logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamowień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 24/2020-Oddział Transplantologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa)
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 6/2021 - w zakresie dyżurów medycznych w SOR
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 11/2021 - lekarze psychiatrzy i okulista
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17.2021 - lekarze
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-pielęgniarka do Zakładu Radiologii Lekarskiej nr 19/2021
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 20/2021- pielĘgniarki R-KARDIOLOGICZNA
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 13/2021
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2021-pielęgniarka, ratownik
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14_2021-pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ 24_2021-pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 25/2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2021 - lekarze: chir.ogóln. SOR, psychiatra
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-15/2021-pielęgniarka, lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ 27/2021-pielęgniarki, TECHNIK
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ 28/2021-pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-16/2021-psycholog
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora- Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


4  WOJSKOWY  SZPITAL  KLINICZNY  Z  POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

50 – 981  Wrocław , ul. R. Weigla  5  , telefon (  261-660 – 547 , fax 261- 660 – 778

ZATWIERDZAM

 

....................................

Wrocław  20.09.2016r.

                                                  

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

ZAMAWIAJĄCY :

 

OFERENT:

 

  l.p.

opis

Wartość netto / brutto

   1.1

Prosimy o ofertę cenową  na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowanie decyzji o zwalczaniu.

-Dezynsekcja 29921m2: cena jednostkowa za m2  :           .................../....................                                

-Deratyzacja 29921m2: cena jednostkowa za m2                 .................../....................

-Prace interwencyjne (usuwanie gniazd szerszeni, os, itp.)

                                           cena za usunięcie 1gniazda               ................../....................

-Prowadzenie systemu zabezpieczeń przed szkodnikami

(gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu

                                                         cena za 1m-c                   ................../..................

-ofertę cenowa proszę przedstawić do  10.10.2016r., faxem lub drogą elektroniczną.

-przesłana oferta cenowa nie stanowi związania się stron do wykonania zlecania, ma jedynie charakter rozeznania rynku.

 

Razem zł. netto / brutto :

 

Wiesław Przybylak  (osoba upoważniona do prowadzenia rozmów w/w zakresie)

tel. 261 660 547 lub logistyka@4wsk.pl 

                             

------------------------------------------------------                                                                                               podpis  osoby  upoważnionej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę wykonania aktualizacji instrukcji lądowiska przy 4 WSK z P SP ZOZ  , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z 29.08.1997 r. (Dz. U. 2015.2135 z dnia 16.12.2015 r. z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 z dnia 16.12.2015 r. ), informuję że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu z siedzibą przy ul. R. Weigla 5 50-981 Wrocław;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę aktualizacji instrukcji lądowiska przy 4 WSK z P SP ZOZ  i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę aktualizacji instrukcji lądowiska przy

4 WSK z P SP ZOZ  .    

 W.P. 261 660 547

 

                                                                                                                Egz. nr …..

                                                                                                                  Wzór umowy

 

UMOWA nr            /           /Log/2016

 

Zawarta w dniu   ………………….    r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956 

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

 

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Wojciech Tański

 

a

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Zwanym w treści umowy Wykonawcą

 

§ 1

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług, dezynsekcji, deratyzacji pomieszczeń, prac interwencyjnych ( usuwania gniazd szerszeni, OS itp. ) oraz zabezpieczenia przed szkodnikami ( gryzoniami ) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowania decyzji o ich zwalczaniu w 4 Wojskowym Szpitali Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ.

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, dezynsekcji, deratyzacji pomieszczeń , prac interwencyjnych, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami ( gryzoniami ) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowaniu decyzji o ich zwalczaniu, zwanych dalej przedmiotem umowy lub usługą, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część , w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. , na ogólną wartość netto ....................... zł ( słownie złotych:  ..........) i wartość brutto ..........................zł ( w tym podatek Vat naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami), ( słownie złotych: .....................................................................................................................

3. Ilekroć w umowie jest mowa o usłudze, strony rozumieją przez to wykonanie, dezynsekcji, deratyzacji pomieszczeń, prac interwencyjnych oraz zabezpieczenia przed szkodnikami ( gryzoniami ) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowania decyzji o ich zwalczaniu w 4 Wojskowym Szpitali Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, obliczone jako iloczyn ceny ryczałtowej jednostkowej wykonanej usługi za 1m2 przeliczeniowy powierzchni i sumarycznej ilości m2 określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

 

Dezynsekcja ( 29921,00  m2) cena jednostkowa za m2:      ......................          

              

Deratyzacja  ( 29 921  m2) cena jednostkowa za m2   :       ................................................    

 

Prace interwencyjne ( gniazd os , itp. ): cena jednostkowa za 1szt.   gniazd os  :    ...........................       

 

Zabezpieczenie przed szkodnikami  ( gryzoniami ) w postaci identyfikacji , prowadzenia monitoringu , podejmowaniu decyzji o ich zwalczaniu.

 

5. Zapłata za wykonane usługi będzie wykonywana w oparciu o faktycznie wykonane prace w okresie rozliczeniowym w oparciu o ceny jednostkowe.

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI  WCHODZĄCE W SKŁAD WYKONANIA USŁUGI DEZYNSEKCJI.

1. Usługa dezynsekcji całości szpitala wykonywana będzie cyklicznie, co drugi miesiąc przez okres trwania umowy w godzinach od 15.30 – 21.30 w ostatni piątek danego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia 2017r., która ma obejmować:

1) wykonanie usługi / zabiegu/ dezynsekcji

2) kontrolę stanu obiektu pod kątem obecności szkodników ( poprzez wywiad , inspekcję wizualną).

2. Usługa dezynsekcji częściowa szpitala wykonywana będzie cyklicznie co drugi miesiąc przez okres trwania umowy w godzinach od 17.00 – 21.30 w ostatni piątek danego miesiąca, począwszy od miesiąca lutego 2016r., która ma obejmować:

1) wykonanie usługi / zabiegu/ dezynsekcji

2) kontrolę stanu obiektu głównej kuchni szpitalnej, piwnice pod kuchnią, oraz oddziały nad kuchnią pod kątem obecności szkodników ( poprzez wywiad , inspekcję wizualną).

3. Zamawiający dopuszcza, aby wykonywanie usługi dezynsekcji realizowane było następującymi metodami ( sposobami ):

1) poprzez proszki do rozcieńczania i sporządzenia roztworów wodnych w proporcjach zalecanych przez producenta preparatu do wykonania oprysku na szkodniki występujące w obiektach Zamawiającego.

2) poprzez kostki plastikowe / bezzapachowe i nietoksyczne dla ludzi trutki pokarmowe/.

3) poprzez granulaty.

4) poprzez żel w strzykawkach z mikrokapsułkami.

4. Powyższe środki chemiczne muszą skutecznie zwalczać karaczany, karaluchy, prusaki, przybyszki amerykańskie, mrówki faraona, mrówki ziemne i ogrodowe, oraz inne stawonogi, posiadać dopuszczenia do stosowania ich w obiektach służby zdrowia, całkowicie nieszkodliwe dla ludzi, oraz mogą być używane w pomieszczeniach, które nie można zamknąć na czas dezynsekcji.

 

 

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI  WCHODZĄCE W SKŁAD WYKONANIA USŁUGI DERATYZACJI.

5. Usługa deratyzacji całości szpitala wykonywana będzie dwa razy w roku, tj. marzec – kwiecień, październik- listopad w godzinach od 12.00- 15.00, w dni wskazane przez Zamawiającego, która ma obejmować:

1) wykonanie usługi / zabiegu / deratyzacji ,

2) kontrolę stanu obiektów szpitala pod kątem obecności gryzoni ( poprzez wywiad, inspekcję wizualną ),

2. Wykonanie usługi deratyzacji realizowane będzie następującymi metodami ( sposobami ):

1) poprzez trutki zawierające substancje mumifikujące zapobiegające rozkładowi padłych gryzoni,

2) poprzez ziarno prasowane,

3) poprzez granulaty,

4) Poprzez plastyczne masy.

6. Trutki należy wykładać na kawałkach tektury bądż blachy / zgodnie z zaleceniami producenta trutki/ w

     miejscach spokojnych, oddalonych około 2 metrów od żerowisk gryzoni,

7.  Trutkę uzupełnić , co 3-5 dni.

8. Trutkę nie wykładać na przestrzeniach otwartych i w ciągach komunikacyjnych ,

9. Zachować środki ostrożności zgodnie z zaleceniami producenta,

10. W czasie akcji deratyzacyjnej w pobliżu miejsc wyłożenia trutki wykonawca umieści ostrzeżenia 

   „UWAGA TRUTKA „ oraz poda termin akcji deratyzacyjnej.

11. Powyższe środki chemiczne musza skutecznie zwalczać wszelkiego rodzaju gryzonie / mysz polna i domowa, szczury, nornice, i inne, posiadać dopuszczenia do stosowania ich w obiektach służby zdrowia.

 

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI  WCHODZĄCE W SKŁAD WYKONANIA USŁUGI INTERWENCYJNEJ USUWANIA GNIAZD OS, SZERSZENI ITP.

 

12. Zamawiający dopuszcza , aby wykonywanie usługi usuwania gniazd os, szerszeni itp. realizowane było poprzez: opryski, gazowanie, w proporcjach zalecanych przez producenta preparatu do wykonywania przedsięwzięcia w celu unieszkodliwienia zagrażających owadów dla pacjentów oraz pozostałych osób przebywających w obiektach Zamawiającego.

13. Powyższe środki chemiczne musza skutecznie zwalczać lub usypiać owady będące pod ochroną, posiadać dopuszczenia do stosowania ich w obiektach służby zdrowia, nieszkodliwe dla ludzi.

14. Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o ochronie środowiska w związku z unieszkodliwieniem owadów będących pod ochroną.

 

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI  WCHODZĄCE W SKŁAD ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODNIKAMI ( GRYZONIAMI ) W POSTACI IDENTYFIKACJI , PROWADZENIA MONITORINGU ORAZ PODEJMOWANIU DECYZJI O ICH ZWALCZANIU.

15. Wykonawca dokona inspekcji wstępnej na podstawie której wykona sprawozdanie zawierające informacje

      dotyczące występowania szkodników, higieny, stanu zabezpieczenia budynków i magazynów.

16. Wykonawca dokona gruntownego zabezpieczenia, sporządzi dokumentacje stanu zagrożenia w obiekcie, oraz zainstaluje system monitorujący, którego zadaniem będzie kontrolowanie i wychwycenie punktów skażonych.

17. Wykonawca będzie dokonywał stałych serwisów prowadzonych w regularnych odstępach czasowych co miesięcznych.

18. Wykonanie i prowadzenie przez Wykonawcę Karty Obiektu ( systemu tępienia szkodników ) , raport o wykrytych szkodnikach.

19. Opracować plan sytuacyjny zabezpieczenia obiektu.

 

§ 3

 

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI WYKONANIA ZADANIA

1. Niedopuszczalne jest stosowanie środków chemicznych podczas wykonywania przedmiotu umowy w proporcjach innych niż wskazane przez producenta danego produktu. Stwierdzenie faktu stosowania innych proporcji środków chemicznych niż przewidziane przez producenta będzie traktowane jako nierzetelne wykonywanie postanowień  umowy i stanowić będzie podstawy do rozwiązania umowy.

2. Po wykonaniu zadania określonego w przedmiocie zamówienia ( dezynsekcja , deratyzacja ) Wykonawca usunie  ( posprząta ) martwe owady i gryzonie. Wszelkie pozostałości po środkach chemicznych i opakowaniach użytych do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie na własny koszt wg. obowiązujących przepisów o ochronie środowiska.

3. Zabrania się Wykonawcy wyrzucać ( wylewać ) wszelkiego rodzaju odpady ( roztwory ) powstające w wyniku wykonywania świadczeń dezynsekcji, deratyzacji do jakichkolwiek koszy czy kontenerów na śmieci oraz wylewać roztwory do kanalizacji ściekowej bądź burzowej , na trawniki i inne miejsca na terenie szpitala.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie właściwego organu w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie dezynsekcji,  deratyzacji.

5. Każdorazowo po wykonaniu usługi dezynsekcji, deratyzacji oraz prac interwencyjnych Wykonawca jest zobowiązany sporządzić / opracować / dokumentację potwierdzającą wykonanie usługi wg. poniższych ustaleń:

1) Wykonanie karty obiektu, która będzie zawierać następujące informacje na temat wykonanej usługi:

  a) szczegółowy wykaz tępionych szkodników :

  - szkodniki sanitarne ( nazwa jakie )

  - gryzonie ( nazwa jakie )

  - szkodniki magazynowe ( nazwa jakie )

b) wykonane instrukcje pouczające,

c) wykaz atestów na stosowane  środki chemiczne

6. Na podstawie powyższych informacji Wykonawca opracuje  protokół wykonanej usługi, według którego

    Zamawiający będzie odbierał wykonanie usługi.

7. W przypadku zdarzeń losowych , Wykonawca  na wezwanie telefoniczne Zamawiającego zapewni zrealizowanie dodatkowych zadań w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od momentu powiadomienia (dezynsekcji, usuwanie gniazd os, szerszeni, itp. ) i udzieli pomocy w ich usunięciu .  Za roboty dodatkowe wynikłe ze zdarzeń losowych Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg. kalkulacji faktycznie wykonanej usługi, wg. stawek określonych w umowie.

8. Personel delegowany do pracy w pomieszczeniach i obiektach Zamawiającego winien być wyposażony  w jednolitą odzież ochronną dla całej załogi z oznaczonym logiem  ( nazwą ) firmy wykonującej usługę  oraz posiadać identyfikatory.

9. Wymagania od personelu wykonującego usługę:

1) znajomość topografii szpitala , obiektów i pomieszczeń,

2) znajomość zakresu czynności do wykonania,

3) przestrzegania zasad bhp, ppoż, i wymogów sanitarnych przy wykonywaniu czynności ( odzież ochronna, rękawice, itp.).

4) niedopuszczenie do pracy osób chorych , ze zmianami ropnymi, oraz uszkodzeniami skóry i rąk,

5) wykonywane czynności realizować z poszanowaniem praw pacjentów, ich godności oraz nie zakłócać obowiązującego w Szpitalu porządku dnia i nie utrudniać wykonywania obowiązków przez personel Szpitala,

6) podczas wykonywania prac noszenia identyfikatorów imiennych,

7) respektowanie ustaleń , uwag, i zaleceń co do wykonywanych usług wydawanych przez nw. personel szpitala:

- administrator szpitala

- pielęgniarka epidemiologiczna , Zespół Monitoringu i Zwalczania Zakażeń szpitalnych.

 

8) pracownikom Wykonawcy nie wolno udzielać informacji związanych z ich działaniem oraz  wprowadzać osób postronnych  do pomieszczeń i obiektów szpitala.

9. Wymagania od osoby  delegowanej przez Wykonawcę do nadzoru realizacji pracowników:

1) realizowanie przedmiotu umowy ( wykonania usługi ) zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie,

2) niedopuszczenie do pracy osób chorych , z ranami i zmianami ropnymi skóry rąk, twarzy a także zapewnienie przestrzegania  przepisów bhp, wymogów sanitarnych oraz innych przepisów,

3) zapewnienie tablic ostrzegawczych, oraz ich ustawiania , używanych podczas wykonywania usługi,

4) zapewnie ciągłości realizacji zadania,

5) zapewnienie szybkiego kontaktu z osobą  (– ami  ) wykonującymi usługę w danym dniu ( przenośny telefon ) w celu natychmiastowej interwencji do wykonania zadania wynikającego z przedmiotu zamówienia.

10. Usługa oraz prace interwencyjne będą wykonywane sprzętem i środkami Wykonawcy.

 

§ 4

 

1. Umowę zawiera się na czas określony od 01.01.2017r do 31.12.2017r. a datę rozpoczęcia ustala się na dzień 01.01.2017r.

2. Rozliczanie z tytułu wykonywanych usług następować będzie po wykonanej usłudze oraz sporządzenia protokołu należytego wykonania usługi.

3. Po wykonaniu usługi Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania protokołu, o którym mowa w ust.2 wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT.

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność wynikającą z dostarczonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

……………………………………………………………………………………….

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.

7. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny wykonania usługi będących przedmiotem zamówienia przez okres trwania umowy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów , częstotliwości , godzin, oraz ilości wykonywanych usług  dezynsekcji, i deratyzacji bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

§ 5

Kary umowne

1. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zadań określonych w § 2 i 3 Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację umowy do czasu wykonania tych zadań , a nadto żądać zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień nie zrealizowania przedmiotu umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona zadań określonych w § 2 i 3 i okres wstrzymania realizacji umowy przekroczy 7 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od  umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia , a ponadto żądać zapłaty kary umownej w wysokości 3 % wartości umowy.

 

§ 6

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco lub w terminie wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego  usterek stwierdzonych podczas przeglądu wykonanych z usług.

2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych niezależnych od Zamawiającego , Zamawiający nie może zapewnić swobodnego dostępu do obiektów objętych niniejszym zleceniem w terminie wykonania usługi  w tych obiektach odbędzie się w  najbliższym możliwym terminie do 30 dni roboczych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zmianie terminu wykonania usługi nie później niż na 24 godziny przed  wykonaniem planowanych usług. Jednocześnie Wykonawca ustali najbliższy termin wykonania usługi, co musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

 

§ 7

1. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub w drodze porozumienia stron.

2. Okres wypowiedzenia upływa w ostatnim dniu miesiąca.

3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia , w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę istotnych postanowień niniejszej umowy..

4. Zamawiający może także wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić  w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, po pisemnym powiadomieniu  Wykonawcy o powyższym fakcie. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 8

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji usługi przez Wykonawcę w kooperacji z innymi pomiotami lub przez podwykonawców.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością.

 

§ 9

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzonych szkód oraz w mieniu będącym własnością Zamawiającego, w szczególności:

1) Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje przedmiot zamówienia.

2) Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

§ 10

1. Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego wyznaczony został Wiesław Przybylak  tel. 261 660 547 .

2. Stały i bezpośredni kontakt z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będą utrzymywali:

- Pani Katarzyny Łabędzkiej – Przechoćko.

§ 11

 

1. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1)  zmianie nazwy, adresu i zmianie osób reprezentujących,

2)  ogłoszeniu upadłości ,

3)  wszczęciu postępowania układowego lub naprawczego,

4)  likwidacji działalności,

5)  zawieszeniu działalności,

2. Wykonawca  zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o zmianie miejsca siedziby.

 

 

 

 

§ 12

 

1. Każda ze stron będzie traktowała jako poufne wszystkie dane i informacje o drugiej stronie,  uzyskane w czasie wykonywania obowiązków związanych z umową i nie ujawni tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody tej strony.

2.  Poufność informacji obowiązuje w okresie trwania umowy oraz przez okres 2 lat od jej ustania , nie dotyczy jednak przypadków związanych z rozstrzyganiem ewentualnych sporów pomiędzy stronami umowy, o ile ma to na celu ochronę słusznego interesu strony .

Żadna ze stron nie ujawni informacji poufnych  osobie trzeciej , chyba że :

1) informacje poufne stały się publicznie dostępne przed ujawnieniem przez stronę umowy,

2)  osoby trzecie , którym  informacje poufne zostały ujawnione, uzyskały już wcześniej dostęp do tych informacji w sposób zgodny z prawem,

3)  informacje poufne zostały ujawnione stronie przez osoby trzecie uprawnione do ich ujawnienia,

4)  na żądanie uprawnionych organów, niezwłocznie o takim ujawnieniu informując drugą stronę.

3. Strony podejmą wszelkie niezbędne kroki w celu niedopuszczenia do ujawnienia informacji poufnych oraz w celu zapewnienia ich ochrony.

4. W przypadku ujawnienia informacji poufnej strona, która w wyniku takiego postępowania poniosła szkodę, może dochodzić od strony, która dokonała ujawnienia, odszkodowania na zasadach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

§ 13

 

Przyjmujący Zamówienie nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzeciej, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań przyjmującego Zamówienie ( np. z tytułu umowy kredytu,  pożyczki), wynikającej z niniejszej  umowy pod jakimkolwiek tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przyjęcia wierzytelności przez osobę trzecią, ( art. 518 kodeksu cywilnego ) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.  U. 2013r, poz. 217 ) ma zastosowanie.

 

§ 14

 

Zmiana umowy

1. Zmiana umowy może nastąpić tylko za zgodą obu stron.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 15

 

Postępowanie polubowne

1. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego .

2.  W przypadku sporów wynikłych na gruncie stosowania niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać je polubownie. Gdy nie jest to możliwe, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

.

 

§ 16

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Zał. nr 1 – Oferta cenowa

 

Wykonawca :                                                                         Zamawiający:

 

 

Ilość odwiedzin: 6514
Nazwa dokumentu: zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
Skrócony opis: 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 50 – 981 Wrocław , ul. R. Weigla 5 , telefon ( 261-660 – 547 , fax 261- 660 – 778 ZAT
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji: 2016-09-21 13:35:05
Data udostępnienia informacji: 2016-09-21 13:35:05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-21 13:42:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner