logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
minus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
minus Usługi pocztowe na 2022
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2021 - elektroradiolog, tech. rtg.,rat.med.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 21/2021, ratownik, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-41_2021 SOR, OIT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2021 - lekarz radiolog
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2021 -neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2021- lekarze w zakresie chir. ogólnej,naczyniowej i endowaskularnej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2021- lekarze radiolodzy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technolog Robót Wykończeniowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora- Dział Aparatury Medycznej- Sekcja Zakupu i Ewidencji
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


4  WOJSKOWY  SZPITAL  KLINICZNY  Z  POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

50 – 981  Wrocław , ul. R. Weigla  5  , telefon 261- 660 – 547 , fax 261- 660 – 536

 

ZATWIERDZAM

 

..........................................

                                                  

Z  A  P Y T A N I E   O F E R T O W E

ZAMAWIAJĄCY :

4 wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej

ul. Weigla  5

 1. Wrocław

RACHUNEK  DLA :

 

FORMA ZAPŁATY – PRZELEW – 30 DNI

 

opis

Wartość netto

za 1kg

Wartość  / brutto/ za 1 kg

   1.1

Prosimy o ofertę cenową  na zakup makulatury w zł/1kg

W skład surowca wtórnego wchodzą głównie czyste kartony oraz małe ilości gazet oraz odpady papierowe.

Średnia roczną produkcję makulatury szacuje się w przedziale 35,00 Mg.

Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania finalnej usługi, w szczególności koszty odbioru, załadunku i transportu makulatury. (kod 150101 )

 

1.1Cena wywozu makulatury jest przyjęta  na podstawie oferty Zleceniobiorcy:                      

- makulatura kartonowa z tektury falistej

     ........................................................................................... zł netto/ kg

- makulatura mieszana    .............................................zł netto/ kg

1.2 Za wykonanie kompleksowej  usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania w/w odpadu  Strony ustalają;

- cenę jednostkową  netto: ................ zł za 1 kg odpadu (słownie: .................................................... .netto za kilogram)

- cenę jednostkową brutto................... zł za 1 kg odpadu (słownie: .................................................... brutto za kilogram)      

      

 

 

 

2.

Ofertę cenową prosimy przedstawić do 10.11.2016r. do Logistyki Szpitala pokój nr 4 lub na adres logistyka@4wsk.pl  lub fax  261-660 -778

przesłana oferta cenowa nie stanowi związania się stron do wykonania usługi, ma jedynie charakter rozeznania cenowego rynku.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę  przy 4 WSK z P SP ZOZ  , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z 29.08.1997 r. (Dz. U. 2015.2135 z dnia 16.12.2015 r. z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 z dnia 16.12.2015 r. ), informuję że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu z siedzibą przy ul. R. Weigla 5 50-981 Wrocław;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę  przy 4 WSK z P SP ZOZ  i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę przy   4 WSK z P SP ZOZ  .   

 W.P. 261 660 547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------

                                                                                                       podpis  osoby  upoważnionej

 

W.P.  261 660 547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór umowy

Egz. nr ……

Umowa nr                       /SGN/log/2016

 

 

zawarta w dniu ………........2016 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą we Wrocławiu ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław,                                NIP: 899-22-28-956, REGON: 930090240

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocław- Fabryczna, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000016478

którego reprezentuje upoważniony:

płk lek. med. Wojciechem Tańskim – Komendant szpitala

zwany dalej Zleceniodawcą

a

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwani dalej Zleceniobiorcą.

 

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego zapytania ofertowego na najkorzystniejszą ofertę wykonania usługi odbioru, transportu i zagospodarowania opakowań z papieru i tektury (makulatury) zwanej w umowie odpadem    o kodzie 15 01 01.

 

§ 1

 

 1. Przedmiotem umowy jest odbiór, transport samochodem krytym, załadunek  oraz zagospodarowanie przez Zleceniobiorcę opakowań z papieru i tektury (makulatury kartonowej z tektury falistej i makulatury mieszanej) zwanej w umowie odpadem o kodzie 15 01 01.
 2. Miejscem odbioru odpadu jest siedziba Zleceniodawcy mieszcząca się we Wrocławiu przy ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław.
 3. Zleceniobiorca oświadcza, iż działa zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

 

§ 2

 

 1. Odbiór i wywóz makulatury następować będzie wg wcześniejszych ustaleń sporządzonych na podstawie oferty.
 2. Rozliczenie wywozu makulatury będzie następować na podstawie dokumentu DSB (Dowód Skupu Bezgotówkowego) określającego ilość i wartość netto przyjętych odpadów.
 3. Masa przyjętych odpadów będzie określana przez Zleceniodawcę w kg, na podstawie ważenia na wadze w siedzibie Zleceniodawcy. Zleceniodawca oświadcza, iż posiada na swoim terenie wagę nieautomatyczną przesuwnikową WS-25 o zakresie ważenia do  25 000 kg z III klasą dokładności, z aktualną legalizacją -  (załącznik nr 1).

 

 1. Cena wywozu makulatury jest przyjęta  na podstawie oferty Zleceniobiorcy:                      - makulatura kartonowa z tektury falistej     ................... zł netto/ kg

- makulatura mieszana                                  ................... zł netto/ kg

Za wykonanie kompleksowej  usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania w/w odpadu  Strony ustalają;

- cenę jednostkową  netto: ................ zł za 1 kg odpadu (słownie: ...................... netto za kilogram)

- cenę jednostkową brutto................... zł za 1 kg odpadu (słownie: ............... brutto za kilogram)      

 1. Selektywnie zbierana makulatura odbierana będzie w zależności od potrzeby Zleceniodawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 14.00,                            z dwudniowym wyprzedzeniem zgłoszenie odbioru, dokonanym pod nr telefonu ...................................................................................................................             .

 

§ 3

 

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do:

     1) Zapewnienia dojazdu do miejsca odbioru odpadów,

     2) Przygotowania makulatury do załadunku,

     3) Spełnienia wymagań jakościowych dla makulatury -  (załącznik nr 2)

           4) Wyznaczenia pracownika obecnego przy ważeniu i odbiorze makulatury,

           5) Prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów.

 1.  Osobą upoważnioną przez Zleceniodawcę w sprawach jw. jest Wiesław Przybylak, Katarzyna Łabędzka - Przechoćko, Ewa Pyrsz,  tel. 261-660 -547,           Katarzyna Skrok
 2. Osobą upoważnioną przez Zleceniobiorcę w sprawach jw. jest ...................................             tel. .......................................................................
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1) Przestrzegania odbioru odpadów zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

2)Każdorazowo, po odbiorze makulatury, przekazania dokumentu ważenia Zleceniodawcy,

      3) Realizowania przedmiotu zamówienia własnymi siłami i środkami transportu,

4) Przestrzegania przepisów w art. 20 ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r.             (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 21) oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia                         27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 672 z późn. zm.). 

5) Przekazywania po każdym odbiorze wypełnionych i podpisanych kopie  Kart Przekazania Odpadu, według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973).        

 1. Powierzenie części przedmiotu umowy innym Wykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. Jeżeli Zleceniobiorca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (choćby za zgodą Zleceniodawcy) to ponosi odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym powierzył wykonanie zadań wynikających z postanowień umowy.
 2. Zleceniobiorca oświadcza, że odbierane odpady zostaną zagospodarowane zgodnie                z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 maj 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm. ).
 3. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada podpisane umowy z organizacjami zajmującymi się recyklingiem odpadów.
 4. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada zezwolenie Decyzję Prezydenta Wrocławia                  z dnia 20 stycznia 2009 r. nr WSR.O.JN 76620-6/11024/08/09, wydane na podstawie

ustawy o odpadach, na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 1. O każdych zmianach w decyzjach/zezwoleniach Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę.

§ 4

 

 1. Za odbiór i wywóz makulatury strony ustalają ceny jednostkowe określone                          w § 2 pkt 4. Ceny uwzględniają wszystkie koszty niezbędne do wykonania finalnej usługi w szczególności koszty odbioru, załadunku i transportu.
 2. Dokument DSB, o którym mowa w § 2 pkt. 2, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Zleceniodawcę. Oryginał DSB wraz z fakturą  Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy.
 3. Zleceniobiorca gwarantuje stałą i niezmienną cenę przez okres trwania umowy.                W przypadku drastycznych zmian cenowych strony będą prowadzić negocjacje zmierzając do polubownego załatwienia sprawy.
 4. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionych przez Zleceniodawcę faktur, przelewem na konto Zleceniodawcy:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

NIP: 899-22-28-956 REGON: 930090240

konto:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

UL. MALARSKA 26

50-111 WROCŁAW

61 1130 1033 0018 7991 8520 0005

             przy czym faktury będą wystawiane co miesiąc, w oparciu o faktycznie wykonaną 

            usługę za ten okres. Zastosowanie będą miały ceny jednostkowe określone w umowie.      

 1. Faktura będzie wystawiona w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
 2. Karty Przekazania Odpadów będą wystawiane na koniec każdego miesiąca   kalendarzowego przez Zleceniodawcę na podstawie DSB i dostarczane Zleceniobiorcy w celu otrzymania potwierdzenia przekazania odpadów (zgodnie                 z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. ( Dz. U. poz. 1973) w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów .
 3. Strony ustalają, że płatność za faktury następować będzie na konto bankowe Zleceniodawcy, przelewem w ciągu 21  dni po otrzymaniu faktury przez Zleceniobiorcę.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Zleceniodawcy.
 5. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Zleceniodawca może naliczać odsetki ustawowe za zwłokę.
 6. W przypadku niedopełnienia warunków umowy Zleceniodawca ma prawo przekazać ten sam rodzaj odpadu, który jest objęty niniejszą umową również innym podmiotom.

 

§ 5

 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r..
 2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Zleceniobiorca nie dotrzymuje zapisów realizacji umowy lub wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub warunkami określonymi w odrębnych przepisach.
 3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany terminów, częstotliwości, godzin oraz ilości odbieranej makulatury bez konsekwencji finansowych dla Zleceniodawcy.

 

§ 6

 

Strony zgodnie ustalają, że Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy dokonać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przyjęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

 

 

 

 

 

 

§ 7

Zmiana umowy

 

 1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.
 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

 

§ 8

Postępowanie w sprawach spornych

 

 1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
 2. Do rozstrzygnięcia sporów sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zleceniodawcy.

 

§ 9

Pozostałe postanowienia

 

 1. W sporach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących w Polsce aktów prawnych.
 2. Integralną częścią umowy jest oferta sporządzona i złożona w drodze zapytania ofertowego, z tym , że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta jako sporządzona w jednym egzemplarzu nie stanowi załącznika                        i znajduje się u Zleceniodawcy wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.   

 

§ 10

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ZLECENIODAWCA                                           ZLECENIOBIORCA

 

 

 

 

 

………………………………………….                  ……………………………………….

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Do umowy zawartej pomiędzy:

 

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

 

 1.  
 2.  

 

.............................................. we Wrocławiu.

 

§ 1

Wymagania jakościowe dla makulatury:

 

 1. Niedopuszczalne zanieczyszczenia papiernicze:

 

Papiery metalizowane, fotograficzne, laminowane, warstwowe z tkaniną (gazą), powlekane lakierami, farbami i tworzywami sztucznymi, z okienkami z folii wiskozowej lub papieru pergaminowego, nasycone tłuszczami, asfaltowe, papowe, nasycone żywicami syntetycznymi, parafinowane, wodoodporne, pergaminowe i pergamin sztuczny, silnie barwiące masę papierniczą, o intensywnym zapachu, z reklam ulicznych, zawierające włókna syntetyczne, podgumowane, etykiety i inne papiery samoprzylepne, okładki z tektury makulaturowej z płótnem lub folią z tworzyw sztucznych, kalki kreślarskie, kalki barwiące do pisania i powielania, druki samokopiujące, tapety, opakowania po napojach i płynach, makulatura pochodząca z wysypisk (śmietnikowa), segregatory z częściami metalowymi, wałki, gilzy, tuby, wytłoczki po jajkach i sprzęcie elektronicznym.

 

 1. Niedopuszczalne zanieczyszczenia nie papiernicze:

 

Tworzywa sztuczne(styropiany, taśmy, gąbki, teczki, okładki plastikowe, worki na śmieci, reklamówki itp.), mineralne (ziemia, kreda, węgiel), kleje (do sklejania na gorąco, lateksowe, polioctanowe, silikonowe, itp.), metalowe (zszywki, spinacze, grube połączenia metalowe, klamry, druty., taśmy, zamki do segregatorów,  itp., chemikalia (nawozy, farby, sadze, detergenty), farby drukarskie (fluoryzujące, magnetyczne, metaliczne, grube, flokowane), materiały introligatorskie włókiennicze (gazy, taśmy, płótna, sznurki, nici), ślady tytoniu, resztki artykułów spożywczych, pasze, mączka rybna, materiały budowlane (cement, gips, farby, żwir, masy formierskie, kamienie, cegły, itp.), folie aluminiowe, szkło, drewno, płyty pilśniowe, wiórkowe, okleiny meblowe, odpady komunalne.

 

 1. Makulatura nie może posiadać widocznych śladów skażenia mikrobiologicznego (np. śladów pleśni, zbutwienia) ani charakterystycznego zapachu świadczącego                         o zapoczątkowanych procesach gnilnych.

 

 1. Zawilgocenie makulatury nie może przekraczać 10%. Folia powinna być czysta                       i sucha.

 

                   ZLECENIODAWCA                                       ZLECENIOBIORCA

 

 

     ………………………………………                       …………………………………….

 

 

Załączniki do pobrania: 2016-10-26 08:15:32 - zapytanie ofertowe na odbiór makulatury (214.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5778
Nazwa dokumentu: zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
Skrócony opis: 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 50 – 981 Wrocław , ul. R. Weigla 5 , telefon 261- 660 – 547 , fax 261- 660 – 536 ZAT
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji: 2016-10-26 08:10:05
Data udostępnienia informacji: 2016-10-26 08:10:05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-26 08:15:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner