logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
minus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
minus Usługi pocztowe na 2022
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2021 - elektroradiolog, tech. rtg.,rat.med.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 21/2021, ratownik, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-41_2021 SOR, OIT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2021 - lekarz radiolog
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2021 -neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2021- lekarze w zakresie chir. ogólnej,naczyniowej i endowaskularnej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2021- lekarze radiolodzy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technolog Robót Wykończeniowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora- Dział Aparatury Medycznej- Sekcja Zakupu i Ewidencji
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


4  WOJSKOWY  SZPITAL  KLINICZNY  Z  POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

50 – 981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, telefon 261 -660 – 547, fax. 261-  660 – 778

 

 

ZATWIERDZAM

 

....................................

                    

Z  A  P Y T A N I E   O F E R T O W E

Ponowione z dnia 30.01.2017r

 

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul.Weigla 5

50 - 981Wrocław

RACHUNEK DLA:

 

 

FORMA ZAPŁATY – PRZELEW – 30 DNI

 

Lp.

Opis

Wartość netto

Wartość brutto

1

Proszę o ofertę cenową na wykonanie i montaż nowych roletek okiennych    w Szpitalu Wojskowym przy ul Weigla 5,  przedstawionych  do zapytania cenowego.

I  Etap realizacji:

1.

Bud. nr 1 Klinika Chirurgiczna, Oddział Chirurgii Naczyniowej odcinek A:

- drzwi wejściowe z korytarza od strony  Ortopedii – folia z efektem „ lustra weneckiego „

 

 

2.

Bud. nr 1,

- dyżurka pielęgniarek Oddziału Otolaryngologicznego i Chirurgii Szczękowo – twarzowej  ( jedno okno nowe )

- jw. lecz sala chorych nr. 1032

 

 

3.

Bud. nr 1, Oddział Chirurgii Naczyniowej odcinek A :

- sale chorych nr: 1244, 1243, 1242, 1241

 

 

4.

Przychodnia POZ  przy ul. Róży Wiatrów :

- pok. nr : 1 -  1 szt. / , 3 - 1 szt. /,  4 -1 szt. /, 7 – 2 szt. -  (  dla każdego okna, część okna środkowego roleta otwierane od dołu ).

 

 

 

5.

Bud. nr 1 ,

-  Oddział Neurologii w pomieszczeniach:

2178, 2173, 2197, 2200, 2201, 2192, okno na korytarzu.

 

 

6.

- bud. nr 1 ,

- Pracownia Biochemii pok. 01085

 

 

7.

Bud. nr 1  Oddział Wewnętrzny:

1. Gabinet Rehabilitantek

2. Gabinet lekarski

3. 2025 - Gabinet zabiegowy

 

 

8.

Bud. nr 1  Klinika Kardiologii:

 II piętro:

1. Gabinet Przełożonej Oddziału p. 2041

2. Gabinet poradni stymulatorów p. 2134

III piętro:

1. Gabinet lekarski p. 3030

2. Gabinet USG  p. 3047

 

 

9.

Bud. nr 1  Oddział Endokrynologii ( Wewnętrzny ):

1. 01008 Gabinet

2. 01026 Gabinet Oddziałowej

3. Sekretariat Klinicznego Oddziału Endokrynologicznego

 

 

10.

Bud. nr 37 Poliklinika:

1. pok. 304 III piętro ( Pracownia Potencjałów Słuchu )

 

 

11.

Bud. nr 1 Kliniczny Oddział Neurochirurgii:

1. 1061 – Gabinet lekarski

2. 1063 – Gabinet lekarski

3. 1067 – Gabinet pielęgniarki oddziałowej

4. 1069 – Sekretariat

.......................

Sale chorych:

1.  1071

2. 1073

3. 1075

4. 1077

5. 1084

6.  1081 - Blok Operacyjny dyżurka personelu operacyjnego

7. 1080

8. 1078

9. 1060

10. 1064 – sala pooperacyjna

11. 1062 - Dyżurka pielęgniarek

 

 

12.

Bud. nr 1 Klinika Kardiochirurgii:

1. 2070 – pomieszczenie ze sprzętem sterylnym

 

 

13.

Bud. nr 1 Oddział Psychiatryczny:

1. pom. nr 1092 – dyżurka pielęgniarek

 

 

14.

Bud. 44 – Logistyka:

1. pok. 1a ( 2 okna )

2. pok. 4 ( 2 okna )

3. pok. 5 ( 2 okna )

4. pok. 9 ( 2 okna )

5. pok. 10 ( 2 okna )

6. pok. 23 ( 1 okno )

7. pok. 22 ( 2 okna, rolety otwierane od dołu)

8. pok. 12 ( 2 okna )

9. pok. 14 ( 2 okna )

10. pok. 20 ( 2 okna - sala konferencyjna roleta podgumowana )

11. pok. 21 ( 2 okna , rolety otwierane od dołu)

 

 

15.

Bud. nr 1 :

Klinika Chirurgiczna ( zalecenia WOMP ):

- sala opatrunkowa

- dyżurka pielęgniarska

-gabinet zabiegowy

 

 

 

II  Etap realizacji:

 

1.

Bud. nr  36

- rejestracja w Poliklinice

 

 

2.

Bud. nr 1

- w obrębie bloku operacyjnego Kliniki Chirurgicznej Oddział Chirurgii Naczyniowej odcinek A:  ( korytarz 1 okno )

 

 

3.

 

Bud. nr 1, Chirurgia Naczyniowa odcinek B:

-  pok. 1172, / pomieszczenie socjalne /

- jw. lecz sala chorych nr. : 1162, 1160,

 

 

4.

Bud. nr 1

- Sekcja Obsługi Pralniczej w pomieszczeniach:

1. Sortownia nr 13 ( strona brudna )

2. Pomieszczenie Kierownika nr 2

3. Śluza nr 5 ( strona czysta )

4. Wejście dla pracowników ( strona czysta )

 

 

5.

Bud. nr 1  Klinika Kardiologii:

 II piętro:

1. Sekretariat Główny Kliniki p. 2037

2. Gabinet Prof. Banasiaka

3. Gabinet Prof. Ponikowskiego

4. Gabinet dr Jagielskiego p. 2144

III piętro:

1. Gabinet Lekarski p. 3032

2. Gabinet Lekarski p. 3036

 

 

6.

Bud. nr 37 Poliklinika:

1. pok. 4 parter – Informacja polikliniki

2. parter rejestracja medyczna polikliniki

3. pok. 411 IV piętro ( Pracownik Socjalny )

 

 

7.

Bud. nr 1 Kliniczny Oddział Urologiczny:

1. Sekretariat i Gabinet Oddziałowej ( nowe powstałe pomieszczenia )

 

 

8.

Bud. nr 1 Klinika Kardiochirurgii:

1. 2054 – Sekretariat

2. 2056 - Kuchnia

 

 

III  Etap realizacji:

 

1.

 Bud. nr 1, Chirurgia Naczyniowa odcinek B:

- dyżurka pielęgniarek nr. 1172

 

 

 

2.

-Bud. nr 1, Oddział Chirurgii Naczyniowej odcinek A :

- pok. oddziałowej nr 1244

 

 

3.

Bud. nr. 37

-  pok. nr 13

 

 

4.

Bud. nr 1  Klinika Kardiologii:

 II piętro:

1. Sekretariat medyczny p. 2044

2. Warcef p. 2129

3. Warcef p. 2135

4. Gabinet dr Kratochwil p. 2142

5. Gabinet dr Zymlinskiego p. 2138

6. Gabinet p. 2140

7. Łącznik między salami „ R „

III piętro:

1. Sala audiowizualna p. 3049

 

 

5.

Bud. nr 1  Oddział Wewnętrzny:

- 12. Holl

 

 

6.

Bud. nr 1  Oddział Endokrynologii ( Wewnętrzny ):

1. 01030 Gabinet Profesora

2. 01027 Sala chorych

3. 01029 Sala chorych

4. Holl wyjście ewakuacyjne ( 1 okno tarasowe, 1 drzwi tarasowe )

 

 

 

7.

Bud. nr 1 Klinika Kardiochirurgii:

1. 2093 – dyżurka Kierownika Kliniki

2. 2068 – dyżurka pielęgniarek anestezjologicznych

 

 

8.

Bud. nr 9 Poliklinika Stomatologii:

1. pom. nr. 8 ( 1 szt. )

2. pom. nr 9 ( 1 szt. )

3. pom nr. 12 ( 3 szt. )

4. pom. nr. 13 ( 2 szt. )

5. pom. nr 14 ( 3 szt. )

6. pom. nr 15 ( 3 szt. )

7. pom. nr 16 ( 3 szt. )

8. pom. nr 014 ( 1 szt. )

9. pom. nr 025 ( 1 szt. )

 

 

9.

Bud. nr 1  Pracownia Hemodynamiki:

1. pom. nr 2147 - pom. socjalne

 

 

10.

Bud. nr 1 :

Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej

- rejestracja nowe pomieszczenie oraz ( okno w pomieszczeniu w części po starej poczcie )

 

 

 

IV Etap realizacji -  żaluzje do naprawy:

1.

  Bud. nr 1,

- dyżurka pielęgniarek Oddziału Otolaryngologicznego i Chirurgii Szczękowo – twarzowej

 

 

 

2.

Bud. nr 1,

Oddział Chirurgii Naczyniowej odcinek A :

- odcinek pooperacyjny  1 okno

Oddział Chirurgii Naczyniowej odcinek B :

- sala 1165

 

 

3.

Bud. nr 1  Ortopedia:

1. Parter gabinety lekarskie nr: 01143, 01144, 01146, 01147

2. Oddział Ortopedii – 1 piętro: nr. 1200, 1201, 1204, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1225, 1227, 1228.

 

 

4.

Bud. nr 1  Oddział Wewnętrzny:

 Sale chorych:

1.  2013

2. 2015

3. 2021

4. 2023

5. 2027

6. 2031

7. 2033

8. 2035

.....................

9. Dyżurka + rekreacja pielęgniarek

 

 

 

5.

Bud. nr 1  Oddział Endokrynologii ( Wewnętrzny ):

1. Dyżurka pielęgniarek

 

 

 

6.

Bud. nr 37 Poliklinika:

1. pok. 213 – II piętro ( Poradnia Chorób Naczyń )

2. pok. 302, 303 – III piętro ( Poradnia Laryngologiczna )

3. pok. 311- 315 III piętro ( Poradnia Okulistyczna )

4. pok. 404 – 405 IV piętro ( Poradnia Zdrowia Psych. I Psychologicznego )

5. pok. 406 IV piętro ( Poradnia Neurologiczna )

 

 

7.

Bud. nr 1 Zakład Medycyny Nuklearnej:

1. pok. nr 01075

 

 

8.

Bud. nr 1 Oddział Okulistyki:

1. nr 3027 -  Sala chorych

 

 

9.

Bud. nr 1  Pracownia Hemodynamiki:

1. pom. nr 2140 – gabinet lekarski

 

 

10.

 Bud. nr 9 Poliklinika Stomatologii:

1. pom. nr 10 ( 2 szt. )

2. pom. nr 11 ( 1 szt. )

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z osobą upoważnioną –
Wiesław Przybylak (tel. 261- 660- 547).

Propozycje cen prosimy przesyłać do 24.02.2017 do godz. . 12.00  faxem na numer  261 6 60 778, na adres mail logistyka@4wsk.pl lub osobiście do Logistyki Szpitala pokój nr 4.

Wizję lokalną do pomiarów okien ustalono na dzień 21.02,  od godz. 8.00 – 14.00

Oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej, oferta Wykonawcy, który nie przeprowadzi wizji lokalnej nie będzie rozpatrywana i oceniana .

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie zapytania ofertowego z dnia 16.02.2017r. zobowiązuje się podpisać z Zamawiającym umowę wg. przedstawionego wzoru.

 

Przesłana oferta cenowa nie stanowi związania się stron do wykonania w/w usługi  w szpitalu wojskowym przedstawionych  do zapytania cenowego, ma jedynie charakter rozeznania cenowego rynku

Z  A  P Y T A N I E   O F E R T O W E

Ponowione z dnia 30.01.2017r z uwagi na brak pełnej wizji lokalnej, brak możliwości porównania cen i oceny ofert.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę  przy 4 WSK z P SP ZOZ  , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z 29.08.1997 r. (Dz. U. 2015.2135 z dnia 16.12.2015 r. z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 z dnia 16.12.2015 r. ), informuję że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu z siedzibą przy ul. R. Weigla 5 50-981 Wrocław;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę  przy 4 WSK z P SP ZOZ  i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę przy   4 WSK z P SP ZOZ  .   

 W.P. 261 660 547

 

 

W.P. Tel.  ( 261 660-547)

                                                                                                                              wzór umowy

 

 

 

UMOWA Nr …/…/SGN/LOG/2017

 

Zawarta w dniu ………………. r. we Wrocławiu, pomiędzy:

 

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu z siedzibą50-981we Wrocławiu przy ul. Weigla 5,

NIP 896-22-28-956, REGON 9300902040 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez :

Komendanta Szpitala – płk lek. med. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

reprezentowanym przez:

zwanego dalej „WYKONAWCĄ”

§1

 

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie polegające na wykonaniu i montażu ............... sztuk nowych roletek okiennych w 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu, ul Weigla 5.
 2. Zamówienie realizowane będzie w okresie  14 dni roboczych od daty podpisania umowy lipiec 2017 r.

§ 2

 

Przedmiot zamówienia, zwany zamiennie „przedmiotem umowy”, obejmuje montaż i wykonanie roletek okiennych wg poniższego zestawienia :

 

Lp.

Opis

Wartość netto

Wartość brutto

1.1

wykonanie i montaż nowych roletek okiennych     w Szpitalu Wojskowym przy ul Weigla 5,  przedstawionych  do zapytania cenowego.

wykonanie nowych roletek okiennych w budynku nr ................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem  nowe rolety :                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

§3

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie  .....................zł netto, słownie: ................................................. powiększone o podatek od towarów i usług VAT wg obowiązującej stawki tego podatku. Kwota brutto przedmiotu umowy w dniu zawarcia umowy wynosi .................... zł. słownie: ......................................
 2. Wykonawca zapewnia, iż ceny jednostkowe netto poszczególnych części przedmiotu umowy wskazane w zestawieniu, o którym mowa w § 2 umowy, będą niezmienne w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji, z zastrzeżeniem ewentualnej zmiany stawki podatku VAT.
 3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Do przyjęcia faktury upoważniona jest osoba wskazana w § 4 ust. 3 pkt 1 umowy. Od należności nie uiszczonych w terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę.
 4. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT po uprzednim podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego właściwe wykonanie przedmiotu umowy pod względem jakościowym i ilościowym.
 5. Strony dopuszczają możliwość dokonywania rozliczeń na podstawie faktur częściowych - za zrealizowaną część zamówienia. W takim przypadku postanowienia ust. 3 i 4 mają zastosowanie.
 6. W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia w terminie o którym mowa §5 ust.1 pkt.3 pomimo prawidłowego powiadomienia przez Wykonawcę, Wykonawcy służy prawo do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia własnymi środkami i przy wykorzystaniu własnych narzędzi, materiałów i środków transportu.
 2. Elementy montowane muszą posiadać wymagane obowiązującymi przepisami certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie.
 3. Osoby upoważnione do reprezentowania stron Umowy w związku z realizacją zamówienia:
 1. ze strony Zamawiającego – Katarzyna Łabędzka-Przechoćko tel.: 261 660 547
   
 2. ze strony Wykonawcy -  ..............................................................
 3.  

 

§ 5

 1. Zamawiający zobowiązany jest:
 1. udostępnić teren prowadzania robót;
 2. powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach w ciągu 5 dni od daty ich ujawnienia na adres poczty elektronicznej: .................................. lub tel. na nr ..................................
 3. dokonać protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części w terminie 5 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę gotowości do odbioru na adres poczty elektronicznej: logistyka@4wsk.pl lub fax. na nr 261 660 547
 1. Wykonawca zobowiązany jest :
 1. przygotować oraz uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prac;
 2. rozpocząć realizację prac w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym;
 3. dokonać  wydzielenia - zabezpieczenia rejonu wykonywania prac, utrzymywać czystość oraz spełniać wymogi przepisów BHP;
 4. w czasie prowadzenia prac:       
 1. prowadzić prace ze szczególnie należytą starannością,
 2. prowadzić prace zgodnie z przepisami BHP, p.poż. i utrzymywać rejon ich prowadzenia w należytym porządku zapewniającym pozostałym częściom obiektu jego normalne funkcjonowanie,
 3. wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy, usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem,
 4. pozostawić teren prowadzenia prac w stanie „wyjściowym”- uprzątnięty;
 1. w przypadku ujawnienia się w przedmiocie umowy wad lub usterek powstałych z winy Wykonawcy – usunąć je w terminie 7 dni od daty powiadomienia o ich ujawnieniu; 
 2. w okresie trwania gwarancji dokonać przeglądu okresowego nie rzadziej niż 1 raz
  w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 6

 

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek i wad w przedmiocie umowy w terminie 14 dni od  powiadomienia, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad powstałych z winy Wykonawcy osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 7

 

 1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.C.
 2. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują  zgodnie z postanowieniami art. 638 KC w związku z art. 568 K.C.

§ 8

 

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy :
 1. z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia powstały z winy Wykonawcy;
 2. za opóźnienia w usunięciu wad i usterek ujawnionych w przedmiocie umowy oraz w wykonaniu przeglądu okresowego – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 lub 6
 3. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.
 1. Gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych, nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma  prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

§ 9

 

 1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamawiający może także odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
 1. nie przystąpienia do realizacji prac w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt. 2 umowy lub opóźnienia w ich realizacji w stosunku do terminu określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1 umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w przypadku opóźnienia przekraczającego 5 dni;
 2. złej jakości wykonywanych prac lub wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umowy, normami lub warunkami prawem przewidzianymi;
 3. wykonywania robót z naruszeniem warunków BHP, p.poż., nie utrzymywania porządku
  w miejscu wykonywania umowy.
 1. Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:
 1. nie zabezpieczenia miejsca robót lub nie właściwego ich wydzielenia;
 2. nie przestrzegania zasad BHP, ppoż.;
 3. nie przestrzegania jakości robót;
 4. nie uporządkowania miejsca prowadzonych robót.
 1. Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy.

 

§ 10

 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy ( np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art.518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U.z 2015 r. poz. 618 ze zm.) ma zastosowanie.

§ 11

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone

w formie pisemnej.

§ 12

 

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 13

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiającego

i 1 egz. dla Wykonawcy ).

 

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie zapytania ofertowego z dnia 16.02.2017r. zobowiązuje się podpisać z Zamawiającym umowę wg. przedstawionego wzoru.

 

 

 

           

 

       WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY

 

AKCEPTUJĘ WZÓR UMOWY

 

...................................................................

Załączniki do pobrania: 2017-02-16 07:26:41 - ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie roletek okienych (215.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5521
Nazwa dokumentu: ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
Skrócony opis: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Ponowione z dnia 30.01.2017r ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.Weigla 5 50 - 98
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 07:17:54
Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 07:17:54
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-16 07:27:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner