logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
plus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 24/2020-Oddział Transplantologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa)
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 11/2021 - lekarze psychiatrzy i okulista
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 25/2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2021 - lekarze: chir.ogóln. SOR, psychiatra
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-32_2021 Oddział Urologiczny, Okulistyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 33/2021 - pielęgniarka Prac. Hemodynamiki i Elektroficjiologii
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 34/2021 - lekarze specjaliści rtg
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 36/2021 - lekarze, fizjoterapeuta
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


 

 

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

 

Wrocław, 10 września 2018 r.

 

 

    

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

               

ZARZĄDZENIE nr 99

Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką                                                         Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu                                                                  z dnia 06.09.2018 r.

 

w sprawie: określenia zasad wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

 

            Na podstawie art. nr 54 ust. 1, w związku z art. nr 55 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r.     o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650) oraz na podstawie § 7 i § 11 Statutu                  4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu            4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu (Dz. U. MON poz. 117),                 w związku ze zgodą Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON nr 2282/DWSZdr.                    z dn. 18 kwietnia 2018 r. oraz Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON nr 1555/DI  z dn. 09 kwietnia 2018 r., ustala się co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam do użytku służbowego „Zasady wynajmu części powierzchni  budynku nr 1(budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu  z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

 1. Zobowiązuję Szefa Wydziału Administracji Ogólnej 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu  do umieszczenia „Zasad wynajmu części powierzchni budynku nr 1(budynku głównego) na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.” w szpitalnej sieci komputerowej INTRANET.
 2. Zobowiązuję Sekcję Gospodarki Nieruchomościami 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu  do umieszczenia „Zasad wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.”, formularza oferty, wzoru umowy najmu  ww. powierzchni oraz protokołu przekazania ww. powierzchni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej szpitala: www.4wsk.pl.

 

§ 3

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ……………………………. r.

2.    Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 6 Komendanta                       4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  SPZOZ we Wrocławiu z dn. 08.01.2016 r. w sprawie: określenia zasad wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

 

                                              

 

 

 

Załącznik 4 szt. na 14 str.

Załącznik nr 1: „Zasady wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie            4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”,

Załącznik nr 2: Wzór oferty do wypełnienia przez Oferenta,

Załącznik nr 3: Wzór umowy najmu do akceptacji przez Oferenta,

Załącznik nr 4: Wzór protokołu przekazania wynajmowanej powierzchni na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

 

 

 

 

                                                                                             KOMENDANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Pyrsz, tel. 261-660-547

2018-09-10

T nr 1/2

D:EPyrszPulpit.2018, ZARZĄDZ. UMOWA SALA KONFER. HOL, PSYCHIATRIA.doc

 

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA nr 99

Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką                                                         Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu                                                                  z dnia 06.09.2018 r.

 

 

„ZASADY WYNAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI BUDYNKU NR 1 (BUDYNKU GŁÓWNEGO) NA TERENIE        4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ  SPZOZ WE WROCŁAWIU”

Znak sprawy: 5/SGN/2018

 

§ 1

 1. Przeznacza się na wynajem, na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych  przez podmioty zewnętrzne, nw. powierzchnie w budynku nr 1 na  terenie         4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu:

1) hol o powierzchni użytkowej maksymalnie 5,52 m2 na parterze,

2) sala konferencyjna nr 1 o powierzchni użytkowej 62,50 m2 na I piętrze, 60 miejsc siedzących,

3) sala konferencyjna nr 2 (bankietowa) o powierzchni i użytkowej 30,57 m2, na I piętrze, 12 miejsc siedzących

w soboty, niedziele, w dni robocze w godzinach popołudniowych (po godz. 15 00), a także w każdym innym terminie w przypadku niewykorzystywania ww. pomieszczeń przez Szpital.

 1. Wynajem powierzchni, o których mowa w ust. 1 wymaga złożenia oferty (rezerwacji) z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem wynajmu.

§ 2

Wynajem odbywać się będzie w trybie bez przetargowym, na podstawie złożonych ofert przez podmioty zewnętrzne.

 

§ 3

 1. Wynajem powierzchni, o których mowa w § 1 ust. 1 dopuszczalny będzie wyłącznie w przypadku gdy działalność prowadzona w przedmiocie najmu nie będzie uciążliwa dla pacjentów lub przebiegu leczenia oraz nie zakłóci prawidłowego funkcjonowania Szpitala.
 2. W szczególności niedopuszczalne jest prowadzenie w przedmiocie najmu działalności handlowej produktami i wyrobami spożywczymi, żywymi zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego, środkami chemicznymi, które mogą spowodować zagrożenie skażenia terenu itp.
 3. Każdorazowo decyzję o dopuszczalności prowadzenia określonej działalności  w przedmiocie najmu podejmował będzie Komendant Szpitala samodzielnie lub osoba przez niego upoważniona.
 4. Brak zgody na prowadzenie działalności w przedmiocie najmu nie podlega zaskarżeniu i skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.

 

§ 4

 1. Ustala się następujące minimalne stawki czynszu za wynajem:
 1. Hol: 200,00 zł netto za powierzchnie nie większą niż 5,52 m2 za 1 dzień wynajmu,
 2. Sala konferencyjna nr 1:
 1. 80,00 zł netto za 1 godz. i powyżej wynajęcia za 1 dzień wynajmu,
 2. okres wynajmu 4 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu 75,00 zł netto/                           1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 3. okres wynajmu 8 godz. i powyżej - stawka jednostkowa najmu 62,50 zł netto/                             1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 1. Sala konferencyjna nr 2:
 1. 60,00 zł netto za 1 godz. i powyżej wynajęcia za 1 dzień wynajmu,
 2. okres wynajmu 4 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu 50,00 zł netto/                           1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 3. okres wynajmu 8 godz. i powyżej - stawka jednostkowa najmu 43,75 zł netto/                            1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 1. W przypadku rezerwacji holu, sali konferencyjnej nr 1 lub nr 2, na dłużej niż 1 dzień, łączna kwota za wynajem jest sumą kwot czynszu  za poszczególne dni wyliczonych jako iloczyn zaproponowanej przez Oferenta stawki czynszu za 1 godz. w danym dniu i ilości zarezerwowanych godzin w danym dniu.
 2. W przypadku wynajęcia holu/sali konferencyjnej nr 1 lub nr 2 na okres inny niż wskazany           w ust. 1, stawka czynszu ustalana będzie w wysokości proporcjonalnej do okresu najmu, przyjmując minimalne kwoty wyjściowe określone w ust. 1.

 

§ 5

1. W przypadku złożenia kilku ofert na wynajęcie powierzchni tej samej holu/sali konferencyjnej nr 1 lub nr 2   w tym samym terminie, pierwszeństwo ma oferta, w której łączna zaoferowana kwota za wynajem (iloczyn oferowanej stawki czynszu za dany dzień  i ilości zarezerwowanych dni) jest najwyższa.

2. W przypadku gdy co najmniej 2 oferty na wynajęcie tej samej holu/sali konferencyjnej nr 1 lub nr 2 w tym samym terminie będą opiewać na takie same kwoty czynszu o wyborze oferty decydować będzie kolejność   jej zgłoszenia.

 

§ 6

 1. W przypadku zawarcia umowy najmu powierzchni holu/sali konferencyjnej nr 1 lub nr 2 Najemca uzyska prawo do bezpłatnego korzystania z: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wyposażenia najmowanej sali (projektora, ekranu do prezentacji komputerowej, systemu nagłaśniania audio, stołów, krzeseł).
 2. Najemca może korzystać wyłącznie z własnych komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych (laptop, notebook itp.).
 3. Najemcy przysługuje możliwość wizji lokalnej pomieszczeń po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z następującymi osobami: Wiesław Przybylak tel. 693 309 947,                261 660 414 i  Katarzyna Łabędzka - Przechoćko tel. 261 660 547, email: logistyka@4wsk.pl, budynek nr 44 – Logistyka, pokój nr 4.

 

§ 7

 1. Dokonanie w przedmiocie najmu jakichkolwiek adaptacji, aranżacji lub umieszczania tablic informacyjnych, oznaczeń firmowych itp. wymaga zgody Komendanta lub osoby przez niego upoważnionej i pod warunkiem, iż nie będą one ingerowały w sposób trwały w przedmiot najmu oraz zostaną usunięte z chwilą zwrotu przedmiotu najmu.
 2. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić najmowaną powierzchnię wraz z jego wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji. Wszelkie stwierdzone szkody w przedmiocie najmu z winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest usunąć na własny koszt i ryzyko.

 

§ 8

 1. Oferty najmu (rezerwacje) zgłasza się pisemnie.
 2. Oferta powinna zawierać:

1) aktualne dokumenty identyfikujące oferenta,

2)  informacje o przedmiocie najmu,

3)  inne dokumenty i informacje określone w § 3.

 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW W OFERCIE:

L.p.

Wykaz obowiązujących dokumentów w ofercie

dostarczył/nie dostarczył

1.

PODANIE – PROŚBA O WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ, SKIEROWANE DO KOMENDANTA SZPITALA

 

 

Podanie skierowane do Komendanta szpitala na adres:

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu,                          ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, Kancelaria Główna

z prośbą o wynajęcie przedmiotu najmu:

       Hol: min. 200,00 zł netto za powierzchnie nie większą niż 5,52 m2 za

       1 dzień wynajmu                          

Sala konferencyjna nr 1 (60 miejsc siedzących):

 1. min. 80,00 zł netto za 1 godz. i powyżej wynajęcia za 1 dzień wynajmu,
 2. okres wynajmu 4 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu min. 75,00 zł netto/ 1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 3. okres wynajmu 8 godz. i powyżej - stawka jednostkowa najmu min. 62,50 zł netto/ 1 godz. za 1 dzień wynajmu,

Sala konferencyjna nr 2 (12 miejsc siedzących):

 1. min. 60,00 zł netto za 1 godz. i powyżej wynajęcia za 1 dzień wynajmu,
 2. min. okres wynajmu 4 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu 50,00 zł netto/ 1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 3. okres wynajmu 8 godz. i powyżej - stawka jednostkowa najmu min. 43,75 zł netto/ 1 godz. za 1 dzień wynajmu,

- w dzień roboczy w godzinach popołudniowych (po godz. 15 00),

- w sobotę,

- w niedzielę,

- w każdym innym terminie w przypadku niewykorzystywania                              ww. pomieszczeń przez szpital

 

z podaniem ilości osób biorących udział w zajęciach.

 

2.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH/ SPOTKAŃ KONFERENCYJNYCH (data/y zajęć, godziny zajęć w każdym dniu:                                                     od godz. …………… do godz. …………….)

 

3.

WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 

 

 

Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP Oferenta

 

 

 

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Oferenta

 

 

 

Aktualny (wygenerowany po 19.05.2018 r.) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  lub kserokopia aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru Handlowego dokumentujący działalność Oferenta

 

 

Zaakceptowane: podpisane i dołączone do oferty „Zasady wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.” przez Oferenta/tów-osobę/y uprawnioną/e do zawarcia umowy najmu lub pełnomocnika Oferenta

 

 

Zaakceptowany: wypełniony (bez łącznej kwoty czynszu), podpisany                     i dołączony do oferty wzór umowy najmu przez Oferenta/tów - osobę/y uprawnioną/e do zawarcia umowy najmu wzór umowy najmu lub pełnomocnika Oferenta

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem ich kopii, opatrzonych datą, czytelnym podpisem osoby upoważnionej do zawarcia umowy najmu, firmową pieczątką wraz z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
 2. Należy wskazać  osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (wraz z określeniem podstawy prawnej ich umocowania)
 1. w przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta w oryginale,
 2. upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru),
 3. osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Oferent naniósł zmiany, wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, poprawki cyfr     i liczb należy pisać słownie.

 

§ 9

Formularz oferty, wzór umowy najmu i protokół przekazania wynajmowanej powierzchni/pomieszczenia stanowią załączniki do „Zasad wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie        4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu  z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.”, z którymi można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej szpitala:  www.4wsk.pl.

 

 

 

                                                                                                 Akceptuję:

 

 

 

 

 

…………………………….                              ………………………………………………

    (miejscowość, data)                                                              (podpis i pieczęć osób upoważnionych do zawarcia umowy                                      

                                                                                             najmu w dokumencie uprawniającym do występowania

                                                                                              w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA nr 99

Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką                                                         Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu                                                                  z dnia 06.09.2018 r.

 

 

 

 

 

...............................................                                                ..........................,dnia ..................

   (pieczęć adresowa Oferenta)                                                                                 (Miejscowość)

 

 

 

 

WYNAJMUJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

 

 

 

OFERTA na:

 „ Najem  części powierzchni budynku nr 1 (budynek główny) na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie                        4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu, znak sprawy 5/SGN/2018”

 

 Po zapoznaniu się z:

    1. Opisem przedmiotu najmu;
    2. Projektem umowy;
    3. Innymi dokumentami, dotyczącymi ww. najmu

 

niżej podpisani, reprezentujący:

 

Pełna nazwa Oferenta ........……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….......                        PESEL/ KRS Oferenta …………………………………………………………………………...

Adres…………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………….......

NIP………………………………………….  REGON………………………………………......

Tel. ………………………………….   Fax., Email ………………………………………........

Bank, nr konta …………….…………………………………………………………................

………………………………………………………………………………………………….......

składam/y niniejszą ofertę:

1.   oświadczam/y, że przedmiot najmu:

1) hol o powierzchni użytkowej maksymalnie 5,52 m2 na parterze*,

2) sala konferencyjna nr 1 o powierzchni użytkowej 62,50 m2 na I piętrze (60 miejsc siedzących)*,

3) sala konferencyjna nr 2 (bankietowa) o powierzchni i użytkowej 30,57 m2 na I piętrze (12 miejsc siedzących)*

       wykorzystam przeznaczając na potrzeby:

 1. kiermaszu (szczegółowo opisać)* ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

w dniu………………… od godz.………… do dnia ……………….. do godz. ……...*

w dniu………………… od godz.………… do dnia ……………….. do godz. ……...*

w dniu………………… od godz.………… do dnia ……………….. do godz. ……...*

 

 1. szkolenia (szczegółowo opisać)* ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………….....

w dniu………………… od godz.……… do dnia ………………... do godz. ……...*

w dniu………………… od godz.……… do dnia ………………... do godz. ……...*

w dniu………………… od godz.……… do dnia ………………... do godz. ……...*

 

 

 1. uroczystego spotkania (szczegółowo opisać)* ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………………........

            w dniu……………… od godz.…...…… do dnia ……………….. do godz. …………*

            w dniu……………… od godz.…...…… do dnia ……………….. do godz. …………*

            w dniu……………… od godz.…...…… do dnia ……………….. do godz. …………*

 

W przypadku chęci zarezerwowania przez Oferenta większej ilości dni niż 3 dni zajęć szkoleniowych/konferencyjnych Oferent jest zobowiązany załączyć do oferty harmonogram tych zajęć.

 

 

 1. deklaruję/jemy do zapłaty za wynajem ww. powierzchni*  następującą stawkę czynszu*:

 

1) hol o powierzchni użytkowej maksymalnie 5,52 m2 na parterze*: …………………          ….. zł netto (słownie; …………………………………………………………………....) za 1 godz. wynajęcia za 1 dzień wynajmu,

2) sala konferencyjna nr 1 o powierzchni użytkowej 62,50 m2 na I piętrze (60 miejsc siedzących):*

 1. okres wynajmu 1 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu                    ……………. zł netto (słownie: ……………………………………………………) za 1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 2. okres wynajmu 4 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu                                     ……………zł netto (słownie: ……………………………………………………) za 1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 3. okres wynajmu 8 godz. i powyżej - stawka jednostkowa najmu                                     ……………zł netto (słownie: …………………………………………………..)  za 1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 1. sala konferencyjna nr 2 (bankietowa) o powierzchni i użytkowej 30,57 m2 na I piętrze (12 miejsc siedzących):*
 1. ……………. zł netto (słownie: ……………………………………………………) za 1 godz. wynajęcia za 1 dzień wynajmu,
 2. okres wynajmu 4 godz. i powyżej – stawka jednostkowa najmu                                     ……………zł netto (słownie: ……………………………………………………) za 1 godz. za 1 dzień wynajmu,
 3. okres wynajmu 8 godz. i powyżej - stawka jednostkowa najmu                                     ……………zł netto (słownie: …………………………………………………..)  za 1 godz. za 1 dzień wynajmu,

 

3.  W przypadku rezerwacji wybranej powierzchni na dłużej niż 1 (jeden) dzień, deklaruję/jemy  do zapłaty łączną kwotę za wynajem będącą  sumą kwot czynszu za poszczególne dni wynajmu jako iloczyn zaproponowanej przeze mnie stawki czynszu za 1 godz. w danym dniu i ilości adekwatnie zarezerwowanych godzin w danym dniu.

4.   Cena najmu podana powyżej obowiązuje przez okres trwania umowy.

5.  Do łącznej kwoty netto czynszu doliczony zostanie podatek VAT  w stawce obowiązującej  w dacie zawarcia umowy.

6.  Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadam/y numer identyfikacyjny NIP ..........................…………………………………………………..  i upoważniam/y Wynajmującego do wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu.

7. Uzyskałem/liśmy konieczne informacje dla przygotowania i złożenia oferty, jak też dokonałem/liśmy  oględzin stanu obecnego przedmiotu najmu.

8.  Dokumentację i wszystkie inne otrzymane od Wynajmującego dokumenty oraz  informacje przyjmuję/jemy bez zastrzeżeń.

9. Oświadczam/y, że akceptuję/jemy „Zasady wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  SPZOZ we Wrocławiu z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne.”,”

10.  Ponadto oświadczam/y, że akceptuję/jemy wzór  umowy (Załącznik Nr 3 do zarządzenia Komendanta) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

11.  Ofertę niniejszą (z harmonogramem*) składam/y na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

12.  Oświadczam/y, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

13. Oświadczam/y, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny  i prawny, oraz są aktualne na okres złożenia oferty.

14. Upoważniam/y niniejszym Wynajmującego, bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia formalnych aspektów naszej oferty.

15. Do tych celów upoważniam/y każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwo wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Wynajmującego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia dokumentów i oświadczeń zawartych w naszej ofercie.

 

 

            ………dnia……………                            ……...............................................................................

                                                                             (podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                        uprawniającym do występowania w obrocie

                                                                                                       prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA DALEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do ZARZĄDZENIA nr 99

Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką                                                         Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu                                                                  z dnia 06.09.2018 r.

 

WZÓR UMOWY NAJMU DO AKCEPTACJI PRZEZ OFERENTA

(ostateczna wersja umowy może nieznacznie odbiegać od wzoru na co Najemca wyraża zgodę)

 

 

Umowa najmu nr …………………..

 

W dniu …………………………. r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, REGON: 930090240, NIP: 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy,                       Nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez płk lek. med. Wojciecha Tańskiego – Komendanta,

zwanym w dalszej części umowy „WYNAJMUJĄCYM”

a

 ...................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………...                                                    PESEL: ………………………………………………………………………………………….

prowadzącym/ą działalność gospodarczą w firmie ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

z siedzibą przy ul. ………………………………………………………………………………. .......................................................................................................................................................

REGON: …………………………………….., NIP: ..………………….……...........................

CEIDG RP wygenerowane elektronicznie w dn. …………………………………………... r. *

Zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla miasta ……………………………………………,

………... Wydział Gospodarczy, KRS nr: …………………………………………………….*

zwanym/ną w dalszej części umowy „NAJEMCĄ”

zawarta została umowa o następującej treści:

 

 

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem nw. powierzchni*/pomieszczeń* znajdujących się w budynku nr 1 na terenie 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5:

1)  hol o powierzchni użytkowej maksymalnie 5,52 m2  na parterze*,

2)  sala konferencyjnej nr 1 o powierzchni użytkowej 62,50 m2 na I piętrze*,

3)  sala konferencyjnej nr 2 o powierzchni użytkowej 30,57 m2 na I piętrze*

zwanych dalej w treści umowy „przedmiotem najmu.”

2. Wyżej wymieniony przedmiot najmu zostaje wynajęty w celu przeprowadzenia:

- kiermaszu (opisać szczegółowo)* …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

- szkolenia (opisać szczegółowo)* ……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

- uroczystego spotkania (opisać szczegółowo)* ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 1. w dniu ………………. od godz. ………… do dnia ………………..do godz. ……………
 2. w dniu ………………. od godz. ………… do dnia ………………..do godz. ……………
 3. w dniu ………………. od godz. ………… do dnia ………………..do godz. ……………
 4. zgodnie z załączonym do oferty, przez Najemcę, harmonogramem zajęć.*

 

§ 2

 1. W ramach zawartej umowy i opłaconego czynszu określonego w  § 8 umowy Najemca ma w czasie trwania najmu prawo do bezpłatnego korzystania z: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wyposażenia najmowanego pomieszczenia (projektora, ekranu do prezentacji komputerowej, systemu nagłaśniania audio, stołów, krzeseł). 
 2. Najemca może korzystać wyłącznie z własnych komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych(laptop, notebook itp.).

 

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………. od godz. ………………… do dnia ……………………. do  godz. ………….. w celu przeprowadzenia przedsięwzięcia,   o którym mowa w             § 1 umowy.

 

§ 4

 1. Najemca oświadcza, że przedmiot najmu został przez niego sprawdzony, jest w dobrym stanie technicznym, nie zawiera wad uniemożliwiających przeprowadzenie przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 umowy i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 2. Udostępnienie przedmiotu najmu nastąpi w terminach określonych w § 1 ust. 2 pkt. ……. na podstawie „Protokołu przekazania powierzchni*/pomieszczeń*  w budynku nr 1 na terenie           4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”
 3.  Zwrot przedmiotu najmu nastąpi w tym samym trybie.

 

§ 5

 1. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem,          z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz do korzystania z przedmiotu najmu w sposób nie powodujący uciążliwości dla pacjentów lub przebiegu leczenia.
 2. Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania przedmiotu najmu wyłącznie w celu określonym  w § 1 umowy oraz zobowiązuje się do nie zakłócania korzystania z pozostałych pomieszczeń Szpitala  oraz prawidłowego funkcjonowania Szpitala.

§ 6

 1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy przedmiot najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania umowy.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad przedmiotu najmu, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu najmu  i ich powstanie nie było spowodowane działaniem lub zaniechaniem Najemcy. 

 

§ 7

 1. 1. Wynajmujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada numer identyfikacyjny NIP 899-22-28-956
 2. Najemca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer identyfikacyjny NIP ................................................ i upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu.
 3. Wynajmujący prześle Najemcy fakturę przesyłką poleconą na adres jego miejsca siedziby  podany w umowie.

 

§ 8

 1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz w kwocie …………. zł netto (słownie:  ………………………….. złotych ……/100 ) za godzinę korzystania z przedmiotu najmu*/za cały okres korzystania z przedmiotu najmu*.
 2. Do kwoty czynszu określonej w ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT  w stawce obowiązującej w dacie zawarcia umowy.
 3. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz w kwocie …………. zł brutto (słownie: ………………………….. złotych ……/100) za godzinę korzystania z przedmiotu najmu*/za cały okres korzystania z przedmiotu najmu*.
 4. Czynsz płatny będzie w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Wynajmującego faktury VAT  na wskazany w niej rachunek bankowy.
 5. Za datę zapłaty faktury, o której mowa w ust. 3, strony ustalają dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego. W przypadku nieterminowej zapłaty Wynajmujący naliczał będzie odsetki ustawowe za zwłokę.

 

§ 9

 1. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem lub bezpłatne użyczenie osobom trzecim.
 2. Dokonanie w przedmiocie najmu jakichkolwiek adaptacji, aranżacji lub umieszczenia tablic informacyjnych, oznaczeń firmowych itp. wymaga zgody Wynajmującego pod warunkiem, iż nie będą one ingerowały w sposób trwały w przedmiot najmu oraz zostaną usunięte z chwila zwrotu przedmiotu najmu.
 3. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu wraz z jego wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
 4. Wszelkie stwierdzone szkody w przedmiocie najmu powstałe z winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest usunąć na własny koszt i ryzyko.

 

 

§ 10

Najemca  realizując cel  niniejszej umowy przyjmuje do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych  Najemcy jest Wynajmujący czyli  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu reprezentowany przez  Komendanta,  z siedzibą przy  ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław,
 2. dane osobowe Najemcy przetwarzane są w celu realizacji przedmiotowej umowy,
 3. Administrator danych  osobowych gwarantuje właściwą ochronę  danych osobowych Najemcy;
 4. Najemcy, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 5. podanie przez Najemcę swoich danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika                       z zapisów Zarządzenia  nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. sprawie nadania statutu 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (Dz. Urz. MON poz. 117).

 

§ 11

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

§ 12

Niniejszą umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze Stron.

 

 

 

 

                  NAJEMCA:                                                      WYNAJMUJĄCY:

 

 

 

 

 

…….………………………………..                           ….………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do ZARZĄDZENIA nr 99

Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką                                                         Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu                                                                  z dnia 06.09.2018 r.

 

 

 

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI/WYNAJMOWANEGO POMIESZCZENIA*

 

 

                                                                                            Wrocław, dnia …………………... r.

 

…………….……………………

               (Wynajmujący)

 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI*/WYNAJMOWANEGO POMIESZCZENIA*:

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Najemcy:………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

w celu przeprowadzenia zajęć szkoleniowych/ konferencji*: …………………………………. …………………………………………………………………………………………………...

Podstawa przekazania: umowa najmu nr ……………………………………………………...   ………………………………………………………… z dnia ………………….................... r.

 

Data zajęć

Podpis osoby przyjmującej salę na zajęcia zgodnie z wykazem wyposażenia sali

Podpis osoby przyjmującej salę po zajęciach zgodnie z wykazem wyposażenia sali

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

Zajęcia rozpoczęły się                          o godz. ……………...

          Podpis, pieczątka:     

Zajęcia zakończyły się                              o godz.…………….

            Podpis, pieczątka:      

                                                                                           

 

 niepotrzebne skreślić*

Ilość odwiedzin: 3083
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE nr 99 Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji: 2018-09-10 09:56:55
Data udostępnienia informacji: 2018-09-10 09:56:55
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 10:28:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner