logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamowień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 24/2020-Oddział Transplantologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyka (infrastruktura sieciowa)
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 6/2021 - w zakresie dyżurów medycznych w SOR
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 11/2021 - lekarze psychiatrzy i okulista
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17.2021 - lekarze
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-pielęgniarka do Zakładu Radiologii Lekarskiej nr 19/2021
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 20/2021- pielĘgniarki R-KARDIOLOGICZNA
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 13/2021
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2021-pielęgniarka, ratownik
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14_2021-pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ 24_2021-pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 25/2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2021 - lekarze: chir.ogóln. SOR, psychiatra
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-15/2021-pielęgniarka, lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ 27/2021-pielęgniarki, TECHNIK
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ 28/2021-pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie-16/2021-psycholog
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora- Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;

Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej zabezpieczenie przed bakterią Legionelii za pomocą jonów miedzi i srebra instalacji zasilanych z węzła cieplnego parowego - W I w kompleksie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ul. R. Weigla 5.

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej LOGISTYKI

zwraca się z zapytaniem ofertowym (art.4 pkt.8 PZP poniżej 30 000 EURO) dla zadania pod nazwą;

„Remont instalacji sanitarnych – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

- 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.

w zakresie

doboru i montażu urządzenia, do uzdatniania ciepłej wody użytkowej jako zabezpieczenie przed bakterią Legionelli za pomocą jonów miedzi i srebra instalacji cwu. zasilanych z węzła parowego W I w kompleksie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5.

I     W skład zadania wchodzi :

  1. Dobór, urządzenia wraz z dostawą i serwisem do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej, w technologii jonizacji wody za pomocą jonów miedzi i srebra.

Dezynfekcja winna skutecznie zabezpieczyć zład instalacji ciepłej wody użytkowej

przed namnażaniem bakterii Legionelii zasilanej z węzła WI zlokalizowanego w bud. Nr 1. Wynik dezynfekcji winien być potwierdzony badaniami fizyko, chemicznymi (cwu. ujemny).

  1. Zabudowa; na instalacji ciepłej wody użytkowej w węźle W I urządzenia na bazie generatora

jonów miedzi i srebra o przepustowości od 800-1450 dm3/h (600-1000 m3/mc.)

      3.  Uruchomienie zestawu instalacji, badania rozruchowe oraz przeszkolenie obsługi,

      4.  Badania kontrolne oraz końcowe ciepłej wody użytkowej w zakresie fizyko-chemicznym

           i mikrobiologicznym, instalacji zabezpieczonej przed bakterią Legioneli.

      5.  Zapewnienie serwisu w zakresie regularnej i kompleksowej obsługi w okresie gwarancyjnym,

           wraz z regulacją, potwierdzony w „Karcie przeglądów, napraw i konserwacji”- (założonej dla

           urządzenia).

Realizacja zadania w myśl stosowanych przepisów Ochrony Zdrowia Publicznego,

Prawa Budowlanego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP.

II    Miejsce instalacji , lokalizacja:

         Węzeł przygotowania cwu. W I- w konwersji za pomocą wymienników parowych w budynku

          Nr 1, w kompleksie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

          przy ul. R.Weigla 5 we Wrocławiu;

III   Termin i warunki realizacji usługi:

       Wrzesień -Październik 2020 .  

       Liczba planowanych badań w roku ; -2 razy co najmniej z 3 pkt. poboru.

      Kalkulacja ceny winna obejmować ;

1.   Dostawę, montaż dobranego urządzenia na instalacji cwu. w węźle parowym W I.

2.   Czynności serwisowe wynikające z czasów-okresu eksploatacji;

Ø sprawdzenie i czyszczenie systemu elektrodowego,

Ø naprawy awaryjne, wymiana części zamiennych wraz z robocizną,

Ø sprawdzenie, zmiana nastaw pracy urządzenia, wynikająca z eksploatacji.

Ø badanie (doraźne) cwu. ,przy każdym serwisie; w zakresie dopuszczalnego stężenia Cu w wodzie

    metodą przybliżoną, we wskazanych 3 punktach; analiza wyników, zapisywane pomiarów

    w protokole serwisowym.

Ø sprawdzenie poprawności procesu dezynfekcji potwierdzone w „Protokole Serwisowym”

IV   Warunki Ogólne;

  1.  Wykonawca zobowiązany jest do obsługi w/w urządzeń zgodnie z przekazanymi  serwisowymi instrukcjami eksploatacji (DTR),
  2. Podstawa przyjęcia zadania i określenie płatności:

„Protokół Końcowy Odbioru Robót ”- potwierdzający odbiór robót przez osobę funkcyjną, stwierdzający przydatności do stosowania zabudowanego urządzenia .

Termin płatności min. 30 dni od daty otrzymania faktury, po bezusterkowym odbiorze końcowym robót na podstawie „Protokołu”.

V   Parametry jakie należy podać w ofercie:

- cenę netto i cenę brutto dostawy wraz z obsługą serwisową.

- max. czas reakcji od zgłoszenia do wykonania naprawy awaryjnej ( min. 6 godz.),

- okres udzielonej gwarancji,

- oświadczenie o niewykluczeniu np.; UZMP;

- referencje w zakresie montażu i skuteczności działania podobnych urządzeń w placówkach Służby  

  Zdrowia.

Uwaga: do oferty należy załączyć referencje z ostatnich 2 lat.

- oświadczenie o stosowaniu materiałów i urządzeń dopuszczonych do eksploatacji na rynku polskim, zgodnie z dyrektywą EU (Atesty higieniczne PZH),

Termin składania ofert do dnia 30.08.2020 r. na e-mail logistyka@4wsk.pl lub osobiście
w sekretariacie Logistyki (bud 44).

Dodatkowych informacji udziela inż. Andrzej LECH, tel. 261-660-640,

 

Ilość odwiedzin: 964
Nazwa dokumentu: Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
Skrócony opis: Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej zabezpieczenie przed bakterią Legionelii za pomocą jonów miedzi i srebra instalacji zasilanych z węzła cieplnego parowe
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która wprowadzała dane: Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Data wytworzenia informacji: 2020-08-20 14:02:08
Data udostępnienia informacji: 2020-08-20 14:02:08
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 14:07:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner