logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
plus Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych
minus Malowanie ściany szczytowej budynku nr 36 – Poliklinika przy ul. R. Weigla przy wjeździe na  teren  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wymianą stolarki okiennej  Portierni i napisem z nazwą Szpitala
minus Wymiana 4 szt. okien i wykonanie i montaz okienka podawczego
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
plus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
minus Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF
minus Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.
minus Ogłoszenie wyników w postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3”
minus Usługi pocztowe na 2021
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator
plus Ogłoszenie o konkursie nr 7/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach umowy zlecenie
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 18/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie nr 10/2020-Umowa zlecenie-LOGOPEDA
plus Ogłoszenie o konkursie nr 11/2020-Umowa zlecenie-Neurochirurgia, Neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2020
plus Ogloszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umyw zlecenie 13/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektroradiolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 34/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 18/2020
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 35/2020 - lekarze
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branzy sanitarnej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru branży elekrycznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 36/2020 - lekarz ch.wew.
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 19/2020-ratownik, pielęgniarka
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 20/2020-lekarz
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 38/2020 - lekarz neurolog
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 39/2020 -tech.rtg
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41_2020
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

 

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej Zabezpieczenia Logistycznego

zwraca się z zapytaniem wykonania:

Serwisu pogwarancyjnego kotłowni na bazie kotłów Viessmann-

obsługa serwisowa wraz z usuwaniem zaistniałych awarii w kotłowini gazowo-olejowej, kotłów parowych -2szt. oraz kotłów wodnych -3szt.

 w kompleksie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5”.

 

 1. Wykaz urządzeń kotłowni na bazie kotłów Viessmann
 1. kocioł parowy typu VITOMAX 200-HS M 237 -850 kW ; 1,15 kg/pary/h, palnik

gazowo-olejowy f. Weishaupt,  jeden do pracy ciągłej drugi rezerwowy )- 2 szt.

2) kocioł wodny niskotemperaturowy VITOPLEX 200 –SX2A- 1300 kW –       

    z palnikiem gazowym modulowanym f. Weishaupt-WM_G20/2A -               1 szt.

3) kocioł wodny niskotemperaturowy VITOPLEX 300 - 620 kW –                            

    z palnikiem olejowym modulowanym f. Riello -024040053226/2011              2 szt.

 

  kod CPV: 50531100-7 - usługi w zakresie napraw i konserwacji kotów grzewczych

 1. Zakres  prac obejmuje :
 1. serwis pogwarancyjny, bieżący tj. prowadzenie  stałej konserwacji  wraz  naprawami

i  usuwaniem bieżących usterek (wg; wzoru protokołu kontroli kotła f. Viessmann –zał. Nr 1) .

 1. naprawy awaryjne - wykonane według potrzeb, na  wezwanie  Zamawiającego.
 2. czas reakcji na zgłoszenie konieczności wykonania naprawy awaryjnej  …..(jednak nie dłużej niż 4 godz.) od chwili zgłoszenia .
 1. umowa zawarta będzie na czas określony tj. 1 rok od: sierpnia 2020 do sierpnia.2021 r.

 

 

2. Określenie wysokości wynagrodzenia

 

 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości (netto):

1)  za przegląd  z  pełnym serwisem pogwarancyjny (zgodnie z protokółem Viessmann)-

     1 raz w roku (dla każdego z kotłów)

                                koszt usługi za serwis ……….zł x 5 x 1  =……..….. zł netto

2) serwis bieżący dla w/w kotłów max 1 raz co dwa miesiące  lub wg potrzeb dla każdego kotła:

                                koszt usługi za serwis  ………zł x 5 x 6  = ............... zł netto

3)  naprawy awaryjne : koszt wykonania usługi + ………. zł/h ( należy przyjąć 1 wyjazd do

                                każdego z kotłów około …..  zł/h  x 5 (typy ) x 5h  = …….……zł  netto

4) przewidywany koszt części do drobnych napraw serwisowych ( czujniki, sondy, uszczelki pod

    dekle, manometry itp – dla 3 typów  kotłów wg cen katalogowych      …………….zł netto                                             

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaakceptowania wytypowanej do wymiany części. Wszystkie części muszą być nowe i oryginalne.

                                                                 Razem (netto);        =………………..zł

 

 

        kwota powiększona o obowiązujący podatek VAT wynosi;          =……………….zł.

 

3.  Charakterystyka  kotłowni;

Kotłownia gazowo-olejowa jest źródłem ciepła technologicznego  dla budynku szpitalnego  Nr 1
w
kompleksie 4.Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy
ul Weigla 5.
Dla w/w potrzeb pracują kotły firmy Viessmann; Parowy – Vitomax 200- Hs M 237
z palnikiem olejowo-gazowym Weishaupt oraz trójciągowy kocioł wodny - Vitoplex 200 XS o mocy 1,3 MW z palnikiem gazowym Weishaupt
. Kocioł stanowi rezerwę węzła cieplnego dla centralnego ogrzewania. Kotłownia  zabezpiecza również ciepłą wodę użytkową w priorytecie podgrzewu  dla  zapotrzebowania godzinowego max.  Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest przygotowywana
w dwóch podgrzewaczach przepływowych o mocy 2 x 350 kW,  akumulowana  w zbiornikach pojemnościowych o pojemności  V= 750,0 dm3 x 2 = 1500 dm3. Kotłownie zlokalizowane są  bezpośrednio  w piwnicy budynku Nr 1 w sąsiedztwie węzła cieplnego W I z którym będzie ściśle współpracować, co eliminuje kłopotliwe w eksploatacji sieci c.o. oraz minimalizuje straty przesyłowe.

Kotłownia wodna Nr 2 zlokalizowana w kompleksie szpitalnym jest w budynku Zintegrowanych Bloków Operacyjnych (ZBO) – Rok budowy 2014. Jest to kotłownia rezerwowa składająca się z dwóch kotłów wodnych niskotemperaturowych firmy Viessmann z palnikami olejowymi firmy Riello. Pojemność wodna 0,965 m3, moc każdego kotła - 620 kW szt.2.

Eksploatowane kotłownie zapewniają wysokie bezpieczeństwo eksploatacji,  Duże pojemności wodne płaszcza zapewniają dobrą cyrkulację własną i bezpieczne przekazywanie ciepła. Kotły  charakteryzują się  niskim obciążeniem komory spalania  co zapewnia spalanie z niską emisją zanieczyszczeń   
i tlenków azotu. Emituje niewielkie straty wypromieniowania dzięki zespolonej izolacji cieplnej
o grubości 120 mm, zaizolowanemu termicznie kolektorowi spalin i chłodzonej wodą ścianie przedniej. Sprawność kotłów zależna od ciśnienia roboczego dochodzi do 94%. Kotły posiadają aktualne badania UDT oraz są na bieżąco serwisowane.

4.  Uwagi dla wykonawcy;

 1. Zamawiający ma prawo wykorzystania kwoty wskazanej w w/w ust.2 na naprawy wraz z wymianą części w przypadku zaistnienia jednocześnie niżej wymienionych okoliczności:
 2. - wyczerpania lub niewystarczających ilości przyjętych środków,
 3. - uszkodzenie lub nieprawidłowe działania kotła wyłączając go z eksploatacji.
 1. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu niezrealizowania pełnej kwoty przeznaczonej na serwisy wraz z wymianą części.      Zamawiający zastrzega, że § „ określenie wysokości wynagrodzenia” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opisanych uprawnień w przypadku braku rzeczywistych potrzeb w zakresie serwisów połączonych z wymianą części.
 2. Rozliczenie zadania nastąpi po jego zakończeniu  na podstawie faktury VAT, z załączonym  podpisanym przez osobę funkcyjną  protokołem  z serwisu.
 3. Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z przedmiotem Zamówienia.
 4. Wszystkie materiały użyte do konserwacji i napraw winny mieć stosowne deklaracje zgodności              z aprobatą techniczną lub normą CE.
 5. Wykonawca winien załączyć oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania  UZP.
 6. Do oferty należy załączyć wykaz referencji z ostatnich 3 lat .
 7. Warunkiem wykonania prac jest posiadanie stosownych uprawnień serwisowych z ważną autoryzacją firmy Viessmann, Weishaupt i Riello, która jest wydana zgodnie z wymogami producenta kotłów i palników dla danego Wykonawcy (serwisanta). W śród osób wykonujących prace powinna znajdować się co najmniej jedna osoba z aktualnymi świadectwami klasyfikacji energetycznej dla danej grupy urządzeń.
 8. Obowiązek prowadzenia „ książki ruch kotłowni” jest po stronie Zamawiającego.

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na zapytanie w terminie do 24.07.2020r. na adres maila ; logistyka@4wsk.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie logistyki (bud 44).

 

Dodatkowych informacji w zakresie zapytania udziela ;

 -   Andrzej Lech             tel. 261-660-640

 -    Roman Domański      tel. 261-660-642

zał. Nr 1 na 6 arkuszach - Protokół; -Lista kontrolna serwisu kotłów Viessmann.

Załączniki do pobrania: 2020-07-16 14:51:52 - Zał. Nr 1 - Lista kontrolna serwisu kotłów Viessmann (164.49 kB)

Ilość odwiedzin: 298
Nazwa dokumentu: Serwisu pogwarancyjnego kotłowni na bazie kotłów Viessmann- obsługa serwisowa wraz z usuwaniem zaistniałych awarii w kotłowini gazowo-olejowej, kotłów parowych -2szt. oraz kotłów wodnych -3szt.
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Lech - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Lech - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która wprowadzała dane: Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Data wytworzenia informacji: 2020-07-16 14:49:04
Data udostępnienia informacji: 2020-07-16 14:49:04
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-16 14:55:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner