logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
plus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
minus Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu parkingu
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
minus Konkurs ofert -Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”
minus Rozeznanie rynku do promocji projektu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” - promocja wybór wykonawcy.
minus Usługi pocztowe na 2022
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych
minus Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży sanitarnej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 40_2020-STOMATOLOGIA
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 21/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE 22/2020-psychiatria pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 46/2020 stomatolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 25/2020 patomorfologia, Zakład Radiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 47/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie przez ratowników medycznych nr 2.2021
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17_2021 -pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30.2021 - pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18_2021 -pielęgniarki, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-31_2021 Oddział Chirurgi naczyniowej i transplantacyjnej, Oddział Onkologi Klinicznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19.2021 - pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35.2021 - lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-37_2021 technik, pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2021, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2021 - lekarz urolog, neurochir.,neurolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40.2021 - lekarze
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2021 - elektroradiolog, tech. rtg.,rat.med.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 21/2021, ratownik, pielęgniarki
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej-41_2021 SOR, OIT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2021 - lekarz radiolog
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 22/2021 -neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2021- lekarze w zakresie chir. ogólnej,naczyniowej i endowaskularnej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2021- lekarze radiolodzy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technolog Robót Wykończeniowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora- Dział Aparatury Medycznej- Sekcja Zakupu i Ewidencji
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
 Raport nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej
minus Raport za 2019r.
minus Raport za 2020r.
A A A


                                                                                                                                         Wrocław, 04.07.2016 r.

 

 

 

Odpowiedzi:  do  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW4 WSK z P SP ZOZ W KOMPLEKSIE 2857 PRZY UL. WEIGLA 5, WROCŁAW

 

Z. Publ. W. 40/2016

Znak sprawy:        2 /SGN/2016

1.Prosimy o udostępnienie mapki terenu szpitala z wyznaczonymi miejscami parkingowymi i organizacją ruchu, w szczególności rejonu nr 2, dla którego należy przewidzieć przejezdność dróg i nieparkowanie pojazdów na miejscach niewyznaczonych oraz na drogach pożarowych .

Odp. Wykonanie mapki po stronie oferenta, zgodnie z wizją lokalną

2.Prosimy o udostępnienie mapki z zaznaczonymi trasami instalacji zasilającej ,punktami z możliwością instalacji podliczników i przyłącza zasilającego oraz kanalizacji teletechnicznej .

Odp. Zamawiający wskaże obiekty, z których można wykonać zasilanie urządzeń oferenta.

3.Prosimy o informacje czy istnieje możliwość wykorzystania przyłącza internetowego szpitala celem stałego monitorowania urządzeń parkingowych. Jeśli tak, to czy oferent będzie obciążony kosztami ,prosimy o podanie kwoty .

Odp. Istnieje możliwość wykorzystania przyłącza internetowego celem stałego monitorowania urządzeń parkingowych. Oferent nie będzie obciążany kosztami.

4.Prosimy o podanie stawki podatku od gruntu jaki będzie płacił oferent.

Odp. Stawkę podatku od gruntu jaki będzie płacił oferent zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta,  na 2016r stawka wynosi 0,89 zł/ 1m2 na rok.

5.W ramach zamówienia oferent ma wykonać:

W ramach niniejszej umowy Dzierżawca zrealizuje:

  1. Opracowanie projektu na wykonanie parkingu w obecnym sadzie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz dokonaniem zgłoszeń i uzgodnień wymaganych prawem budowlanym. Przy projektowaniu budowy parkingu należy uwzględnić wymagania planu zagospodarowania przestrzennego, odwodnienia i separatory olejów.

 

 

 

 

 

  1. Sugerowana konstrukcja nawierzchni:

- płyty ażurowe typu jumbo gr.. 12 cm

- podsypka 5 cm

- podbudowa 15 cm

uwaga: grubość i struktura podbudowy wynikać powinna z istniejących warunków

( terenowych ) geologicznych.

  1. Wykonanie parkingu o powierzchni około 2277m2(na terenie sadu) z płyt betonowych ażurowych i niezwłoczne przekazanie po wykonaniu (nie później niż 120 dni od daty zawarcia umowy do korzystania przez Wydzierżawiającego. Wykonanie powyższego parkingu wiąże się z karczowaniem i usunięciem drzew owocowych, wywozem humusu, wykonaniem podsypki, montażem płyt ażurowych, wykonaniem drenażu i separatorów oleju, uzyskaniem pozwolenia na budowę miejsc postojowych (parkingowych ).

 

Czy zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący konieczności montażu drenażu i separatorów olejowych przy technologii wykonania nawieszani parkingu z płyt ażurowych? Kwestia ta była poruszana w trakcie wizji lokalnej .

Odp.  Należy kierować się obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6. Zamawiający podał wykaz i ilość minimalnej ilości urządzeń parkingowych. Prosimy o szersze wyjaśnienie zapisu :

„Wykaz i ilość proponowanych urządzeń Systemu Kasowo Szlabanowego

L.P Opis Kpl/szt. Ilość (min.):

  1. Serwer systemu parkingowego: komplet z jednostką centralną, oprogramowaniem – szt. 3”

 

Czy zamawiający wymaga dostawy 3 szt. serwerów z oprogramowaniem?Jeśli tak to gdzie mają zostać zainstalowane te serwery i jaką maja pełnić funkcję ?

Odp. Wymagany jest  serwer systemu parkingowego i  stacje robocze z oprogramowaniem do obsługi systemu parkingowego.

 

7.Zamawiający wymaga podjęcia interwencji od oferenta na wszelkie awarie w czasie do 2 godzin i usunięcia awarii do 2 dni.

Prosimy o informacje czy przez interwencję Zamawiający rozumie połączenie się serwisu zdalnie z serwerem systemu i zdiagnozowanie usterki.

Odp. Podłączenie zdalne do serwera systemu parkingowego i zdiagnozowanie usterki uznaje się jako podjęcie interwencji.

8.Zamawiający wymaga od oferenta przez czas trwania dzierżawy  całorocznego utrzymania na powierzchni 3062,00m2  ( rejon nr 4 ) porządku, czystości, przejezdności na terenie parkingu (wraz z dojazdami) w dobrym stanie technicznym oraz ochrony zieleni. Należy zachować wszelkie wymogi przewidziane przepisami prawa, w tym w zakresie ochrony środowiska, z uwzględnieniem:

dokonywania niezbędnych napraw przedmiotu dzierżawy w trakcie realizacji umowy

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono iż stan nawierzchni parkingu (rejon 4 ) jest w bardzo złym stanie technicznym.Czy oferent ma przewidzieć naprawę obecnego stanu nawierzchni parkingu czy tylko wykonywać niezbędne prace interwencyjne na parkingu?

Odp. dotyczy tylko niezbędnych prac interwencyjnych na parkingu.

 

9. Zamawiający wymaga  od oferenta przez czas trwania dzierżawy  bieżącego usuwania chwastów, traw, zwisających gałęzi, itp.,

Prosimy o informacje czy oferent będzie zobowiązany również do podlewania terenów zielonych na parkingu ,jeśli tak to czy będzie możliwość korzystania z źródła wody oraz czy będzie ponosił z tego tytułu koszty .

Odp. Na terenie szpitala trawników nie polewamy.

10.  Zamawiający wymaga  od oferenta przez czas trwania dzierżawy  zimowego utrzymania terenu wraz z dojazdami (m.in. odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi).

Czy na terenie szpitala oferent może pozostawić zebrany śnieg czy ma wywieść poza teren szpitala?

Odp. Tak, na ternie szpitala można pozostawić zebrany śnieg we wskazanym miejscu.

 

11. Na terenie parkingu rejon 4 znajduje się budka parkingowa. Czy zamawiający przewiduje możliwość udostepnienia tej budki wraz z wyposażeniem oferentowi na czas trwania dzierżawy. Jeśli tak czy oferent ponosił by z tego tytułu koszty?

Odp. Obecna budka portierska nie podlega przekazaniu.

12. Zamawiający wymaga aby w rejonie parkingu nr 2 było zapewnione parkowanie darmowe na czas 15 minut od wjazdu .

Czy Zamawiający zezwoli na montaż systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych na wjeździe/wyjeździe parkingu rejon 2 celem ograniczenia nadużyć związanych z darmowym parkowaniem (w okresie 60 minut można tylko raz skorzystać z darmowego parkowania) ?

Odp. Tak

13. Zamawiający wymaga montażu systemu monitoringu CCTV obejmującego wszystkie wjazdy/wyjazdy oraz miejsca parkingowe.

Prosimy o informacje, które rejony miejsc parkingowych maja być monitorowane ,czy wszystkie miejsca w których można zaparkować auto ,czy Zamawiającemu wystarczy że monitorowane będą tylko wszelkie urządzenia parkingowe (wjazdy, wyjazdy, kasy automatyczne ) celem uniknięcia aktów wandalizmu.

Odp. Proszę przedstawić w opracowanej koncepcji.

14. W SIWZ rozdział I Postanowienia końcowe punkt 10 jest zapis:

„Wydzierżawiający zastrzega, że w razie niedotrzymania przez Dzierżawcę  któregokolwiek z warunków umowy dzierżawy, Wydzierżawiający może ją rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym przypadku na pisemne żądanie Wydzierżawiającego, Dzierżawca zobowiązany jest w ciągu 30 dni zwrócić przedmiot dzierżawy wraz ze znajdującym się na nim kompletnym i sprawnym wyposażeniem bez zwrotu jakichkolwiek poniesionych przez Dzierżawcę kosztów. W okresie tym Dzierżawca płaci czynsz i opłaty w wysokości wynikającej z postanowień umowy.”

 

Prosimy o dodanie zapisu że wypowiedzenie umowy będzie możliwe po niezastosowaniu się oferenta na pisemne zgłoszenie naruszenia warunków umowy w wskazanym terminie .

Odp. Podtrzymujemy zapis w SIWP

15. Zgodnie z załączonym planem kompleksu szpitalnego i odbytą wizja lokalną na parkingu rejon 1 prosimy o możliwość wykonania wjazdu i wyjazdu w obecnie zaproponowanej lokalizacji wjazdu.W obecnie zaproponowanej lokalizacji wyjazdu zostaną zamontowane stałe słupki odgradzające parking od drogi.

Wykonanie wjazdu i wyjazdu w proponowanej nowej lokalizacji pozwoli na utratę tylko 2 miejsc parkingowych a nie ja było planowane 6 miejsc parkingowych .

Odp. Tak, proszę przedstawić w koncepcji.

16. Zamawiający wymaga przeniesienia istniejącego szlabanu z parkingu rejonu 2 w okolice parkingu rejon 3 .

Prosimy o informacje, w jaki sposób ma być sterowany szlaban po instalacji w nowej lokalizacji.

Odp. Szlaban po instalacji w nowej lokalizacji ma być sterowany ręcznie lub na pilota.

17. W opisie wymagań kasy automatyczne maja posiadać możliwość opłaty kartami płatniczymi .

Prosimy o informacje kto będzie ponosił opłatę prowizyjna za transakcje kartami płatniczymi.

Odp. Opłatę prowizyjną za transakcje kartami płatniczymi będzie ponosił Dzierżawca.

18. Zamawiający ustalił termin zakończenia wszystkich prac i uruchomienie płatnego systemu parkingowego na 120 dni od podpisania umowy.

Prosimy o możliwość zmiany tego zapisu” na uruchomienie płatnego systemu parkingowego w rejonie 1,2 i 4 na 120 dni od podpisania umowy oraz na uruchomieni parkingu rejon 3 do 120 dni od otrzymanych wszelkich pozwoleń i uzgodnień przewidzianych prawem, oraz zapisu dotyczącego płatności czynszu za rejon 1,2 i 4 z chwilą uruchomienia tych parkingów a płatność za rejon 3 od dnia jego odbioru i uruchomienia .”

W ramach tego postepowania zamawiający wymaga wykonania nowego parkingu w rejonie 3 wraz z wszelkimi  niezbędnymi dokumentami i uzgodnieniami , podany czas 120 dni na wykonanie tego zadania jest bardzo krótki i może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od umowy w przypadku opóźnienia powyżej 30 dni od wyznaczonego terminu.

Odp. Zamawiający przewiduje przedłużenie 120 dniowego terminu w przypadku przedłużenia się procedur urzędowych lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych.

19. W opisie kasy automatycznej (strona 7 SIWZ) urządzenie ma przyjmować Euro. W związku z faktem, że charakterystyka obiektu nie wymaga takich płatności i jest możliwość płacenia bezgotówkowego, to czy wystarczy jeśli urządzenia będą przystosowane do wprowadzenia waluty Euro? Wprowadzanie waluty obcej przy tak niestabilnych kursach wprowadza dużo zamieszania i niepotrzebnych zadań związanych z przewalutowaniem i zmianą w oprogramowaniu.

Odp. Tak, jeżeli urządzenia będą  przystosowane do wprowadzenia waluty w euro.

20. W opisie kasy automatycznej (strona 7 SIWZ) jak i opisem terminali wjazdowych i wyjazdowych wymogiem jest aby kasa i terminale były ze stali nierdzewnej. Czy zamiast tego można zastosować stal ocynkowaną i pomalowaną proszkowo. Stal nierdzewna niepotrzebnie podraża wykonanie urządzeń tym bardziej, że kasy automatyczne wolnostojące będą stały pod wiatami, a terminale i szlabany są przystosowane do zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Z naszego długo letniego doświadczenia wynika, że takie zabezpieczenie jest wystarczające do długoletniego użytkowania urządzeń.

Odp. Tak, można zastosować stal ocynkowaną i pomalowaną proszkowo.

21. Na stronie 42 SIWZ jest pkt 5 czytniki i 6 oprogramowanie. Z opisu wynika, że chcieliby Państwo integrację systemów kontroli czasu pracy zintegrować z systemem parkingowym. Czy zamiast integrować można zastosować takie same czytniki jakie Państwo używacie i wpiąć je w urządzenia wjazdowe i wyjazdowe oraz podłączyć bezpośrednio do Państwa systemu oraz do sterownika szlabanu. Uprawnienia do kart wydawałby Zamawiający, miałby nad nimi 100% kontroli, a otwieranie szlabanu następowałoby bezpośrednio po przyłożeniu karty do czytnika. Dla Klientów, którzy płaciliby za parkowanie byłyby wydane karty z systemu parkingowego. Czy takie rozwiązanie byłoby wystarczające?

Odp. Wymagana jest integracja.

22.Czy do przystąpienia do przetargu Zamawiający wymaga dokonania przedmiaru robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót?

Odp. Zamawiający nie wymaga przedmiaru robót, zgodnie z zapisami w SIWP.

23.Czy działka na projektowany parking jest wpisana do rejestru zabytków lub czy jest objęta ochroną konserwatorską?

Odp. Cały kompleks jest objęty Wojewódzką Ewidencją Zabytków.

24. Czy Zamawiający dysponuje aktualną mapa do celów projektowych lub celów opiniodawczych?

Odp. Zamawiający nie posiada ww. map.

25. Czy Zamawiający posiada ważne na dzień rozpoczęcia robót budowlanych pozwolenie na budowę?

Odp. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest po stronie Dzierżawcy.

26. Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew w obrębie planowanej inwestycji?

Odp. W obrębie planowanej inwestycji, Zamawiający nie posiada zgody na wycinkę drzew,  występują drzewa owocowe.

 

27. Czy w obrębie planowanej inwestycji są drzewa liściaste nie owocowe?

Odp. W obrębie planowanej inwestycji występują drzewa owocowe. 

28. Czy Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji?

Odp. Uzyskanie ww. decyzji jest po stronie Dzierżawcy.

29. Na terenie parkingu rejon 1 znajduje się informacja o „6 miejsc zarezerwowanych dla rejonowej wojskowej komisji lekarskiej”. Czy po uruchomieniu parkingu mają zostać te miejsca nadal zarezerwowane ? Jeśli tak, to w jaki sposób oferent ma weryfikować że pojazd tam parkujący jest do tego uprawniony ?

Odp. Cały parking ww. jest przewidziany jako płatny.

30. Zamawiający w umowie §.9. pkt 4 „Po zakończeniu niniejszej umowy Wydzierżawiający może żądać  usunięcia przez Dzierżawcę i na jego koszt, w określonym terminie, wszystkich zamontowanych urządzeń oraz instalacji i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.  Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Wydzierżawiający uprawniony będzie do usunięcia ww. urządzeń i instalacji oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt i ryzyko Dzierżawcy

Prosimy o wykreślenie tego paragrafu z umowy lub dokładne opisanie zakresu jaki dotyczy przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Odp. Dotyczy elementów ruchomych, tj. budka itp. wynikających z koncepcji.

31. Prosimy o informacje czy oferent będzie ponosił koszty energii elektrycznej za oświetlenie terenu parkingu rejon 1,2,3,4 . Czy tylko parking  rejon 4 ?

Odp. Oferent będzie ponosił koszty  za oświetlenie terenu z rejonu nr. 1 i 4 oraz za wszystkie zamontowane urządzenia

32. Zgodnie z zapisem SIWZ  „Oświetlenie terenu proponuje się rozliczać ryczałtowo, wg bilansu mocy opracowanego przez Zamawiającego, w oparciu o stawki sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej obowiązujące dla kompleksu 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5.”

Prosimy o przedstawienia kosztu ryczałtu z energie elektryczną zgodnie z powyższym zapisem.

Odp. Dla rejonu nr 4 , Wykonawca opracuje bilans mocy tj. kwh w skali miesiąca.

 

 

 

 

 

 

 

Dla rejonu nr 1 Oświetlenie terenu proponuje się rozliczać ryczałtowo, wg bilansu mocy, który wynosi:

2 oprawy po 250 W średnio w roku 12 godzin i miesięcznie 30 dni

Obliczenia:

2 x 250W x 12 h x 30  = 180,00 wh = 180 kWh

1 kwh za maj 0,31128 zł netto

180,x 0,31128 = 56,03 zł netto

56,03 x 1,23 = 68,92 zł brutto

.............................................................................................................................................

 

                                                                                                                                   Wrocław, 04.07.2016 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Odpowiedzi:  do  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW4 WSK z P SP ZOZ W KOMPLEKSIE 2857 PRZY UL. WEIGLA 5, WROCŁAW

                                                                                                                                          

Gamedia.pl Sp. z o. . Sp.k.

Ul. Łowiecka 4/6

59-220 Legnica

 

Znak sprawy: 2/SGN/2016

 

Szanowni Państwo

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania odnoszące się do niejasności, które nasunęły się nam podczas zapoznawania się ze specyfiką przetargu:

 

  1. Proszę o wyjaśnienie w jakim środowisku informatycznym bądź kontroli dostępu działa system [dot.: Załącznik nr 5 do SIWP pkt. 6 OPROGRAMOWANIE:” wymagane jest aby system parkingowy był w pełni kompatybilny z urządzeniami i systemem będącym w posiadaniu szpitalu tj. w zakresie: a/rejestracji czasu pracy/, b/możliwość kodowania dostępu do poszczególnych rejonów parkingowych/?

              Odp. W posiadaniu szpitala jest system CHOMGUARD SUITE v 2.1

  1. Czy istnieje możliwość przystosowania kasy automatycznej do obsługi waluty EURU                                 w momencie przejścia Polski ze złotówki na EURO? W jakim celu przewiduje Wydzierżawiający taka opcję (Dot.: Rozdział I SIWP – zapis: „Przyjmowanie banknotów i monet w PLN oraz EURO po z góry ustalonym kursie (wydawanie reszty w PLN)”.

Odp. Tak, jeżeli urządzenia będą  przystosowane do wprowadzenia waluty w euro.

 

  1. Czy istnieje możliwość zastosowania szlabanów bez funkcji:

a) automatycznego systemu otwarcia szlabanu w przypadku braku zasilania.

b) czujnika wyłamania bariery

             Odp. a) Ważne jest aby ramię szlabanu miało wypięcie w przypadku uderzenia.

                       b) czujnik wyłamania bariery nie jest bezwzględnie wymagany.

 

       4.    Proszę o podanie wysokości kwoty podatku od nieruchomości.

               Odp. Stawkę podatku od gruntu jaki będzie płacił oferent zgodnie z obowiązującą uchwałą

               Rady Miasta,  na 2016r stawka wynosi 0,89 zł/ 1m2 na rok.

 

       5.    Jakie koszty energii pokrywa dzierżawca? Czy poprzez koszty energii  Wydzierżawiający rozumie         również koszty oświetlenia parkingów?

               Odp. Oferent będzie ponosił koszty  za oświetlenie terenu z rejonu nr. 1 i 4 oraz za  

                         wszystkie zamontowane urządzenia.

 

       6.   Proszę o wyjaśnienie zapisu: „ umożliwienia Wydzierżawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu zabezpieczenia i wykorzystania danych” (str. 11 pkt 7 SIWP).

             Odp. Dotyczy kontroli zabezpieczenia i wykorzystania danych osobowych oraz systemów

              oprogramowania w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych.

 

       7.  Czy Wydzierżawiający wyznaczy osobę, która będzie upoważnioną do bezpłatnego wypuszczania pojazdów na telefon?

                Odp. Zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanej w koncepcji przez oferenta.

                           Wydzierżawiający przekaże wykaz osób z komendy szpitala uprawnionych do 

                           wpuszczania na telefon.

 

8.   Co Wydzierżawiający rozumie poprzez „konfigurację oprogramowania systemu zgodnie z zaleceniami Wydzierżawiającego?”

                Odp. Konfiguracja oprogramowania dotyczy: polityki haseł, aktualizacji systemu     

                         operacyjnego, ochrony antywirusowej, grup użytkowników, uprawnień itp.

 

9. czy konieczne jest stosowanie odwodnienia i separatorów oleju przy użyciu płyt ażurowych?

 

              Odp. Należy kierować się obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi

                         rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim

                         powinny   odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 6522
Nazwa dokumentu: odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
Skrócony opis: Odpowiedzi: do SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW4 WSK z P SP ZOZ W K
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak
Data wytworzenia informacji: 2016-07-04 14:26:30
Data udostępnienia informacji: 2016-07-04 14:26:30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-04 14:31:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner