logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
plus najem lokalu na Punkt Aparatów Słuchowych
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
plus przetarg dla automatów z napojami na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 4/2017 w ramach umowy zlecenie - pielęgniarki w zakresie podanym poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie - pielegniarki, technicy nr 5/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarki w Pracowni Endoskopii Urologicznej nr 27/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz psychitra, lekarz służby medycyny pracy 28/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017
   minus Zmiana miejsca otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 29/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz okulista nr 31/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz chirurgia ogólna SOR nr 32/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klinika Kardiologii nr 33/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - perfuzjonista Klinika Kardiochirurgii nr 34/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Zakład Radiologii Lekarskiej i Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowejnr 35/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - SOR i Kliniczny Oddział Okulistycznynr 37/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ w Przychodni POZ przy WSOWL we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109 - nr 36/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klin. Oddz. Aneste. i Intensynwej Terapii, Klin. Oddzi. Neurolog. i SOR, Klin. Oddz. Urolog. nr 38/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 7/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


Spis dokumentów:
1. Zmiana miejsca otwarcia ofert
2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 29/2017

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2;
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)

KOMENDANT 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we WROCŁAWIU ul. RUDOLFA WEIGLA 5
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej
nr 29/2017

1. Termin złożenie ofert     - 18 KWIETNIA 2017r. do godziny 11.00
2. Miejsce złożenia ofert     -  Kancelaria Główna 4 WSK z P SP ZOZ w zamkniętych  kopertach
      opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w   
  zakresie ……………………………………  (należy wpisać właściwy zakres )”.
3. Przedmiot konkursu     -  Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych  we wskazanej Klinice   
           w następującym zakresie:  
1)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz  z wykonywaniem czynności Kierownika Klinicznego Oddziału Kardiologii Ogólnej w Klinice Kardiologii (minimalnie 160 godz. w miesiącu)  – 1 lekarz specjalista;

2)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz z wykonywaniem  czynności Kierownika Klinicznego Oddziału Niewydolności Serca w Klinice Kardiologii (minimalnie 160 godz. w miesiącu)  – 1 lekarz  specjalista;

3)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii  wraz  z wykonywaniem czynności Kierownika Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej  w Klinice Kardiologii (minimalnie 160 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;

4)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii interwencyjnej wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Klinicznego Oddziału Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;

5)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii interwencyjnej wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Pracowni Hemodynamiki w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) –1 lekarz specjalista;

6)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) –  1 lekarz specjalista;

7)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz w zakresie koordynowania prawidłowego funkcjonowania pracy między oddziałami, pracowniami  i gabinetami specjalistycznymi Kliniki Kardiologii z innymi strukturami szpitala i pełnienie funkcji doradcy budżetowo-sprzedażowego w Klinice Kardiologii (minimalnie 160 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;

8)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie implantacji urządzeń wszczepialnych i wykonywania zabiegów ablacji w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z wykonywaniem czynności Kierownika Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej w Klinice Kardiologii (minimalnie 160 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;

9)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie implantacji stymulatorów serca
i wykonywania zabiegów ablacji w Pracowni Elektrofizjologii w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;

10)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania zabiegów (diagnostyka i leczenie) w zakresie naczyń wieńcowych oraz dyżurowania w ramach 24 godzinnego dyżuru interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych dla miasta Wrocławia w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;

11)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania pełnego zakresu zabiegów (diagnostyka i leczenie) w zakresie naczyń wieńcowych oraz dyżurowania w ramach  24 godzinnego dyżuru interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych dla miasta Wrocławia w Klinice Kardiologii – (minimalnie 160 godz. w miesiącu) 2 lekarzy specjalistów;

12)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania pełnego zakresu zabiegów
  ( diagnostyka i leczenie) w zakresie naczyń wieńcowych, wykonywania zabiegów zamknięcia
   ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej oraz dyżurowania w ramach  24 godzinnego    dyżuru interwencyjnego  ostrych zespołów wieńcowych dla miasta Wrocławia w Klinice  Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) –  1  lekarz specjalista;

13)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Klinicznym Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;

14)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Klinicznym Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) – 1 lekarz specjalista;

15)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii i wykonywania badań ultrasonograficznych serca i układu naczyniowego w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;

16)    CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii i wykonywania badań ultrasonograficznych układu naczyniowego i jamy brzusznej w Klinice Kardiologii  (minimalnie 160 godz. w miesiącu) - 1 lekarz specjalista;

4. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych i czas zawarcia umowy:
1.    pkt. 1-16                    od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.
5. Otwarcie ofert: 18 KWIETNIA 2017r.  godz. 12:00 Gabinet Zastępcy Komendanta ds. Lecznictwa Otwartego i Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego 4 WSK z P SP ZOZ.
6. Rozstrzygnięcie konkursu: do 21 KWIETNIA 2017r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym projektem umowy można zapoznać się w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu w godz. od  08.00 do 15.00. i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
 Druk oferty na przejęcie obowiązków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Dziale Kadr 4 WSK z P SP ZOZ i na stronie internetowej Szpitala www.4wsk.pl
W toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności

 

Załączniki do pobrania: 2017-04-11 09:37:26 - Szczegółowe warunki konkursu nr 29/2017 (4.28 MB)
2017-04-05 09:30:21 - Załącznik nr 1a wzór umowy lekarz w zakresie 1)) (118.50 kB)
2017-04-05 09:31:14 - Załącznik nr 2a wzór umowy lekarz w zakresie 2) (118.50 kB)
2017-04-05 09:32:02 - Załącznik nr 3a wzór umowy lekarz w zakresie 3) (118.50 kB)
2017-04-05 09:32:46 - Załącznik nr 4a wzór umowy lekarz w zakresie 4) (119.00 kB)
2017-04-05 09:33:25 - Załącznik nr 5a wzór umowy lekarz w zakresie 5) (119.50 kB)
2017-04-05 09:34:06 - Załącznik nr 6a wzór umowy lekarz w zakresie 6) (119.00 kB)
2017-04-05 09:35:19 - Załącznik nr 7a wzór umowy lekarz w zakresie 7) (108.50 kB)
2017-04-05 09:36:12 - Załącznik nr 8a wzór umowy lekarz w zakresie 8) (119.00 kB)
2017-04-05 09:36:54 - Załącznik nr 9a wzór umowy lekarz w zakresie 9) (105.50 kB)
2017-04-05 09:37:52 - Załącznik nr 10a wzór umowy lekarz w zakresie 10) (106.00 kB)
2017-04-05 09:38:39 - Załącznik nr 11a wzór umowy lekarz w zakresie 11) (106.00 kB)
2017-04-05 09:39:33 - Załącznik nr 12a wzór umowy lekarz w zakresie 12) (106.50 kB)
2017-04-05 09:40:22 - Załącznik nr 13a wzór umowy lekarz w zakresie 13) (105.50 kB)
2017-04-05 09:40:59 - Załącznik nr 14a wzór umowy lekarz w zakresie 14) (105.50 kB)
2017-04-05 09:41:47 - Załącznik nr 15a wzór umowy lekarz w zakresie 15) (105.00 kB)
2017-04-05 09:42:30 - Załącznik nr 16a wzór umowy lekarz w zakresie 16) (105.00 kB)
2017-04-05 10:00:10 - Załącznik nr 1 formularz ofertowy (19.75 kB)

Ilość odwiedzin: 212
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017
Osoba, która wytworzyła informację: Arletta Abadżijewa
Osoba, która odpowiada za treść: Arletta Abadżijewa
Osoba, która wprowadzała dane: Arletta Abadżijewa
Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 09:24:57
Data udostępnienia informacji: 2017-04-05 09:24:57
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-11 09:40:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner