logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Adaptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na potrzeby Poradni Kontroli Stymulatorów Kardiologii na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.
minus Wymiana 58 starych, drewnianych okien o wymiarach 1200 x 1800 cm na nowe z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i moskitierami w budynku biurowym nr 44 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Opracowanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości konstrukcji stropu III piętra budynku nr 36 – Poliklinika na terenie 4. WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus Remont pomieszczeń bud. nr 1 cz. III, parter na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego
minus Dostawa, montaz i zapewnienie serwisu generatora jonów miedzi i srebra
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
minus Wybór oferty i udzielenie zamówienia w postępowaniu konkursowym Nr 4 WSzK.SMiPF.3261.1.2020.BF
minus Rozeznanie cenowe nr 1/Proj/ABM/2020/3 na opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.
minus Ogłoszenie wyników w postępowaniu na wybór wykonawcy na "Opracowanie dokumentacji i biznesplanu do naboru „Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. – ABM/2020/3”
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka - specjalista do spraw epidemiologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier SPiOZ
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy technik farmaceutyczny/Technik farmaceutyczny
plus Ogłoszenie o konkursie nr 7/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach umowy zlecenie
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 18/2020
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 24/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie nr 10/2020-Umowa zlecenie-LOGOPEDA
plus Ogłoszenie o konkursie nr 11/2020-Umowa zlecenie-Neurochirurgia, Neurologia
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2020
plus Ogloszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umyw zlecenie 13/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2020 IOM
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2020
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 30/2020 - lekarz chir.nacz, chir. ogólny SOR,angiolog, fizjoterapeuta
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. BHP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik elektoradiolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 31/2020 - lekarze specjaliści radiologia i diagnostyka obraz
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 16/2020 W Klinice Chirurgicznej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 17/2020 Neurochirurgia pielęgniarka
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 32/2020 - lekarze neurochirurg, neurolog
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


         4.WSzKzP SPZOZ  we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wocław

zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej,

 

Zakres obejmujen/w urządzenia;

 

1).  GENERATORY DWUTLENKU CHLORU ;

Typu OXCL-02. q=10,0 m3/hEuroClean- 2 szt.

2). Urządzeniedo uzdatniania CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

EuroClean typu KEUV-TV 02- 1 szt.

 

z wymianą podstawowych elementów eksploatacyjnych wynikających z czasów- okresów użytkowania zgodnie z zaleceniami  DTR urządzeń.

 

Miejsce instalacji , lokalizacja:węzeł W I oraz węzeł parowy w kompleksie  4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  SPZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu;

Produkcja; rok montażu;

EuroClean Polska Sp. z o.o.; do 2013r.-2017r.

Termin realizacji usługi:-wykonanie serwisów od marca 2020 do lutego 2021 roku.

Liczbaplanowanychserwisów w roku ;

dla I. Generatora Dwutlenku Chloru Typu OXCL-01;

-1.1. zamontowanego w węźle parowym cwu. - 6 serwisów

-1.2. zamontowanego w węźle WI cwu- 6 serwisy

oraz  II. dla urządzenia do cwu. TypuKEUV-TV02 - 3 serwisy

3)Kalkulacja ceny serwisowania poszczególnych urządzeń winna obejmować ;

3.1. dla  Generatorów OXCL-01-2szt.

 • - standardowe procesy serwisowe, wynikające z instrukcji serwisowej

Generatora określające poprawność i funkcjonalność urządzenia ;

 • - uzupełnienie odczynników chemicznych tj; kwasu solnego( HCL-7%) oraz
 • chlorynu sodu (NaClO2-12,5%) do stanu max,
 • - sprawdzenie zaworów elektromagnetycznych, odpowietrzenia i pracy pomp OXCL,
 • - sprawdzenie systemu wentylacji, przekaźnika EASY, oprogramowania,
 • - wymiana filtra wody zasilającej,(cena materiału w usłudze),
 • - czyszczenie urządzenia ,
 • - sprawdzenie systemu produkcji i dozowania CLO2
 • - kalibracja i pomiar stężenia pozostałego dwutlenku chloru w wodzie metodą kolorymetryczną ( w razie potrzeby dodatkowo wykonanie kalibracji pomp dozujących odczynniki chemiczne), sprawdzenie stopnia zmieszania NaCLO2; HCL; CLO2; sprawdzenie stanu wodomierza; Stanu NaClO2; Stanu HCL;

3.2 Zakres Serwisu  urządzenia do uzdatniania cwu Typu KEUV-TV 02 należy ;

Czynności serwisowe wynikające z czasów okresu eksploatacji;

 • - Sprawdzenie i czyszczenie systemu elektrodowego,
 • - Sprawdzenie i czyszczenie elektrolizera, zaworu odpowietrzającego,
 • - Sprawdzenie i czyszczenie manometrów, zaworów elektromagnetycznych ,
 • - Wymiana części zamiennych (robocizna),
 • - Sprawdzenie zmiana nastaw pracy urządzenia
 • Po serwisie odczyty parametrów pracy OXCL oraz KEUV-TV 02 i porównanie z parametrami normatywnymi,
 • Sprawdzenie poprawności procesu produkcji dwutlenku chloru potwierdzone w „Protokole Serwisowym”

4) Badanie wody; -doraźne ,przy każdym serwisie;-pobranie próbek  i dokonanie pomiaru  stężenia pozostałego dwutlenku chloru w wodziemetodą przybliżoną, we wskazanych 3 punktach;  analiza  wyników, zapisywane  pomiarów w protokole serwisowym.

4.1) 1 razy w roku- pobranie próbek  i dokonanie pomiaru stężenia pozostałego związków chlorynów i chloranóww wodziemetodą laboratoryjną, we wskazanych 5 punktach,  określenie  wyników i zapisywane tych pomiarów w protokole serwisowym.

 5) Naprawy awaryjne;

 • Naprawy awaryjne, związane z nieprawidłowym działaniem Generatora stwierdzone przez obsługę SUW a wykraczające ponad planowane tj;6 przyjazdów orazwymianęczęści  zamiennych , należy wycenić jako dodatkową usługę odpłatną;
 • Dla  urządzenia do uzdatniania cwu.  w ofercie należy podać wycenę  wymiany podstawowych elementów eksploatacyjnych z odbiorem cz. zużytych.

Uwaga;należy podać stawkę rozliczeniową stałą ryczałtową dla 1-ej interwencji wynikającą z kalkulacji 1 serwisu- awaryjnego oraz rozliczenie wbudowanych podstawowych części zamiennych; materiałów,które zostaną wymienione i wyszczególnione po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w protokole serwisu –(na  podstawie faktury zakupu lub ogólnych cenników „SEKOCENBUDU” 2019).

 

6.WarunkiOgólne;

6.1.Wykonawca zobowiązanyjestdo obsługi w/w urządzeń zgodnie z przekazanymi  serwisowymi  instrukcjami eksploatacji oraz do  stosowania chemikaliów przy produkcji dwutlenku  chloru w urządzeniu EuroClean OXCL oraz KEUV-TV 02;

 zapewniając parametry zgodne z „Kartą   Charakterystyki” tj; chloryn sodu12,5% ;  oraz kwasu solnego 7%.przy obecnej produkcji 0,6 ml roztworu dwutlenku chloru o stężeniu 2-4g/l co zapewnia  utrzymanie w1 litrze w momencie dozowaniado 0,4 mgClO2.

Roczne zapotrzebowanie chemii wynosi około:

- chloryn sodu (NaClO2-12,5% ) ;-480  dm3

- kwas solny(HCL  7%);.-290 kg;

6.2 podstawa przyjęcia zadaniai określenie płatności :

„Protokół  serwisowy”- potwierdzający odbiór robót przez osobę funkcyjną,

 

 

7. Parametry jakie należy podać w ofercie:

- cenę netto i cenę brutto rocznej usługi serwisowej wraz z wyżej wymienianymi 

  materiałami   eksploatacyjnymi (filtry + chemia);

- max. czas reakcji od zgłoszenia do  wykonania naprawy awaryjnej, przy zachowaniu  

jakości wykonanych  napraw.

- stawkę ryczałtowa   dla usługi serwisowej awaryjnej  naprawy powyżej 6-stej;

- oświadczenie o niewykluczeniu np.; UZMP;

- oświadczenie o stosowaniu materiałów  i odczynników chemicznych dopuszczonych do

eksploatacji na rynku polskim zgodnie z EU(przy podpisaniu umowy),

 

Oferty z podaniem danych firmy do umowy oraz ceną netto i brutto należy złożyć w sekretariacie logistyki bud 44 lub przesłać mailem na adres logistyka@4wsk.pl do dnia 19.03.2020 do godz. 12.00

 

Dodatkowych informacji udzieli SRiET4 WSzKzP SPZOZ,  inż. Andrzej LECH

tel. 261-660-640.

Data ; 12.03.2020r.

Ilość odwiedzin: 423
Nazwa dokumentu: Wykonanie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Lech - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Lech - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która wprowadzała dane: Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Data wytworzenia informacji: 2020-03-12 13:06:30
Data udostępnienia informacji: 2020-03-12 13:06:30
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-12 13:07:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner