logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
minus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
minus Usługi pocztowe na 2022
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2021 - elektroradiolog, tech. rtg.,rat.med.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 21/2021, ratownik, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-41_2021 SOR, OIT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2021 - lekarz radiolog
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2021 -neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2021- lekarze w zakresie chir. ogólnej,naczyniowej i endowaskularnej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2021- lekarze radiolodzy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technolog Robót Wykończeniowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora- Dział Aparatury Medycznej- Sekcja Zakupu i Ewidencji
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


ROZDZIAŁ V

 

WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

 

 

 

1.Obowiązek wpłaty wadium

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.

Oferent, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną forma wadium, zostanie przez Wydzierżawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępujący do przetargu Oferent jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

 

                 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące  dwieście złotych 00/100).

 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu  07.07.2016r.     godz. 10 00

 

2.Forma wpłaty wadium

            - przelew na rachunek Wydzierżawiającego – środki finansowe powinny wpłynąć na konto Wydzierżawiającego do dn.  07.07.2016 r. do godz.  10 00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

„Wadium w przetargu na dzierżawę części nieruchomości :

parking płatny na potrzeby 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu,

Znak sprawy: 2/SGN/2016”

 

Do oferty należy dołączyć oryginał wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla.

 

2.1.Wadium wniesione przez Oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny najmu, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zakończeniu lub unieważnieniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia jego zakończenia lub unieważnienia.

2.2.W przypadku nie dojścia transakcji do skutku z winy Oferenta, wniesione wadium przepada na rzecz 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

OPIS KRYTERIÓW OCENY I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

 

 

1.Zasady wyboru oferty.

 

Wydzierżawiający zawrze umowę Dzierżawy z Oferentem, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWP,

- jest zgodna z treścią SIWP,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

2.Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:

 

 

 

L.p.

 

KRYTERIUM

WAGA KRYTERIUM

1.

Stawka oferowanego czynszu za 1 m2

80%

2.

Koncepcja funkcjonowania parkingów izagospodarowania terenu

20%

OGÓŁEM

100%

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OCENY OFERTY

 

Najlepsza oferta zostanie wybrana na podstawie poniższego wzoru:

 

Lpo = Lpoc + Lpok

 

                         Of                                        of

Lpo = Lpoc (      ̶     x Lpo ( max 80 ) ) + (   ̶      x  Lpo ( max x 20 ) )

                         Nof                                      Nof  

 

 

Lpo     - liczba punktów oferty

Lpoc   -  liczba punktów ofert kryterium cen

Lpok   - liczba punktów ofert kryterium koncepcji

Nof     - najlepsza z pośród ofert

Of       - oceniana oferta

Lpo ( max 80 ) – maksymalna liczba punktów kryterium ceny

Lpo ( max 20 ) – maksymalna liczba punktów kryterium koncepcji

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale II niniejszej SIWP oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 08.07.2016 r. do godz. 10 00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 – budynek nr 37 WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18 – Kancelaria Główna.

2.Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Wydzierżawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Dzierżawcy.

 

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEN W SPRAWACH

 

 DOTYCZACYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

 

 

1.Wydzierżawiający nie zamierza zwołać zebrania Oferentów.

2.Oferent może zwrócić się do Wydzierżawiającego o wyjaśnienie treści SIWP – do 14 dni od terminu przetargu.

3.Do kontaktu z Oferentami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Wydzierżawiającego 9:30 – 14:00) w sprawach jw. upoważniona jest tylko niżej wymieniona osoba i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

Wiesław Przybylak - Kierownik Sekcji Gospodarki Nieruchomościami
-
tel. 261 660 547, fax. 261 660 778 – w sprawach przedmiotu zamówienia oraz w sprawach formalnych, budynek Logistyki pok. nr 4.

 

  • Wymagane jest przeprowadzenie przez oferenta wizji lokalnej parkingu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną powyżej.

 

Kontaktowanie się z Wydzierżawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych.

 

 

ROZDZIAŁ X

 

TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI

 

ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

 

            W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydzierżawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWP. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWP i będzie wiążące dla Oferentów.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Wydzierżawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWP niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wydzierżawiającego i Oferenta będą podlegały nowemu terminowi.

 

ROZDZIAŁ XI

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

ROZDZIAŁ XII

 

MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

 

1.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw nr 20 (budynek Logistyki nr 44) w dniu 08.07.2016 r. o godz. 11 00 . Otwarcie ofert jest jawne.

 

2.W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

     - nazwa i adres Oferenta, którego oferta jest otwierana,

     - stawka netto jednostkowa za 1m 2 poszczególnych powierzchni .22

Ilość odwiedzin: 7646
Nazwa dokumentu: ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
Skrócony opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W KOMPLEKSIE 2
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-17 10:59:25
Data udostępnienia informacji: 2016-06-17 10:59:25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-17 11:12:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner