logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
minus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
minus Usługi pocztowe na 2022
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2021 - elektroradiolog, tech. rtg.,rat.med.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 21/2021, ratownik, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-41_2021 SOR, OIT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2021 - lekarz radiolog
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2021 -neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2021- lekarze w zakresie chir. ogólnej,naczyniowej i endowaskularnej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2021- lekarze radiolodzy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technolog Robót Wykończeniowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora- Dział Aparatury Medycznej- Sekcja Zakupu i Ewidencji
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


4  WOJSKOWY  SZPITAL  KLINICZNY  Z  POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

50 – 981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, telefon 261 660 – 547, fax.  261 660  778

 

Z  A  P Y T A N I E   O F E R T O W E

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50 - 981Wrocław

RACHUNEK DLA:

 

 

FORMA ZAPŁATY – PRZELEW – 30 DNI

Lp.

Opis

Wartość  w        zł  netto                              

 

Wartość w        zł  brutto

 

1.1

1. Proszę o ofertę cenową w zł za usługę najmu praso kontenera i zagospodarowanie  odpadów komunalnych o kodzie odpadów  15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) wg następujących wariantów wywozu:

a)  3 razy w m-cu praso kontenera 20 m3 + koszt dzierżawy praso kontenera 20 m3

2. Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania finalnej usługi, w tym koszty odbioru, załadunku i transportu.

  Jeśli cena jednostkowa nie uwzględnia kosztów transportu proszę określić;

- koszt 1 kursu transportu …………….. zł/ kurs

3. Wypełniony praso kontener powinien być:

a) wywożony na miejsce wypróżnienia w godzinach rannych (około godz. 6 00) i po opróżnieniu dostarczony na teren szpitala w ciągu 1-2 godzin

lub

b) w przypadku zabrania do opróżnienia, powinien być zastąpiony drugim, pustym praso kontenerem o tej samej pojemności w godzinach rannych (około godz. 6 00).

4. Proszę podać lokalizację wysypiska , na które będą wywożone odpady z w/w praso kontenera.

5. Do zapytania ofertowego proszę dołączyć kserokopię aktualnej decyzji Prezydenta Wrocławia zezwalającej na transport i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie woj. dolnośląskiego.

 

 

 

 

…………..

 

…………...

 

……………

 

 

 

 

 

……………

 

 

 

 

 

………….

 

………….

 

………….

 

 

 

 

 

………….

 

2.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z osobą upoważnioną – Wiesławem Przybylak (tel. 261660 414), Ewa Pyrsz   261660547)

Propozycje cen prosimy przesyłać do 06.11.2018r.  faxem na numer  2616 60 778, na adres mail logistyka@4wsk.pl lub osobiście do Logistyki Szpitala pokój nr 4.

 

 

 

Przesłana oferta cenowa nie stanowi związania się stron do wykonania usługi dzierżawy i zagospodarowania odpadów komunalnych  ma jedynie charakter rozeznania cenowego rynku.

 

Wykonawca  realizując cel  niniejszej umowy przyjmuje do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych  Wykonawcy jest Zleceniodawca czyli  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu reprezentowany przez  Komendanta,  z siedzibą przy  ul. R. Weigla 5,   50-981 Wrocław,
 2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są w celu realizacji przedmiotowej umowy,
 3. Administrator danych  osobowych gwarantuje właściwą ochronę  danych osobowych Wykonawcy;
 4. Wykonawca, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 5. Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika  z zapisów Zarządzenia  nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu  z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

( Dz.Urz. MON poz.117 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Wiesław Przybylak

 

 

                                                                                          ...............................................................................

                                                                                              podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W.P. 261 660 414)

 

                                                                                                                                          

     Egz. nr ………..

                                                                                                      Wzór umowy

 

UMOWA  NAJMU nr …………………………

                                                           

 

Zawarta  w dniu  ………….. 2018 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą  50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon: 930090240, NIP: 899-22-28-956

zwanym w treści umowy NAJEMCĄ, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

........................................................

 Komendanta szpitala

a

§ 1

Przedmiot umowy

 

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem mobilnego praso -kontenera  20m3 oraz wywóz i zagospodarowanie przez Wynajmującego odpadów o kodzie 15 01 06 (zmieszanych odpadów opakowaniowych), wytworzonych na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.
 2. Strony zawierają niniejszą umowę najmu na czas określony tj. od 01.01.2019 r. do 31.12019 r.
 3. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z tym, ze w przypadku Wynajmującego uprawnienie to przysługuje w razie likwidacji działalności w zakresie objętym umową lub utrata uprawnień do jej prowadzenia, zaś Najemcy w przypadku, gdy przedmiot najmu stanie się zbędny.
 4. Najemca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli  Wynajmujący nie dotrzymuje terminów realizacji umowy, o których mowa § 4 umowy lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny   z umową  lub normami i warunkami prawem określonymi.

      5. Najemca może także odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany

          okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego

           nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Najemca w tym przypadku może 

          odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższej 

          okoliczności i pisemnym powiadomieniem Wynajmującego.

 

§ 2

Wartość umowy

 

 1. Najemca za najem praso kontenera i wywóz odpadów o kodzie  15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe)  zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z cennikiem podanym w § 14 niniejszej umowy – Załącznik nr Wartość  umowy netto wynosi .................... zł netto (słownie: ............................................................................    złotych netto).
 2. Wynajmujący gwarantuje stałą i niezmienną cenę netto przez okres trwania umowy.
 3. Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie                        z obowiązującymi przepisami) stanowi ....................... zł brutto (słownie: ............................................................................................. złotych brutto).
 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym w szczególności: czynsz najmu praso kontenera, koszt odbioru odpadów, koszt transportu  odpadów , koszt gwarancji praso kontenera  oraz koszt przeszkolenia pracowników Grupy Transportu Wewnętrznego mających obsługiwać ww. urządzenie.

§ 3

 

Warunki płatności

 

 1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury, przelewem na poniższy rachunek bankowy Wynajmującego:

 

.................................................................................................................................................

 

 1. Strony ustalają, że płatność za fakturę nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Najemcę. Podstawą do wystawienia pierwszej faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy, który zostanie podpisany po zainstalowaniu i  uruchomieniu praso kontenera oraz  przeszkoleniu personelu Najemcy w zakresie obsługi                         i konserwacji w/w urządzenia, przy czym kolejne faktury będą wystawiane co miesiąc w oparciu o faktycznie wykonaną usługę za ten okres.
 2. Wynajmujący przesyłać będzie Najemcy faktury przesyłką poleconą na adres jego siedziby podany w umowie.
 3. Wynajmujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT (od towarów i usług) oraz posiada numer identyfikacyjny NIP: ......................................................................                                
 4. Najemca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT (od towarów i usług) oraz posiada numer identyfikacyjny NIP: 899-22-28-956  i upoważnia  Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
 5. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez Strony, Wynajmujący  może naliczać odsetki ustawowe.
 6. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Najemcy.

 

§ 4

 

Termin i warunki  przedmiotu umowy

 

 1. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić praso kontener    w terminie do dnia 18. grudnia 2018r. r. w celu jego uruchomienia i  przetestowania z jednoczesnym przeszkoleniem personelu Najemcy w zakresie obsługi i konserwacji ww. urządzenia. Osobami upoważnionymi do odbioru urządzenia w imieniu Najemcy jest p. Wiesław Przybylak.
 2. Najemca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia                dostawy praso-kontenera o 2 dni (urządzenie musi być dostarczone najpóźniej do 20.grudnia 2018 r.).
 3. Najemca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Wynajmującego                         o każdorazowej, wcześniej ustalonej z Wynajmującym, zmianie miejsca zainstalowania praso kontenera.
 4. Wraz z przekazaniem urządzenia Wynajmujący zobowiązany jest przekazać Najemcy wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym: instrukcję obsługi                             i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wynajmujący posiada), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych należy dosłać do 3 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym.
 5. Wynajmujący zobowiązuje się wywozić, powstałe na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu odpady  o kodzie 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) gromadzone   w mobilnym praso kontenerze typu m20 o pojemności 20 m3 , 3 razy w miesiącu w każdym 10 dniu roboczym miesiąca, po każdorazowym potwierdzeniu przez Najemcę  zgłoszenia wywozu   z 24 godzinnym wyprzedzeniem,  na poniższy adres poczty elektronicznej:

- .....................................................................................................................................

 

Jeśli 10 dzień miesiąca wypadnie w dniu wolnym od pracy wywóz odpadów nastąpi        w bezpośrednio  następującym dniu roboczym.

 1. Wynajmujący będzie wywozić ww. odpady w godzinach porannych 600 – 800                           i opróżniony praso kontener dostarczy z powrotem na teren Najemcy w tym samym dniu do godz. 8 00.
 2. W razie pilnej potrzeby dopuszcza się możliwość zgłoszenia dodatkowego odbioru odpadów. W takim wypadku Wynajmujący zobowiązany jest do odbioru odpadów              w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego przez Najemcę na nr telefonu:

........................................................................................................................................

          potwierdzonego emailem na adres:

          - ......................................................................................................................................

 1. Ze względu na charakter i sposób rozliczenia umowy  Najemca przewiduje możliwość zgłoszenia dodatkowego odbioru odpadów w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 67 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r.poz.1579).
 2. W trakcie trwania umowy Wynajmujący zobowiązuje się do:

- umożliwienia Najemcy swobodnego korzystania z praso kontenera, w sposób zgodny z niniejszą umową, zasadami eksploatacji, instrukcji obsługi, w sposób odpowiadający właściwości i przeznaczeniu rzeczy.

- posiadania aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności będącej przedmiotem umowy czyli przekazywanie  zbieranych na terenie  4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu odpadów  o kodzie 15 01 06 (zmieszanych odpadów opakowaniowych) oraz transport ww. odpadów. Wynajmujący zobligowany jest do poinformowania Najemcy i przedstawienia w postaci kserokopii każdej zmiany zezwolenia, które stanowią integralną częścią umowy.

- potwierdzać przyjęcie odpadów na  Karcie Przekazania Odpadów będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. poz.1923)                  i wzorami dokumentów.  Dodatkowo zobligowany jest do rzetelnego wypełniania kart oraz do monitorowania i przestrzegania zmieniających się przepisów prawnych.

Kopie Karty Przekazania Odpadów będą  załączane do faktury z należnością za dany miesiąc rozliczeniowy i potwierdzane przez Najemcę,

- przestrzegania odbioru ww. odpadów  zgodnie  z warunkami niniejszej umowy.

- realizowania przedmiotu umowy własnymi siłami i własnym transportem.

- przestrzegania przepisów w zakresie niniejszej umowy.

 

§ 5

 

 1. Wynajmujący ma prawo umieszczania na praso kontenerze, na własny koszt,  znaków reklamowych i szyldów.
 2. Ingerencja w znaki reklamowe i szyldy ostrzegawcze umieszczone przez Wynajmującego na urządzeniu jest zabroniona.

 

§ 6

 

W czasie trwania umowy Najemca zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia dojazdu do miejsca odbioru odpadów.
 2. Wyznaczenia pracownika Najemcy obecnego przy odbiorze odpadów.
 3. Osobą upoważnioną w sprawach jw. jest Wiesław Przybylak, Katarzyna Łabędzka - Przechoćko – tel. 261 660 547, fax: 261 660 778, poczta elektroniczna: sekcjagn@4wsk.pl.
 4. Używania praso-kontenera w sposób odpowiadający właściwościom                              i  przeznaczeniu  rzeczy oraz  utrzymywania ww. urządzenia  w porządku i czystości.
 5. Prowadzenia eksploatacji praso kontenera zgodnie z: instrukcją obsługi ww. urządzenia,  przepisami BHP, przepisami ochrony przeciwpożarowej.
 6. Niezwłocznego zawiadomienia (faksem lub pocztą elektroniczną) Wynajmującego (w tym samym dniu) o konieczności dokonania napraw praso kontenera.
 7. Umożliwienia Wynajmującemu oraz wskazanym przez Niego osobom swobodnego dostępu do praso kontenera.
 8. Zabezpieczenia na własny koszt wynajętego praso kontenera  przed ingerencją osób trzecich.
 9. Ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją praso kontenera (np. koszty energii elektrycznej ).
 10. Utrzymania na własny koszt odpowiedniego przyłącza energetycznego do miejsca ustawienia praso -kontenera.

 

 

 

 

 

§ 7

 

Odpowiedzialność za wady sprzętu

 

 1. Wynajmujący udziela Najemcy gwarancji jakości i trwałości dostarczonego praso- kontenera, zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad oraz spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Najemcę.
 2. Wynajmujący udziela, w okresie  użytkowania praso-kontenera przez Najemcę,  gwarancji  prawidłowego działania urządzenia, obejmującą części zamienne                    i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do użytkowania urządzenia oraz przeszkoleniu pracowników 4 WSK z P SP ZOZ mających je obsługiwać.
 3. W okresie użytkowania praso kontenera przez Najemcę Wynajmujący zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwacje urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.
 4. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części praso-kontenera w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wynajmującego, w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.
 5. Wynajmujący zobowiązany jest również do odbioru urządzenia z siedziby Najemcy na własny koszt, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu niż siedziba Najemcy.
 6. Najemcy nie wolno zrywać plomb gwarancyjnych oraz dokonywać w praso kontenerze jakichkolwiek zmian technicznych. Nieprzestrzeganie powyższego powoduje utratę gwarancji i usług serwisowych.
 7. W okresie użytkowania praso-kontenera przez Najemcę, Wynajmujący zobowiązany jest przeprowadzać, zaistniałe w wyniku awarii, naprawy praso kontenera przez serwis fabryczny lub inną upoważnioną przez Wynajmującego firmę:

- na własny koszt, gdy uszkodzenie praso kontenera nastąpiło bez winy Najemcy,

- na koszt Najemcy, gdy uszkodzenie nastąpiło z winy Najemcy.

Wynajmujący zapewnia rozpoczęcie prac serwisowych w ciągu 48  godzin (dni robocze) od zgłoszenia awarii na:

numer faxu: ............................................................................................................

lub

- adres emailowy:              

.....................................................................................................................................

 1. Na okres prac serwisowych i  na czas awarii wymagającej naprawy praso kontenera  w siedzibie serwisu, Wynajmujący zobowiązany jest zapewnić w dniu powstania  awarii, praso kontener zastępczy o parametrach określonych niniejszą umową lub zabezpieczający ciągłość odbierania odpadów kontener zastępczy w ramach ustalonej ceny za miesiąc rozliczeniowy.

                                                          

 

 

§ 8

 

Kary umowne

 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wynajmujący zobowiązuje się zapłacić Najemcy karę:

- w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy, w przypadku opóźnienia w odbiorze odpadów, za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego urządzenia w przypadku opóźnienia                   w usunięciu wady (awarii), za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 10 % ceny brutto umowy, od której odstąpiono w całości lub części                     z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego,

- w wysokości 10 % ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wynajmującego bez zgody Najemcy.

2. Najemca może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

 

§ 9

 

Wynajmujący  nie może bez pisemnej zgody Najemcy  przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wynajmującego (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wynajmujący nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust.5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)

 

§ 10

Zmiana umowy

 

 1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.
 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

 

§ 11

Postępowanie polubowne

 

 1. Wszelkie spory Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
 2. Do rozstrzygania sporów sądowych Strony  ustalają właściwość Sądu siedziby Najemcy.

§ 12

Pozostałe postanowienia

 

Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 13

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych

 

§ 14

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             WYNAJMUJĄCY :                                                           NAJEMCA:

 

 

........................................................                                  ......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 3503
Nazwa dokumentu: Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
Skrócony opis: 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 50 – 981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, telefon 261 660 – 547, fax. 261 660 778 Z A P Y T A N I E
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji: 2018-10-31 09:04:09
Data udostępnienia informacji: 2018-10-31 09:04:09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-31 09:08:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner