logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.2.2019: Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.41.2019: DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie
   minus 4WSZKZP.SZP.2612.38.2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH DO ANGIOGRAFII, KORONAROGRAFII, TESTÓW ACT, TT, PT WRAZ Z NAJMEM URZĄDZENIA POMIAROWEGO I NADAJNIKA – ODBIORNIKA SYGNAŁU RADIOWEGO DL
   minus 4WSZKZP.SZP.2612.47.2019 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.55.2019 - INFOMEDICA. AMMS – (AKTUALIZACJE + SERWIS) – NADZÓR AUTORSKI I OPIEKA SERWISOWA
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.63.2019 DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO Z WYPOSAŻENIEM
   minus 4WSzKZP.SZP.2612.51.2019 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wr
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.69.2019 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W INWESTYCJI: ZADANIE NR 91572 PN. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI CHIRURGICZNEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ” NA TERENIE
   minus 4WSZKZP.SZP.2612.71.2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH DO ANGIOGRAFII, KORONAROGRAFII DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI WRAZ Z NAJMEM KONSOLI DO FFR.
   minus 4WSZKZP.SZP.2612.62.2019 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu pobierania materiału do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametró
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.74.2019 Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.64.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.80.2019: Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.66.2019: Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.79.2019: Dostawa pościeli i bielizny szpitalnej oraz okryć (kołder, serwet) szpitalnych jednorazowego użytku na rok 2019/ 2020 wg pakietów
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.70.2019: Dostawa obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej barierowej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.1.2020 Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.2.2020 Dostawa odzieży dla personelu: medycznego, utrzymania czystości i kuchennego na 2020 / 2021 rok.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.5.2020 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.18.2020 Świadczenie usług transportu osób dializowanych.
      minus Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 14.02.2020r.
      minus Zbiorcze zestawienie ofert
      minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.15.2020 Dostawa artykułów spożywczych
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.16.2020 Dostawa mleka i jego przetworów.
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus Odświeżenie powłok malarskich korytarzy piwnicy, parteru, I, II, III, i IV pietra i klatki schodowej nr 1 i nr 2 w budynku nr 36 – Poliklinika na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Wykonanie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 7/2020 - lekarz: kardiolog, POZ
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2020 - perfuzjoniści
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2020
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 5/2020
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


 

4. Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

 

Wrocław, 14 luty 2020r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu osób dializowanych - znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.18.2020

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  z. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej SIWZ w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy istnieje sytuacja kiedy trzeba wnieść/znieść pacjenta na wózku w budynku bez windy i wymaga to obecności drugiego pracownika oprócz kierowcy? Ile jest takich przypadków?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie korzystał ze świadczenia takiej usługi transportowej na przewóz osób dializowanych nie jest w stanie przewidzieć ile będzie takich przypadków.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację ilu w tej chwili jest pacjentów leżących? Ilu takich pacjentów było w 2019 roku?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie korzystał ze świadczenia, więc nie może odnosić się do 2019 roku.

Pytanie nr 3:

Bardzo proszę o informację jaka firma i za jaką stawkę ryczałtową i kilometrową wykonuje obecnie tą usługę.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Obecnie nie jest świadczona taka usługa Zamawiający prowadzi postępowanie aby pozyskać takiego usługodawcę.

Pytanie nr 4:

Bardzo proszę o podanie na jaką kwotę obecny Wykonawca wystawił fakturę za ostatnie 3 miesiące realizacji umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Obecnie nie jest świadczona taka usługa Zamawiający prowadzi postępowanie aby pozyskać takiego usługodawcę.

Pytanie nr 5:

Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający wykreślił warunek zatrudnienia do naszej firmy osób bezrobotnych. Usługa transportu osób dializowanych (bardzo często niepełnosprawnych) jest bardzo specyficzną usługą do wykonania, i Wykonawca musi bazować na doświadczonej kadrze zarówno pod względem prowadzenia pojazdów, zachowania na drodze, jak również pod względem pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoby bezrobotne bardzo często nie mają wiedzy i doświadczenia w takiej branży, a Wykonawca nie może ryzykować zatrudnieniem osób niedoświadczonych w tym zakresie. Prosimy o wykreślenie tego warunku i ewentualnie ustanowienie innego.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Wykonawca może przeszkolić niedoświadczonych pracowników kierując ich na odpowiednie kursy, aby posiadały wymaganą wiedzę i kwalifikacje.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację dlaczego Wykonawca ma posiadać co najmniej 5 pojazdów do przewozu osób skoro na jedną zmianę trzeba przywieźć około 8 osób., które zmieszczą się w jeden, góra w dwa pojazdy 9-osobowe. Chyba że Wykonawca ma działać na zasadzie "taxi": przywieźć dwie/trzy osoby na Stację Dializ i od razu odwieźć dwie/trzy osoby, które są już po dializie. Proszę o doprecyzowanie tej informacji dla Wykonawcy, bo nauczeni doświadczeniem rozumiemy, że taki transport możemy wykonać np. dwoma pojazdami 9-osobowymi przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich i jednym pojazdem sanitarnym-karetką do przewozu osób w pozycji leżącej.

Odpowiedź na pytanie nr 6: W niedalekiej perspektywie czasu planowane jest zwiększenie liczby pacjentów na poszczególne zmiany. Wykonawca musi przestrzegać i respektować czas transportu pacjentów z dializy do miejsca jego pobytu po dializie. Pacjenci będą z różnych rejonów województwa.

 

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Ilość odwiedzin: 29
Nazwa dokumentu: Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 14.02.2020r.
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Karpińska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Karpińska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Karpińska
Data wytworzenia informacji: 2020-02-14 14:58:43
Data udostępnienia informacji: 2020-02-14 14:58:43
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-14 15:02:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner