logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2018 - w zakresie czynności pielegniarki i technika rtg oddziały poniżej
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Położnej/Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Dermatologiczno-Wenerologicznym.
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 18/2018 - w zakresie chir. szczęk-twar i chor. wew. SOR
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 19/2018 - w zakresie lekarzy kardiologów w Klinice Kardiologii
   minus Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 19/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 20/2018 - w zakresie technika rtg w Klinice Kardiologii
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 21/2018 - w zakresie kardiologa w 4WSKzP
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22/2018 - w zakresie lekarza POZ - Akademia Wojsk Ladowych
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSKzP SP ZOZ
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 19/2018

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. tj. z 2018r. poz. 160 z poźn.zm. ) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2;
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)
KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej
nr 19/2018
1. Termin składania ofert     - 18.04.2018. do godziny 11.00
2. Miejsce składania ofert     -  Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach
      opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w   
  zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.
3. Przedmiot konkursu     -  Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie:  
1)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz  z wykonywaniem czynności Kierownika Klinicznego Oddziału Kardiologii Ogólnej w Klinice Kardiologii (minimalnie 160 godz. w miesiącu)  – 1 lekarz specjalista;
2)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz  z wykonywaniem czynności Kierownika Klinicznego Oddziału Zaburzeń Rytmu Serca w Klinice Kardiologii (minimalnie 160 godz. w miesiącu)  – 1 lekarz specjalista;
3)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii  wraz  z wykonywaniem czynności Kierownika Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej  w Klinice Kardiologii (minimalnie 160 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;
4)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania pełnego zakresu zabiegów w zakresie kardiologii interwencyjnej oraz planowania strategii rozwoju metod leczenia interwencyjnego chorób serca i nadzór nad procesem wdrażania tych metod do Kliniki Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;
5)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii interwencyjnej wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Pracowni Hemodynamiki w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) –1 lekarz specjalista;
6)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) –  1 lekarz specjalista;
7)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz w zakresie koordynowania prawidłowego funkcjonowania pracy między oddziałami, pracowniami  i gabinetami specjalistycznymi Kliniki Kardiologii z innymi strukturami szpitala (minimalnie 160 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;
8)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie implantacji urządzeń wszczepialnych i wykonywania zabiegów ablacji w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej w Klinice Kardiologii (minimalnie 160 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;
9)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie implantacji stymulatorów serca
i wykonywania zabiegów ablacji w Pracowni Elektrofizjologii w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;
10)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania zabiegów (diagnostyka i leczenie) w zakresie naczyń wieńcowych oraz dyżurowania w ramach 24 godzinnego dyżuru interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych dla miasta Wrocławia w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;

11)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania pełnego zakresu zabiegów (diagnostyka i leczenie) w zakresie naczyń wieńcowych oraz dyżurowania w ramach  24 godzinnego dyżuru interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych dla miasta Wrocławia w Klinice Kardiologii – (minimalnie 160 godz. w miesiącu) - 2 lekarzy specjalistów;
12)      CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania pełnego zakresu zabiegów
  ( diagnostyka i leczenie) w zakresie naczyń wieńcowych, wykonywania zabiegów zamknięcia
   ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej oraz dyżurowania w ramach  24 godzinnego    dyżuru interwencyjnego  ostrych zespołów wieńcowych dla miasta Wrocławia w Klinice  Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) –  1  lekarz specjalista;
13)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz z wykonywaniem czynności Zastępcy Ordynatora Klinicznego Oddziału Niewydolności Serca w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;
14)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Klinicznym Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;
15)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii i wykonywania badań ultrasonograficznych serca i układu naczyniowego w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;
16)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii i wykonywania badań ultrasonograficznych układu naczyniowego,  jamy brzusznej  i koordynowanie programu KSO – zawał w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;
17)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania zabiegów (diagnostyka i leczenie) w zakresie naczyń wieńcowych i  dyżurowania w ramach 24 godzinnego dyżuru interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych dla miasta Wrocławia w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;
18)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz z wykonywaniem czynności Zastępcy Kierownika  Klinicznego Oddziału Zaburzeń Rytmu Serca w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;
19)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz nadzoru nad chorymi leczonymi w Klinicznym Oddziale Zaburzeń Rytmu Serca i wykonywania zabiegów w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;
20)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii i wykonywania zabiegów w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej oraz konsultacje chorych leczonych w Poradni Kontroli  Stymulatorów i Kardiowerterów  w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;

4. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:
1.    pkt. 1-20    od dnia  01.05.2018r. do dnia 30.04.2019r.
5. Otwarcie ofert: 18.04.2018r. godz. 12:00 Gabinet Zastępcy Komendanta ds. Lecznictwa Szpitalnego 4 WSK z P SP ZOZ.
6. Rozstrzygnięcie konkursu: do 23.04.2018r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

 

Ilość odwiedzin: 270
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 19/2018 - w zakresie lekarzy kardiologów w Klinice Kardiologii
Osoba, która wytworzyła informację: Arletta Abadżijewa
Osoba, która odpowiada za treść: Arletta Abadżijewa
Osoba, która wprowadzała dane: Arletta Abadżijewa
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09 13:40:04
Data udostępnienia informacji: 2018-04-09 13:40:04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 14:11:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner