logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
plus najem lokalu na Punkt Aparatów Słuchowych
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
plus przetarg dla automatów z napojami na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 4/2017 w ramach umowy zlecenie - pielęgniarki w zakresie podanym poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie - pielegniarki, technicy nr 5/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarki w Pracowni Endoskopii Urologicznej nr 27/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz psychitra, lekarz służby medycyny pracy 28/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz okulista nr 31/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz chirurgia ogólna SOR nr 32/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klinika Kardiologii nr 33/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - perfuzjonista Klinika Kardiochirurgii nr 34/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Zakład Radiologii Lekarskiej i Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowejnr 35/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - SOR i Kliniczny Oddział Okulistycznynr 37/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ w Przychodni POZ przy WSOWL we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109 - nr 36/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klin. Oddz. Aneste. i Intensynwej Terapii, Klin. Oddzi. Neurolog. i SOR, Klin. Oddz. Urolog. nr 38/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 7/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

Odpowiedzi na pytania firmy Interparking Polska SP.ZO.O.

......................................................................

Odpowiedzi:  do  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW4 WSK z P SP ZOZ W KOMPLEKSIE 2857 PRZY UL. WEIGLA 5, WROCŁAW

Warszawa, 05.07.2016

 
 
 

Szanowni Państwo.

w związku z przeprowadzanym postępowaniem przetargowym na dzierżawę części
nieruchomości: gruntu o powierzchni 5 502 m2 z przeznaczeniem na parking dla
pracowników i pacjentów. przesyłamy pytania oraz nasze wątpliwości w interpretacji
umowy. Odpowiedzi pozwolą nam prawidłowe przygotowanie oferty oraz wyeliminuje
zbędne ryzyko pomyłki w analizie zapisów postępowania:

  1. Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie okresu, w jakim Dzierżawca ma
    uzyskiwać przychody z Rejonu 1 I Rejonu 2. Umowa nie okresl» ektuelnie,
    przez jaki okres DZIERŻ.AWCA ma prawo uzyskiwać przychody z opłat
    parkingowych
    z Rejonu 1 i 2.

Odp. 1 Dzierżawca ma prawo uzyskiwać uzyskiwać przychody z opłat
parkingowych
z Rejonu 1 i 2. przez okres dzierżawy gruntów, pod urządzenia zlokalizowane w rejonie 1 i 2.

2. Czy Wydzierżawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu o zakupie od
Dzierżawcy poniesionych nakładów (nawet za symboliczna kwotę)? Taki zapis
wyeliminowałby obowiązek dokonania korekty odliczenia podatku VA T
nsliczoneqo od nakładów na koniec Umowy?

Odp. 2  Wydzierżawiający nie przewiduje wprowadzenie zapisu o zakupie od Dzierżawcy poniesionych nakładów nawet za symboliczna kwotę.

3. Rozwiązanie Umowy przed upływem okresu korekty odliczenia podatku VAT
naliczonego
(5 lub 10 lat) skutkować będzie obowiązkiem odpowiedniego
zmniejszenia kwoty VAT odliczonej przez OZIERt
.AWCĘ od dokonanych
nakładów.

Odp.3 Brak sformułowania  pytania.

4. Prosimy o jednoznaczne określenie w Umowie zasad korzystania przez
DZIERŻAWCA
z gruntów w Rejonie 1 i 2, na jakiej podstawie i na jakich
warunkach DZIERŻAWCA
ma prawo wykorzystywać grunty zlokalizowane w
Rejonie
1 i 2 do świadczenia usług parkingowych. Umowa w jej obecnym
brzmieniu w ogóle nie wska
zuje bowiem, jakoby DZIERŻ.AWCA miał prawo
korzystać
z tych gruntów, a prawo to może być co najwyżej domniemywane z
§ 6 ust. 1 Umowy.

Odp.4 Projekt umowy jednoznacznie w swej treści wskazuje, iż przedstawione grunty wydzierżawiane są na cele związane we świadczenia usług parkingowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Dzierżawcę.  Grunty zlokalizowane w rejonie 1 i 2 pod urządzenia parkingowe maja być wykorzystywane zgodnie ze SIWP.

5. Prosimy o uwzględnienie zmiany sposobu rozliczania przychodów z opłat
parkingowych
z Rejonu 1 i 2. W tym zakresie, rekomendujemy objecie
przedmiotem dzierżawy równieź gruntów
zlokalizowanych w Rejonie 1 i 2.
Należy podkreślić, że nie ma przeciwskazań aby strony ustaliły wysokość
czynszu
za dzierżawy gruntów z Rejonu 1 ; 2 w wysokości odpowiadającej

Odp. 5 Wydzierżawiający nie przewiduje  zmiany sposobu rozliczania przychodów z opłat parkingowych z Rejonu 1 i 2.

INTEIIIPA~KING POLSKA 8P. Z 0.0.

ul. Koszykowa 59/6. CO·BIIO W8rSZ~Wll (p<)lanrl), T~'.: .48 n B;19 59 44, f:~~' +4822 62959 4g. il!o@lnterpIHking.pl www.lnler~8rklng.pl

t;q~ 1<8lonowy dla 1'1. lt. W3rH~W';, XII Wydml Uoapoullrcxy KRS' OODOI3810~)
NIF'; 5:l2·~4:~O·JI4, Rl(;rJN; U1J~6U60U, KapllnllllkloMwy; ~OO.OOO.OO li
oz WFlt( il.A. 4 ()/WQ(llnoi~ Gl IUgO 10"U 0000 0000 oeue lHl

 

 

 

oD :PoLA D CRR PARKI G

 

NR FAKSU :0225295943

 

04 LIP. 2015 13:11

 

STR. 2

 

 

 


Polska

 

8.

 

 

75 opłat parkingowych pobranych przez OZIERtAWCA. W rezultacie,
możliwe byłoby zachowanie dotychczasowego sposobu rozliczani przychodów z opłat parkingowych, przy jednoczesnym objęciu gruntów z Rejonu 1 i 2 przedmiotem dzierżawy.

 

 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że parkingi, na które mają być dokonywane nakłady
      inwestycyjne (instalacja urządzeń parkingowych), ujęte są w ewidencji

Szpitala jako odrębne środki trwałe. Wiąże się to z przyjęciem i zastosowaniem
odpowiedniej stawki amortyzacyjnej.

Odp.6 Parkingi, na które mają być dokonywane nakłady     inwestycyjne (instalacja urządzeń parkingowych), ujęte są w ewidencji Szpitala jako odrębne środki trwałe.

7.   Sugerujemy również przypisać 3 niezależne systemy parkingowe do
       konkretnych parkingów.

       Odp.7 Wydzierżawiający nie wyraża zgody na 3 niezależne systemy

        parkingowe.

8.    Czy przyjmowanie monet i banknotów EURO ma być realizowane obok czy
       zamiast PLN?

       Odp. 8 Urządzenia powinny być przystosowane do wprowadzenia waluty w

        Euro

9.    Czy Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zastosowania wiaty parkingowej
       d
la wygody użytkowania kasy?

Odp. 9. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zastosowania wiaty parkingowej
       d
la wygody użytkowania kasy.

 

10. W specyfikacji: "Oprogramowanie musi zapewnić: integrację z systemem ERP
w zakresie pobierania aktualnej listy pracowników z części kadrowej;
integrację z systemem Rep w zakresie przydzielania kart pracownikom oraz
rejestracji czasu pracy;". Czy Wydzierżawiający oczekuje przeniesienia bazy
danych czy
też ciągłej automatycznej wymiany informacji?

Odp. 10 Wydzierżawiający w ramach integracji wymaga ciągłej automatycznej wymiany informacji.

 

11  W specyfikacji „ wymagane jest aby system parkingowy był w pełni kompatybilny z urządzeniami i systemem będącym w posiadaniu szpitala tj. w zakresie:

a/ rejestracji czasu pracy

b/ możliwość kodowania dostępu do poszczególnych rejonów parkingowych „

Co oznacza ta kompatybilność.

Odp. 11  Wydzierżawiający rozumie kompatybilność jako możliwość wykorzystania posiadanych kart zbliżeniowych, rejestracji czasu wjazdu i wyjazdu w systemie RCP, odczyt uprawnień możliwości wjazdu/wyjazdu w zależności od stanu pracownika w systemie kadrowym oraz opłaconego abonamentu.

Oczekując od Państwa ustosunkowanie się do powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą przesunięcie terminu składania ofert na termin 22 lipiec 2016roku, uwzględniający przeanalizowanie przesłanych odpowiedzi.

Wydzierżawiający podtrzymuje termin składania ofert oraz termin rozstrzygnięcia przetargu ustalony SIWP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 783
Nazwa dokumentu: Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
Skrócony opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W KOMPLEKSIE 2
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak
Data wytworzenia informacji: 2016-07-05 11:15:37
Data udostępnienia informacji: 2016-07-05 11:15:37
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 11:28:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner