logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
plus Odświeżenie powłok malarskich korytarzy piwnicy, parteru, I, II, III, i IV pietra i klatki schodowej nr 1 i nr 2 w budynku nr 36 – Poliklinika na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Wykonanie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent SPiOZ- nabór wewnętrzny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 5/2020
plus Ogłoszenie o konkursie nr 12/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - KARDIOLOGIA
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 13/2020
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy KONTRAKTOWEJ NR 14/2020
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Wrocław, 27.08.2018 r. r.

 

OGŁOSZENIE

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„NAJEM 10,00 m2 POWIERZCHNI KORYTARZY W:

 1. BUD. NR 1 (BUDYNEK GŁÓWNY), 
 2. BUD. NR 9 (POLIKLINIKA STOMATOLOGICZNA),
 3. W BUD. NR 73 (ŁĄCZNIK BUD. NR 1 I BUD. NR 2),
 4. W BUD. NR 74 (ZINTEGROWANY BLOK OPERACYJNY)

Z PRZEZNACZENIEM ZORGANIZOWANIA, WYPOSAŻENIA   I PROWADZENIA      

AUTOMATÓW Z ZIMNYMI I CIEPŁYMI NAPOJAMI, KANAPKAMI, SŁODYCZAMI

NA POTRZEBY PACJENTÓW, ODWIEDZAJĄCYCH, PERSONELU  4. WSzKzP SPZOZ                          W KOMPLEKSIE 2857

PRZY UL. WEIGLA 5, 50-981 WROCŁAW

znak sprawy: 4/SGN/2018

 

 1. Przedmiot przetargu obejmuje najem 10,00 m2 powierzchni korytarzy w:
 1. bud. nr 1 (budynek główny), 
 2. bud. nr 9 (Poliklinika Stomatologiczna),
 3. w bud. nr 73 (Łącznik bud. nr 1 i bud. nr 2),
 4. w bud. nr 74 (Zintegrowany Blok Operacyjny)

z przeznaczeniem zorganizowania, wyposażenia i prowadzenia Automatów z zimnymi  i ciepłymi napojami, kanapkami, słodyczami na potrzeby pacjentów, odwiedzających, personelu 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu,

 1. Oferty należy złożyć w terminie do 17.09.2018 r. r. do godz. 11 00 w budynku nr 37 Wydziału Administracji Ogólnej w pok. nr 18 (Kancelaria Główna).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2018 r. r. o godz. 12 00 w Sali Odpraw pok. nr 20

      (budynek Logistyki nr 44) 4. WSzKzP SPZOZ, ul. Weigla 5, Wrocław – część jawna.

 1. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 822,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100).Termin wniesienia wadium upływa w dniu 14.09.2018 r. do godz. 10 00., miejsce wniesienia wg SIWP Rozdz. V.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący będzie kierował się następującym

Kryterium: Cena – 100% wg złożonej oferty zgodnie z SIWP Rozdz. VI pkt 1.

 1. Termin związania z ofertą – 30 dni.
 2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 • Wiesław Przybylak – Kierownik Sekcji Gospodarki Nieruchomościami, tel. 693 309 947, 261 660 414, fax. 261 660 778.
 1. SIWP w formie pliku do pobrania będzie dostępna na stronie internetowej www.4wsk.pl

w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Najem dzierżawa, nr sprawy 4/SGN/2018

9.   Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10. Wpłynięcie jednej oferty spełniającej wymagania opisane w Specyfikacji nie powoduje

     unieważnienia przetargu.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2018-08-27 11:32:20 - WZÓR SIWP AUTOMATY Z NAPOJAMI II (209.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2038
Nazwa dokumentu: przetarg na Automaty z napojami II
Skrócony opis: Wrocław, 27.08.2018 r. r. OGŁOSZENIE 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 ogłasza przetarg nieograniczony na: „NAJEM 10,00 m2 POWIERZCHNI KORYTARZY
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Pyrsz - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia informacji: 2018-08-27 11:28:29
Data udostępnienia informacji: 2018-08-27 11:28:29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-27 11:32:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner