 15:27:19
Ogłoszenie wyniku konkursu ofert Bank Krwi Barbara Filipek 2018-12-21 09:48:09
Ogłoszenie wyniku konkursu ofert Bank Krwi Barbara Filipek 2018-12-21 09:44:00
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 55/2018 - w zakresach lekarskich podanych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-12-21 07:38:09
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 18/2018-ZLECENIE Dorota Frontczak 2018-12-19 16:19:19
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Magdalena Błaszczyk 2018-12-14 13:59:35
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 50/2018 Arletta Abadżijewa 2018-12-14 12:48:52
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 47/2018 w zakresach podanych poniżej - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-12-11 10:47:54
Sprzedaż agregatu prądotwórczego GESAM DV 380 Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-12-06 15:35:54
81/WZM/2018 Dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Agnieszka Karpińska 2018-12-04 09:17:46
69/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Agnieszka Karpińska 2018-12-04 09:14:05
34/WZM/2018 Dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Agnieszka Karpińska 2018-12-04 09:08:53
84/WZM/2018 Świadczenie usług serwisowych aparatów: Tomograf Somatom Definition wraz ze stacjami MMWP oraz Tomografu Somation Definition AS + serwer Syngo.Via. Agnieszka Karpińska 2018-12-04 09:06:56
86/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych wg 3 pakietów. Agnieszka Karpińska 2018-12-04 09:05:17
60/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2018-12-04 09:03:29
Zmiana w SWKO - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2018-12-03 13:59:57
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-12-03 13:59:29
Zmiana w SWKO - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2018-12-03 13:58:24
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-12-03 13:37:11
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-12-03 13:36:04
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-12-03 13:35:32
Starszy Specjalista ds. Sanitarnych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-12-03 12:39:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:46:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:42:45
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2018-11-30 13:40:58
Starszy Specjalista ds. Sanitarnych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:27:41
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:26:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:25:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy (Płace) Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:24:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:23:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:23:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:23:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:22:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:22:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:21:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:20:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-11-30 13:20:17
ekspertyza techniczna silnika. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-11-29 08:04:52
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2018-11-28 10:43:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-11-28 08:01:29
85/WZM/2018 Dostawa stołu do biopsji stereotaktycznych Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-11-26 12:51:34
85/WZM/2018 Dostawa stołu do biopsji stereotaktycznych Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-11-26 12:50:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka- Projekt Elżbieta Moroń 2018-11-26 08:16:50
Usługi pocztowe na 2019 Janusz Siwek 2018-11-23 12:43:34
97/WAO/2018 Świadczenie usług ochrony fizycznej Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Anna Lewicka 2018-11-23 11:56:48
Naprawa i przewinięcie silnika. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-11-22 14:13:50
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-11-21 14:04:02
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2018-11-21 14:02:16
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-11-21 13:58:17
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-11-21 13:56:13
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-11-21 13:45:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-11-21 08:05:16
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-11-21 08:04:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych Elżbieta Moroń 2018-11-21 08:03:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy (Płace) Elżbieta Moroń 2018-11-21 08:01:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:54:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:53:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:52:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:51:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:50:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:50:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:46:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:45:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-11-21 07:45:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-11-20 08:14:00
Przeglądy i konserwacje okresowe wózków widłowych w 2019 roku Sławomir Orłowski 2018-11-19 09:59:21
73/PZL/2018 Dostawa oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o. w budynkach Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu w s Anna Lewicka 2018-11-15 13:48:49
65/PZL/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją robót budowlanych w inwestycji pn.: „BUDOWA ROZDZIELCZEJ INSTALACJI ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ w budynku N Agnieszka Karpińska 2018-11-14 12:02:51
79/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-11-14 09:28:12
67/WZM/2018 Dostawa odczynników wraz znajmem analizatorów i urzadzeń dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wg 2 pakietów Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-11-14 09:26:47
77/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego według 3 pakietów Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-11-14 09:25:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-11-14 08:12:12
Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2018-11-09 14:24:58
Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2018-11-09 14:23:39
Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2018-11-09 14:22:07
Usługi pocztowe na 2019 Janusz Siwek 2018-11-09 13:22:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-11-07 09:44:51
4WSK/2018 Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety). Agnieszka Karpińska 2018-11-05 09:42:01
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu Krzysztof Olszewski 2018-11-05 09:12:37
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu Krzysztof Olszewski 2018-11-05 09:05:21
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu Krzysztof Olszewski 2018-11-05 09:00:38
53/WZM/2018 Dostawę zastawek, retraktorów i systemów do torakotomii dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2018-10-31 13:33:11
70/PE/2018 Dostawę oprogramowania oraz wsparcia oprogramowania. Agnieszka Karpińska 2018-10-31 13:31:11
64/PZL/2018 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej pod nazwą: 23117 Termomodern Anna Lewicka 2018-10-31 12:26:11
47/PZL/2018 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) Anna Lewicka 2018-10-31 12:25:35
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2018 - w zakresie psychiatrii ( 2 lekarzy ) Arletta Abadżijewa 2018-10-31 12:13:48
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach podanych poniżej - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-10-31 12:12:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2018 - w zakresie chirurgii naczyniowej,endowaskularnej, ogólnej Arletta Abadżijewa 2018-10-31 12:11:05
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 45/2018 - w zakresach określonych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-10-31 12:10:11
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 43/2018 Dorota Frontczak 2018-10-30 14:43:59
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2018 Dorota Frontczak 2018-10-30 14:43:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-10-30 13:53:31
75/PZL/2018 Dostawa warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2018-10-26 14:45:33
24/WZM/PZL/2018 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia i dezynfekcji, wapna sodowanego oraz płynów do dializ. Agnieszka Karpińska 2018-10-26 14:43:43
63/PE/2018 Dostawa sprzętu komputerowego standardowego. Agnieszka Karpińska 2018-10-26 14:42:37
46/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego według 9 pakietów. Agnieszka Karpińska 2018-10-26 14:41:20
Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:38:07
Starszy Specjalista ds. Sanitarnych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:37:43
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:37:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor- Dział Jakości Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:36:06
Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:35:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:35:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:34:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:33:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:32:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:30:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:29:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:22:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:22:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:21:20
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:19:43
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-10-26 13:30:15
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-10-26 13:29:26
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 26.10.2018r. Anna Lewicka 2018-10-26 12:50:32
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-10-25 14:26:46
Konkurs ofert - KOS-zawał Magdalena Kałuska 2018-10-19 07:45:54
Konkurs ofert - KOS-zawał Magdalena Kałuska 2018-10-18 14:22:32
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 14:14:19
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 14:13:13
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 14:04:55
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 13:58:42
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 13:52:11
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 13:49:06
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 13:46:02
71/WZM/2018 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych Anna Lewicka 2018-10-18 12:49:45
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 46/2018 Dorota Frontczak 2018-10-17 10:57:01
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA DO KONKURSU NR 46/2018 Dorota Frontczak 2018-10-17 10:49:39
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA DO KONKURSU NR 46/2018 Dorota Frontczak 2018-10-17 10:29:27
31/WZM/2018 Dostawa części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz Anna Lewicka 2018-10-16 09:29:28
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 41/2018 - w zakresach określonych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-10-15 12:36:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor- Dział Jakości Elżbieta Moroń 2018-10-12 11:33:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor- Dział Jakosci Elżbieta Moroń 2018-10-12 08:01:54
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2018-10-11 15:27:01
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2018-10-11 15:23:47
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2018-10-11 15:12:23
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 40/2018 Dorota Frontczak 2018-10-11 14:51:27
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40/2018 w zakresach określonych poniżej Dorota Frontczak 2018-10-11 14:50:32
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 39/2018 Dorota Frontczak 2018-10-11 14:49:34
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 39/2018- ZMIANA TERMINÓW Dorota Frontczak 2018-10-11 14:48:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2018 Dorota Frontczak 2018-10-11 14:45:21
71/WZM/2018 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych Anna Lewicka 2018-10-11 12:09:39
Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie oczywistych omyłek Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-10-11 10:42:04
„Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii cieczowej w moczu przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej” Bogumiła Kujawska 2018-10-09 12:52:50
57/PZL/2018 Dostawa pościeli i bielizny medycznej jednorazowego użytku, poduszek i kołder medycznych z filtrem ochronnym na rok 2018/2019 wg 2 pakietów Anna Lewicka 2018-10-09 12:29:10
54/WZM/2018 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Anna Lewicka 2018-10-09 12:28:28
45/WZM/2018 Dostawa Angiokardiografu stacjonarnego z wyposażeniem wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych związanych z wymianą angiografu w Pracowni Hemodynamiki Anna Lewicka 2018-10-09 12:27:55
25/WZM/2018 Dostawa radiofarmaceutyków i znaczników Anna Lewicka 2018-10-09 12:27:18
44/WZM/2018 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego do angiografii, koronarografii (min. cewniki, stenty, dreny, prowadniki, balony, introduktory) z najmem aparatu do FFR dla Pracowni Hem Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-10-09 10:55:13
72/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM: 2 APARATÓW DO NIEINWAZYJNEGO, BEZPOŚREDNIEGO I CIĄGŁEGO POMIARU ZMIAN NASYCENIA TLENEM HEMOGLOBINY W OBSZARZE MÓZGU , 2 MONITORÓW DO ZABIEGÓW Agnieszka Stanisławska 2018-10-08 08:50:56
58/WZM/2018Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń dla Pracowni Elektrofizjologii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-10-03 12:53:47
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2018-10-02 13:16:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-10-02 09:13:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-10-02 09:03:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych Elżbieta Moroń 2018-10-01 11:53:07
Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:28:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:27:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:26:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:25:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:24:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:22:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:20:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:19:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. BHP Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:18:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-09-28 12:18:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-09-28 12:17:22
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-09-27 14:27:06
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2018 - pielęgniarka Klin Oddz. Otolaryn. i Klin. Oddz. Chirur. Szczęk.-Twarz. Arletta Abadżijewa 2018-09-26 09:48:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 36/2018 - w zakresach określonych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-09-26 09:46:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2018-09-25 12:54:53
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 38/2018 Dorota Frontczak 2018-09-25 09:05:26
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2018 Dorota Frontczak 2018-09-25 08:40:33
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 35/2018 Dorota Frontczak 2018-09-21 13:05:33
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35/2018 Dorota Frontczak 2018-09-21 13:05:00
33/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Anna Lewicka 2018-09-20 10:08:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2018-09-19 13:12:46
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-09-19 12:02:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2018-09-19 10:45:40
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-09-19 09:46:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor / Specjalista Sekcja Planowania i Ewidencji Elżbieta Moroń 2018-09-17 14:34:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-09-14 08:41:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pakiet 4 Agnieszka Stanisławska 2018-09-13 14:01:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-09-13 13:50:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-09-13 12:19:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-09-13 12:13:27
„Usługa w postaci odczytów dawek indywidualnych lub środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma lub Rtg”. Rita Dzima - apteka 2018-09-13 11:50:05
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - Zestawy artroskopowe prod. Stryker Edyta Janicka 2018-09-12 13:56:35
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018 Ewa Biros 2018-09-12 10:10:32
74/WZM/2018 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne na rok 2018/2019, Agnieszka Stanisławska 2018-09-12 10:08:43
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018 Ewa Biros 2018-09-12 10:05:30
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 39/2018- ZMIANA TERMINÓW Dorota Frontczak 2018-09-07 14:27:54
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2018 Dorota Frontczak 2018-09-07 13:56:38
76/PZL/2018 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Agnieszka Stanisławska 2018-09-07 08:23:02
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2018 Dorota Frontczak 2018-09-06 10:42:09
Unieważnienie konkursu nr 34/2018 W ZAKRESIE 1) Dorota Frontczak 2018-09-05 08:26:48
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 34/2018 Dorota Frontczak 2018-09-05 08:26:15
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 34/2018-w zakresach określonych poniżej Dorota Frontczak 2018-09-05 08:25:38
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 04.09.2018r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2018-09-04 13:22:03
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 404.09.2018r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2018-09-04 11:23:51
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2018 - pielęgniarka Klin Oddz. Otolaryn. i Klin. Oddz. Chirur. Szczęk.-Twarz. Arletta Abadżijewa 2018-09-04 07:27:35
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2018 - pielęgniarka Klin Oddz. Otolaryn. i Klin. Oddz. Chirur. Szczęk.-Twarz. Arletta Abadżijewa 2018-09-04 07:26:58
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Anna Stapkiewicz 2018-09-03 12:44:05
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Anna Stapkiewicz 2018-09-03 12:42:34
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Anna Stapkiewicz 2018-09-03 12:39:20
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2018-09-03 12:16:08
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2018-09-03 12:11:06
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2018-09-03 12:06:02
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2018-09-03 12:00:24
36/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej wraz z najmem instrumentarium Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-09-03 08:44:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-08-24 14:43:31
Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-08-24 12:10:42
77/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego według 3 pakietów Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-22 14:23:40
79/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-22 10:34:27
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet 1,2,3,4,5,6,9,12 Agnieszka Stanisławska 2018-08-21 11:02:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:26:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor / Specjalista Sekcja Planowania i Ewidencji Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:26:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:24:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:23:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:22:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:21:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:20:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:19:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:18:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:17:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:17:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:15:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 28/2018 Dorota Frontczak 2018-08-17 13:25:14
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 32/2018 Dorota Frontczak 2018-08-17 13:23:43
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 32/2018 - w zakresach określonych poniżej Dorota Frontczak 2018-08-17 13:22:35
Unieważnienie konkursu nr 33/2018 Dorota Frontczak 2018-08-17 13:21:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 33/2018 - w zakresie czynności pielęgniarki na intensywnej terapii kardiolog. Dorota Frontczak 2018-08-17 13:21:14
30/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-09 15:11:25
28/WZM/2018 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-09 15:06:29
16/WZM/2018 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem m Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-09 15:04:49
"Obsługa serwisowa Zestawu do badań elektrofizjologicznych” Edyta Janicka 2018-08-07 12:29:39
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35/2018 Dorota Frontczak 2018-08-06 11:56:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Centralnej Sterylizacji Elżbieta Moroń 2018-08-06 08:55:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-08-06 08:03:23
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 31/2018 - w zakresach opisanych poniżej Dorota Frontczak 2018-08-03 10:27:03
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 30/2018 Dorota Frontczak 2018-08-03 10:25:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30/2018 - w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki Dorota Frontczak 2018-08-03 10:24:18
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-08-02 16:03:25
56/PZL/2018 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neuro Agnieszka Karpińska 2018-08-02 11:43:14
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w obrębie pakietów nr 1, 2, 7 i 8. Agnieszka Karpińska 2018-08-01 08:27:06
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2018-07-31 15:26:49
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2018-07-31 15:25:18
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2018-07-31 15:21:03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2018-07-30 13:27:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Centralnej Sterylizacji Elżbieta Moroń 2018-07-27 07:35:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy - Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:53:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:52:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:51:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:51:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:50:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:46:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:45:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:44:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:43:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:42:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:41:21
ANULOWANIE modyfikacji treści SIWZ z dn. 23.07.2018 (25.07.2018) Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-07-25 09:56:54
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 23.07.2018r. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-07-25 09:27:54
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 15:03:35
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:55:18
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:48:26
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:46:47
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:39:23
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:34:52
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:19:03
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:11:25
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:03:14
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2018-07-23 11:53:28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie pakietów 1 - 8, 10-14 Agnieszka Stanisławska 2018-07-23 10:50:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-07-23 09:24:14
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2018-07-19 14:53:19
12/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych, czynników diagnostycznych i środków kontrastowych. Agnieszka Karpińska 2018-07-18 08:18:50
49/PZL/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją robót budowlanych w inwestycji pn.: „BUDOWA ROZDZIELCZEJ INSTALACJI ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ w budynku N Agnieszka Karpińska 2018-07-17 14:17:56
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2018-07-12 15:03:48
53/WZM/2018 Dostawę zastawek, retraktorów i systemów do torakotomii dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2018-07-12 13:22:41
42/PE/2018 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS oraz dostawa licencji wraz z wdrożeniem modułu e-ZLA. Agnieszka Karpińska 2018-07-12 13:17:39
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2018-07-11 14:17:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-07-09 13:01:12
Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości Sławomir Orłowski 2018-07-09 10:47:48
Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości Sławomir Orłowski 2018-07-09 10:43:40
Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości Sławomir Orłowski 2018-07-06 12:33:13
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29/2018 w Poradni Zaburzeń Prokreacji i Lecz. Endometriozy Arletta Abadżijewa 2018-07-05 09:14:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 25/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-07-05 09:12:34
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 28/2018 - w zakresie ginekologi i położnictwa; anestezjologii - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-07-05 09:10:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2018 - w zakresie czynności technika elektroradiologii Arletta Abadżijewa 2018-07-05 09:09:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2018-07-04 07:46:14
Sprzedaż wraz z demontażem angiokardiografu Sylwia Komorek 2018-07-02 14:56:36
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Dermatologii Sylwia Komorek 2018-07-02 12:09:42
59/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych , barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2018-07-02 11:09:07
40/PE/2018 Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Agnieszka Karpińska 2018-06-29 14:32:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2018-06-29 13:20:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy - Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2018-06-29 13:17:44
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 31/2018 Arletta Abadżijewa 2018-06-29 13:13:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista- Sekcja Controlingu i Planowania Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:35:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Planowania i Ewidencji Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:33:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:32:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator-magazynier Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:31:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:30:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:28:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:28:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:26:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:25:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:24:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:24:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:23:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:22:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:22:11
Wyjaśnienie zapytania 04.01.2018r Urszula Tatarek 2018-06-26 10:55:23
Wyjaśnienie treści zapytania z 02.01.2018r Urszula Tatarek 2018-06-26 10:54:20
Dostawa „Zestawów do wprowadzania kaniul udowych, kaniul do krążenia udowo- tętniczego w rozmiarach 16 Fr, do 22 Fr., kaniule do krążenia udowego –żylne, kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem k Urszula Tatarek 2018-06-26 10:53:32
Obsługi serwisowej sprzętu medycznego: generatora do ablacji, wapolaryzatora bipolarnego, zestawu ultradźwiękowego do cięcia i koagulacji, sterylizatora plazmowego+inkubatora testów biologicznych, ze Edyta Janicka 2018-06-25 10:49:06
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Edyta Janicka 2018-06-25 10:36:19
Obsługa serwisowa sprzętu będącego na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Edyta Janicka 2018-06-25 10:34:44
Dostawa instrumentarium do operacji artroskopii barku i artroskopii kolana Edyta Janicka 2018-06-25 10:33:51
Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego – dozowniki, reduktory, regulatory wraz z elementami wymiennymi Edyta Janicka 2018-06-25 10:29:32
Dostawa zestawów do zabiegów do wszczepień stymulatorów Edyta Janicka 2018-06-25 10:23:36
Dostawa zestawów do zabiegów do wszczepień stymulatorów Edyta Janicka 2018-06-25 10:11:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2018-06-22 09:54:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza - ZTW Elżbieta Moroń 2018-06-22 09:51:10
56/PZL/2018 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neuro Agnieszka Karpińska 2018-06-21 15:14:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2018-06-21 12:03:53
56/PZL/2018 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neuro Agnieszka Karpińska 2018-06-21 08:05:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Zastępca Kierownika - Dział Utrzymania Czystości i Higieny Elżbieta Moroń 2018-06-21 07:17:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-06-21 07:14:58
56/PZL/2018 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neuro Radosław Mielczarek - admin 2018-06-20 15:02:30
Sekcja Sprzętu Medycznego Edyta Janicka 2018-06-20 13:05:06
26/WZM/2018 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego mikrocewników, cewników, prowadników dla Pracowni Hemodynamiki Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-06-19 09:30:54
19/WZM/2018 Dostawa jednorazowych materiałów do hemofiltracji, leczenia nerkozastepczego oraz świadczenie usług serwisowych aparatu do dializy albuminowej i aparatów do hemodializy produkcji firmy Gam Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-06-19 09:29:51
4/Med./2018 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-06-19 09:28:20
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 7/2017 Ewa Biros 2018-06-18 14:06:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 6 /2018 Ewa Biros 2018-06-18 14:05:55
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Anna Lewicka 2018-06-18 13:41:38
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018 Ewa Biros 2018-06-18 13:22:52
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018 Ewa Biros 2018-06-18 12:18:34
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29/2018 w Poradni Zaburzeń Prokreacji i Lecz. Endometriozy Arletta Abadżijewa 2018-06-15 14:54:07
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018 Ewa Biros 2018-06-15 13:37:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2018 - w zakresie lekarz POZ, medycyna pracy; lekarz alergolog Arletta Abadżijewa 2018-06-15 13:31:56
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-06-14 13:39:09
22/PZL/2018 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji Budowlanej pod nazwą: 91572 Przebudowa p Anna Lewicka 2018-06-13 13:01:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-06-13 11:47:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2018 - w zakresie czynności technika elektroradiologii Arletta Abadżijewa 2018-06-12 11:39:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29/2018 - Poradnia Zaburzeń Prokreacji i Lecz. Endometriozyw zakresie androlog, genetyk klin.,endokryno Arletta Abadżijewa 2018-06-11 10:34:04
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29/2018 - Poradnia Zaburzeń Prokreacji i Lecz. Endometriozyw zakresie androlog, genetyk klin.,endokryno Arletta Abadżijewa 2018-06-11 10:28:59
39/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2018-06-06 14:36:44
3/Med./2018 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Agnieszka Stanisławska 2018-06-06 14:34:04
2/Med./2018 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej oraz Zakładu Endoskopii Zabiegowej Agnieszka Stanisławska 2018-06-06 14:32:57
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 28/2018 - w zakresie ginekologi i położnictwa; anestezjologii - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-06-05 14:34:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 28/2018 - w zakresie ginekologi i położnictwa; anestezjologii - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-06-05 14:28:55
Dostawa „Zestawów do wprowadzania kaniul udowych, kaniul do krążenia udowo- tętniczego w rozmiarach 16 Fr, do 22 Fr., kaniule do krążenia udowego –żylne, kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem k Urszula Tatarek 2018-06-05 14:14:56
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-06-05 14:12:37
43/PZL/2018 Wykonanie robót budowlanych pn.: „Zadanie Nr 91574 - Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej. Agnieszka Karpińska 2018-06-04 14:01:40
Sprzedaż urządzeń (sprzętu pralniczego) Sławomir Orłowski 2018-06-04 13:23:21
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 24/2018 - w zakresie czynności zawod. pielęgniarki opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-05-30 10:49:07
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-05-29 11:47:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista- Sekcja Controlingu i Planowania Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:51:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza - ZTW Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:50:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:48:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:47:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:46:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:45:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:44:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:43:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:42:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:41:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:40:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:38:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:38:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:32:40
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wraz ze zmiana terminu składania i otwarcia ofert Agnieszka Stanisławska 2018-05-28 08:35:03
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy-Ginekologia Krzysztof Olszewski 2018-05-25 14:54:35
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy-Ginekologia Krzysztof Olszewski 2018-05-25 14:52:40
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy-Ginekologia Krzysztof Olszewski 2018-05-25 14:49:24
„Dostawa rozrusznika bezelektrodowego serca z zestawem do wprowadzania i koszulek wprowadzających 18Fr dla Pracowni Elektrofizjologii” Bogumiła Kujawska 2018-05-24 13:34:53
„Dostawa rozrusznika bezelektrodowego serca z zestawem do wprowadzania i koszulek wprowadzających 18Fr dla Pracowni Elektrofizjologii” Bogumiła Kujawska 2018-05-24 13:33:51
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22/2018 - w zakresie lekarza POZ - Akademia Wojsk Ladowych Arletta Abadżijewa 2018-05-22 09:03:41
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Agnieszka Karpińska 2018-05-21 12:28:41
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Położnej/Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Dermatologiczno-Wenerologicznym. Monika Krause 2018-05-18 13:07:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2018-05-18 10:59:31
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 24/2018 - w zakresie czynności zawod. pielęgniarki opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-05-16 09:59:24
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018 Ewa Biros 2018-05-16 08:47:21
29/PZL/2018 Wykonanie robót budowlanych pn.: „Zadanie Nr 91574 - Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej". Agnieszka Karpińska 2018-05-11 14:31:49
18/PZL/2018 Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontow Agnieszka Karpińska 2018-05-11 14:30:17
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 22/2018 Arletta Abadżijewa 2018-05-10 14:20:45
Dostawa z montazem 17 klimatyzatorów Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-05-10 14:06:31
20/PZL/2018 Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz chemicznych środków i materiałów Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:41:39
17/WZM/2018 Dostawa materiałów jednorazowego użytku, papieru do analizatora, pisaków oraz barwników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:40:51
8/PZL/2018 Dostawa artykułów spozywczych Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:39:46
11/WZM/2018 Świadczenie usług serwisowych SYSTEMU RADIOGRAFII POŚREDNIEJ AGFA CR oraz SYSTEMU AGFA IMPAX 6 Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:38:34
104/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem dla Klinicznego Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:36:43
95/Med./2017 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do zintegrowanego automatycznego systemu aparaturowego do oznacza Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:30:40
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-05-08 12:36:47
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 24/2018 - w zakresie czynności zawod. pielęgniarki Arletta Abadżijewa 2018-05-08 10:55:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 24/2018 - w zakresie czynności Arletta Abadżijewa 2018-05-08 10:55:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 21/2018 - w zakresie kardiologa w 4WSKzP Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:40:07
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 20/2018 - w zakresie technika rtg w Klinice Kardiologii Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:39:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 19/2018 - w zakresie lekarzy kardiologów w Klinice Kardiologii Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:36:34
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 18/2018 - w zakresie chir. szczęk-twar i chor. wew. SOR Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:33:48
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2018 - w zakresie czynności pielegniarki i technika rtg oddziały poniżej Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:32:25
42/PE/2018 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS oraz dostawa licencji wraz z wdrożeniem modułu e-ZLA. Agnieszka Karpińska 2018-05-08 08:55:30
107/Log./2017 Dostawa papieru kserograficznego do drukarek i kserokopiarek, tonerów do kserokopiarek, materiałó biurowych, kartonów archiwizacyjnych oraz druków, rejestrów i książek służbowych wg wzor Anna Lewicka 2018-05-07 12:33:46
102/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej, zastawek przezskórnych dla Pracowni Hemodynam Anna Lewicka 2018-05-07 12:32:57
Rozeznanie cenowe nr 01/Proj_UE/GIN/2018 na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie - GINEKOLOGIA Krzysztof Olszewski 2018-05-02 11:44:55
Rozeznanie cenowe nr 01/Proj_UE/GIN/2018 na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie - GINEKOLOGIA Krzysztof Olszewski 2018-05-02 11:43:36
Rozeznanie cenowe nr 01/Proj_UE/GIN/2018 na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie - GINEKOLOGIA Krzysztof Olszewski 2018-05-02 11:41:54
10/PZL/2018 Dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji. Agnieszka Karpińska 2018-04-27 14:29:25
Usługi serwisowe oprogramowania Centrum Laboratorium- firmy Marcel Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-27 12:41:50
Recepty kodowane Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-27 12:41:10
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-27 12:40:34
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-27 12:39:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:47:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:46:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:45:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:44:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:43:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:42:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:41:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:40:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:39:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:38:42
Przegląd instalacji gazu Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-26 12:55:28
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22/2018 - w zakresie lekarza POZ - Akademia Wojsk Ladowych Arletta Abadżijewa 2018-04-26 12:43:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:31:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:31:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:29:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:11:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:10:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:08:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:06:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:04:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:02:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:01:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-04-26 11:58:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-04-26 11:46:41
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22/2018 - w zakresie lekarza pracujacego pod nadzorem POZ Arletta Abadżijewa 2018-04-26 11:05:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 16/2018 - w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2018-04-25 10:41:55
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-04-25 10:20:00
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-04-25 10:16:12
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2018-04-25 09:30:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Fizjoterapeuta – Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2018-04-24 11:44:33
Informacja o przetargach dla projektu nr POIS.09.02.00-00-0076/17 Krzysztof Olszewski 2018-04-23 12:00:44
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-04-20 11:23:04
1/Med./2018 Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń dla Pracowni Elektrofizjologii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-04-20 11:20:37
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-04-20 11:17:58
Przetargi - projekty unijne Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-20 10:53:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. kontroli zarządczej Elżbieta Moroń 2018-04-20 08:09:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. inwestycji – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-04-20 08:08:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Koordynująca- KOAi IT Elżbieta Moroń 2018-04-17 13:34:45
Dostawa z montazem 17 klimatyzatorów Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-17 08:34:40
Dostawa instrumentarium do operacji artroskopii barku i artroskopii kolana Agnieszka Mikulska 2018-04-13 12:53:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 15/2018 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-04-13 10:43:38
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Anna Stapkiewicz 2018-04-13 10:24:41
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Anna Stapkiewicz 2018-04-13 10:23:46
DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2016 Anna Lewicka 2018-04-12 12:40:58
Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-12 08:37:27
Protokół wyboru oferenta do zapytania ofertowego z dnia 23 marca 2018 r. na stanowisko Menadżer Projektu Krzysztof Olszewski 2018-04-11 12:22:44
2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-11 11:21:02
1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-11 11:19:31
1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety). Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-11 11:04:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2018-04-11 10:45:16
3/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów. Agnieszka Karpińska 2018-04-11 10:15:58
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD i zamrażarki skrzyniowej oraz sprzętu chłodniczego medycznego/ laboratoryjnego i niskotemperaturowego w 2018/2019 rok Sławomir Orłowski 2018-04-10 14:15:00
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert Agnieszka Mikulska 2018-04-10 12:20:39
Dostawa wyposażenia dodatkowego i akcesoriów do aparatów do znieczulenia FLOW-i oraz respiratorów OIT Servo-u produkcji MAQUET Agnieszka Mikulska 2018-04-10 12:18:08
Najem aparatu do dializoterapii wraz ze stacją uzdatniania wody Agnieszka Mikulska 2018-04-10 12:15:12
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - pompy infuzyjne Agnieszka Mikulska 2018-04-10 12:03:49
Zmiana ustawienia łóżek i terminu złożenia ofert Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-09 11:14:47
5/WZM/2018 Dostawa etykiet z kodem kreskowym do systemu LIS Marcel przez okres 36 miesięcy. Agnieszka Karpińska 2018-04-09 08:42:04
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 14/2018 - w zakresie otolaryngologii i fonoaudilog.,neurologii, ortopedii, nurolog Arletta Abadżijewa 2018-04-06 14:47:33
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2018 - pielęgniarki w Klin. Kardiologii i technicy elektrorad. ZBO Arletta Abadżijewa 2018-04-06 11:28:21
Zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2018-04-06 11:06:35
Dostawa odgryzaczy kostnych typu Kerrison Agnieszka Mikulska 2018-04-05 15:34:35
Dostawa duplikatorów płyt CD/DVD wraz z licencją oraz oprogramowaniem sterującym duplikatorów i podłączeniem do systemu Cyfrowej Radiologii Sylwia Komorek 2018-04-05 15:33:44
Integracja systemu informacji kardiologicznej Muse/GE z systemem AMMS/InfoMedica Sylwia Komorek 2018-04-05 15:33:18
Dostawa aparatu do terapii ultradźwiękowej z głowicą bezobsługową Sylwia Komorek 2018-04-05 15:32:22
Dostawa videokolposkopu z wyposażeniem – 1 kpl. Sylwia Komorek 2018-04-05 15:31:58
Uzupełnienie danych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-05 11:28:04
7/PZL/2018 Dostawa mleka i jego przetworów Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-04-04 09:50:03
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-04-04 09:44:55
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-04-04 09:24:08
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-04-04 09:23:35
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD i zamrażarki skrzyniowej oraz sprzętu chłodniczego medycznego/ laboratoryjnego i niskotemperaturowego w 2018/2019 rok Sławomir Orłowski 2018-04-03 12:08:55
Dostawa płyt meblowych (ciętych na żądany wymiar), pilśniowych i obrzeża meblowego w 2018/ 2019 roku Sławomir Orłowski 2018-03-30 12:37:26
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-29 14:35:39
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-29 14:34:37
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-29 14:05:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:12:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:10:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:09:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:08:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:07:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:05:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:04:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:03:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:02:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:01:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny oraz Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:53:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. kontroli zarządczej Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:51:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Koordynująca- KOAi IT Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:43:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. inwestycji – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:42:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:40:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:36:54
„Wymiana wykładziny typu Tarket w ilości około 28,00 m2 Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-28 14:10:45
„Wymiana wykładziny typu Tarket w ilości około 28,00 m2 Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-28 14:09:23
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2018 - w zakresie czynności pielegniarki i technika rtg oddziały poniżej Arletta Abadżijewa 2018-03-27 14:50:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2018 - w zakresie czynności pielegniarki i technika rtg oddziały poniżej Arletta Abadżijewa 2018-03-27 14:45:38
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 17/2018 - w zakresie czynności pielęgniarki i technika rtg oddziały poniżej Arletta Abadżijewa 2018-03-27 14:44:57
Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-27 12:32:53
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Magdalena Kałuska 2018-03-23 12:26:44
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 12/2018 - w zakresie otolaryngologii w Poradni Otolaryngologicznej Arletta Abadżijewa 2018-03-22 11:59:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-03-22 11:58:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10/2018 - perfuzjoniści i pielegniarki anestezjolo. Arletta Abadżijewa 2018-03-22 11:57:42
Opis Przedmiotu zamówienia Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-22 08:48:48
Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-22 08:48:18
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 13/2018 Arletta Abadżijewa 2018-03-22 08:28:49
Ogłoszenie o unieważnieniu zakresu 2) Arletta Abadżijewa 2018-03-21 11:47:02
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 15/2018 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-03-21 10:31:34
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:25:47
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:22:38
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:22:23
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:21:59
Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:21:42
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:21:25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:21:06
Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:20:17
103/Med./2017 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych. Agnieszka Karpińska 2018-03-20 14:07:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. kontroli zarządczej Elżbieta Moroń 2018-03-20 07:52:13
Projekty UE Magdalena Kałuska 2018-03-19 15:00:42
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Magdalena Kałuska 2018-03-19 15:00:07
Projekty UE Magdalena Kałuska 2018-03-19 14:52:01
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2018-03-19 14:29:15
109/Med/2017 Dostawa preparatów krwiopodobnych, roztworów do dializ, środków do programów terapeutycznych i środków kontrastowych. Agnieszka Karpińska 2018-03-19 13:17:41
15/WZM/2018 Świadczenie usług serwisowych SYSTEMU RADIOGRAFII POŚREDNIEJ AGFA CR oraz SYSTEMU AGFA IMPAX 6 przez okres 3 miesięcy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-03-19 12:29:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2018-03-19 11:31:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 15/2018 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-03-15 14:15:44
18/PZL/2018 Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontow Agnieszka Karpińska 2018-03-14 13:47:27
Modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2018-03-08 13:47:43
Dostawa doposażenia zestawu Kleinsasser produkcji Storz do mikrochirurgii krtani oraz oprzyrządowania do zabiegów onkologicznych Agnieszka Mikulska 2018-03-08 12:19:56
Dostawa doposażenia zestawu Kleinsasser produkcji Storz do mikrochirurgii krtani oraz oprzyrządowania do zabiegów onkologicznych Agnieszka Mikulska 2018-03-08 09:04:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2018 - w zakresie pielęg.operacyjnego z wyk. czynności pielę. koordynującej bloku operacyjnego Arletta Abadżijewa 2018-03-07 10:39:20
Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego – dozowniki, reduktory, regulatory wraz z elementami wymiennymi Agnieszka Mikulska 2018-03-07 07:56:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2018 - pielęgniarki w Klin. Kardiologii i technicy elektrorad. ZBO Arletta Abadżijewa 2018-03-06 13:02:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 8/2018 - dermatolog w poradni dermatologicznej Arletta Abadżijewa 2018-03-06 09:15:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 6/2018 - lekarz okulista i dermatolog w poradni Arletta Abadżijewa 2018-03-06 09:14:58
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-03-06 09:14:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:48:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:47:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Dietetyk - Dział Żywienia Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:46:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:46:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:45:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:43:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:42:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:41:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:40:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:37:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:37:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:35:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:35:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:33:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Koordynująca- KOAi IT Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:33:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:32:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowy Elżbieta Moroń 2018-03-01 10:11:25
„Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej” Urszula Tatarek 2018-03-01 08:56:01
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-01 08:54:53
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-03-01 08:52:26
Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego – dozowniki, reduktory, regulatory wraz z elementami wymiennymi Agnieszka Mikulska 2018-02-27 14:45:55
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 27.02.2018r. Agnieszka Karpińska 2018-02-27 13:46:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty/Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2018-02-27 11:00:13
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 10:13:51
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 10:09:28
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 09:56:35
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 09:45:56
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 09:30:22
Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-26 14:53:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2018-02-26 11:28:19
Dostawa wyposażenia dodatkowego i akcesoriów do aparatów do znieczulenia FLOW-i oraz respiratorów OIT Servo-u produkcji MAQUET Agnieszka Mikulska 2018-02-23 08:26:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2018 - w zakresach okresślonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-02-22 11:41:09
Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej. Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-22 09:09:29
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 7/2018 Arletta Abadżijewa 2018-02-21 12:57:12
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 7/2018 Arletta Abadżijewa 2018-02-21 12:47:50
4/ZP/2017 Dostawa mebli medycznych i wyposażenia w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Karpińska 2018-02-19 15:09:17
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 23/2017 Ewa Biros 2018-02-17 08:31:46
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 23/2017 Ewa Biros 2018-02-17 08:30:46
Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-16 13:07:36
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-16 10:40:34
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-15 11:08:33
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-15 11:07:46
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-15 11:04:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2018-02-15 10:02:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10/2018 - perfuzjoniści i pielegniarki anestezjolo. Arletta Abadżijewa 2018-02-15 09:30:21
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10/2018 - perfuzjoniści i pielegniarki anestezjolo. - t Arletta Abadżijewa 2018-02-15 09:28:44
101/WAO/2017 Dostawa karnetów. Agnieszka Karpińska 2018-02-15 09:07:44
114/Log./2017 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych w okresie 3 lat. Agnieszka Karpińska 2018-02-15 09:06:44
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 5/2018 - w zakresie okulistyki Arletta Abadżijewa 2018-02-15 08:33:51
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 14.02.2018r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.. Agnieszka Karpińska 2018-02-14 13:31:50
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2018-02-14 09:10:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-02-08 08:46:00
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym Monika Krause 2018-02-07 13:07:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2018 - w zakresie pielęg.operacyjnego z wyk. czynności pielę. koordynującej bloku operacyjnego i funk Arletta Abadżijewa 2018-02-06 12:25:23
106/Med./2017 Wymiana naprawcza optyk HOPKINS – dostawa fabrycznie nowych optyk autoklawowalnych Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-02-05 13:31:23
8/PZL/2018 Dostawa artykułów spozywczych Agnieszka Stanisławska 2018-02-05 13:13:04
Wykonania czynności technicznych przygotowawczych w zakresie inspekcji rewizji wewnętrznej wykonanej przez Wojskowy Dozór Techniczny dla dwóch kotłów parowych firmy Viessmann Typu Vitomax 200 HS M 237 Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-02 08:35:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 78/2017 - w zakresie dermatologii w Poradni Dermatologiczno - Wenerologicznej Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:36:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 79/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:35:23
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 80/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:34:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 1/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:33:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 2/2018 - Medycyna Nuklearna Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:32:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:32:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2018 - w zakresie patomorfologii wraz z wyk. czynn. Kier. Zakładu Patomorfologii Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:31:59
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2018-02-01 13:27:37
Naprawa wykładziny typu tarket Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-01-31 11:05:53
Naprawa wykładziny typu tarket Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-01-31 11:05:07
113/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:24:59
111/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji. Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:22:26
99/Med./2017 Dostawęa zestawu histeroskopowego oraz pompy do operacji z użyciem shavera histeroskopowego Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:21:41
100/Med./2017 Dostawa diatermii chirurgicznej, noża ultradźwiękowego z systemem koagulacji oraz dwubiegunowego operacyjnego systemu elektrochirurgicznego Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:20:47
87/Med./2017 świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego prod. Drager : aparaty do znieczulenia, respiratory oraz parowniki do sevufluranu Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:19:54
61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:19:01
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. Agnieszka Karpińska 2018-01-29 12:48:04
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP Anna Lewicka 2018-01-29 12:05:10
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP Anna Lewicka 2018-01-29 12:03:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-01-29 08:46:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:07:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:06:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier (magazyn odzieżowy) - Sekcja Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:06:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:05:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:05:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:04:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:03:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:01:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:00:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:00:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:59:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:59:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:58:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:57:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:55:18
86/WAO/2017 Ochrona Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Anna Lewicka 2018-01-25 12:21:09
85/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania doposażenia Sali hybrydowej na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii Anna Lewicka 2018-01-25 12:20:34
81/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej Anna Lewicka 2018-01-25 12:20:01
76/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych meto Anna Lewicka 2018-01-25 12:19:24
98/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego. Agnieszka Karpińska 2018-01-25 10:09:34
88/OPI/2017 Dostawa papieru i tonerów do kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-25 08:23:10
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-01-23 12:41:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2018-01-23 07:47:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier - Sekcja Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2018-01-22 07:39:08
Przeglądy okresowe i konserwacyjne oraz naprawy wózków widłowych na 2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:45:26
Dostawa soli tabletkowej i preparatów chemicznych do uzdatniania wody na 2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:44:58
Dostawa poduszek i kołder jednorazowego użytku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:44:37
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2017/2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:44:01
Sprzedaż pojazdu sanitarnego marki POLONEZ CARO Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:43:40
Dostawa niszczarek dokumentów, bindownic i laminarki w 2017 roku. Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:43:21
Dostawa klimatyzatorów przenośnych Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:42:58
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:42:11
Dostawa sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia gospodarczego i wózka szafki jezdnej do transportu brudnej i czystej bielizny szpitalnej w 2017/ 2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:41:51
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:41:30
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:41:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2018-01-18 11:13:11
Ogłoszenie naboru na Magazynier - Sekcja Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2018-01-18 08:01:34
Stała konserwacja drzwi przesuwnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-01-17 11:54:57
Modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Karpińska 2018-01-17 11:06:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 71/2017 - w zakresie patomorfologii wraz z wyk. czynn. Kier. Zakładu Patomorfologii Arletta Abadżijewa 2018-01-11 14:30:11
114/Log./2017 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych w okresie 3 lat. Agnieszka Karpińska 2018-01-11 12:57:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 2/2018 - Medycyna Nuklerana Arletta Abadżijewa 2018-01-10 11:40:17
97/Med./2017 Dostawa toru wizyjnego HD Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-08 11:03:08
83/Med./2017 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zakaźnych i alergii wraz z najmem sprzętu przez okres 12 miesięcy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-08 11:01:47
108/Log/2017 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP SP Agnieszka Karpińska 2018-01-05 11:51:19
62/Med/2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji. Agnieszka Karpińska 2018-01-05 11:49:56
54/Med/2017 Dostawa produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych. Agnieszka Karpińska 2018-01-05 11:48:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 80/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-05 09:24:33
zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2018-01-04 14:36:17
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 1/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-04 12:02:56
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-01-04 10:35:32
Wyjaśnienie zapytania 04.01.2018r Urszula Tatarek 2018-01-04 09:35:16
96/Med./2017 Dostawa ultrasonografu 3D, 4D oraz fotela zabiegowego Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-03 12:32:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 78/2017 - w zakresie dermatologii w Poradni Dermatologiczno - Wenerologicznej Arletta Abadżijewa 2018-01-03 10:54:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 76/2017 - w zakresie podanym w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:47:11
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 75/2017 - w zakresie ch. wewnętrznych i kardiologii w SOR Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:46:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 71/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:46:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 74/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:45:45
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:47:18
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:46:49
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:39:52
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:38:15
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-01-02 12:44:39
68/Med./2017 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-02 09:32:58
57/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-02 09:26:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:47:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:47:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:46:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:44:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:43:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:43:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:42:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:41:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:40:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:40:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:39:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:38:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:37:30
Dostawa produktu leczniczego Axitinibum Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:06:17
Dostawa: jednorazowe pady hydrożelowe, kompatybilne z urządzeniem do utrzymania hipotermii typu ArcticSun 5000 dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:05:36
„Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:05:18
„Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:55
"Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:38
Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:17
„Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:04
ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP na „Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca dla Pracowni Hemodynamiki” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:03:16
Dostawa chłodzonych, nawigacyjno-ablacyjnych cewników obsługujących technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrod referencyjnych przy zastosowani Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:02:52
Dostawa materiałów szewnych. Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:02:24
Dostawa: materiały medyczne dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:01:48
Infliximabum w programie lekowym: Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej Urszula Tatarek 2017-12-29 09:53:09
„Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej" Urszula Tatarek 2017-12-29 09:52:47
„Dostawa jednorazowych materiałów medycznych” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:52:25
„Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych" Urszula Tatarek 2017-12-29 09:52:01
Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań równowagi kwasowo – zasadowej i wodno – elektrolitowej dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Urszula Tatarek 2017-12-29 09:51:39
Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej Urszula Tatarek 2017-12-29 09:51:22
„Dostawa Tocilizumab – ROACTEMRA” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:50:58
„Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:50:32
Dostawa wyrobów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii: cement; igła biopsyjna; zestaw do twarzoczaszki; zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego Urszula Tatarek 2017-12-29 09:50:06
Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka w postaci samorozprężalnej konstrukcji nitynolowej pokrytej warstwą poliuretanową Urszula Tatarek 2017-12-29 09:49:43
Dostawa przyrządów do transferu leków Urszula Tatarek 2017-12-29 09:49:18
Zapytanie ofertowe na usługę odczytów dawek indywidualnych lub środkowiskowych od promieniowania jonizujacego gamma lub Rtg Urszula Tatarek 2017-12-29 09:48:33
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:35:13
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:33:44
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:29:51
84/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Agnieszka Karpińska 2017-12-27 13:36:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2017-12-21 14:12:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2017-12-21 12:17:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2017-12-21 11:51:54
108/Log/2017 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP SP Agnieszka Karpińska 2017-12-20 15:09:51
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - pompy infuzyjne Agnieszka Mikulska 2017-12-20 14:23:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 73/2017 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2017-12-20 14:11:47
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 72/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2017-12-20 14:10:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2017-12-18 09:27:12
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:56:32
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:43:34
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:42:39
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:38:44
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:32:05
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:30:05
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:27:23
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:22:24
77/WAO/2017 Dostawa karnetów. Agnieszka Karpińska 2017-12-15 12:48:28
Recepty kodowane Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-15 10:57:44
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - pompy infuzyjne Agnieszka Mikulska 2017-12-13 16:02:33
Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:49:11
Świadczenie usług serwisowych urządzeń: sprężarki tłokowej bezolejowej typ KCT 401-G oraz sprężarki spiralnej typ SF8PM Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:47:56
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:46:34
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Famed Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:45:15
System Elektronicznej Archiwizacji i Obiegu Dokumentów Magdalena Błaszczyk 2017-12-13 11:41:43
Wsparcie serwisowe oprogramowania produktu DATERA Call-eX Magdalena Błaszczyk 2017-12-13 11:41:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania Magdalena Błaszczyk 2017-12-13 11:40:36
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 72/2017 i unieważnieniu zakresu 4) Arletta Abadżijewa 2017-12-11 09:39:13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2017-12-07 14:56:53
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 1 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-12-07 14:54:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 70/2017 - w zakresie chir. klat. piersiowej oraz chir. ogólnej i chir. naczyniowej Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:19:31
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 69/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum. narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:18:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 68/2017 - w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w SOR Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:18:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 67/2017 - w zakresie chir.ogólna,naczyn. i transp.,med.ratunk.,okulistyka+zastępca ordyn.,anestezj.,orto Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:17:28
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-12-05 11:47:00
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-12-04 11:34:35
Dostawa soli tabletkowej i preparatów chemicznych do uzdatniania wody na 2018 rok Sławomir Orłowski 2017-12-01 12:45:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:32:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:24:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:24:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:23:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:22:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:22:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:21:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:20:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:20:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:19:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:17:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy Elżbieta Moroń 2017-11-29 11:04:58
Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożarowej dla obiektu Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w 4WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-29 10:59:41
Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zintegrowanych Bloków Operacyjnych wraz z planami obiektu oraz ściennymi Planami Ewakuacji dla Rozbudowy budynku nr 1 w 4 WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-29 10:59:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik Gospodarczy- Logistyka Elżbieta Moroń 2017-11-27 09:30:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy Elżbieta Moroń 2017-11-24 11:56:28
96/Med./2017 Dostawa ultrasonografu 3D, 4D oraz fotela zabiegowego Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-23 14:54:07
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-11-23 11:37:56
67/OPI./2017 Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław. Agnieszka Karpińska 2017-11-23 10:05:25
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 14/2017 Ewa Biros 2017-11-22 14:09:10
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 18/2017 Ewa Biros 2017-11-22 14:03:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 58/2017 - lekarz okulistyka w Poardni Okulistycznej Arletta Abadżijewa 2017-11-22 12:16:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-11-21 14:29:18
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 WSK z P SP ZOZ” Agnieszka Jakubik 2017-11-21 09:30:58
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 WSK z P SP ZOZ” Agnieszka Jakubik 2017-11-21 09:30:26
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2017-11-20 14:30:18
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2017-11-20 14:28:47
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2017-11-20 14:14:38
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-11-17 09:16:57
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-17 08:53:06
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-17 08:51:33
74/Med./2017 Objęcie opieką serwisową sprzętu medycznego – Angiograf Infinix CC-i Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-17 08:24:47
80/Med./2017 Dostawę sprzętu medycznego, wg pakietów 1-3 wraz z akcesoriami zużywalnymi Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-17 08:22:35
Usługi pocztowe na 2018 Janusz Siwek 2017-11-16 13:37:35
Licencja dostępowa do pakietów informacyjnych prawno-finansowych Magdalena Błaszczyk 2017-11-16 11:03:59
79/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: Mobilett Mira Max - Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy (z napędem) Anna Lewicka 2017-11-16 11:03:28
Telefonia komórkowa Magdalena Błaszczyk 2017-11-16 11:02:56
73/Log/2017 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego w 2017/ 2018 roku. Anna Lewicka 2017-11-16 11:01:57
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:42:21
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:41:20
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:20:24
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:18:52
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:16:10
78/OPI/2017 Dostawa sprzętu komputerowego standardowego Anna Lewicka 2017-11-16 10:00:31
75/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: ultrasonografy, echokardiografy, densytometr prod. GE oraz Hitachi Aloka Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:46:26
70/Med./2017 Dostawa stentów, urządzeń do endovaskularnego zaopatrywania tętniaków, stentgraftów, zestawów z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:45:40
63/Log./2017 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:45:07
66/Log./2017 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:44:33
56/Med./217 Dostawa materiałów medycznych: sprzętu endoskopowego, elektrody nożowej, sztaplerów, ładunków, klipsownic Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:44:01
50/Med./2017 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:43:28
49/Med./2017 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:42:57
48/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Richard Wolf, Meden–Inmed, Laborie Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:42:21
42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:41:36
32/Med./2017 Dostawa stołów operacyjnych. Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:40:58
23/Med.2017 Dostawa odczynników do aparatu tromboelastometr typ ROTEM wraz z serwisem przez okres 36 miesięcy. Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:40:11
12/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:39:35
26/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem generatora do termoablacji Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:38:59
10/Med./2017 Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:38:18
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 14.1.2017r. Agnieszka Karpińska 2017-11-14 13:45:34
45/Med./2017 Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawa ce Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-14 09:46:56
44/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-14 09:46:10
Usługi pocztowe na 2018 Janusz Siwek 2017-11-13 09:50:06
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-11-09 13:53:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2017-11-09 12:27:18
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-11-09 08:07:05
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi Cateringowej wraz z wynajmem namiotów plenerowych Agnieszka Jakubik 2017-11-08 10:07:43
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi Cateringowej wraz z wynajmem namiotów plenerowych Agnieszka Jakubik 2017-11-08 10:07:33
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi Cateringowej wraz z wynajmem namiotów plenerowych Agnieszka Jakubik 2017-11-08 10:06:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 69/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum. narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-08 09:33:41
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 69/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum. narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-08 09:03:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 68/2017 - w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-07 14:21:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 68/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-07 12:35:13
Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożarowej dla obiektu Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w 4WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-07 08:09:11
Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożarowej dla obiektu Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w 4WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-07 08:08:43
Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zintegrowanych Bloków Operacyjnych wraz z planami obiektu oraz ściennymi Planami Ewakuacji dla Rozbudowy budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinic Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-07 08:03:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2017-11-06 13:08:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik magazyniera-Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2017-11-06 08:33:38
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 64/2017 - w zakresie lekarz neurolog wraz z wyk. czynności Kierownik Klin.Oddział.Neurologicznego Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:11:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 65/2017 - w zakresie ortopedii i trumatologii narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:10:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 66/2017 - w zakresie chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:09:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 62/2017 Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:09:25
69/OPI/2017 Dostawa oprogramowania. Agnieszka Karpińska 2017-11-02 12:38:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:21:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik Gospodarczy- Logistyka Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:20:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:19:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:17:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:14:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:13:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:13:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:12:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:11:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:11:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:10:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik magazyniera-Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:10:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:09:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2017-10-30 13:16:29
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-10-27 10:24:26
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-10-26 15:06:49
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 18/2017 Ewa Biros 2017-10-24 10:20:57
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 18/2017 Ewa Biros 2017-10-24 10:10:30
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 17/2017 Ewa Biros 2017-10-24 09:54:47
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 11/2017 Ewa Biros 2017-10-24 09:53:41
dostawa materiałów jednorazowych na potrzeby 4 WSK z P – S.P. Z.O.Z. – zabezpieczenie do czasu rozstrzygnięcia postępowania 47/med./2016 Urszula Tatarek 2017-10-23 14:35:30
Dostawa materiałów szewnych. Urszula Tatarek 2017-10-23 14:33:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 63/2017 - lekarz w zakresie otolaryngologii, anestez. i intens.terapii, neurologii,psychiatrii z czynno Arletta Abadżijewa 2017-10-23 09:53:11
64/Log/2017 Dostawa warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2017-10-20 15:01:35
65/Med/2017 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń. Agnieszka Karpińska 2017-10-20 15:00:28
59/Med/2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus. Agnieszka Karpińska 2017-10-20 14:59:16
Obsługa serwisowa sprzętu będącego na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-10-20 13:53:57
Audyt energetyczny Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-10-18 14:52:07
Telefonia komórkowa Dorota Janiszewska 2017-10-18 12:34:13
58/OPI/2017 Rozbudowa systemu informatycznego AMMS. Agnieszka Karpińska 2017-10-17 11:23:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 62/2017 - w zakrsie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-10-16 11:44:58
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 13.04.2017r. Agnieszka Karpińska 2017-10-13 20:23:33
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-10-12 14:53:38
Konserwacja i naprawa maszyn sprzatajacych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-10-12 10:18:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-12 07:47:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 61/2017 - ratownik medyczny z czynnościami kierowcy w SOR Arletta Abadżijewa 2017-10-11 11:00:07
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 60/2017 - psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego i Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Str Arletta Abadżijewa 2017-10-11 10:59:31
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych metodą immunonefe Anna Lewicka 2017-10-11 09:55:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:32:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:30:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:30:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:29:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:28:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:28:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:27:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:27:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:22:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:21:09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2017-10-05 11:29:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-04 08:33:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-10-03 14:18:20
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-10-03 13:40:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista- Sekcja Controlingu i Planowania Elżbieta Moroń 2017-10-03 12:34:13
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 65/2017 - w zakresie ortopedii i trumatologii narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-10-03 10:39:01
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-10-02 15:16:31
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-10-02 15:04:36
55/Med./2017 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 12:00:57
51/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 12:00:14
38/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania analizy moczu wraz z najmem aparatu przez okres 48 miesięcy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:57:34
35/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z najmem trzech analizatorów podstawowego, zastępczego i Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:56:28
40/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:55:33
34/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań metodą immunoenzymatyczną wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Labo Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:54:32
30/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1-15. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:51:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 62/2017 - w zakresie lekarz neurolog wraz z wyk. czynności Kierownik Klin.Oddział.Neurologicznego Arletta Abadżijewa 2017-09-29 12:15:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Inżynier Kontraktu ZBO 2017-09-29 11:43:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 56/2017 - lekarz w zakresie ortopedii i traum. ruchu;lekarz w zakresie angiologii Arletta Abadżijewa 2017-09-29 11:12:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 59/2017 - w zakresie fizjoteraputa i lekarz neurochirurg Arletta Abadżijewa 2017-09-29 11:11:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 57/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne Arletta Abadżijewa 2017-09-26 10:00:37
60/OPI/2017 Dostawa sprzętu sieciowego wraz z niezbędnymi licencjami Agnieszka Karpińska 2017-09-25 12:00:01
46/Log./2017 - Dostawa pościeli i bielizny medycznej jednorazowego użytku, poduszek i kołder medycznych z filtrem ochronnym na rok 2017/2018 Agnieszka Karpińska 2017-09-25 11:55:38