logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
   minus aktualizacja z dn. 04.02.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 22.02.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 23.02.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 09.03.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 23.03.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 24.03.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 25.03.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 25.03.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 08.04.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 08.04.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 09.04.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 15.04.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 21.04.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 21.04.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 27.04.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 28.04.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 29.04.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 05.05.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 12.05.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 31.05.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 02.06.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 07.06.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 22.06.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 23.06.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 24.06.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 28.06.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 30.06.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 02.07.2021r.
   minus aktualizacja nr 2 z dn. 02.07.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 12.07.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 12.07.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 13.07.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 14.07.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 16.07.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 19.07.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 21.07.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 26.07.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 28.07.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 02.08.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 12.08.2021r.
   minus aktualizacja nr 2 z dn. 12.08.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 18.08.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 24.08.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 26.08.2021r.
   minus aktualizacja z dnia 31-8-2021
   minus aktualizacja z dn. 13.09.2021r.
   minus aktualizacja z dn. 14.09.2021r.
   minus aktualizacja z dnia 22-9-2021 r.
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
plus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 24/2020-Oddział Transplantologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa)
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 11/2021 - lekarze psychiatrzy i okulista
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 25/2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2021 - lekarze: chir.ogóln. SOR, psychiatra
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-32_2021 Oddział Urologiczny, Okulistyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 33/2021 - pielęgniarka Prac. Hemodynamiki i Elektroficjiologii
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 34/2021 - lekarze specjaliści rtg
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 36/2021 - lekarze, fizjoterapeuta
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


Spis dokumentów:
1. aktualizacja z dn. 04.02.2021r.
2. aktualizacja z dn. 22.02.2021r.
3. aktualizacja z dn. 23.02.2021r.
4. aktualizacja z dn. 09.03.2021r.
5. aktualizacja z dn. 23.03.2021r.
6. aktualizacja z dn. 24.03.2021r.
7. aktualizacja z dn. 25.03.2021r.
8. aktualizacja z dn. 25.03.2021r.
9. aktualizacja z dn. 08.04.2021r.
10. aktualizacja z dn. 08.04.2021r.
11. aktualizacja z dn. 09.04.2021r.
12. aktualizacja z dn. 15.04.2021r.
13. aktualizacja z dn. 21.04.2021r.
14. aktualizacja z dn. 21.04.2021r.
15. aktualizacja z dn. 27.04.2021r.
16. aktualizacja z dn. 28.04.2021r.
17. aktualizacja z dn. 29.04.2021r.
18. aktualizacja z dn. 05.05.2021r.
19. aktualizacja z dn. 12.05.2021r.
20. aktualizacja z dn. 31.05.2021r.
21. aktualizacja z dn. 02.06.2021r.
22. aktualizacja z dn. 07.06.2021r.
23. aktualizacja z dn. 22.06.2021r.
24. aktualizacja z dn. 23.06.2021r.
25. aktualizacja z dn. 24.06.2021r.
26. aktualizacja z dn. 28.06.2021r.
27. aktualizacja z dn. 30.06.2021r.
28. aktualizacja z dn. 02.07.2021r.
29. aktualizacja nr 2 z dn. 02.07.2021r.
30. aktualizacja z dn. 12.07.2021r.
31. aktualizacja z dn. 12.07.2021r.
32. aktualizacja z dn. 13.07.2021r.
33. aktualizacja z dn. 14.07.2021r.
34. aktualizacja z dn. 16.07.2021r.
35. aktualizacja z dn. 19.07.2021r.
36. aktualizacja z dn. 21.07.2021r.
37. aktualizacja z dn. 26.07.2021r.
38. aktualizacja z dn. 28.07.2021r.
39. aktualizacja z dn. 02.08.2021r.
40. aktualizacja z dn. 12.08.2021r.
41. aktualizacja nr 2 z dn. 12.08.2021r.
42. aktualizacja z dn. 18.08.2021r.
43. aktualizacja z dn. 24.08.2021r.
44. aktualizacja z dn. 26.08.2021r.
45. aktualizacja z dnia 31-8-2021
46. aktualizacja z dn. 13.09.2021r.
47. aktualizacja z dn. 14.09.2021r.
48. aktualizacja z dnia 22-9-2021 r.

Zamawiający

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

 

działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021.

PLAN POSTĘPOWAŃ do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania: 2021-01-20 14:40:00 - PLAN POSTĘPOWAŃ 2021 (86.78 kB)

Ilość odwiedzin: 1300
Nazwa dokumentu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Lewicka
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Lewicka
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Lewicka
Data wytworzenia informacji: 2021-01-20 14:31:50
Data udostępnienia informacji: 2021-01-20 14:31:50
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 14:40:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner