logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus Odświeżenie powłok malarskich korytarzy piwnicy, parteru, I, II, III, i IV pietra i klatki schodowej nr 1 i nr 2 w budynku nr 36 – Poliklinika na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Wykonanie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 7/2020 - lekarz: kardiolog, POZ
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2020 - perfuzjoniści
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2020
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 5/2020
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


           

Wrocław, dnia 23 marzec 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

 

Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Rudolfa Weigla 5,

50-981 Wrocław

 

Menadżer Projektu (ekspert zewnętrzny) – Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1.1.      Przedmiotem zamówienia jest osobiste zarządzanie Projektem, tj. pełnienie funkcji Menadżera Projektu-eksperta zewnętrznego do Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:

•na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego,

•na rzecz osób dorosłych, dedykowanych układu kostno-stawowo-mięśniowego,

•w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:

•na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego,

•na rzecz osób dorosłych, dedykowanych układu kostno-stawowo-mięśniowego,

•w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci.

Przedmiotem Projektu jest zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz działanie związane z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych. Poszczególne działania projektowe obejmują wsparcie: Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantologicznej, Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Przewiduje się zakup sprzętu i wyposażenia wraz z wdrożeniem systemu informatycznego oraz zastosowanie rozwiązań energooszczędnych.

Całkowita wartość Projektu wynosi 8 480 158,54 zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią wartość 7 526 491,54 zł. w ramach budżetu projektu znajdują się również wydatki niekwalifikowalne.

W okresie wymaganej trwałości zachowana zostanie trwałość Projektu. Zamawiający posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania Projektu.

Czas trwania Projektu – od podpisania umowy - kwiecień 2018 r. do września 2018 (przewidywany termin zakończenia zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie - wrzesień 2018r.) Razem okres realizacji Projektu 6 miesięcy. Postępowanie obejmuje wykonywanie usług w ramach okresu kwalifikowalności wydatków przewidzianego w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie.

Do zadań Menadżera Projektu należeć będzie:

 1. sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją projektu,
 2. kierowanie pracami Zespołu Zarządzającego Projektem (ZZP) i nadzorowanie wypełniania obowiązków przez pozostałych członków ZZP,
 3. weryfikacja zgodności prowadzonych działań z umową o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ, w szczególności Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zwanym dalej „POIiŚ”, przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak C 2014/10025) oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwanym dalej „SzOOP POIiŚ 2014-2020”, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz innymi wytycznymi szczegółowymi do realizacji Projektu,
 4. nadzorowanie realizacji zaplanowanych działań, stopnia osiągnięcia celów i terminów realizacji,
 5. wprowadzenie zmian do harmonogramu,
 6. nadzorowanie finansowej realizacji Projektu, wykorzystania zaangażowanych środków finansowych, kwalifikowalności wydatków,
 7. odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych produktów i rezultatów;
 8. odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości,
 9. odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie Projektu,
 10. przygotowywanie wniosków o płatność, raportów okresowych, raportu końcowego,
 11. zatwierdzanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym,
 12. odpowiedzialność za efektywną komunikację zarówno wewnątrz ZZP, jak i w relacjach zewnętrznych,
 13. nadzorowanie procesu udzielania zamówień,
 14. prowadzenie promocji projektu,
 15. informowanie Zamawiającego o aktualnym stanie wdrażania Projektu, a także o wszystkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg,
 16. utrzymywanie stałych i bieżących kontaktów oraz zapewnienie przepływu informacji między Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą (IP),
 17. bieżąca kontrola zgodności trybu i zakresu inwestycji z wytycznymi IP oraz pozostałymi dokumentami, sporządzanie wniosków o płatność i wymaganych przez  IP sprawozdań   o postępie rzeczowo-finansowym oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w formie elektronicznej w systemie przeznaczonym  do składania wniosków o płatność POIS w formie elektronicznej oraz jeśli wystąpi taka potrzeba w formie papierowej, tożsamej z wersją elektroniczną, wraz z obowiązującymi załącznikami,
 18. wnioskowanie do IP o zgodę na wprowadzanie zmian w Projekcie inicjowanych przez Zamawiającego lub inicjowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego,
 19. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Zamawiającego związanych                            z Projektem, przez   co   Zamawiający   rozumie   między   innymi   analizę   ryzyka   i podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości,
 20. udział w kontrolach prowadzonych przez organy wewnętrzne Zamawiającego oraz uprawnione instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji Projektu (w szczególności przez IP).
 21. wykonywanie innych zadań niezbędnych dla poprawnej realizacji projektu.

Usługa będzie świadczona osobiście przez Wykonawcę w miejscu i czasie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w tym korespondencyjnie i telefonicznie.

1.2.      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

1.3.      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

1.4.      Zamawiający nie przewiduje udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

1.5.     Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego innych podobnych zamówień na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579) i/lub w odpowiednio obowiązujących Wytycznych.

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 79000000-4 - Usługi związane z zarządzaniem

II.  GŁÓWNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może wziąć udział Wykonawca spełniający następujące warunki:

1. Jest osobą samozatrudnioną i będzie wykonywać zadania przewidziane w projekcie samodzielnie.

Ocena spełnienia warunku 1 będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie Aktualnego odpisu z właściwego rejestru bądź z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG.

2. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (certyfikaty), o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga od Menadżera Projektu   posiadania   doświadczenia w realizacji, rozliczaniu i kierowaniu minimum jednym projektem   współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, które zostały prawidłowo zakończone.

3. Posiadania wykształcenia wyższego, ma co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania kwalifikacji zawodowych, posiada certyfikat zarządzania projektami na poziomie PRINCE2 lub równoznaczne.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz załącznika: Wykaz usług (załącznik nr 3 do zapytania) wraz z kopiami referencji ze zrealizowanych projektów lub bezusterkowych protokołów odbioru usług z okresu 5 lat przed rozpoczęciem niniejszego projektu.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania wszystkich warunków w postępowaniu.

III.       KRYTERIA OCENY OFERT:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryteria:

 1. cena brutto - waga 80 pkt.
 2. doświadczenie w kierowaniu/zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia - waga 10 pkt.
 3. rozmowa kwalifikacyjna – waga 10 pkt.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

S = A+B+D, gdzie:

S - suma uzyskanych punktów

 1. punkty z kryterium 1)
 2. punkty z kryterium 2)

D - punkty z kryterium 3)

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100 punktów.

Kryterium 1 – Cena brutto

C = (Cmin/Cof) x 80 pkt, gdzie:

C – Ilość przyznanych punktów

Cmin – najniższe wynagrodzenie wśród składanych ofert

Cof – wartość danej oferty

Kryterium 2 Doświadczenie w kierowaniu/zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia na przestrzeni ostatnich pięciu lat:

5 pkt. za 2 projekty

10 pkt. za 3 projekty i więcej

Kryterium 3 Rozmowa kwalifikacyjna

– załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej,  

- załączniku nr 5 – kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej.

Maksymalna ilość punktów – 0 - 10 pkt.

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dotarciem kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie ustalano indywidualnie z każdym z Oferentów.

Odbędzie się w godzinach pracy od 7.30 do 14.30 w terminie do 7 dni po zakończeniu postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pominięcia rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku jeśli wpłynie tylko 1 oferta.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania  całkowitej  ceny  zamówienia,  wyliczonej  do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonawca    zobowiązany  jest      do        wykonania      przedmiotu     zamówienia    w terminie: od kwietnia 2018 do września 2018 r.

VI. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. 

Zamawiający przewiduje zmiany umowy, które mogą wystąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna, jeżeli:

a) w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,

b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą lub Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,

c) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości,

d) wystąpią okoliczności mające wpływ na realizację umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub znacznie utrudnione,

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalna w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie,

c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŁĄCZNIKAMI:

Wymagania dotyczące oferty:

a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem poleconym, w siedzibie Zamawiającego, do dnia 2018-04-03 do godz. 12:00).

Adres:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ,

ul. Weigla 5,

50-981 Wrocław,

Budynek 37 - Kancelaria.

Decyduje data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

b) zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty,

c) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę; poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami,

d) całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji; zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty),

e) ofertę należy spakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe pn.: Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”,

f) Wymagane załączniki:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG;

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

- Wzór umowy (załącznik nr 2);

- Wykaz usług (załącznik nr 3);

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

 1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców i umieści informację o wyniku postępowania w Bazie Konkurencyjności.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z potencjalną osobą Wykonawcy w przypadku, gdy oceniani Wykonawcy otrzymali taką samą liczbę punktów.
 4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UWAGA

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Magdalena Kałuska – tel. 261660779, e-mail: oferty@4wsk.pl

…………………………………

Podpis Kierownika Zamawiającego

 

Załączniki do pobrania: 2018-03-23 12:16:51 - formularz ofert (169.80 kB)
2018-03-23 12:17:56 - wzór umowy (66.71 kB)
2018-03-23 12:21:06 - wykaz usług (174.43 kB)
2018-03-23 12:21:43 - karta oceny merytorycznej (172.80 kB)
2018-03-23 12:22:54 - ocena rozmowy kwalifikacyjnej (173.83 kB)

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kałuska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kałuska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Kałuska
Data wytworzenia informacji: 2018-03-23 12:06:02
Data udostępnienia informacji: 2018-03-23 12:06:02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-23 12:25:22

Wersja do wydruku...

corner   corner