logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
minus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
minus Usługi pocztowe na 2022
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2021 - elektroradiolog, tech. rtg.,rat.med.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 21/2021, ratownik, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-41_2021 SOR, OIT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2021 - lekarz radiolog
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2021 -neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2021- lekarze w zakresie chir. ogólnej,naczyniowej i endowaskularnej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2021- lekarze radiolodzy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technolog Robót Wykończeniowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora- Dział Aparatury Medycznej- Sekcja Zakupu i Ewidencji
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


Zał. nr 1

4  WOJSKOWY  SZPITAL  KLINICZNY  Z  POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

50 – 981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, telefon  261-  6 60 – 547, fax. 261 - 660 – 778 

 

ZATWIERDZAM                                                                                       Wrocław  10.10.2017r

 

...................................                             

Z  A  P Y T A N I E   O F E R T O W E

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50 - 981Wrocław

RACHUNEK DLA:

 

FORMA ZAPŁATY – PRZELEW – 30 DNI

Lp.

Opis

Wartość            zł/  netto za                               jednokrotny wywóz

 

Wartość        zł/ bruttoza

jednokrotny wywóz

 

1.1

 Proszę o ofertę cenową w zł za wywóz:

  - gruz czysty - kod odpadu 17 01 01

- kontener 5 m3   : ……………….. zł/ 1 szt.     

- kontener 7 m3   : ……………….. zł/  1 szt.                                         

                                   

- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu ) – kod odpadu    17 09 04

- kontener 5 m3   : ……………….. zł/    1 szt.        

- kontener 7 m3   : ……………….. zł/ 1 szt.                                                  

 

  - żużelkod odpadu 10 01 01

- kontener 5 m3   : ……………….. zł/    1 szt.          

- kontener 7 m3   : ……………….. zł/   1 szt.                                                

 

  - odpady wielkogabarytowekod odpadu 20 03 07

- kontener 5 m3   : ……………….. zł/   1 szt.            

- kontener 7 m3   : ……………….. zł/                                           

  Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne

   do wykonania finalnej usługi, w szczególności koszty odbioru,    

  załadunku i transportu

  Jeśli cena jednostkowa nie uwzględnia kosztów transportu proszę określić;

  - koszt 1 kursu transportu …………….. zł/ kurs

 

 

2.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z osobą upoważnioną – Wiesławem Przybylak

 (tel. 261-660 547). Katarzyna Łabędzka - Przechoćko  261-660-547)

Propozycje cen prosimy przesyłać do 27.10.2017 faxem na numer 261-660 -778, na adres mail logistyka@4wsk.pl lub osobiście do Logistyki Szpitala pokój nr 4.

 

 

Przesłana oferta cenowa nie stanowi związania się stron do wykonania usługi wywozu gruzu, mebli, żużlu, ma jedynie charakter rozeznania cenowego rynku.

                                                                                        ...............................................................................

 

                                                                                                  podpis osoby upoważnionej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę wykonania aktualizacji instrukcji lądowiska przy 4 WSK z P SP ZOZ  , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z 29.08.1997 r. (Dz. U. 2015.2135 z dnia 16.12.2015 r. z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 z dnia 16.12.2015 r. ), informuję że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu z siedzibą przy ul. R. Weigla 5 50-981 Wrocław;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę aktualizacji instrukcji lądowiska przy 4 WSK z P SP ZOZ  i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia realizacji procesu wyłonienia oferenta  wykonującego usługę aktualizacji instrukcji lądowiska przy

4 WSK z P SP ZOZ  .    

 W.P. 261 660 547

                                                                                                                                                      wzór umowy

Egz. nr ………………

 
 
 
UMOWA nr .................................. SGN/ Log./ 2017

zawarta w dniu  ………………2017 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą: 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, REGON  930090240, NIP 899-22-28-956,   zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez

 płk lek. med. Wojciecha Tańskiego  - Komendanta szpitala

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego zapytania ofertowego na najtańszą ofertę wykonania usługi wywozu i unieszkodliwienia odpadów budowlanych (gruzu i zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu), żużlu i odpadów wielkogabarytowych.

                                                                                             § 1

Przedmiot umowy

  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi                                w zakresie wywozu i unieszkodliwiania żużlu, odpadów budowlanych (gruzu                             i zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu)  i odpadów wielkogabarytowych powstałych w wyniku działalności 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu.

2.Wywóz w/w odpadów będzie następować wg rodzaju pojemników i częstotliwości       wywozu określonych w poniższej tabeli:

Odpady inne niż niebezpieczne przemysłowe

L.p.

Kod odpadu

Opis odpadu

Ilość  pojemników/ 1 kurs

Rodzaj  pojemników/ 1 kurs

Pojemność w m3

Częstotliwość wywozu

Godz. odbioru

Dni odbioru

1.

10 01 01

Żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

1

metalowy

5 m3           7 m3

Wg potrzeb

700-1400

Wg potrzeb,     po tel. zamówieniu

2.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

1

metalowy

5 m3           7 m3

700-1400

Wg potrzeb,     po tel. zamówieniu

3.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

1

metalowy

5 m3           7 m3

700-1400

Wg potrzeb,     po tel. zamówieniu

4.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

1

metalowy

5 m3           7 m3

700-1400

Wg potrzeb,     po tel. zamówieniu

3.Rozliczenie wywozu odpadów będzie następować w oparciu o ilość wywiezionych pojemników określonych w poz. 1,2, 3, 4.

  1. Wartość  umowy netto wynosi:........ zł netto (słownie:   ......... złotych netto).
  2. Wartość brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie                          z obowiązującymi przepisami) stanowi ...... zł brutto (słownie: ..............   złotych brutto).

6.W cenę wywozu odpadów z pozycji 1, 2, 3, 4 wliczona jest cena pojemników dostarczonych na teren szpitala.

7.Wywóz wypełnionego odpadem kontenera i dostarczenie w zamian pustego kontenera Zamawiający każdorazowo zgłasza według potrzeb, telefonicznie, z 24 godzinnym wyprzedzeniem na nr telefonu: .................................................. potwierdzając zgłoszenie emailem na adres: ........................................................

8.W razie pilnej potrzeby dopuszcza się możliwość zgłoszenia dodatkowego odbioru odpadów. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego na                      nr tel.:  ........................................... potwierdzonego emailem na adres: .......................................................................................................................................

9.Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany pojemników w razie zniszczenia lub złego stanu sanitarno-estetycznego w terminie nie dłuższym jak 1 tydzień od powstania takiej konieczności.

                                                                                         § 2

1.   Zamawiający zobowiązuje się do:

a)zapewnienia dojazdu do miejsca odbioru w/w odpadów,

      b)  prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów oraz do aktualizacji kart przekazania odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodny z katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. poz. 1923) i wzorami dokumentów. Dodatkowo zobligowany jest do rzetelnego wypełniania kart oraz do monitorowania i przestrzegania zmieniających się przepisów prawnych,

2.Osobą upoważnioną przez Zamawiającego w sprawach jw. jest Wiesław Przybylak, Katarzyna Łabędzka - Przechoćko, Ewa Pyrsz i Katarzyna Skrok.

 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do:

a)posiadania aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobligowany jest do poinformowania Zamawiającego                   i przedstawienia każdych zmian

b)przestrzegania odbioru odpadów zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

c)realizowania przedmiotu zamówienia własnymi siłami,

d)dezynfekowania pojemników przy każdorazowej ich wymianie,

e)pisemnego potwierdzenia dokonania dezynfekcji pojemników oraz dostarczenie go dla Zamawiającego,

f)przestrzegania przepisów w zakresie niniejszej umowy.

4.  Wykonawca realizuje przedmiot umowy siłami i transportem własnym.

 

§ 3

 

1.Zamawiający za wywiezione odpady zapłaci Wykonawcy wartość usługi obliczoną zgodnie z cennikiem oferty cenowej zaoferowanej przez Wykonawcę (zał. nr 1):

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Objętość kontenera

Cena w zł netto za wywóz                   1 kontenera

Cena w zł brutto  za wywóz                     1 kontenera

1.

10 01 01

Żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

5 m3                7 m3

............ zł          ............ zł

........... zł            ........... zł

2.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

5 m3                7 m3

............ zł   .............zł

............. zł           .............. zł

3.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

5 m3                7 m3

............zł           ........... zł

............. zł         ............. zł

4.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

5 m3                7 m3

............zł           ............ zł

............. zł          ..............zł

 

 

 

2.Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty niezbędne do wykonania finalnej usługi                w szczególności koszty transportu i  załadunku.

3.Wykonawca gwarantuje stałą i niezmienną cenę netto przez okres trwania umowy.

4.Zapłata nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, wg § 3 ust. 6, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: .............................................. przy czym faktury będą wystawiane co miesiąc w oparciu o faktycznie wykonaną usługę za ten okres. Zastosowanie będą miały wartości jednostkowe określone w umowie.

5.Kopie kart przekazania odpadów, załączane będą do poszczególnych faktur lub wręczane przy przekazywaniu odpadów przedstawicielowi Zamawiającego. 

6.Strony ustalają, że płatność za faktury następować będzie w terminie 30 dni od daty jej przyjęcia przez  Zamawiającego .

7.Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

 

§ 4

 

  1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od  01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy z przyjętym harmonogramem, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami                  i warunkami prawem określonymi.
  3. Zamawiający może także odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności i pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o wystąpieniu tych okoliczności.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów, częstotliwości, godzin, oraz ilości odbieranych pojemników bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

§ 5

Kary umowne

 

1.W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

-  w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy, w przypadku opóźnienia w odbiorze odpadów za każdy dzień opóźnienia,

-  w wysokości 10 % ceny brutto części umowy od której odstąpiono w całości lub części                       z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

-  w wysokości 10 % ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego

2.Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne w przypadku poniesienia szkody z powodu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

 

§ 6

 

 Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy                    ( np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu Cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U.  z  2015r., poz. 618 z późn. zm.) ma zastosowanie.

 

 

 

 

§ 7

Zmiana umowy

 

1.Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

2.Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

 

 

§ 8

Postępowanie w sprawach spornych

 

1.Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2.Do rozstrzygnięcia sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

 

 

§ 9

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      WYKONAWCA :                                                              ZAMAWIAJĄCY :

 

 

 

 

 

 ..................................................                                    .................................................                                                     

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 5313
Nazwa dokumentu: zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
Skrócony opis: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Weigla 5 50 - 981Wrocław RACHUNEK DLA: FORMA
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji: 2017-10-17 07:34:33
Data udostępnienia informacji: 2017-10-17 07:34:33
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-17 07:41:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner