logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
minus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
minus Usługi pocztowe na 2022
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2021 - elektroradiolog, tech. rtg.,rat.med.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 21/2021, ratownik, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-41_2021 SOR, OIT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2021 - lekarz radiolog
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2021 -neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2021- lekarze w zakresie chir. ogólnej,naczyniowej i endowaskularnej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2021- lekarze radiolodzy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technolog Robót Wykończeniowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora- Dział Aparatury Medycznej- Sekcja Zakupu i Ewidencji
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


Wrocław dnia, 19.05.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 

Najem powierzchni 1,00 m2 korytarza na parterze w budynku nr 1 (budynek główny)                                                                                                  z przeznaczeniem zorganizowania, wyposażenia i prowadzenia                                                                  DYSTRYBUTORA OPATRUNKÓW Z GIPSU LEKKIEGO ( GIPSOMAT )  

na potrzeby pacjentów, odwiedzających, personelu szpitala                                                            4 WSK z P SP ZOZ, w kompleksie 2857 przy ul. Weigla 5”

znak sprawy: 2/SGN/2017

 

 

 1. Przedmiot przetargu obejmuje najem powierzchni  1,00 m2 korytarza na parterze                w budynku nr 1 (budynek główny) z przeznaczeniem zorganizowania, wyposażenia                      i prowadzenia Dystrybutora opatrunków z gipsu lekkiego ( gipsomatu) , na potrzeby pacjentów, odwiedzających, personelu szpitala  4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu.

 

 1. Oferty należy złożyć w terminie do 20.06. 2017 r. do godz. 11 00 w budynku nr 37 Wydziału Administracji Ogólnej w pok. nr 18 (Kancelaria Główna).

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06. 2017 r. o godz. 11 00 w Sali Odpraw pok. nr 20 (budynek nr 44 - Logistyka) 4 WSK z P SP ZOZ, ul. R.Weigla 5, Wrocław – część jawna.

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący będzie kierował się następującym kryterium: Cena –  100%  wg złożonej oferty zgodnie z SIWP Rozdz. V pkt 1.

 

 1. Termin związania z ofertą – 30 dni.

 

 1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wiesław Przybylak (tel.: 639 309 947, 261 660 414, fax 261 660 778), Ewa Pyrsz, (tel.: 261 660 547, fax. 261 660 778).

 

 1. SIWP w formie pliku do pobrania będzie dostępna na stronie internetowej www.4wsk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Najem dzierżawa,
  nr sprawy 2/SGN/2017.

 

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 1. Wpłynięcie jednej oferty spełniającej wymagania opisane w Specyfikacji nie powoduje unieważnienia przetargu.

 

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50 – 981 Wrocław

ul. Weigla 5

 

 

 

Znak sprawy:  2 /SGN/2017

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

NA NAJEM CZĘŚCI POWIERZCHNI: KORYTARZ

W BUD. NR 1 - (BUDYNEK GŁÓWNY),  Z PRZEZNACZENIEM ZORGANIZOWANIA, WYPOSAŻENIA I PROWADZENIA

DYSTRYBUTORA OPATRUNKÓW Z GIPSU LEKKIEGO ( GIPSOMAT )

NA POTRZEBY PACJENTÓW, OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH ORAZ PERSONELU           4 WSK z P SP ZOZ W KOMPLEKSIE 2857

PRZY UL. WEIGLA 5, WROCŁAW

 

 

 

W postępowaniu o najem powierzchni użytkowej prowadzonej na podstawie przepisów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości                                               (Dz. U. 2014 poz. 1490),                                                                                                                      a także w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)

 

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

Oferentem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

 

 

 

Zatwierdził:

 

 

dnia ................................. r.                                        ..........................................................

                                                                                         podpis i pieczęć Wynajmującego

 

 

 

 

 

 

Wynajmujący:                           4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

                                                  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

                                                  50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5 (4WSKzP SP ZOZ)

                                                  http://www.4wsk.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również                     w formie faksu, o ile SIWP nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w SIWP pierwszeństwo mają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów, Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i aktów wykonawczych do Rozporządzenia Rady Ministrów, Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.
 4. W Specyfikacji oraz we wszystkich dokumentach z nim związanych następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodne z niniejszymi objaśnieniami:

1)Wynajmujący – oznacza prowadzącego przetarg tj.: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

2)Najemca – oznacza Oferenta tj. osobę fizyczną lub prawną, którego Oferta     

przetargowa została uznana za najkorzystniejszą, z którym Wynajmujący zawrze umowę,

3)Oferta Przetargowa, Oferta – oznacza zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych przez Wynajmującego                      w Dokumentacji, wypełnionych ściśle z jego wymaganiami,

4)Oferent – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, która w sposób oznaczony

w Dokumentacji złoży Wynajmującemu Ofertę przetargową,

5)Dokumentacja – oznacza niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki, wzory,

i inne dokumenty, które stanowią jego integralną część,

6)Przedmiot najmu – oznacza najem powierzchni użytkowej opisanej dalej

w Dokumentacji,

7)Umowa – oznacza łącznie: umowę najmu, Dokumentację, Ofertę Przetargową.

 1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami niniejszej Dokumentacji.
 2. Wszystkie formularze zawarte w Dokumentacji, a w szczególności formularz oferty Oferent uzupełni i podpisze.
 3. Każdy Oferent złoży tylko jedną ofertę, zawierającą tylko jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.
 4. Wszystkie sprawy wynikłe na tle realizacji przedmiotu przetargu, niewyjaśnione                   w Dokumentacji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

Przedmiot przetargu obejmuje:

 

Oddanie części powierzchni w najem: korytarz w budynku nr 1 (Budynek Główny), na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie:  Dystrybutora opatrunków z gipsu lekkiego               ( gipsomatu ) na potrzeby pacjentów, odwiedzających, personelu szpitala.

Powierzchnia przeznaczona pod najem: 1szt. x 1m2 = 1,00 m2.

 

Cena wywoławcza za 1m2  czynszu powierzchni użytkowej wynosi

53,00 zł netto / miesiąc.

 

Do stawki zaoferowanej przez oferenta w przetargu zostanie doliczony podatek VAT           w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

 

Przetarg ma na celu uzyskanie jak najwyższej stawki czynszu.

 

1.Wynajmujący nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

2.Wynajmujący nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3.Wynajmujący odda w najem protokolarnie powierzchnie opisane w Rozdziale 1 niniejszej specyfikacji na podstawie pisemnej umowy zawartej na czas oznaczony do 3 lat,                           z możliwością przedłużenia jej na dalszy okres po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.

4.W przedmiocie najmu Najemca będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą                                      w zakresie handlowo - usługowym: Dystrybutor opatrunków z gipsu lekkiego (gipsomat ).

5.Najemca na własny koszt zobowiązany będzie w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty

      zawarcia umowy najmu przystosować wynajętą powierzchnię na potrzeby prowadzonej

działalności gospodarczej pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

      Przed przystąpieniem do robót Najemca zobowiązany będzie:                                        

1)uzgodnić projekt adaptacji z Wynajmującym,

2)uzyskać opinię inspektora ochrony przeciwpożarowej i bhp,

3)uzyskać opinię stacji sanitarno – epidemiologicznej od Wojskowego Ośrodka

            Medycyny Prewencyjnej,

4)uzyskać wszystkie inne wymagane przepisami pozwolenia i opinie.

6.Za wykonane roboty adaptacyjne i remontowe Najemcy nie przysługuje od  

      Wynajmującego zwrot poniesionych kosztów w żadnej postaci.

7.W trakcie trwania najmu Najemca zobowiązany będzie w szczególności do:

1)regularnego uiszczania czynszu (w tym również w okresie prowadzenia prac

adaptacyjnych),

      2)   regularnego uiszczania należności z tytułu świadczeń uzyskiwanych za

            pośrednictwem Wynajmującego tj. zużyte media, wywozu nieczystości, a także

            refundacji podatku od nieruchomości – w wysokościach wynikających z kosztów

            ponoszonych przez Wynajmującego, 

3)utrzymywania przedmiotu najmu w stanie zdatnym do użytku, wykonywania na

własny koszt konserwacji bieżącej i napraw konserwacyjnych oraz ponoszenia wszelkich innych wydatków związanych ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu,

4)zabezpieczenia przedmiotu najmu pod względem p.poż. na własny koszt,  

5)ubezpieczenia się w zakresie prowadzonej działalności w przedmiocie najmu od   odpowiedzialności cywilnej,

6)prowadzenia działalności w branży handlowo – usługowej wg przedmiotu najmu,

7) udostępniania przedmiotu najmu Wynajmującemu – w terminie przez niego 

      wskazanym – w celu przeprowadzenia kontroli sposobu korzystania z niego,

8)nie oddawania przedmiotu najmu do korzystania osobom trzecim na podstawie

      jakiegokolwiek stosunku.

8.Po zakończeniu najmu, w dniu następującym po rozwiązaniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu i przekazać go protokolarnie Wynajmującemu. Wynajmujący ma prawo zatrzymać dokonane przez Najemcę nakłady na przedmiot najmu bez obowiązku zwrotu ich wartości.

9.Szczegółowe warunki najmu określone zostały w projekcie umowy stanowiącym integralną  część niniejszej specyfikacji.

 

Ponadto Najemcy nie wolno odstępować w całości lub części praw wynikających z umowy najmu, ani podnajmować w całości lub w części przedmiotu najmu, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Wynajmujący zastrzega, że w razie niedotrzymania przez Najemcę któregokolwiek                        z warunków umowy najmu, Wynajmujący może uznać ją za rozwiązaną z winy Najemcy               i pisemnie zawiadomić Najemcę o rozwiązaniu umowy bez potrzeby jej wypowiadania.                       W tym przypadku na pisemne żądanie Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest najdalej       w ciągu 30 dni zwolnić przedmiot najmu, w okresie tym Najemca płaci czynsz i opłaty                     w wysokości wynikającej z postanowień umowy.

 

ROZDZIAŁ II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 

Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWP.

1.Każdy Oferent (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu. Złożenie przez jednego Oferenta lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub  oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

2.Osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

a)na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

b)na załącznikach,

c)w miejscach, w których Oferent naniósł zmiany.

3.Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie

      nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do      

      ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru).

4.W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta w oryginale.

5.Pozostałe wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6.Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWP dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7.Wynajmujący zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie  potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości,                              a Wynajmujący nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8.Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

9.Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

10.Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11.Załączniki do SIWP stanowiące integralną część SIWP, Oferent zobowiązany jest złożyć

w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

12.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13.Do oferty należy załączyć spis treści.

14.Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

15.Kopertę należy zaadresować:

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50-981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

Znak sprawy: 2/SGN/2017

„Oferta na najem części powierzchni: Parter -  Korytarz w bud. nr 1 (Budynek Główny)                                      z przeznaczeniem zorganizowania, wyposażenia i prowadzenia                                                           DYSTRYBUTORA OPATRUNKÓW Z GIPSU LEKKIEGO ( GIPSOMATU )                                   

na potrzeby pacjentów, osób odwiedzających oraz personelu                                                                      4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”

 

nie otwierać przed dniem: 21.06. 2017r r. godz. 11.00

Ilość stron ………… (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

 

Rozdział III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH    

                       SPEŁNIANIA

 

1.Oferent musi spełniać warunki określone w SIWP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły „spełnia – nie spełnia”.

2.Oferent nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się w procedurze przetargowej. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (określonych w Rozdziale IV SIWP) według formuły „spełnia – nie spełnia”.

3.Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu przetargu. Za spełnienie wymogu Wynajmujący uzna posiadanie przez Oferenta środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 5000 zł (słownie 5000 złotych, 00/100) – dotyczy całości przedmiotu przetargu. Spełnienie powyższego warunku będzie brane pod uwagę w ocenie złożonych dokumentów                          i oświadczeń (określonych w Rozdziale IV SIWP), według formuły „spełnia – nie spełnia.”

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ:

 

1.DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

 

1)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

2)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

3)Informacja od banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Oferent posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, wystawiona nie wcześniej niż                           3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt 3 SIWP).

4)Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie przedmiotu przetargu. Za spełnienie wymogu Wynajmujący uzna posiadanie doświadczenia w wykonaniu przez Oferenta działalności w przedstawionej branży                  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (oświadczenie).

5)Oferent przedstawi szczegółowy opis zamierzonej działalności, którą będzie prowadził jako Najemca w wynajętym pomieszczeniu.

6)W przypadku, gdy Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, odpowiednie zastosowanie mają przepisy § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju               z dn. 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).

7)W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument wymieniony w Rozdziale IV ust. 1 pkt a, d, e SIWP składają Oferenci wspólnie,

- dokumenty określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt b, c, f SIWP składa każdy                              z Oferentów oddzielnie.

      h)   Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z SIWP, wzorem umowy i przyjmuje je bez    

            zastrzeżeń – zał. nr 1 do SIWP

 

2.POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

 

1)W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli                  w imieniu Oferenta. Wynajmujący zastrzega, że  w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wpisu przed podpisaniem umowy.

2)Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

3)Decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP.

4)Formularz ofertowy -  zał. nr 1 do SIWP

5)Wzór umowy – zał. nr 2 do SIWP

 

 

 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW W OFERCIE

L.p.

Wykaz obowiązujących dokumentów w ofercie

Posiada/Nie posiada

1.

Nazwisko i imię oferenta lub firma

 

2.

Adres zamieszkania lub siedziba oferenta

 

3.

Miejscowość i data sporządzenia oferty

 

4.

Stawka zł/1 m2  - miesięczna netto

 

5.

Pieczęć oferenta

 

6.

Podpis oferenta

 

7.

Telefon, fax,email

 

8.

Formularz z ofertą: jest

 

 

 

Wykaz  obowiązujących załączników do oferty

 

9.

Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji                         o Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru Handlowego.

 

10.

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

 

11.

Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP.

 

12.

Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z Urzędu Skarbowego, data wystawienia nie wcześniejsza niż         3 miesiące przed terminem składania ofert.

 

13.

Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS, data wystawienia nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

 

14.

Informacja z banku o posiadanym rachunku potwierdzającym posiadanie środków finansowych oraz o zdolności kredytowej.

 

15.

Informacja o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniająca wykonanie przedmiotu przetargu min. 5 000,00 zł.

 

16.

Oświadczenie Oferenta o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia zapewniającego zorganizowanie, wyposażenie  i prowadzenie  Dystrybutora opatrunków z gipsu lekkiego ( gipsomatu ), min. ostatnie               3 lata.

 

17.

Szczegółowy opis zamierzonej działalności.

 

18.

Wzór umowy najmu.

 

19.

Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z  warunkami przetargu                                 (SIWP) i przyjmuje te warunki  bez zastrzeżeń.

 

20.

Potwierdzenie wpłaty wadium: 10,60 zł.

 

 

21.

Dokumentacja ofertowa zaopatrzona w spis treści, trwale spięta,                         z ponumerowanymi stronami, wszystkie strony załączonych dokumentów oferty i załączników do oferty posiadają: zaparafowane, ostemplowane pieczątką firmową strony, kopie dokumentów oraz oświadczenia wynikające z ich treści są zaopatrzone w adnotację „za zgodność                            z oryginałem” potwierdzoną podpisem i pieczątką.

 

22.

Oferta: ważna/ nie ważna

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

 

1.Obowiązek wpłaty wadium

 

1)Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2)Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

3)Oferent, który nie zabezpieczy oferty akceptowalna forma wadium, zostanie przez Wynajmującego wykluczony z postępowania.

4)Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium                            w wysokości:

 

                 10,60 zł (słownie: dziesięć złotych 60/100).

 

5)Termin wniesienia wadium upływa w dniu: 20.06.2107r.  godz. 11.00

 

2.Forma wpłaty wadium

 

1)Wadium może być wnoszone w formie:

 

            - przelew na rachunek Wynajmującego – środki finansowe powinny wpłynąć na       

konto Wynajmującego do dn.20.06.2017 r. do godz. 11.00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

„Wadium w przetargu na najem części powierzchni: Korytarz w bud. nr 1                                 (Budynek główny) z przeznaczeniem zorganizowania, wyposażenia i prowadzenia                 

DYSTRYBUTORA OPATRUNKÓW Z GIPSU LEKKIEGO ( GIPSOMAT )                                    

na potrzeby 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu,

Znak sprawy: 2/SGN/2017

 

2)Do oferty należy dołączyć oryginał wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy -  Prawo Bankowe z dn. 29 08.1997 r. (DZ. U. 2016 r.,                  poz. 1988) – nie wymagający podpisu ani stempla.

 

3)Wadium wniesione przez Oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny najmu, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zakończeniu lub unieważnieniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia jego zakończenia lub unieważnienia.

4)W przypadku nie dojścia transakcji do skutku z winy Oferenta, wniesione wadium przepada na rzecz 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu.

 

ROZDZIAŁ VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH

                             OCENY

 

1.Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

 

 

L.p.

 

KRYTERIUM

WAGA KRYTERIUM

1.

Cena

100%

OGÓŁEM

100%

 

 

2.   Zasady wyboru oferty.

 

 Wynajmujący zawrze umowę najmu z Oferentem, którego oferta:

1) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWP,

2) jest zgodna z treścią SIWP,

3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

 

ROZDZIAŁ VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

 

 

1.Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto – cyfrowo i słownie.

2.Waluta ceny oferowanej: PLN.

 

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU

                                SKŁADANIA OFERT

 

 

1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi                                       w Rozdziale I niniejszej SIWP oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ                 W KANCELARII” należy złożyć do dnia 20.06.2017 r. do godz. 11.00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                          ul. Weigla 5 – budynek  nr 37 WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ                         pok. nr 18 – Kancelaria Główna.

2.Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi.

 

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

ROZDZIAŁ IX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWAC DOTYCZĄCYCH

                             SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

 

1.Wynajmujący nie zamierza zwołać zebrania Oferentów.

2.Oferent może zwrócić się do Wynajmującego o wyjaśnienie treści SIWP.

3.Do kontaktu z Oferentami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Wynajmującego 9: 30 – 14:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

1)Wiesław Przybylak - Kierownik Sekcji Gospodarki Nieruchomościami                                 -  tel. 693 309 947, 261 660 414, Ewa Pyrsz - Inspektor Gospodarki Nieruchomościami  tel. 261 660 547 fax. 261 60 778 – w sprawach przedmiotu zamówienia oraz  w sprawach formalnych, budynek nr 44 – Logistyka, pokój nr 4 i 5,

2)Zapewniona zostaje Oferentom możliwość wizji lokalnej pomieszczeń po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobami wskazanymi powyżej.

 

Kontaktowanie się z Wynajmującym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych.

 

 

ROZDZIAŁ X. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

                           W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

 

 

       W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWP. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWP i będzie wiążące dla Oferentów.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Wynajmujący może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWP niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wynajmującego i Oferenta będą podlegały nowemu terminowi.

 

ROZDZIAŁ XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 

Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

 

1.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw nr 20 (budynek Logistyki nr 44)                              w dniu 21.06.2017r. o godz. 11.00 Otwarcie ofert jest jawne.

 

2.W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

1) nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

      2) stawka jednostkowa za 1m2 najmowanej powierzchni.

 

ROZDZIAŁ XIII. SPOSÓB OCENY OFERT

 

1.Po zakończeniu części jawnej – Wynajmujący dokona wstępnej weryfikacji ofert, które części są jawne i mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

2.W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Wynajmującego bada czy Oferenci nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń). Następnie Komisja sprawdza oferty Oferentów niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych               w SIWP. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w Rozdziale VI.

 

 

ROZDZIAŁ XIV. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 

 

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący jednocześnie zawiadamia Oferentów, którzy złożyli oferty, o:

1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:

2)nazwę firmy albo imię i nazwisko Oferenta, siedzibę firmy albo adres zamieszkania                i adres Oferenta, którego ofertę wybrano,

3)uzasadnienie wyboru danej oferty,

4)nazwy firm albo imiona i nazwiska pozostałych Oferentów, siedziby firm albo miejsca zamieszkania i adresy pozostałych Oferentów, którzy złożyli oferty. Powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz                     w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie,

5)Oferentach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                         i prawne,

6)terminie, po którego upływie umowa w sprawie najmu może być zawarta.

2.Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Wynajmujący wezwie Najemcę do podpisania umowy.

 

 

ROZDZIAŁ XV. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

 

1.Wynajmujący udostępni zainteresowanym wskazane dokumenty na pisemny wniosek, po rozstrzygnięciu przetargu.

2.Wynajmujący  wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

      i informacji oraz osobę, przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

 

Załączniki do SIWP, które Oferent jest zobowiązany złożyć w ofercie:

 

1)Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWP

2)Wzór umowy – załącznik nr 2 do SIWP

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XVI. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU

 

1.Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

2.Wpłynięcie jednej oferty spełniającej wymagania opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu nie powoduje unieważnienia przetargu.

 

 

 

 

 

Członkowie Komisji Przetargowej:

 

 1. ppłk Marek Oryszczak                       ....................................................................

 

 

 

 1. Wiesław Przybylak                           .....................................................................

.

 

 

 1. Ewa Pyrsz                                      ......................................................................

 

 

 

 

Załączniki do SIWP:

Nr 1 - Formularz ofertowy - 1 szt.

Nr 2 - Wzór umowy - 1 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1 do SIWP

………………………………                                                Wrocław, dnia …………........... r. 

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

 

 

 

 

WYNAJMUJĄCY

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

 

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Najem powierzchni 1,00 m2  korytarza na parterze  w budynku nr 1 (Budynek główny)                                               z przeznaczeniem zorganizowania, wyposażenia i prowadzenia

DYSTRYBUTORA OPATRUNKÓW Z GIPSU LEKKIEGO ( GIPSOMATU )

na potrzeby pacjentów, odwiedzających, personelu szpitala                                                           4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu.

 Znak sprawy  2/SGN/2017”

 

a także po zapoznaniu się z:

                                   1.    Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu;

                                   2.    Opisem przedmiotu przetargu;

                                   3.    Projektem umowy;

                                   4.    Innymi dokumentami, dotyczącymi wykonania przedmiotu

                                           przetargu, oraz po dokonaniu wizji przedmiotu przetargu;

 

niżej podpisani, reprezentujący:

 

Pełna nazwa Najemcy …………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………  REGON ………………………………..........

Tel. ………………………………................Fax, email ……………………………….............

Nr konta …………………………………………………………………………………………

 

składamy niniejszą ofertę:

 

1)Uzyskałem konieczne informacje dla przygotowania i złożenia oferty, jak tez dokonałem oględzin stanu obecnego przedmiotu najmu.

2)Dokumentację i wszystkie inne otrzymane od Wynajmującego dokumenty i informacje przyjmuję bez zastrzeżeń.

3)Oświadczamy, że oferujemy miesięczną stawkę czynszu netto za 1m2  powierzchni użytkowej za: …………zł netto słownie: złotych ………………………………………………………….

4)Ponadto oświadczam, że:

a)akceptuję wskazany w SIWP czas związania ofertą – 30 dni

b)akceptuję zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu projekt umowy (Załącznik Nr 2 do SIWP) poprzez jego wypełnienie, podpisanie                          i dołączenie do oferty.

5)Wadium w kwocie 10,60 zł zostało wniesione w dniu …………………..r.                               w formie ……………………………………………………………………………………                        

6)Ofertę niniejszą składamy na …………. kolejno ponumerowanych stronach.

7)Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

8)Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż  wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                   (art. 297 KK).

9)Cena najmu podana powyżej obowiązuje przez okres trwania umowy i zgadzamy się na jej waloryzację dokonywaną w okresach rocznych o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS oraz po uwzględnieniu stawek opłat  podatku od nieruchomości.

10)Oświadczamy, że przedmiot najmu wykorzystamy przeznaczając na prowadzenie działalności gospodarczej w branży:

 

- przedmiot najmu opisany w rozdziale 1 Dokumentacji Przetargowej

 

DYSTRYBUTOR OPATRUNKÓW Z GIPSU LEKKIEGO ( GIPSOMAT )                                   

 

11)Upoważniam niniejszym Wynajmującego, bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia formalnych aspektów naszej oferty.

12)Do tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwo wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Wynajmującego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia dokumentów i oświadczeń zawartych na naszej ofercie.

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia ……………….                     ……………………………………………….

                                                                              (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                 uprawniającym do występowania w obrocie

                                                                                                 prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)                          

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 2 do SIWP

 

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy oraz wzorów podpisów i pieczęci)

 

Egz. nr ............

 

 

UMOWA NAJMU NR …………………………

 

 

W dniu ……………r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław, REGON: 930090240, NIP: 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 000016478,

zwanym w dalszej części umowy „WYNAJMUJĄCYM”

reprezentowanym przez:

płk Marka Oryszczaka – Komendanta,

a

…………………………………………………………. z siedzibą przy ul. …………………...

………………………………………………………., prowadzącym/cą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dokument wygenerowany elektronicznie  dn. ………………….. r.,

zwanego/ną w dalszej części umowy „NAJEMCĄ”,

reprezentowanym/ą przez:

 ………………………… - Właściciela firmy

 

§ 1

 

1. Wynajmujący władający nieruchomością położoną we Wrocławiu przy ul. Weigla 5, na                        mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 1773/DI z dnia 10.04.2017 r.. oddaje Najemcy za zgodą MON nr 2441/DWSZdr z dnia 13.04.2017 r. , do używania korytarz na parterze,                           w budynku nr 1 (budynek główny) o łącznej powierzchni użytkowej 1,00 m2, mieszczący się na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu, przy ul. R. Weigla 5, kompleks 2857.

2. Protokół przekazania lokalu wraz z jego opisem, jako załącznik nr 1, stanowi integralną część umowy.

§ 2

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od ………….……r. do ………….….…r. i obowiązuje począwszy od .................................r.

2. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku niedotrzymania przez Najemcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy (poprzez pisemne zawiadomienie Najemcy o jej rozwiązaniu, bez zachowania okresu wypowiedzenia) do których zalicza się:

1) zwłokę z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności,

2) używanie przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem , nie przestawanie jego używania w taki sposób mimo upomnienia albo zaniedbywanie przedmiotu najmu do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie,

3) podnajmowanie przedmiotu najmu osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego.

3. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku cofnięcia zgody na najem przez Ministra Obrony Narodowej, bez następstw finansowych dla 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu.

4. Najemca w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 2 i 3 po pisemnym żądaniu Wynajmującego, zobowiązany będzie najdalej w ciągu 10 (dziesięciu) dni zwolnić przedmiot najmu. Za opóźnienie zwrotu przedmiotu najmu powyżej 10 (dziesięciu) dni Najemca będzie płacić odszkodowanie w wysokości dwukrotnej dziennej stawki czynszu                       i pozostałych opłat za każdy dzień opóźnienia.

5. Najemca w celu umieszczenia tablic informacyjnych lub szyldów dotyczących przedmiotu najmu (na pomieszczeniu), przedstawi Wynajmującemu ich treść (w formie pisemnej) oraz ich formę w celu akceptacji i uzyskania zezwolenia na ich umieszczenie.

 

§ 3

 

1. Najemca na własny koszt zobowiązany będzie w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty zawarcia umowy najmu przystosować wynajętą powierzchnię na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej pod rygorem wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Przed przystąpieniem do robót Najemca zobowiązany będzie:

1) uzgodnić projekt adaptacji z Wynajmującym,

2) uzyskać opinię inspektora ochrony przeciwpożarowej i bhp,

3) uzyskać opinię stacji sanitarno - epidemiologicznej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej,

4) uzyskać wszystkie inne wymagane przepisami pozwolenia i opinie.

2. Za wykonane roboty adaptacyjne i remontowe za zgodą Wynajmującego, uzgodnione                  z Rejonowym Zarządem Infrastruktury oraz zmiany w sposobie zagospodarowania                  w przedmiocie najmu, po zakończeniu umowy Najemcy nie przysługuje od Wynajmującego zwrot poniesionych kosztów w żadnej postaci.

 

§ 4

 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada numer identyfikacyjny NIP: 899-22-28-956.

2. Najemca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer identyfikacyjny NIP: …………………………….. i upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu.

3. Wynajmujący  przesyłać będzie Najemcy faktury przesyłką poleconą na adres jego miejsca zamieszkania / siedziby podany w umowie.

 

 

§ 5

 

1. Strony ustalają, że miesięczna stawka czynszu netto za 1m2  wynajętej powierzchni określonej w § 1 pkt 1, wynosi …………… zł netto/m2 (słownie …………………. złotych 00/100).

2. Czynsz miesięczny netto za wynajmowaną powierzchnię użytkową wynosić będzie:  ………………zł (słownie: ……….…………………………………złotych 00/100),

3. Do stawki czynszu określonej w ust. 2 doliczone zostaną opłaty dodatkowe z tytułu: refundacji podatku od nieruchomości – zgodnie z załącznikiem do umowy nr 3.

4. Łączny miesięczny czynsz netto (z uwzględnieniem opłaty dodatkowej, o której mowa                 w ust. 3) wynosić będzie: ………. zł (słownie: ……………………………… zł 00/100) – zgodnie z załącznikiem do umowy nr 4.

5. Stawki czynszu określone w ust. 1 i 3 powiększone zostaną o podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

6. Łączny miesięczny czynsz brutto (z uwzględnieniem opłaty dodatkowej, o której mowa                 w ust. 3) wynosić będzie: ………. zł (słownie: ……………………………… zł 00/100) – zgodnie z załącznikiem do umowy nr 4.

7. Najemca płacił będzie Wynajmującemu także należność z tytułu zużycia energii elektrycznej:

1) przez dystrybutor opatrunków z gipsu lekkiego (Gipsomat) wyliczoną jako iloczyn: zużycia ……….. kWh/m-c i średniej ceny (w zł) za 1 kWh w danym miesiącu rozliczeniowym, określonej w fakturach wystawionych dla Wynajmującego przez ……………… - zgodnie z załącznikiem do umowy nr ………..,

2) przez telewizor …………………… wyliczoną jako iloczyn: zużycia                             ………….. kWh/m-c i średniej ceny (w zł) za 1 kWh w danym miesiącu rozliczeniowym, określonej w fakturach wystawionych  dla Wynajmującego przez …………………………….

- zgodnie z załącznikiem do umowy nr ………...

8. Najemca będzie także refundował Wynajmującemu należności wynikające z tytułu wykonania badań stanu technicznego instalacji elektrycznej przypisanej do wynajmowanej powierzchni użytkowej, w ramach kontroli okresowej dostosowanej do specyfiki obiektu, stanowiącej wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zgodnie z Normą PN – HD 60364-6: 2008. Wyżej wymieniona kontrola będzie wykonywana kompleksowo w obiektach Wynajmującego, przez firmę usługową posiadającą stosowne uprawnienia, wyłonioną w drodze przetargu zgodnie                z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 styczeń 2004 r.                                                      (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

9. Do czynszu określonego w ust.  1 i 3 oraz należności określonych w ust. 7 Wynajmujący doliczać będzie podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

10. Czynsz i należności określone w ust. 7 płatne będą miesięcznie z góry w terminie               7 (siedmiu) dni od daty otrzymania faktury.

6. W przypadku nieodebrania przesłanej faktury Strony za datę wymagalności zapłaty przyjmują 10 dzień danego miesiąca, którego dotyczy płatność.

 

 

§ 6

 

1. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wynajmującemu przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej.                        

2. Z każdej opóźnionej wpłaty Wynajmujący w pierwszej kolejności pokrywać będzie należne odsetki.

§ 7

 

1. W przedmiocie najmu Najemca zobowiązuje się prowadzić działalność w zakresie: dystrybutor opatrunków z gipsu lekkiego ( gipsomat ).                                   

2. Najemcy nie wolno odstępować w całości lub w części praw wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 

§ 8

 

1. W przypadku wygaśnięcia (rozwiązania) umowy Najemca obowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w całości w stanie niepogorszonym. Wynajmujący ma prawo zatrzymać dokonane przez Najemcę nakłady na przedmiot najmu w tym nakłady związane                        z adaptacją powierzchni.

2. Za każdy dzień opóźnienia przy zwrocie przedmiotu najmu Najemca będzie płacić odszkodowanie w wysokości dwukrotnej dziennej stawki czynszu i pozostałych opłat za każdy dzień opóźnienia.

3. Najemca pokryje wszystkie koszty ewentualnego uporządkowania nieruchomości (najmowanej powierzchni) oraz pokryje koszty usunięcia powstałych w okresie obowiązywania niniejszej umowy wszelkich szkód w mieniu 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu powstałych w wyniku działalności Najemcy.

 

§ 9

 

1. Najemca zobowiązany jest w szczególności:

1) w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty zawarcia umowy, dokonać adaptacji wynajętej powierzchni na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej według projektu zaakceptowanego przez Wynajmującego (po uzyskaniu wszelkich wymaganych opinii                      i zezwoleń), prowadząc roboty w sposób nie zakłócający korzystania z budynku przez innych użytkowników, w tym pacjentów Wynajmującego,

2) we własnym zakresie utrzymywać czystość i porządek na wynajmowanej powierzchni, jak                                                         również na własny koszt dokonywać napraw i konserwacji,

3) zapewnić bezkolizyjne korzystanie pacjentów z ciągów komunikacyjnych,

4) prowadzić działalność gospodarczą w ramach wykorzystania przedmiotu najmu osobiście lub przez zatrudnionych przez siebie pracowników,

5) ubezpieczyć obowiązkowym ubezpieczeniem na czas trwania niniejszej umowy swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej, nieszczęśliwych wypadków i  zdarzeń losowych na własny koszt w firmie ubezpieczeniowej, oraz przedstawić kserokopię ubezpieczenia Wynajmującemu,

6) zabezpieczyć lokal na własny koszt pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawić Wynajmującemu oświadczenie o zabezpieczeniu lokalu pod względem ppoż.,

7) nie dokonywać, bez pisemnej zgody Wynajmującego, żadnych przeróbek i ulepszeń                 w przedmiocie najmu,

8) prowadzić działalność gospodarczą wg branży przedstawionej w ofercie przetargowej chyba, że zmiana branży została wcześniej uzgodniona z Wynajmującym. W przypadku takiej konieczności Najemca musi uzyskać zgodę Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej (WOMP) na prowadzenie sprzedaży asortymentu, który takiej zgody wymaga i przedstawić kserokopię Wynajmującemu,

9) prowadzić na własny koszt zabiegi Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji prowadzonego punktu (przeprowadzone zabiegi muszą być rejestrowane  i udokumentowane),

10) udostępniać przedmiot najmu do kontroli sposobu jego wykorzystania upoważnionym pracownikom Wynajmującego:

a) Wiesław Przybylak – Kierownik Sekcji Gospodarki Nieruchomościami - (tel. 693 309 947)

b) Katarzyna Łabędzka – Przechoćko – St. Inspektor  Sekcji Gospodarki Nieruchomościami                                                             (tel. 261-660-547)

c) Marcin Niedziela – Kierownik Działu Inwestycji - (tel. 261-660-548)

2. Niedotrzymanie, któregokolwiek z powyższych obowiązków upoważnia Wynajmującego               do wypowiedzenia najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

 

§ 10

 

1. Czynsz waloryzowany będzie co rok o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów                i usług konsumpcyjnych ogółem ustalany przez Prezesa GUS. Zmiana ta nie wymaga wypowiedzenia umowy ani aneksu. W przypadku gdy średnioroczny wskaźnik cen towarów            i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni przyjmie wartość poniżej 100,00 % to nie przewiduje się obniżenia stawki czynszu w danym roku obliczeniowym.

2. Wypowiedzenia ani aneksu do umowy nie wymaga również zmiana stawek za należności               z tytułu korzystania ze źródeł energii elektrycznej oraz również czynszu spowodowana zmianą wysokości podatku od nieruchomości. Nowe stawki obowiązywać będą od daty wprowadzenia zmiany przez dostawcę lub usługodawcę, a w przypadku podatku od nieruchomości od daty zmiany przepisów.

3. Podwyżka czynszu w większym zakresie niż wynikający z ust.1, z powodu innych zmian  w umowie wymaga porozumienia Stron w formie aneksu.

 

§ 11

 

Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego i osób trzecich za wszelkie szkody związane z używaniem przedmiotu najmu, choćby nie ponosił winy za ich zaistnienie.

 

 

 

 

 

§ 12

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd ze względu na siedzibę Wynajmującego.

 

§ 13

 

Niniejszą umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze Stron.

 

 

                 NAJEMCA:                                                               WYNAJMUJĄCY:

 

 

 

 

……………………………………                                     …………………………………..

 

 

 

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr…………………………………………….

zobowiązuję się podpisać z Wynajmującym  umowę wg powyższego wzoru z uwzględnieniem nieznacznych modyfikacji.

 

 

 

 

………………….dnia ……………                             ……………………………………………………………...

                                                                                       podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

                                                                                       uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

                                                                                       lub posiadających pełnomocnictwo

 

 

 

 

 

 

………....................................................

 

 

Ilość odwiedzin: 5614
Nazwa dokumentu: ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
Skrócony opis: Wrocław dnia, 19.05.2017 r. OGŁOSZENIE 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 ogłasza przetarg nieograniczony na: Najem powierzchni 1,00 m2 kor
Podmiot udostępniający: 4WSKzP we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji: 2017-05-25 07:15:58
Data udostępnienia informacji: 2017-05-25 07:15:58
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-25 07:20:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner