logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Centralnej Sterylizacji
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy - Sekcja Obsługi Pralniczej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO
   minus Sprostowanie do szczegółowch warunków konkursu ofert, materiałów informacyjnych i ogłoszenia - dotyczy zakresu 13
   minus Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 23/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30/2018 - w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 31/2018 - w zakresach opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 32/2018 - w zakresach określonych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 33/2018 - w zakresie czynności pielęgniarki na intensywnej terapii kardiolog.
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSKzP SP ZOZ
A A A


Spis dokumentów:
1. Sprostowanie do szczegółowch warunków konkursu ofert, materiałów informacyjnych i ogłoszenia - dotyczy zakresu 13
2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 23/2018

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. tj. z 2018r. poz. 160 z poźn.zm. ) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2;
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)
KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej
nr 23/2018
1. Termin składania ofert     - 15.05.2018. do godziny 11.00
2. Miejsce składania ofert     -  Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach
      opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w   
  zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.
3. Przedmiot konkursu     -  Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie:  
1)    CPV 85121200-5 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziałach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  SP ZOZ ( minimalnie 100 godz. w miesiącu maksymalnie
240 godz. w miesiącu) – 6 lekarzy specjalistów;
2)    CPV 85121200-5 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziałach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  SP ZOZ i pracy na rzecz szpitalnego Zespołu ds. transfuzjologii i gospodarki krwią ( minimalnie 100 godz. w miesiącu maksymalnie 240 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;
3)    CPV 85121200-5 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziałach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  SP ZOZ i pracy w Zespole ds. żywienia klinicznego ( minimalnie 100 godz. w miesiącu maksymalnie 240 godz. w miesiącu) – 2 lekarz specjalista;
4)    CPV 85121200-5 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziałach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  SP ZOZ i pracy na rzecz Zespołu ds. szpitalnej polityki antybiotykowej
( minimalnie 100 godz. w miesiącu maksymalnie 240 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;
5)    CPV 85121200-5  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  w Klinice Kardiochirurgii i Klinice Kardiologii (minimalnie 160 godz. w miesiącu, maksymalnie 260 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;
6)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale  Ratunkowym ( maksymalnie 200 godz. w miesiącu ) – 3 lekarzy specjalistów;
7)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Klinicznym Oddziale Okulistycznym i poradniach okulistycznych Polikliniki z Przychodniami POZ i Poradniami Specjalistycznymi  ( minimalnie 120 godz. w miesiącu, maksymalnie 250 godz. w miesiącu ) –
1 lekarz specjalista;
8)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Klinicznym Oddziale Okulistycznym przez lekarza w trakcie specjalizacji z okulistyki  (minimalnie 60 godz. w miesiącu, maksymalnie 120 godz. w miesiącu) – 1 lekarz;
9)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Klinicznym Oddziale Okulistycznym i poradniach okulistycznych Polikliniki z Przychodniami POZ i Poradniami Specjalistycznymi  ( minimalnie 120 godz. w miesiącu, maksymalnie 180 godz. w miesiącu ) –
        1 lekarz specjalista;
10)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji z urologii w ramach  dyżurów medycznych w Klinicznym Oddziale Urologicznym ( minimalnie 17 godz. w miesiącu maksymalnie 140 godz. w miesiącu ) - 1 lekarz.
11)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii w Klinicznym Oddziale Neurochirurgicznym i Poradni Neurochirurgicznej (minimalnie 130 godz. w miesiącu maksymalnie 250 godz. w miesiącu  i do 50 godz. w miesiącu dyżurów pod telefonem) - 1 lekarz specjalista;
12)    CPV 85111500-5 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego przez lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii  – (minimalnie 32 godz. 50 min. w miesiącu, maksymalnie 150 godz. miesięcznie)  - 1 lekarz;
13)    CPV 85111500-5 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii  w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego (minimalnie 98 godz.  35 min. w miesiącu, maksymalnie 300 godz. w miesiącu )  - 1 lekarz;
14)    CPV 85111500-5 Udzielanie świadczeń w zakresie dyżurów medycznych w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego przez lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii (maksymalnie 120 godz. w miesiącu)  - 1 lekarz;
15)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie opisu badań diagnostycznych MR, TK, CR oraz wykonywania i opisu badań diagnostycznych USG  i pełnienia dyżurów medycznych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej (dyżury medyczne minimalnie 72 godz.  w miesiącu maksymalnie 200 godz. w miesiącu ) - 2 lekarzy specjalistów;
16)    CPV 85111200-2  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii wraz z wykonywaniem czynności kierownika Zakładu Endoskopii Zabiegowej w Klinice Chorób Wewnętrznych i wykonywania czynności Kierownika Programu kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego realizowanego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu do czasu zakończenie programu (minimalnie 120 godz. w miesiącu, maksymalnie 180 godz. w miesiącu i do 180 godz. w miesiącu dyżurów pod telefonem) – 1 lekarz specjalista;
17)    CPV 85111100-1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii  Szczękowo-Twarzowej i Klinicznym Oddziale Otolaryngologii ( około 100 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;

4. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:
1.    pkt. 1-4, 16,17                                     od dnia  01.06.2018r. do dnia 31.05.2020r.
2.    pkt. 5,6,7,8,9,10,11,12,14,15                od dnia   01.06.2018r. do dnia 31.05.2019r.
3.    pkt. 13                                                od dnia  01.06.2018r.  do dnia 31.08.2018r.

5. Otwarcie ofert: 15.05.2018r. godz. 12:00 Gabinet Zastępcy Komendanta ds. Lecznictwa Szpitalnego 4 WSK z P SP ZOZ.
6. Rozstrzygnięcie konkursu: do 22.05.2018r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym projektem umowy można zapoznać się w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu w godz. od  08.00 do 15.00. i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
 Druk oferty na przejęcie obowiązków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
W toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności

 

Załączniki do pobrania: 2018-05-04 12:29:37 - Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne nr 23/2018 (2.18 MB)
2018-05-04 12:32:35 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakresy 1-4 (20.58 kB)
2018-05-04 12:33:36 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 5 (20.50 kB)
2018-05-04 12:34:35 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 6 (20.23 kB)
2018-05-04 12:35:10 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 7 (20.23 kB)
2018-05-04 12:35:49 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 8 (20.22 kB)
2018-05-04 12:36:29 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 9 (20.24 kB)
2018-05-04 12:37:05 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 10 (20.31 kB)
2018-05-04 12:37:53 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 11 (20.33 kB)
2018-05-04 12:38:38 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 12 (20.09 kB)
2018-05-04 12:41:37 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 13 (21.00 kB)
2018-05-04 12:42:43 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 14 (20.92 kB)
2018-05-04 12:43:27 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 15 (21.48 kB)
2018-05-04 12:55:39 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 16 (21.15 kB)
2018-05-04 12:58:46 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zakres 17 (21.09 kB)
2018-05-04 13:17:47 - Załacznik nr 1a - wzór umowy zakresy 1-4 (196.00 kB)
2018-05-04 13:18:25 - Załacznik nr 1a - wzór umowy zakres 5 (43.65 kB)
2018-05-04 13:19:12 - Załacznik nr 1a - wzór umowy zakres 6 (193.50 kB)
2018-05-04 13:21:09 - Załacznik nr 1a - wzór umowy zakres 7 (194.00 kB)
2018-05-04 13:23:29 - Załącznik nr 1a - wzór umowy zakres 8 (194.00 kB)
2018-05-04 13:26:57 - Załącznik nr 1a - wzór umowy zakres 9 (194.00 kB)
2018-05-04 13:28:20 - Załącznik nr 1a - wzór umowy zakres 10 (196.00 kB)
2018-05-04 13:30:08 - Załącznik nr 1a - wzór umowy zakres 11 (196.00 kB)
2018-05-04 13:33:07 - Załącznik nr 1a - wzór umowy zakres 12 (195.00 kB)
2018-05-04 13:39:30 - Załącznik nr 1a - wzór umowy zakres 13 (197.00 kB)
2018-05-04 13:43:15 - Załącznik nr 1a - wzór umowy zakres 14 (195.00 kB)
2018-05-04 13:45:15 - Załącznik nr 1a - wzór umowy zakres 15 (202.00 kB)
2018-05-04 13:52:12 - Załącznik nr 1a - wzór umowy zakres 16 (210.00 kB)
2018-05-04 14:00:34 - Załącznik nr 1a - wzór umowy zakres 17 (158.50 kB)

Ilość odwiedzin: 593
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO
Osoba, która wytworzyła informację: Arletta Abadżijewa
Osoba, która odpowiada za treść: Arletta Abadżijewa
Osoba, która wprowadzała dane: Arletta Abadżijewa
Data wytworzenia informacji: 2018-05-04 12:23:59
Data udostępnienia informacji: 2018-05-04 12:23:59
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-04 14:05:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner